Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© copyright all rights reserved Onsagers 2006 Beskyttelse av forretningsideer Kari Helen Simonsen ONSAGERS AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© copyright all rights reserved Onsagers 2006 Beskyttelse av forretningsideer Kari Helen Simonsen ONSAGERS AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Beskyttelse av forretningsideer Kari Helen Simonsen ONSAGERS AS

2 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 •Immaterialretten: –Patentloven, designloven, varemerkeloven, åndsverksloven •Konkurranseloven, firmaloven, markedsføringsloven, aksjeloven, avtaleloven etc.

3 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Hvorfor IR? •Verne om og bidra til å skape konkurransefortrinn •Dokumentere rettigheter ved selskapssiftelse, lisens eller salg av teknologi/konsept/løsning •Materialisere det immaterielle

4 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Hva bør beskyttes? •Nøklene til konkurranseevnen: – særpreg/egenart –den inntjenende kjerne –Særlig konkurranseutsatte elementer

5 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Varemerker = særpreg

6 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Varemerker: •Kjennetegn egnet til å skille innehaverens varer og tjenester fra andre -Garantifunksjon -Konkurransefunksjon

7 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Hvordan beskytte varemerker? Innarbeidelse:  Ved intens bruk over lengre tid slik at merket har festet seg i kjøpekretsens bevissthet Ved registrering:  I nasjonale og/eller internasjonale varemerkeregistre

8 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Tidsbegrenset og geografisk begrenset rettighet •Et varemerke kan fornyes i et ubegrenset antall 10-år mot betaling av avgift •Geografisk avgrensede rettigheter – beskyttelse oppnås i de land varemerket registreres eller i de området varemerket er innarbeidet

9 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Kriterier for registrering •Må være egnet til å skille varemerkesøkerens varer fra andres = særpreg •Må ikke være beskrivende, forvekslbart, villedende, krenke opphavsrettigheter etc

10 © copyright all rights reserved Onsagers 2006

11 Varemerkefortegnelsen •Beskytter varemerket i spesifikke vare- og tjenesteklasser -Et varemerke er bare egnet til å forveksles dersom det gjelder samme vare/tjeneste av samme eller lignende slag.

12 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Egnet til å forveksle – et eksempel •Orgatech søkes registrert i klasse 10 for kirurgiske apparater og instrumenter og får motholdt ”oranon teknika som er registrert i klasse 1 (kjemiske produkter til industrielle og vitenskaplige formål

13 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Merket er en musikalsk lyd som består av et crescendo og decrescendo spilt på rubbet krystall, bass vannfon, og på kontrabass, samtidig blir fem toner spilt ved å stryke på krystall, hvilket har en varighet av ca tre sekunder.

14 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Hvordan velge et varemerke? •To sammenfallende innfallsvinkler gjelder: •I. Markedsføring  Lett å få produktet på markedet  Hva forbinder konsumenten med ordene  Er varemerket lett å kommunisere. •II. Rettslig  Være mulig å registrere uten for store problemer.  Må ikke kollidere med tidligere rettigheter  Må ha særpreg.

15 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Vedlikehold av beskyttelse: •Ha klar strategi for bruk av merket  Konsekvens i skrivemåte, fonter og farger •Overvåke markedet  Protestere mot inngrep •Overvåke markedet – følg med i varemerkeregistre og firmanavnregistre (og domenenavn) for å  Protestere mot forvekselbare merker og firma (samt domenenavn)  Få informasjon om konkurrenters inntreden på markedet

16 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Design = utseende

17 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Hva kan designbeskyttes? •Utseende av et produkt – to- eller tredimensjonalt •Deler av et produkt (eks. stolben) forutsatt at delen har særpreg og er synlig i normal bruk •Ornamenter

18 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Hva kan designbeskyttes forts. •Også ikke fysiske gjenstander kan designbeskyttes: f eks skjermbilder •Unntak: et utseende som er bestemt av tekniske funksjon kan ikke designbeskyttes

19 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Avgrenset rettighet: •Geografisk: gjelder i de land man søker og oppnår beskyttelse i •Maksimal beskyttelsestid: 25 år (15 for reservedeler) –Fornyes hvert 5. år

20 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Kriterier: •Nyhets- og forskjellskrav •Unntak fra nyhetskravet: –”Grace period”: ikke nyhetsødeleggende om designbeskyttelse søkes innen 12 mnd etter at designet er gjort allment tilgjengelig. (NB: gjelder bare i Europa!)

21 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Frivillig nyhetsgrankning •Søker må selv be Patentstyret granske designsøknaden •Patentstyret vil orientere om mulige hinder

22 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Tillatte endringer •Det er tillatt å endre designsøknaden, forutsatt at designet beholder sin identitet og at villkåret for designrett fortsatt oppfylles.

