Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan Gud kommuniserer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan Gud kommuniserer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan Gud kommuniserer
K-vekst Far, Sønn og Hellig ånd. Mye er skrevet og sagt om det forholdet de tre personene i guddommen har til hverandre .Vårt fokus er ikke dette, ikke Gud, men den enkeltes trosspråk. Avspeiler trosspråket ditt de tre åpenbaringstypene/kommunikasjon den treenige Gud har gitt oss? ”Skapelsesåpenbaringen” (den grønne sektoren i diagrammet), ”frelsesåpenbaringen” (den røde sektoren) og den ”personlige åpenbaringen” (den blå sektoren). Det er viktig at vi forstår den spesielle karakteren hver av disse åpenbaringene har. Åpenbaring i skapelsen: Gud åpenbarte seg som skaper ved å sette sitt preg på skapelsen (Sal 19,2; Rom 1,19f). En må ikke være kristen for å møte denne formen for åpenbaring. Om du er muslim, buddhist, ateist eller kristen, kan du se Guds fingermerker når du opplever skaperverket. Denne typen åpenbaring er felles for religionene. Skapelsesåpenbaringen kan oppfattes forskjellig og bli misforstått. Ingen kan på grunnlag av denne åpenbaringen komme fram til at skaperen er far til Jesus Kristus. Åpenbaring i frelsen: Frelsesåpenbaringen (rød sektor) har en helt annen karakter. I Jesus kan vi definitivt oppdage Gud som den han virkelig er (Joh 14,9). I Kristus ble Gud menneske, og i ham har ”hele Guds fylde tatt bolig” (Kol 2,9). Det er han som forsoner oss med Gud (2 Kor 5,19). I følge Det nye testamente avgjør vårt forhold til Jesus Kristus vår frelse eller fortapelse (Apgj 4,12). Gjennom ham mottar vi evig liv (Rom 6,23). Den personlige åpenbaringen: Det som skjer når det Gud objektivt gjorde for oss i Kristus, blir en personlig, subjektiv realitet. Ved Den hellige ånd blir Kristus for oss til Kristus i oss (Gal 2,20; 4,19; Kol 1,27). Gud øser sin kjærlighet inn i hjertene våre ved Den hellige ånd (Rom 5,5). Det blir et fellesskap mellom Guds ånd og vår ånd

2 Vi reflekterer den treenige
K-vekst Jesus kalte seg for lyset og han kalte disiplene for verdens lys. Vi skal tro på lyset og bli lysets barn. Kirken skal reflektere det gudommelige lyset, vandre i lyset. Additiv fargeblanding oppstår ved at lys med ulik bølgelengde sendes ut fra en lyskilde. Øyet oppfatter det utsendte lyset som ulike farger, avhenging av blandingsforholdet mellom primærfargene. Farger på en TV- eller dataskjerm og farger projisert via en projektor oppstår som et resultat av additiv fargeblanding. Som primærfarger brukes rødt, grønt og blått (RGB). Hvis et bilde skal være i alle farger, må det være både rødt, grønt og blått i bildet. Hvis en farge mangler, så blir bildet ødelagt. Denne dynamikken er ikke menneekts oppfinnelse, men Guds ordning. Som lyset brytes i en mengde farger når det passerer gjennom et prisme, reflekterer vi Guds lys på forskjellige måter. Noen reflekterer mest grønt, andre mest rødt og andre mest blått, men vi reflekterer den samme Gud. Dette kan skape vansker i menigheten hvis en farge dominerer og de to andre fargene lite stimuleres i gudstjenesten og i troslivet. Vi trenger hverandre for å reflektere Gud. ”Sammen med alle de hellige”. En trefoldig respons Guds åpenbaring har alltid som mål å etablere fellesskap. Vi møter den ene, sanne Gud i alle de tre åpenbaringene, men hver gang på forskjellig måte. Hans trefoldige kommunikasjon med oss har som mål å få et trefoldig gjensvar Når bare én av disse dimensjonene er neglisjert eller svak, vil vi ha en ufullstendig erfaring av Gud.

3 Vi reflekterer ulikt Det fins mange ord som prøver å uttrykke hvordan kristne har best kontakt med Gud: kanal, stil, språk, antenne: ditt trosspråk er din antenne til Gud. Gud kommuniserer på alle kanaler, men vi mottar lettest på en eller to kanaler, har en eller to antenner, bruker et eller to trosspråk når jeg opplever at Gud er nærmest. Vi kan ikke svitsje fra kanal til kanal. Vi kan trene på å styrke de andre kanalene. Jeg bruker trosspråk som hovedordet. Det er ett trosspråk som er det letteste og mest naturlige for deg. Det er så å si ditt morsmål.

