Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesordfører Nils Aage Jegstad"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesordfører Nils Aage Jegstad
Oslopakke 3

2 Mandat styringsgruppen
Styringsgruppens oppgaver: Forberede omforente saksframlegg til besluttende organer om prioritering (inkludert rekkefølge for prosjekter) av midlene i Oslopakke 3 Gi innspill til samordnete statlige og lokale/regionale plan- og budsjettprosesser for å sikre best mulig måloppnåelse for bompengepakken. Det skal også gis innspill til arbeidet med arealplaner Overvåke gjennomføring av store prosjekter og innsatsområder og gi råd om tiltak hvis det avdekkes problemer som ikke kan løses i prosjektene. Bestille og behandle strategiske utredninger som faglig grunnlag for gruppens arbeid med løpende prioriteringer. Det er bystyre, fylkesting og Storting som fatter de formelle vedtak om handlingsprogram og budsjetter. Styringsgruppen har ansvar for at det etableres gode systemer for administrativ styring av Oslopakke 3. Gjennomføring av Oslopakke 3 krever godt samarbeid og god ressursstyring internt og på tvers av offentlige organisasjoner. Det er viktig at de ulike etater er bevisst sine roller og ansvar, samtidig som det etableres nødvendige koordineringsfunksjoner og felles prosjekter. Konsensus i styringsgruppen og lokal enighet er et viktig fundament for Oslopakke 3-arbeidet

3 Mål og virkninger Hovedmål for Oslopakke 3 er å sikre god framkommelighet for alle trafikantgrupper i hovedstadsregionen, med viktige delmål: Rushtidsforsinkelsene skal reduseres; næringsliv og kollektivtransport skal prioriteres Framkommeligheten for gående og syklende skal økes Videre skal Oslopakke 3 bidra til: by- og tettstedsutvikling å overholde lovfestede krav til luftforurensning og støy Etter styringsgruppens oppfatning har handlingsprogrammet en god balanse i forhold til de overordnede målsetninger

4 Porteføljestyring og prioriteringer
Styringsgruppen for Oslopakke 3 legger opp til årlig rullering av handlingsprogrammet Det er under etablering et sekretariat som vil ha som en hoved-oppgave å etablere og følge opp et system for mål- og resultatstyring Målsetningen er at dette skal gi god informasjon om utvikling av pakken og grunnlag for styringsgruppens fremtidige prioriteringer Ved rullering av NTP hvert fjerde år legges det opp til en helhetlig gjennomgang av pakken

5 Hva har endret seg siden 2006
En betydelig kostnadsøkning på enkeltprosjekter. Klimautfordringene vi står overfor er satt på dagsorden i en helt annen grad. Generell økt etterspørsel etter miljøvennlig transport. Økt fokus på sykkel og gange. En sterkere befolkningsvekst både i Oslo og Akershus. Forvaltningsreformen 2010

6 Avtalen av Det er tatt utgangspunkt i det lokale forslaget fra 2006 De store veiprosjektene organiseres som egne prosjekter i Op3 med tilskudd fra bomringen, staten og ny bomsnitt med etterskuddsvis innkreving. For de gjenværende prosjektene gjelder: Fordeling Oslo – Akershus 60:40 Kollektivandel >60% Det legges opp til en økning av prisen i bomringen ut over prisstigning. Det legges opp til 30 kr. fra 1.kv 2013 og 31 kr. fra I tillegg en halvering av brikkerabatten. Varigheten av Op3 økes med 5 år Oslo/Akershus prioritere selv sine egne veiprosjekter Det legges til grunn et vesentlig økning i statlige bidraget til Op3.

7 Avtalen (fortsetter) Akershus øker sin andel av bompenger til drift av kollektiv fra 278 mill i 2012 til 351 mill (35%) i 2016. Oslo øker andel med 7% Sterk satsing på baneoppgradering, -drift og – vedlikehold i Oslo. Videre framdrift av prosjektering og finansiering av ny t-banetunell, må avklares mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten.

8 De store veiprosjektene
E18 – vestkorridoren (Asker og Bærum) Ca 30% av investeringskostnaden til kollektivtiltak. Samlet tilskudd fra Op3 ca. 5,4 mrd Legger til grunn 30% statlig bidrag Nye bomsnitt først når veien er ferdig. E18 Fillipstad og vestover mot Bygdøylokket Byutviklingsprosjekt med stor andel grunneierbidrag. E16 – Sandvika - Wøyen er fortsatt en integrert del av Oslopakke 3 E6 – Manglerudtunellen. Nye bomsnitt kan være aktuelt når veien er bygget. Kollektivfelt fra Klemmetsrud

9 Øvrige forslag Det legges opp til en rasjonell gjennomføring av prosjektene - dvs. låneopptak må aksepteres for prosjekter med kostnader på over 500 mill. Dette vil også åpne for fremskynding av enkeltprosjekter. Nedbetalingen av akkumulert gjeld, skjer fortløpende etter annuitetsprinsippet Rabatten i bomringen reduseres fra 20 % til 10 % Tilskuddene til drift av kollektiv og programområdene får en betydelig økning.

10 Økonomiske rammer 2008-2032 2008-2012 2013-32 2008 - 32 Bompenger
9 100 56 400 65 500 Stat 4 500 10 000 14 500 Oslo 1 000 3 700 4 700 Akershus 3 400 4 400 Sum 15 600 73 500 89 100 Grunneiere 1 800 Totalt 75 300 90 900

11 Andre riksvei prosjekter Store kollektivtiltak
Store veier Andre riksvei prosjekter Programområdene Store kollektivtiltak Drift kollektiv E18 vestkorridoren * E16 Sandvika-Vøien E6 Manglerudtunellen* * Nye bomsnitt Rv 22 Rv4 Rotnes E6 lokket Furuset/Alna Kommunale veier Oslo Røatunellen Fossumdiagonalen Nydalskrysset tiltak Groruddalen Fylkesveier Akershus Fv 152 Follo Fv 156 Bråtan -Tusse Fv !20 Skedsmokorset Fv 169 Stensrud – rv 22 Fv 154 Nordbyveien Andre investeringer mill Fornebubanen Ahusbanen Lørenbanen Oppgradering av T- bane og trikk Ny T-banering Tilskudd Ruter AS (drift og småinveteringer. Grunneiertilskudd Statlig tilskudd Eiertilskudd Oslo kommune / Akershus fylkeskommune


Laste ned ppt "Fylkesordfører Nils Aage Jegstad"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google