Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi gir mennesker muligheter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi gir mennesker muligheter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi gir mennesker muligheter
VTA-seminaret i Sandefjord, mai 2007. Hva er nytt av regler, politiske føringer mv. i 2007? Innlegg ved seniorrådgiver Jan Greger Olsen Arbeids- og velferdsdirektoratet. Først vil jeg takke for invitasjonen til denne konferansen som fokuserer på en gruppe som blir berørt av den største og mest spennende reformen i offentlig forvaltning. NAV sin visjon – forholdet til verdiene våre: Løsningsdyktig, tydelig, til stede

2 Agenda NAV prosessen. Hvilke utfordringer står NAV ovenfor
Interne Eksterne Arbeids – Velferds – og Inkluderingsmeldingen. Hvordan påvirker den rammebetingelsene for NAV og samarbeidspartnere NAVs forventninger til tiltaksarrangørene, og deres muligheter

3 Annet (diskusjonsdelen)
Oppfølging av Riksrevisjonens pålegg Samarbeidsavtalen Vurdering av måloppnåelse Godkjenning av tiltaksarrangører Kan relateres til: EQUASS, opplæring, implementering og revisjon Indikatorprosjektet Og så: Skattefritaket Medfinansieringsordningen for VTA

4 Hva er NAV Trygdeetaten og Aetat ble lagt ned 1. juli 2006, og erstattet med en ny arbeids- og velferdsetat Innen utgangen av 2009 skal det etableres egne arbeids- og velferdskontor i alle kommuner, med et samordnet tjenestetilbud fra den nye statsetaten og kommunen. NAV omfatter ansatte, forvalter over 270 milliarder kroner og har største delen av befolkningen som brukere Nav vil å ansvar for utbetaling av økonomiske ytelser til store deler av befolkningen eks: alderstrygd barnetrygd, uføretrygd, attføringspenger og dagpenger Den store utfordringen ligger imidlertid i å få sykemeldte, personer på attføring, funksjonshemmede og ledige i arbeid

5 NAV-reformen Hovedmålene med reformen er
Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad Tjenester som er enklere for brukerne og tilpasset deres behov En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Det skal: Utvikles nye effektive og brukervennlige løsninger Innarbeides nye verdier, holdninger og en ny felles kultur Utvikles nye digitale tjenester og kanaler For å nå målene med reformen kreves det betydelige endringer både når det gjelder måter vi møter brukerne og den service vi gir, tjenestespekteret vårt og omfattende intern organisasjonsutvikling. To store statsetater er fusjonert og skal virke sammen. Den nye etaten skal igjen etablere felles kontor med den lokale kommunen.

6 Fremdrift Ot.prp. & avtale m/KS Ny etat stat/stat NAV-kontor
Kompetanseheving Nye nettjenester og kundesentra Ny etat stat/stat Ny statsetat etablert IKT- løsninger Pensjonsreformen Ot.prp. & avtale m/KS 1. Juli 2006 1. oktober 2006 2007 desember 2009 2008 2009 NAV-kontor stat/kommune NAV - kontor etableres basert på lokale avtaler mellom likeverdige parter I tillegg kommer utskillelse av helserefusjoner hvor det er etablert et eget prosjekt. 25 piloter starter opp Velferdskontorene er etablert De første Arbeids- og Alle Arbeids- og velferds- kontorene er etablert

7 Endringsprogrammet Legge grunnlaget for etablering av NAV kontor
Rekkefølge og tid – områdevis, fylkesvis, tilfeldig, store vs. små? Legge grunnlaget for etablering av spesialenheter Når skal de ulike spesialenhetene være etablert for å muliggjøre gevinstuttak og en ryddig omstillingsprosess? Stille krav til utrullingen av IKT-løsninger Når må løsningene senest være implementert for å lykkes med etablering av kontor og spesialenheter? Stille krav til nødvendig kompetanseutvikling Når og hvordan skal kompetanse bygges opp for å lykkes med reformene? Utfordringene ligger ikke minst i at endringene skal skje i parallell med den løpende driften og med en produksjon som skal opprettholdes og en forbedring av resultatene. Etablering av NAV kontor Endringer skal skje i løpende drift Etablering av spesialenheter Krav Utrulling av IKT-løsninger Bygge opp kompetanse

