Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruke 27 millioner fornuftig

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruke 27 millioner fornuftig"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruke 27 millioner fornuftig
Synliggjøre bibliotekets tilbud og konkrete bidrag til student- og forsker-hverdagen Organisere bibliotekpersonalet slik at vi gir god veiledning og relevante tjenester på en effetiv måte Vår målsetting er ikke å bekjempe keiser Zurg. Vi er på vei - om ikke til sektor 12 – så til evigeten og forbi??? I motsetning til Buzz er vi ganske realistiske til hva vi er og ikke er – kanskje?? Oppfattes som en merverdi for fakultetet

2 UMN

3 Ca 27 hoder fordelt på 10 skranker fra Tøyen til Forskningsparken
Hvem er vi? Ca 27 hoder fordelt på 10 skranker fra Tøyen til Forskningsparken universitetsbibliotekarer, kontorstøttepersoner, bibliotekarer (filatelister, innflyttere, forfattere, kickboksere, bestefedre, bokelskere, kvedere, kryssordløsere, afp-ere, småbarnsforeldre, malere, deltidsansatte, harpespillere…osv) Gått ned med 16 årsverk de siste 10 årene

4 Hvem er vi? Blått – organisatoriske nivåer Grønt – operative store bibliotek Orange - læringssentre Gult – operative mindre bibliotek

5 Hva trenger forskere og studenter – og hva vet vi om det?

6 Hva trenger forskere og studenter – og hva vet vi om det?
S.R. Ranganathan : Five laws of librarianship. Books are for use. Every reader his [or her] book. Every book its reader. Save the time of the User. The library is a growing organism. Tiltak UBO/UMN LibQual Post LibQual : konkret bruk av kilder Brukertesting av nettsider Dialog på instituttnivå Dialog på forskergruppenivå : også web Dialog studentrepresentanter Klikkere som ”ice breaker” UMNs forskningsdag En stammende universitetslærer i matematikk som ved en slags feiltakelse ble leder av univ.bibl i Madras i Colon fasettert klassifikasjonsstystem [[personality]] ; [[matter]] or property : [[energy]] . [[space]] ' [[time]] Vi har hatt en stor og noen små undersøkelser av bruk av biblioteket

7 Hva trenger forskere og studenter – og hva vet vi om det?
Fortsatt utlån av bøker – også på UMN

8 Hva trenger forskere og studenter – og hva vet vi om det?
eRessurser ved UiO pr mai 2010 Over 75% av mediebudsjettet (53 mill) Politikk: ”fixed price – unlimited use – perpetual ownership” Beholdning eBøker Sentrale innkjøp av pakker Det meste i Bibsys (gjenfinning ikke god nok) ePensum i pakkene??? Ja en del på høyere grad / lite på lavere grad (Springer Ja, Elsevier Nei)

9 Bruk av Springer ebøker jan-april
Hva trenger forskere og studenter – og hva vet vi om det? Bruk av Springer ebøker jan-april 2 mill nedlastinger fra el artikler. E-bøker (fra Springer) ser ut til å være relativt populære.

10 Hva trenger forskere og studenter – og hva vet vi om det?
Telling og observasjon: Vitenskapelig ansatte bruker det fysiske biblioteket og nettsidene våre lite. Finner alt de trenger via Google Sender PDF-filer seg imellom og til studenter Studenter trenger ikke biblioteket før på master-nivå Mer oppsøkende virksomhet? Lavterskeltilbud Bibliotekaren kommer Ulike kurstilbud(verktøykurs/Lynkurs) Søk smart i Google Scholar Nytt fra biblioteket / Twitter / Blog Forskergruppekontakt Lenker på institutt, forskergruppesider og prosjektsider Kliniske bibliotekarer

11 Hva trenger forskere og studenter – og hva vet vi om det?
Ida Aalen: Digital natives – født med mus i hånden men ikke med ”filter” Lorcan Dempsey : be in the workflow Bruke tid på å snakke med fagmiljøene og ikke bare med oss selv og andre bibliotek : eksempel web

