Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonale miljømål og oppfølging av arbeidet med forurensede sedimenter Ren Drammensfjord, Frokostmøte 10.05.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonale miljømål og oppfølging av arbeidet med forurensede sedimenter Ren Drammensfjord, Frokostmøte 10.05.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonale miljømål og oppfølging av arbeidet med forurensede sedimenter Ren Drammensfjord, Frokostmøte 10.05.07

2 2 Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand (St.meld. 26, 2006-2007) Rent hav og vann og et giftfritt samfunn - Miljøgifter Strategisk mål: Utslipp og bruk av helse- og miljøfarlige stoffer skal ikke føre til helseskader, skader på økosystemer eller skader på naturens evne til produksjon og selvfornyelse. Konsentrasjonene av de farligste kjemikaliene i miljøet skal bringes ned mot bakgrunnsnivået for naturlig forekommende stoffer, og tilnærmet null for menneskeskapte forbindelser. Nasjonale resultatmål knyttet til opprydding i forurenset grunn og sjøbunn 4. Spredning av miljøgifter fra forurenset grunn skal stanses eller reduseres vesentlig. Spredning av andre helse- eller miljøfarlige kjemikalier skal reduseres på bakgrunn av en konkret risikovurdering. 5. Sedimenter (bunnmasser i vann) som er forurenset med helse- eller miljøfarlige kjemikalier, skal ikke medføre fare for alvorlige forurensningsproblemer.

3 3 Ny stortingsmelding: Sammen for et giftfritt miljø – forutsetninger for en tryggere fremtid (2006-2007)

4 4 Sammen for et giftfritt miljø… Regjeringen vil •Igangsette et helhetlig nasjonalt oppryddingsarbeid basert på de fylkesvise tiltaksplanene •Gjennomføre en handlingsplan for oppryddingen i forurenset sjøbunn •Sørge for få gjennomført nødvendige tiltak innen 2012 på steder med forurenset grunn med utslipp til områder som er prioritert for opprydding av forurenset sjøbunn

5 5 Sammen for et giftfritt miljø… forts. •Må se kilder på land og forurenset sjøbunn i sammenheng •Prioritering av områder er blant annet avhengig av: -Forurensningssituasjonen -I hvilken grad er kilder under kontroll -Relevante utbyggingsprosjekter •Ikke fastsatt konkrete tidsfrister for opprydding Drammensfjorden er ett av 9 prioriterte områder i Handlingsplan for forurensede sedimenter

6 6 Handlingsplan for forurensede sedimenter De 17 prioriterte områdene: Områder med planlagte utbygginger: HammerfestUtbygginger vil gi kontroll med kilder og delvis opprydding langs land HarstadPlanlagt mudring av havneområde FarsundBoligutbygging i tilknytning til mindre sedimentlokalitet KristiansandOmfattende tiltak gjennomført, videreføring i nye delområder OsloSamordning av ny E18, utbygging av Fjordbyen og omlegging av havn Områder med særlig tiltaksbehov: BergenVesentlige, pågående kilder. Stanse mulig spredning fra delområder i sjø. GrenlandSterkt forurenset og grundig dokumentert SandefjordMulig spredningsområde i sjø. Behov for oppfølging av gjennomførte tiltak. DrammenAvgrensede delområder med spredningsfare. Mulig tilgang på masser.

7 7 Fra fase 2 til fase 3 i tiltaksplanarbeidet •Mer detaljert prosjektplan: -Tidsløp med rekkefølge av tiltak -Behov for tiltaksrettede undersøkelser (avgrensning mv) -Oversikt over aktører og angivelse av bidrag fra disse -Overslag over spleiselag med statlig bidrag Fase 3 skal lede frem til konkrete tiltak!

8 8 Fase 3 •Fra planlegging til handling •Større vekt på myndighetsutøvelse for å oppnå mål •Behov for sterkere press for å få fremdrift •MD ønsker at statlig myndighet følger tettere opp SFT mer direkte inn i arbeidet med det enkelte tiltaksplanområde

9 9 Fase 3 i Drammen •Fase 3 er i gang – forenklet prosjektplan er utarbeidet -FM har fått midler til prosjektkoordinator i 2007 •Starte detaljplanlegging i samarbeid med ansvarlige aktører •Fokus på kilder i første omgang -SFT er myndighet for mange av de mulige kildeområdene (ABB, NSB, NCC, Drammen Havn) og følger opp disse i 2007 -FM følger opp skipsverft, samt bedrifter og forurenset grunn der FM er myndighet •FM har et spesielt ansvar for å følge opp planarbeid/utbyggingssaker som berører tiltaksplanområdet

10 10 SFT overordnet oppfølging, nasjonal koordinering, overordnet informasjon MD - oppdragsgiver SFT og FM myndighetsutøvelse FM oppfølging av planarbeid og kommuner, lokal koordinering, lokal informasjon Koordineringsgruppe Referansegruppe

11 11 Arbeidsdeling mellom SFT og FM SFT følger opp -Bedrifter der SFT er myndighet -Grunnforurensningssaker der SFT er myndighet -Forurensningsbidrag fra havn (nytt kapittel i forurensningsforskriften) -Andre sentrale myndigheter -Informasjonsarbeid sentralt FM følger opp -Bedrifter der FM er myndighet, inkludert skipsverft -Grunnforurensningssaker der FM er myndighet -Planprosesser -Kommunale avløps- og avfallsanlegg -Informasjonsarbeid lokalt

12 12 SFTs virkemidler i fase 3 •Myndighetsutøvelse -Pålegg -Tillatelser •Tilrettelegge for prosess -Være pådriver -Finansiere lokal prosjektmedarbeider •Spleiselag -SFT kan bidra økonomisk i områder hvor det ikke er en klar ansvarlig -Om SFT kan bidra og evt størrelse på bidrag vil avgjøres i hver enkelt sak

13 13

14 14 Saksbehandlingsprosess ved pålegg om å utarbeide tiltaksplan (forurensningsloven) •Varsel om pålegg om å utarbeide tiltaksplan -Den som varsles får en kort frist til å kommentere varselet •Pålegg om å utarbeide tiltaksplan -Det settes en frist for gjennomføring av pålegget •Tiltaksplan sendes inn -Hvis SFT anser at tiltaksplanen oppfyller kravene i pålegget, sendes tiltaksplanen på høring •Høring av tiltaksplan -Minimum fire ukers høringsfrist •Pålegg om gjennomføring av tiltaksplan/tillatelse til gjennomføring av tiltak -Det settes en frist for gjennomføring av pålegget -Eventuelt med visse endringer, krav •Klageadgang -3 uker

15 15 Saksbehandlingsprosess ved søknad om gjennomføring av tiltak (forurensningsloven) •Møter og sonderinger, foreløpig søknadsvurdering -Myndighet vurderer om søknadsutkastet inneholder det som er nødvendig for å behandle søknaden •Søknad om gjennomføring av tiltak sendes inn •Høring av søknad -Parter, offentlige organer og organisasjoner varsles + offentlig kunngjøring -Minimum fire ukers høringsfrist •Behandling av søknad -Søknad behandles -Tillatelse med vilkår -Vedtaket skal begrunnes. Det skal fremgå hvordan innkomne uttalelser har vært vurdert •Klageadgang -3 uker


Laste ned ppt "Nasjonale miljømål og oppfølging av arbeidet med forurensede sedimenter Ren Drammensfjord, Frokostmøte 10.05.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google