Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oversikt Situasjonen nå Muligheter mv. Praktiske tips og løsninger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oversikt Situasjonen nå Muligheter mv. Praktiske tips og løsninger"— Utskrift av presentasjonen:

0 Arv Generasjonsskifte
Advokat Torbjørn Dobbe Advokatfullmektig Torill Terese Lie 6. November 2011

1 Oversikt Situasjonen nå Muligheter mv. Praktiske tips og løsninger
Gjennomgangen er ment som highlights mht hva som må anses som interessante muligheter, og ikke bare hva som er nyheter. Det er situasjonen slik den nå har blitt som er hovedfokus.

2 Arveavgift Ikke-børsnoterte aksjer mv:
Tidligere 30 % eller 100 % av skattemessig formuesverdi i selskapet Nå: 60 % eller 100 % Dvs. en dobling av grunnlagssatsen Nytt: Endret praksis for A-og B-aksjer Hvis ikke stemmerett/utbytterett – rådigheten går ikke over Dette er den viktigste endringen, i tillegg til satsendringene. Det viktige er imidlertid at prinsippet er beholdt. Dersom en aksje har 0 i skattemessig formuesverdi, så vil arveavgift fortsatt være null også etter lovendringen. Men rabattsatsen er redusert fra 70 til 40. Eller; grunnlaget dobles fra 30% til 60%.

3 Arveavgift Ikke-børsnoterte aksjer mv:
I tillegg til redusert rabatt: Næringseiendom skal inngå i formuesgrunnlaget med 40 % av leieverdi Samlet gir dette en firedobling – minst – for arv av aksjer i utleieselskaper SMB-listen = noterte, ”Unoterte” = ikke-børsnoterte Ytterligere uthuling: næringsutleie skal nå inn i en prissettingsstruktur som vel var forventet å medføre en økning i avgiftsgrunnlaget (dvs først og fremst i formuesskattegrunnlaget). Imidlertid har det i praksis vist seg at grunnlaget snarere har gått ned enn opp.

4 Arveavgift Ikke-børsnoterte aksjer mv: Innført tak for aksjerabatten
Maks verdier for 10 mill. kan inngå i beregningsgrunnlaget med 60 % Taket kan bare benyttes en gang Knyttes til mottaker, uavhengig av giver eller selskap Taket på rabatt gjelder hvor mye man får legge etter 60 % sats. Når den er brukt opp så skal man nytte 100% sats på resten, ikke full markedsverdi. Det samme gjelder vurderingen av hva som utgjør 10 mill; det måles ut fra 100% av skattemessig formuesverdi, ikke virkelig verdi (som jo er en størrelse som er svært vanskelig å finne – det er derfor man skattemessig og avgiftsmessig bruker denne litt tungvinte verdiansettelsesmetoden i stedet for markedsverdi).

5 Arveavgift Ikke-børsnoterte aksjer mv:
Alt over 10 mill. inngår med 100 % Fortsatt skattemessig formuesverdi som er utgangspunktet, uavhengig av virkelig verdi Fast eiendom er med i formuesgrunnlaget med skattemessig formuesverdi. Altså: vi har fortsatt et svært gunstig system for dem som driver næring og som vurderer et generasjonsskifte, eller for dem som bare ønsker et AS der man kan sylte ned verdier etter hvert som man tjener dem, for så å gi dem billig til barna. Sånn sett har regjeringens målsetting om et mer rettferdig og enklere system ledet til små faktiske forskjeller fra dagens system, annet enn en viss moderering av satsstrukturen. For faste eiendommer er det den skattemessige formuesverdien som legges til grunn – mao at det gis en stor rabatt i forhold til antatt salgsverdi. Dersom fast eiendom er belånt – vil aksjeverdien ofte være lav eller 0 (negativ?)

6 Eksempel arveavgift ikke- børsnotert aksje med rabatt
Aksjeverdi på arvefallstidspunktet: NOK 100 Arvelaters inngangsverdi NOK 10 Arving arver arvelaters inngangsverdi for framtidig aksjegevinstberegning for skatteformål Aksjeverdi – 40 % rabatt: NOK 60 - 20 % latent gevinst NOK 100 – NOK 10: NOK 18 Arveavgiftsgrunnlag NOK 42 Beregnes på RF -1624B Arvelaters inngangsverdi inkl. evt. ubenyttet skjermingsfradrag 20 % latent gevinst følger av bestemmelsen i arveavgiftsloven § 14 femte ledd Inngangsverdien kan ikke bli høyere enn arveavgiftsgrunnlaget. Mao dersom arvelaters inngangsverdien hadde vært 50, så ville arvemottakers inngangsverdi bli 42 (Her vil riktignok eksemplet bli annerledes på grunn av endret inngangsverdi fo arvelater.