23 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Patent

24 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Patenter  Definerer rettigheter knyttet til tekniske løsninger  Tidsbegrenset: 20 år (inntil 25 for legemidler, plantefarmasøytiske midler)  Geografisk avgrenset – må søke i de land man ønsker beskyttelse  Kilde til teknisk informasjon

25 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Patentsystemets hensikt: •Belønne nyskapning gjennom å gi eneretter til kommersiell utnyttelse oppfinnelser •Samfunnet får tilgang til ny kunnskap gjennom publisering av patentsøknadene •Kunnskapen kan benyttes av enhver når patentet ikke lenger er i kraft

26 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Enerett til kommersiell utnyttelse – en sannhet med modifikasjoner: - Patentrett er en forbenyttelsesrett – du kan nekte andre å utnytte den patenterte oppfinnelsen kommersielt (må selv ta rettslig skritt). - Hvilket handlingsrom du selv har kan avhenge av andres rettigheter : Andre kan også nekte deg å utnytte din oppfinnelse

27 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Unntak fra eneretten: •Privat bruk •Utnyttelse av patentbeskyttende produkter som patenthaveren selv har brakt på markedet innen EØS-området (konsumpsjon/parallellimport) •Ikke-kommersiell forskning •Tilberedning på apotek etter resept i enkelttilfeller

28 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Hva kan beskyttes ved patent: •Produkter (kjemiske forbindelser, apparater, verktøy osv), •Fremgangsmåter •Anvendelser

29 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Patenterbarhetskriterier •En patenterbar oppfinnelse må –Være ny –Ha oppfinnelseshøyde –Kunne utnyttes industrielt –Være reproduserbar og tilstrekkelig underbygget (jf. PL § 1, 2 og 8)

30 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Et patent består av: •Patentkrav – beskriver hva som er vernet ved patent •Beskrivelse – innledning med omtale av nærmeste kjente teknikk, beskrivelse av oppfinnelsen og utførelseseksempler

31 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Kravene bestemmer hvilket vern du oppnår: •Hvilke ord man velger for å beskrive oppfinnelsen i kravene og hvordan du evt. har definert disse i beskrivelsen er avgjørende •Kravene må ha tilstrekkelig støtte i beskrivelsen •Endringer som innføres i løpet av saksbehandlingen eller uttalelser man kommer med til patentverk kan få betydning for tolking av vernet

32 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Ikke alt som patenteres kan kommersialiseres: US 4320756

33 © copyright all rights reserved Onsagers 2006

34 Unntak (PL § 1, 2., 3. og 4.ledd)  Oppfinnelser som bare utgjør:  Oppdagelser  Planer, regler eller metoder for utøvelse av intellektuell virksomhet, for spill eller foreretningsvirksomhet eller programmer for datamaskiner  Fremleggelse av informasjon

35 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Patenterbare dataprogrammer:  Må kunne løse et teknisk problem (Technical contribution)  hva slags teknisk problem? - komprimering av data - signalbehandling/filtrering  Praksis: hittil lagt av EPO (avgjørelser fra ankeinstansen). Intet EU direktiv.  Liten rettspraksis: nyere avgjørelser fra UK – legger lista strengere enn EPO.  USA mer liberale – ikke krav til ”technical contribution”

36 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Unntak forts.  vesentlige biologiske fremgangsmåter,  terapeutiske, kirurgiske og diagnostiske fremgangsmåter  Oppfinnelser som strider mot sedelighet og offentlig orden

37 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 USA – pluss og minus…. •Patentsystemet i USA ikke i like stor grad knyttet til rene tekniske løsninger •Utility > oppfinnelsen må være nyttig •Grace period •First to invent vs. first to file •Enablement •IDS-plikt •En oppfinner = en lisens •Hvem er oppfinner? Feil kan føre til ugyldighet i USA

38 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 SØK PATENT TIL RETT TID Drømmen for en patentfullmektig er: 1) Søk når produktet er godt nok utviklet og i rett tid før produktet lanseres 2) Hold kjeft inntil søknad er innlevert og allerhelst helt inntil prioritetsåret er omme I praksis: en gylden middelvei

39 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Hvem har rett til en patenterbar oppfinnelse? •Retten oppstår alltid hos oppfinneren •Forholdet mellom oppfinner og arbeidsgiver er regulert i egen lov •Loven omfatter også forskere ved universiteter og høyskoler (nytt fra 1/1-03)

40 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 IP - strategi Sjekkliste for investorer og gründere

41 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Før: •Undersøk alltid hva som er kjent på området og hvilke rettigheter som er knyttet til en teknologi for å unngå inngrep – så tidlig som mulig  Forundersøkelser  Patenterbarhetsvurderinger  hva oppnås med beskyttelsen  Hvilket reelt vern gir patentet eller vil sannsynligvis oppnås ved godkjenning av søknad (styrkevurdering)?

42 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Før fort.  Markedsanalyser – hvor er det formålstjenelig å oppnå beskyttelse?  Sørg for at rettighetene til oppfinnelsen er avklart  Er utnyttelsen av patentet avhengig av annen beskyttet teknologi (”freedom to operate)? •Lisenser •Avhengighetspatent

43 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Underveis og etter:  Vurder kontinuerlig om patentene/patentsøknadene dekker kjerneteknologien godt nok. Må beskyttelsen suppleres ytterligere?  Håndhev rettighetene dine – forfølg inngripere/oppnå lisens/forlik  Overvåk konkurrenter og tilsvarende tekniske område  Utvikle lisensstrategi  Søk å oppretthold de rettighetene som det til en hver tid er behov for – avslutt alle andre

44 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Styrke- og inngrepsvurdering •Vurdering av kjent teknikk •Vurdering av patent/patentsøknads holdbarhet ved en evt. konflikt •Inngrepsvurdering •Vurdering av de mest relevante konkurrenters IP-rettigheter •Inngrepsvurdering for USA: Må ha egen second opinion utarbeidet av en US fullmektig

45 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Konfidensialitet –Ovenfor samarbeidspartnere –Arbeidstakere –”Know how”

46 © copyright all rights reserved Onsagers 2006 Trenger du IP-rådgivning? •Ring 23 32 77 00 •www.onsagers.no


Laste ned ppt "© copyright all rights reserved Onsagers 2006 Beskyttelse av forretningsideer Kari Helen Simonsen ONSAGERS AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google