8 Målbilde 2010 De løsningene og strukturene som etableres nå
Det er opprettet NAV kontor som dekker alle kommuner Spesialenheter er i full drift Helserefusjoner er skilt ut av NAV Pensjonsreformen er gjennomført Nye IKT- kanaler er opprettet og et økende antall brukere benytter disse 2010 De løsningene og strukturene som etableres nå må ta utgangspunkt i dette målbildet

9 Hva er status i dag Enorm mengde arbeid gjort siden NAV interim startet i august 2005 På plass Nytt direktorat Drifts- og utviklingsenhet Spesialenheter Sentral fylkesledelse 25 pilotkontorer Forberedelse av de nye NAV kontorene Gjennomføringsplan avklart med Arbeids- og inkluderingsdepartementet

10 Hva kommer? 110 nye NAV kontorer i 2007
Resten av NAV kontorer fra 2008 til utgangen av 2009 Nye spesialtjenester Mer ressurser ut til brukerne

11 Ny kontorstruktur Kontor som i dag har tre eller færre ansatte, videreføres med dagens bemanningsstørrelse Statsetaten skal være representert i alle kommuner. Antall kontor blir om lag 460 Differensiert struktur - enkelte tjenester utføres på tvers av kontorgrenser og i samarbeid mellom enheter Oppfølging kan gjøres også på de minste NAV kontorene

12 Nye spesialenheter Opprettelse av spesialenheter for forvaltning av ytelser og stønader: Bygger videre på eksisterende enheter, som bemannes opp til ca 50 årsverk. Deretter etableres eventuelt en ny enhet Antall statlige NAV arbeidsplasser i det enkelte fylke - som i dag Spesialenheter i hvert fylke, i alt om lag 30 enheter med gjennomsnittlig 50 årsverk i hver Enhetene behandler saker fra eget fylke (i alle fall i etableringsfasen) Balanserer behovet for frigjøring av ressurser mot personal- og distriktshensyn

13 Konsekvenser for ansatte i etaten
1 100 årsverk overføres fra lokalkontor til nye spesialenheter 120 årsverk overføres fra fylkeskontor til nye spesialenheter 300 årsverk overføres fra lokalkontor til nye pensjonsenheter Store omstillinger for de ansatte kan også komme pga nye kundesentra og sentralisering av administrative rutiner

14 Stat og kommune Arbeids og velferdsetaten viderefører tjenestene til Aetat og trygdetaten Ingen endring i ansvarsforhold mellom stat og kommune NAV-kontor baseres på lokal avtale mellom kommune og statsetat. Som minimumsløsning skal kommunal økonomisk sosialtjeneste legges til det nye felles NAV kontoret. Innholdet vil varierer kommunene i mellom avhengig av avtalen som inngås lokalt.

15 NAV lokalt NAVkontorer Arbeids- og Velferdsetaten Kommunenes
Trygdeetaten Aetat) Kommunenes sosialkontor Rikstrygdeverket Fylkestrygdekontorene Trygdekontorene Spesialenheter Ca ansatte Arbeidsdirektoratet Fylkesarbeidskontorene Arbeidskontorene Spesialenheter Ca ansatte Lokale enheter i alle 431 kommuner Ca ansatte Arbeids- og Velferdsetaten NAVkontorer

16 Oppsummert Eksterne forventninger til Interne utfordringer
Bedre brukertilpassing Samarbeid med kommunene i felles kontorer Effektivisering Bedre resultater; flere i arbeid Interne utfordringer Felles kultur i ny etat Kompetansebygging Utrulling av nye kontorer Pensjonsreform Utskilling av helserefusjoner Nye IKT løsninger

17 AVI meldingen Gir nødvendig og viktig innhold til NAV reformen
Gir rammebetingelser for hvordan Arbeids- og velferdsforvaltningen skal løse sine oppgaver Gir grunnlag for bedre måloppnåelse Gir grunnlag for samhandling med tjenesteleverandører