7 Eksempel arveavgift ikke- børsnotert aksje uten rabatt og børsnotert aksje
Aksjeverdi på arvefallstidspunktet: NOK 100 Arvelaters inngangsverdi NOK 10 Arving arver arvelaters inngangsverdi for framtidig aksjegevinstberegning for skatteformål Aksjeverdi : NOK 100 - 20 % latent gevinst NOK 100 – NOK 10: NOK 18 Arveavgiftsgrunnlag NOK 82 Beregnes på RF -1624B Aksjeverdien på børsnotert aksje er børsverdien på arvefallstidspunktet For ikke-børsnotert aksje er aksjeverdien 100 % av aksjen skattemessig verdi basert på selskapets formuesverdi.

8 Arveavgift Avgiftsordning for generasjonsskifte av bedrift utvides
Avdragsordningens makstid utvidet fra 7 til 12 år Begrensningen til regnskapsmessig ”små” foretak opphevet Valgkampsak på å fjerne arveavgiften på overføring av familiebedrifter? Sverige har ikke arveavgift Ordningen er å finne i skattebetalingsloven (og ikke arveavgiftsloven). Ordningen må sies å være et betydelig tiltak i forhold til å gjøre det likviditetsmessig mulig å arve bedrifter, ikke minst sett med bedriftens øyne. Samfunnsmessig er det et viktig hensyn, selv om ikke hensynet til rikmannsbarn veier så tungt. KRF’s valgkampsak kan vel nå konstateres tapt.

9 Arveavgift Fribeløpet NOK 470 000
Lavsatsområdet fra NOK til NOK Lavsats redusert 6 % til barn og 8 % til andre Toppsats 10 % til barn 15 % til andre (tidligere henholdsvis 20 % og 30 %) Selvforklarende. Fribeløpsatsen er nær doblet og toppsatsområdet slår nå inn fra (mot før ). Lavsatsen er satt ned med 2% for begge kategorier, mens toppsatsen er halvert for begge kategorier. Dette slår relativt kraftig inn i forhold til muligheten til å spekulere i avkall/avslag, og spre avgiftsgrunnlagene. For en kjernefamilie som består av to ektefeller, og fire barn, og som har alle besteforeldrene intakte (eller i det minste har en hver som sitter i uskifte), vil hvert av besteforeldreparene kunne gi til hver av sine arvinger (barnet og fire barnebarn). Holder man svigersønn/-datter utenfor, vil en slik familie kunne motta totalt 20 fribeløp totalt, dvs 5 millioner kroner. Dette er en relativt grei økning av mulighetene. Tilsvarende kan samme familie motta arv/gave på totalt 16 millioner kroner før man når toppsatsen!!!

10 Arveavgiftssatsene Av de første kr Av de neste kr Av overskytende Til barn, fosterbarn og foreldre intet 6 % 10 % Til andre 8 % 15 % Fribeløpene og avgiftssatsene gis i Stortingets årlige avgiftsvedtak Relevant informasjon om arveavgiftsreglene er lagt inn på: Sånn ser vedtaket ut. 10

11 Arveavgift Endringene i arveavgiftssatsene ble innført med virkning fra , med unntak for reduksjonen i aksjerabatten Uavsluttede dødsbo: Kan fortsatt leveres inn til offentlig skifte og få nytte av nye satser – m.a.o. gamle uavsluttede boer Forutsetningen er at det ikke er gått mer enn tre år siden dødsfallet, samt at man ikke er enearving i boet. I fall det siste anses utlodning å være foretatt i samme øyeblikk som man har signert på at man har overtatt boet til privat skifte.