4 Hva kan være ditt trosspråk ?
Bibeltro Sensorisk Entusiastisk Rasjonell Mystiker Vitnende The sensory style: Enjoying the works of God. Glede seg over skaperverket. Erfare Gud gjennom sansene. Sensorisk trosspråk The rational style: Understanding the nature of God. Forstå hvordan Gud er. Rasjonelt trosspråk The doctrinal style: Thinking correctly about God. Tenke rett om Gud. Læremotivert The Scripture-driven style: Applying the Word of God. Anvende Guds ord. Bibelmotivert The sharing style: Passing on the grace of God. Gi Guds nåde videre. Vitnende trosspråk The ascetic style: Developing discipline for God. Utvikle disiplin og selvfornektelse i gudsforholdet. Asketisk trosspråk The entusiastic style: Celebrating the power of God. Feire Guds kraft. Entusiastisk trosspråk The mystical style: Resting in the presence of God. Hvile i Guds nærvær, Mystisk trosspråk The sacramental style: Expressing the incarnation of God. Uttrykke inkarnasjonen: Gud ble menneske. Symbolbasert trosspråk Læretro Asketisk Symbolbasert

5 Våre ”antenner”: 3 grupper trosspråk
SKAPERVERKET Grønne trosspråk knytter seg seg først og fremst til Guds åpenbaring i skapelsen. Det kan gjerne kalles skapelsestro. Det som kan erfares gjennom de fem sansene verdsettes høgt. Derfor er skaperverket en åpenbaring av Gud. ”Gud preger alt han skaper med sin karakter” (Emil Brunner). Vi er samtidig skapt i Guds bilde. Sa 19,2; Rom 1,19f. Grønne trosspråk tar på alvor at Gud har inngått en pakt med hele menneskeheten. Det er Guds pakt med Noa. Derfor har grønt trosliv noe allment og universalt over seg. Det rasjonelle og lovmessige i naturen ses ikke på som en motsetning til tro. Det er derimot et uttrykk for kristen tro. Alt i alt har grønne trosspråk et fokus på forståelse. Røde trosspråk knytter seg til frelsesåpenbaringen. Derfor har den, og det har den bibelsk støtte for, en eksklusiv tendens, Joh Røde trosspråk er opptatt av å motta og gi videre evangeliet. Bibelen har en helt sentral plass. Røde trosspråk understreker den objektive siden ved den kristne tro, og den uttrykker seg først og fremst verbalt og har Guds ord i sentrum. I den røde dimensjonen er troen primært det å stå fast, det å ha et solid fundament. Blåe trosspråk omfatter mange forskjellige uttrykk, både innadvendte og utadvendte. Felles for de ulike uttrykkene er hvor viktig det personlige møtet med Den hellige ånd er. Kristus for oss blir Kristus i oss, Gal2,20; 4,19; Kol 1,27. Den overnaturlige dimensjonen er integrert i trosspråket. Blåe trosspråk har en bevisst subjektiv og dynamisk tendens. Troen blir ikke først og fremst sett på som standpunkt og meninger, men som det å være i bevegelse og endring. ÅNDEN ORDET