18 Norge – og andre land % av ansatte fraværende pga sykdom
Source: EULFS.

19 OECD - medisin Leger som kontrollerer leger
Finansielle arbeidsgiverinsentiver Lavere sykepenger kombinert med bedre rehabiliteringsmuligheter Mer bruk av graderte og temporære ytelser Tidlig intervensjon og arbeidsrettede virkemidler. Skreddersøm – “Unfocused access to general training programmes in Norway may not be efficient”. Dvs bedre tilpassing til brukers behov. Bedre koordinering medisinsk rehab/attføring Systemer for revurdering av permanente stønader Bedre muligheter for lønnsinntekt for de på gradert stønad NAV-reformen: sikre bl.a. kompetanseutvikling og evaluering

20 Endringer i sammensetningen av brukere
Økning i brukere med psykiske lidelser, sosiale yrkeshemninger, rusmisbruksproblemer og muskel/skjelett/leddplager sterkest økning blant yngre yrkeshemmede ofte manglende arbeidserfaring Endring i brukergruppene gir endrede behov for avklaring og oppfølging store individuelle forskjeller i forutsetninger, preferanser og valgmuligheter behov for mer langvarig avklaring og utprøving hvor det tilrettelegges for å øke den enkeltes mestringsevne behov for veiledning og avklaring på arbeidsmarkedet Når det gjelder kjennetegn ved dagens arbeidssøkere som er på attføring ser vi en økning i brukere med… Gruppen med psykiske lidelser er den gruppen som øker mest. Dette innbefatter også dem med de mest alvorlige psykiske lidelsene. Vi regner med at ca 1/5 av de yrkeshemmede har diagnosen psykisk lidelse. En stor gruppe er også muskel/skjelett plager. I mange tilfeller vil også psykiske lidelser være en sekundærdiagnose sammen med sosiale yrkeshemninger og rusmisbruk. Mange har kroniske lidelser som de må lære seg å fungere med; mestring blir dermed et viktig element i attføringen Dette stiller også andre krav til saksbehandlere og besluttere på attføring – og det utfordrer oss ift en av hovedmålsettingene med NAV om å gjøre det enklere for brukerne og bedre tilpasset brukernes behov Endringer i bistandsbehovet

21 Hovedgrepene i AVI-meldingen
Enklere og mer arbeidsrettet tidsbegrenset inntektssikring Mer fleksibel og bedre samordnet bruk av virkemidler Mer arbeidsrettede tiltak og tjenester - varig lønnstilskudd Kvalifiseringsprogram

22 Nytt system – hovedgrep 1
Sykepenger Jobb Uførepensjon Ny tidsbegrenset inntektssikring

23 Praksis i framtiden – hovedgrep 2
Arbeidsevnevurdering Oppfølging etter behov Avklaring Oppfølging Tidsubestemt lønnstilskudd Varig tilrettelagt arbeid Arbeid med bistand Arbeidsmarkedsopplæring Ordinær utdanning Motivasjonstiltak Lønnstilskudd Medisinsk rehabilitering Lavterskeltilbud Økonomisk rådgivning Tett individuell oppfølging Kvalifiseringsprogram Vi ser for oss at inngangsporten skal være en arbeidsevnevurdering. Virkemidler skal kunne brukes friest mulig på tvers av ytelser/målgrupper

24 Tiltak (a) Forebyggende innsatser
foreløpig lite utover ny IA-avtale En del om institusjonell rolleavklaring, BHT mv. Styrke opplæring i grunnleggende ferdigheter – bl.a. mer praksisnære opplæringsformer VTA 25% delfinansiering fra bostedskommunen Men ikke differensiert finansiering Bør målet være størst mulig fleksibilitet, lokalt skjønn og individuell skreddersøm? Eller beholde målgruppefokus?