12 Årlig fribeløp Ny Aal § 4 b: Fritatt for avgiftsplikt er gaver som består i: Gaver … til fysiske personer innenfor et årlig fribeløp tilsvarende et halvt grunnbeløp i folketrygden (G) ved årets inngang. Gaver i form av ikke-børsnoterte aksjer, andeler i ansvarlige selskap eller kommandittselskap og andre typer verdipapirer som ikke er notert på børs, samt overføring av fast eiendom, er ikke fritatt for avgiftsplikt etter denne bestemmelsen. ½G pr. inngangen til kalenderåret (kr i 2011) Sjablongregel; motiv irrelevant Årlig fribeløp - akkumuleres ikke Ett fribeløp – pr. person – pr. mottaker (dvs. 2 foreldre og 4 barn = 8 årlige fribeløp totalt) Bestemmelsen har gitt et eldorado av planleggingsmuligheter. Alle har det til felles at man utnytter ½ G muligheten hvert år. I eksempelet vil man motta 8 halve G hvert år uten at det påvirker avgiftsberegningen i fremtiden. Over 20 år vil man mao ha mottatt 80 ganger G (som med f.eks snittG på , dvs like over dagens sats) skulle gi i avgiftsfrie overføringer. Greie penger det og… NB; det er avgitt noen tolkingsuttalelser vedrørende denne bestemmelsen, og det er slått fast at det er ok å knytte slike årlige gaver opp mot nedbetaling av lån. Det er imidlertid gjennomskjæringsfare dersom man avtalefester dette på en måte som innebærer at dette er en allerede fastsatt forpliktelse for giver (dvs den som sitter som kreditor for restbeløpet. I så fall er det ikke en årlig gave, men en gave som blir til i transaksjonsåret, og da er ikke lovens vilkår om at gaven skal være ”årlig” innfridd. En faktisk motregning er imidlertid ok, men det må kunne spores at det faktisk skjer en overføring av verdier. Hvis ikke risikerer man at de årlige gavene ikke anses å ha hatt noen realitet.

13 Årlig fribeløp Bruk av bestemmelsen
Ved gave av fritidseiendom (eller enhver annen overføring) kan det lønne seg å la noe stå igjen som gjeld. Denne gjelden kan reduseres årlig Eks; Hytte overført fra 2 foreldre til 2 barn med gjeld kr vil etter 10 år være nedbetalt Dette er basert på et faktisk tilfelle. Forutsetningen da var at det ble overført en relativt verdifull hytte, men foreldrene la igjen bruksrett til seg selv opptil maksgrensen på 4 uker pr år, og foreldrene var ca 60 år gamle, se også neste foil der dette kommer tydeligere frem.

14 Overføring av hus og hytter
Bolig: Normalt ikke noe poeng pga. rådighet Hytter kan med fordel overføres: Kan kombineres med gjeld og årlige ettergivelser Ofte bedre å gjøre dette mens man lever da man unngår tvil om foreldrenes intensjoner og ønsker Får fradrag for bruksrett (maks. 4 uker) Sjablonberegning (avh. av givers alder). Vanlig eks: 5 mill. verdi, voksne barn; reduksjon totalt kr Finanskrise gir et rabattvindu! Lave hyttepriser er nå muligens ikke like lett å finne som for en måned eller to siden.

15 Amnesti for midler i utlandet?
Amnesti finnes ikke Lign.l § ledd: Nedsettelse etter skjønn Fast praksis: Redusert tilleggsskatt hvis skattyter selv melder inn skjulte midler (systemet innført allerede i 1948, dagens regel er fra ) Sats: 30 % - 60 % Ordningen med 1 % tilleggsskatt (+ rente) er opphevet. Nye renteberegningsregler ved endringssak. 0 %-regel? Forutsetning: Opplysning ikke fremkommet fra andre kilder

16 Arvetavlen (men ikke fjernere enn fetter/kusine)
Arv og gave Arv etter loven Arvetavlen (men ikke fjernere enn fetter/kusine) Arv etter testament Begrenses av pliktdelsreglene Gaver/gavesalg Vederlagsfri formuesoverføring Livsdisposisjoner Giver står fritt Tas med for å vise lovens arvegangsklasse. Denne meget viktig både ift hvem man må sette opp testament i forhold til, men ikke minst på grunn av at bare arvinger innen lovens arvegangsklasser er avgiftspliktige for gaver, se bestemmelsene i aal § 2. En annen viktig sak: Det er ved gave kun gave til nærmeste livsarving etter loven som er avgiftspliktig. Dvs at om jeg gir min bror et større beløp, så er det i utgangspunktet avgiftspliktig, men dersom jeg har egne barn er gaven avgiftsfri! Kan også nevne at siden gaver til noen utenfor arvekretsen er avgiftsfritt, så kan det være fristende med kryssgaver; jeg gir min fetters barn en betydelig gave, mot at min fetter gjør det samme til mine barn. Sikkert vanskelig å oppdage, men faren er der. Og det er klart nok en omgåelse som vil bli slått ned på; også avgiftssystemet har gjennomskjæringsprinsipper. Et annet nyttig lite tips: Ikke kryss av i skjemaet for gaver at giver skal betale avgiften. Dette er nemlig også en gave. En avgiftspliktig sådan…

17 Kontaktdetaljer Torbjørn Dobbe +47 40 63 95 98 Torill Terese Lie +47 40 63 91 26
torbjorn torill. The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

18 Thank you

19 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).


Laste ned ppt "Oversikt Situasjonen nå Muligheter mv. Praktiske tips og løsninger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google