6 VERDEN 3 grupper og 9 trosspråk Sensorisk Rasjonell Symbolbasert
Læremotivert Den grønne fargesonen er hjemmet for det sensoriske og rasjonelle/fornuftspregete trosspråket. Det sensoriske uttrykker fellesskap med Gud gjennom det materielle og sansende ved skaperverket. Det rasjonelle trosspråket erfarer Gud gjennom det mentale og intellektuelle som også er Guds skaperverk. Den røde fargesonen er hjemmet for det bibelmotiverte og vitnendetrosspråket. Begge antennene er knyttet til Ordet: Den bibelmotiverte stilen er først og fremst opptatt av personlig anvendelse av Guds ord mens den vitnende stilen deler Ordet med andre mennesker. Noen uttrykker den vitnende stilen gjennom ord; andre gjennom gjerninger/diakoni. Felles er begrunnelsen: Jeg deler med andre fordi Guds ord sier det. Kristne med andre språk kan lett oppfatte rødt trosliv som tørt og følelsestomt. Det er vanskelig for disse å forstå det livet og den dynamikken som disse røde opplever fra samkvem med Ordet. Røde kristne snakker mindre om følelser, men de har selvfølgelig følelser og disse er særlig knyttet til forkynnelse, bibellesning eller egen formidling i ord og gjerning/diakoni. Den blå fargesonen er hjemmet for den entusiastiske og mystiske stilen. Den entusiastiske er mer utadvendt (”hendene opp”); den mystiske mer innadvendt (”hodet ned”). Men felles for begge språkene er at de går forbi den rasjonelle dimensjonen. Rødt og grønt trosspråk knytter kunnskap til det å vite noe om Gud. Blått trosspråk, derimot, understreker dette å kjenne Gud og være kjent av Gud i Ånden. Kristne som står fjernt fra disse to trosspråkene, anklager ofte disse for å være subjektive i sin tro. De er ute av stand til å forstå hvor mye energi disse kristne får fra personlige og subjektive opplevelser med Gud. De tre grensespråkene: læremotivert, asketisk og symbolbasert Læremotivert antenne kombinerer den rasjonelle komponenten i grønt trosspråk med den røde fargesonens hengivenhet for Ordet. Den asketiske stilen kombinerer det røde og blå slik at det blir en renhet og en frihet i forhold til det materielle (grønne) Til sist knytter den symbolbaserte stilen sammen den overnaturlige dimensjonen fra den blå fargesonen med den sansepregede og materielle siden fra den grønne fargesonen. På den måten blir den motsetningen til det røde. Mystisk Bibelmotivert Vitnende Entusiastisk Asketisk ÅNDEN ORDET

7 Egenskaper ved de ulike trosspråkene
Stil Styrke Fare Lite av Motsatt Sensorisk •Det vakre •Skaperverket •Avhengig av det ytre, nytelsesbundet •Tjeneste og indre verdier •Vitnende •Asketisk Rasjonelt •Vitenskap •Vil forstå •Stolthet •Rasjonalisme •Forsakelse •Det overnaturlige •Entusiastisk Lære- motivert •Sunn og systematisk lære •Tro=lære, retthaveri •Tørr og abstrakt •Personlig erfaring •Indre liv •Mystisk Bibelmotivert •Bibeltroskap •Forkynne Ordet •Reduserer Guds ord til det verbale •Biblisisme •Indre stemme •Fysiske uttrykk •Symbolbasert Vitnende •Fokus utenfor menigheten •Tro= Sjelevinning •Tradisjoner •Sensorisk Asketisk •Frihet •Nøysomhet •Negativ til verden •Uklok lidelse •Sunn fornuft •Glede over skaperverket •Rasjonelt Entusiastisk •Guds kraft •Negativ til det naturlige •Fornuft og sunn lære •Læremotivert Mystisk •Det indre og mysteriøse •Subjektivisme •Logikk •Bibelsk standard •Bibelmotivert Symbolbasert •Det fysiske •Tradisjoner og riter •Magi, ritualisme •Ufølsom mot de utenfor •Det verbale •De utenfor Egenskaper ved de ulike trosspråkene

8 Å lede gudstjenesten flerspråkelig
LOVSANGER ! VERDEN Trosforsvar Tenne lys Fred. Ro. Mindre stæsj! Vitne! ENDELIG PREKEN Ferdigformulerte bønner Oppleve Gud i naturen Kunngjøringer - det som skjer i menigheten

9 Å lede gudstjenesten flerspråkelig
VERDEN Sensorisk Rasjonell Symbolbasert Læremotivert Mystiker Bibelmotivert Entusiastisk Vitnende Asketisk ÅNDEN ORDET

10 Å lede gudstjenesten flerspråkelig
- Dele sin livshistorie - Lysgloben brukes - Samspill mellom frie og skrevne bønner - Kollekt til andre - Twist og kaffé under prekenen - Kirkerommet pyntes - Samspill mellom lovsang og bønnevandring VERDEN

11 Å lede gudstjenesten mot sentrum
VERDEN ÅNDEN ORDET

12 Å lede gudstjenesten mot sentrum
VERDEN Sensorisk Rasjonell Symbolbasert Læremotivert Mystiker Bibelmotivert Vitnende Entusiastisk Asketisk ÅNDEN ORDET

13 Læremotivert / Entusiastisk
- Lovsang før gudstjenesten - Lovsangsavdeling etter Gloria - Lovsangen i de liturgiske ledd

14 Symbolbasert / Bibelmotivert
- Hovedteksten skaper og former liturgiens valg og rekkefølge - Gjøre (leke) fortellingen - Bruke tekstene som liturgiske ledd


Laste ned ppt "Hvordan Gud kommuniserer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google