25 Tiltak (b) Nytt avklaringstiltak Nytt oppfølgingstiltak
Nytt tiltak i tillegg til dagens for yrkeshemmede. Målgrupper langtidsledige, ungdom, innvandrere og sosialhjelpsmottakere Nytt oppfølgingstiltak Nytt tiltak i tillegg til AB Målgrupper som over

26 Varig lønnstilskudd som nytt tiltak – hovedgrep 3
Gi de med varig nedsatt arbeidsevne et tilbud om arbeid i stedet for trygd - forebygge varig uførepensjonering Lettere for arbeidsgiver både å beholde og ansette personer med kroniske lidelser og redusert arbeidsevne Oppstart med forsøk i fem fylker i 2007 Nødvendig: med tydelig avgrensning av målgruppen å håndtere fortrengning å unngå kostnadsoverveltning Hva må akkompagnere dette tilskuddet? AB/oppfølgende bistand?

27 Kvalifiseringsstønad/kvalifiseringsprogram - hovedgrep 4
Standardisert (2G) rettighetsfestet inntektssikring Særlig rettet mot personer som i dag har økonomisk sosialhjelp over lengre tid Målet er flere i arbeid gjennom en tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging Dagen skal fylles (inntil 2 år) med arbeidsrettet (i bred forstand) aktivitet ut fra brukers behov

28 Forsøk med Tidsubestemt lønnstilskudd
Det er igangsatt et forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd i Akershus, Vestfold, Aust-Agder, Nord-Trøndelag og Finnmark. Forskriften trådte i kraft 3. mai 2007 Formålet med tidsubestemt lønnstilskudd er å forebygge uførepensjonering og øke mulighetene for ordinært arbeid blant personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne. Det er høye politiske forventninger til dette tiltaket. Formålet med forsøket er å høste erfaring med ordningen Tidsubestemt lønnstilskudd, både sett fra den enkelte bruker, virksomhetene og Arbeids- og velferdsetatens side.

29 Forts. Målgruppen er personer i og utenfor arbeidslivet som har varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne og hvor alternativet kan være overgang til uførepensjon. Tiltaket skal være vurdert før uførepensjon innvilges. Forsøket omfatter personer med nedsatt arbeidsevne på grunn av helsemessig og/eller sosial årsaker. Målgruppen kan i tillegg omfatte personer som er innvilget gradert eller full uførepensjon. Dette er et tidsubestemt lønnstilskudd, og ikke et varig tiltak. Tilskuddets størrelse og varighet skal vurderes regelmessig av Arbeids- og velferdsetaten.

30 Forts. Forsøket skal evalueres
På bakgrunn av de erfaringer man får fra forsøket vil departementet vurdere å gjøre ordningen landsdekkende fra 2008. På sikt vurderes det at tidsubestemt lønnstilskudd vil erstatte Uførepensjon som lønnstilskudd og Lønnsubsidium for reaktivsering.

31 Nytt - og oppfølgingstiltak, og forsøk med overgang utdanning/arbeid for unge funksjonshemmede
Det er foreslått et nytt oppfølgings- og avklaringstiltak for innvandrere, ungdom og langtidsledige. Tiltakene er under utvikling, med en planlagt oppstart fra 1. januar 2008. Nytt forsøk med for unge funksjonshemmede i forhold til overgang utdanning- arbeid. Forsøket er ikke ferdig utformet. Planlagt oppstart 2. halvår 2007. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

32 ”Velferdskontrakter”
En gjensidig konkretisering av forpliktelser mellom forvaltning/bruker – et ”prinsipp” ”Det nye er gjensidigheten…..og at vi vil styrke, systematisere og samordne slike forpliktelser” Plikt- og sanksjonsregimer Nødvendig med både noe gjennomgående/felles om rett/plikt og større muligheter for individuell tilpasning

33 Metodikk og arbeidsmåter (b): Avklaring/arbeidsevnevurdering
Større fokus på funksjon, arbeidsevne og muligheter – ikke sykdom – bl.a. ved Inngangsportalene til inntektssikring Yrkeshemmede ”forsvinner”: fra nå de med/uten behov for arbeidsrettet bistand Skal peke mot arbeidsevnevurdering som beslutningsgrunnlag for tildeling av både stønader og tiltak/tjenester Aktuelt allerede neste år: Nytt tidsubegrenset lønnstilskudd: de som ”vil kvalifisere for en varig uførepensjon” – eller de ”med varig nedsatt arbeidsevne hvor u-pensjon er et sannsynlig ..utfall” Mantra: Enhver er unik og har unike bistandsbehov

34 Veien videre Kvalifiseringsprogrammet - Odelstingsproposisjon våren 2007 Endringer på tiltaks- og tjenesteområdet - høring i 2007 - iverksetting fra 2008 Endringene i folketrygdloven (lovarbeid) - i kraft f.o.m. 2009

35 Hvilke krav stiller NAV til tiltaksarrangørene?
NAV må velge den tjenesteleverandøren som hjelper oss best med å oppfylle de forventninger som stilles til den nye Arbeids- og velferdsetaten Vi må levere resultater samtidig som de interne utfordringene håndteres Vår oppdragsgiver forventer å se raske resultater av reformen Leverandørene våre må derfor kjenne de utfordringene NAV står ovenfor både Internt Eksternt Skal dere lykkes som tiltaksarrangører må dere kjenne etaten og de utfordringene vi står ovenfor. Dette er i den nåværende situasjonen viktigere enn noensinne. Vi har en oppdragsgiver hvor perspektivet frem til neste valg er viktig. Vi skal ha levert før det.

36 Forventninger som berører leverandørene våre
Bedre resultater; flere i arbeid Brukertilpassede tjenester Samarbeid med kommunene

37 Hvilke forutsetninger har bransjeorganisasjonens medlemmer?
Bygge på det langvarige samarbeidet som var etablert med tidligere Aetat Bedriftene må følge med i hvordan den nye etaten utvikles Utforming av tjenester Etablering av nye kontorer Nye ledere og medarbeidere å forholde seg til God dekning av bedrifter over hele landet Vi finner bedriftene deres i veldig mange kommuner; nyttig for NAV Viktig å ha god kontakt til lokale bedrifter; ordinært arbeid viktig resultat Jeg vil stille spørsmålet; har LAFYs medlemmer et forbedringspotensial på bedre kontakt med lokalt næringsliv?

38 Nye muligheter AVI meldingen legger til grunn at det ikke skjer endringer på områdene Attføringsbedriftenes medlemmer i dag er tiltaksarrangør Nye tiltak hvor Attføringsbedriftenes medlemmer allerede skulle ha kompetanse Nytt avklaringstiltak for langtidsledige, ungdom, innvandrere og sosialhjelpsmottagere Nytt oppfølgingstiltak for samme målgrupper Varig lønnstilskudd; aktuelt med oppfølging som støtte, er dette aktuelt for noen av dagens brukere av medlemsbedriftenes tilbud? Inntil 2 års arbeidsrettet kvalifiseringsprogram; kommunalt ansvar Arbeidsevnevurderinger

39 Nye muligheter forts Mange kommuner driver allerede tiltaksarbeid for mottagere av økonomisk sosialhjelp Åpent om og i så fall hvordan dette skal integreres i de ny NAV kontorene; avgrenses ift det nye kvalifiseringsprogrammet Kommunene likeverdig og sentral samarbeidspartner i de nye NAV kontorene Samtidig er Kommunene eiere av de fleste Attføringsbedriftene; behov for å se ting mer i sammenheng på kommunesiden?

40 Avslutning Forventninger og krav til NAV får også innvirkning på våre tiltaksarrangører Dere må forholde dere til en etat i en enorm endringsprosess; dette kan også bli en utfordring for våre samarbeidspartnere Området hvor Attføringsbedriftene er tiltaksarrangører videreføres Nye muligheter i oppfølgingen av AVI meldingen og NAV reformen

41 Felles utfordring Ansvaret for gjennomføringen ligger hos den nye NAV etaten sammen med kommunene For å lykkes er vi avhengig av bistand fra alle som berøres Brukere og deres organisasjoner Samarbeidspartnere, eks tjenesteleverandører og deres organisasjoner Andre statlige etater Kommunale etater som ikke legges til NAV kontoret


Laste ned ppt "Vi gir mennesker muligheter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google