12 Hva trenger forskere og studenter – og hva vet vi om det?
Undervisning i informasjonskompetanse: fuskesaker og kvalifikasjonsrammeverk er brekkstenger HOLDNINGER: Forskningsetikk/forskeretikk KJENNSKAP til publiseringsprosessen med referee, impact factor, Norske forhold/faglige forskjeller FERDIGHET utøve vitenskapelig forfatterskap, referering, referansehåndteringsverktøy Tretrinnsrakett med lokale tilpasninger og mulighet for trinn 0 HOLDNINGER: bevisst forhold til kvalitet på ulik informasjon. KJENNSKAP til fagspesifikke informasjonsressursene som er tilgjengelig ved UiO (eks databaser som ISI…BA…. GeoRef…PubMed…. Medline….CA…..ASFA…..SciFinder….IEEE…..MathSciNet…INSPEC….Aluka….EmB..IndexKewensis….Eric….Googl…GoogleScholar) HOLDNINGER: plagiering , fuskereglement, akademisk redelighet og informasjonskompetanse, regler for etisk sitering og referering. KJENNSKAP til basale UiO-verktøy og bibliotekressurser Vi vil bistå fakultetet i å dokumentere at studentene har fått den nødvendige opplæringen som skal til for å opparbeide et gjennomtenkt forhold til faglig informasjon og et bevisst valg av informasjonsressurser

13 Hva trenger forskere og studenter – og hva vet vi om det?
Hvor langt skal vi gå i sosiale medier. Litteraturen (Xiao) : biblioteket bør ta ansvar for studentenes networking på campus Framstå som kompetansepersoner på instituttene innen dette? USC – Format agnostic, content centered Xiao, N Web 2.0 as Catalyst: Virtually Reaching Out to Users and Connecting Them to Library Resources and Services. Science & Technology Libraries 55

14 Framtiden. Stedene.

15 UiOs bibliotektilbud innen realfag og Life Science
Framtiden. Stedene. UiOs bibliotektilbud innen realfag og Life Science Museumsbiblioteket på Tøyen - åpner kildene og tilgjengeliggjør litteraturen, også for publikum IFI II-biblioteket - tjenester til forskningsparken og høyteknologiske forskningsmiljøer (SIMULA m.fl) Biblioteket i Fysikkbygget - fysikk og geofag i fokus Biblioteket / studenthuset/ rekrutterings- og mediemagneten Vilhelm Bjerknes hus - matematisk, bio, imbv, kjemisk, fellesbibl, farmasøytisk

16

17 Del I Unnagjort. Åpning av nytt bibliotek på Tøyen
Del I Unnagjort. Åpning av nytt bibliotek på Tøyen. Eventyrstund i biblioteket

18 IFI2 åpner ved årsskiftet

19 Bygget skal blant annet kjennetegnes av fraktalkunst i store dimensjoner av Bård Breivik, samt et fantastisk bibliotek i hjertet av bygget med utsikt til vannspeil og japanske broer.

20 Synlig satsing på realfag
VILHELM BJERKNES’ HUS Synlig satsing på realfag Rektor foreslår VB som realfagssatsing for 2011 med finansiering over 3 år. Avklares 22. juni

21 Hvor?

22 Hvem? Vilhelm Bjerknes ( ) regnes som den internasjonale meteorologiens far. Bjerknes’ lov om værvarsling (Meteorologische Zeitschrift nr. 21, 1904) En av verdens mest fremtredende forskere innen fysikk og geofysikk.

23 Bakgrunn for prosektet: Realfagsbibliotek i Vilhelm Bjerknes’ hus

24 Vedtak i Universitetsstyret høsten 2007
Fra vedtak møte 6/2007, 23.oktober 2007: 1. Styret ser betydningen av å utvikle Vilhelm Bjerknes hus/Niels Henrik Abels hus til et moderne bibliotek med læringssenterfunksjoner for realfagene og ber universitetsdirektøren videreføre prosjektet for ombygging frem til og med detaljprosjekt. 2. Styret ber om at prosjektet legges fram for styret på nytt med kostnader basert på detaljprosjektet. Konsolidering av bibliotektilbud til realfagene Komplettering av UBs tilbud Bedret studie- og læringsmijø for realfagsstudenter

25 Nyskaping og realfagssatsing
Det beste fra 60-tallets modernistiske arkitektur kombineres med nytt formspråk for nye og fleksible studie- og læringsformer Biblioteket vil preges av lys, luft og veksling mellom åpne og avskjermede arealer Sosial møte- og læringsarena i tråd med dagens og morgendagens students forventninger Fortsatt drift av den tradisjonsrike Realistforeningens aktiviteter og auditorier for masseundervisning. Ny formidlingsarena for UiOs forskning og undervisning i realfag

26 Forankring Utkast til UiOs strategiske plan 2010 til 2020
”[…] oppgradering av undervisningslokaler og studentarealer bli prioritert. I de første fem årene av strategiplanen vil universitetet prioritere en oppgradering Vilhelm Bjerknes’ hus til bibliotek og læringssenter for realfagene.” Strategi for styrking av realfagene fra KD: Antall kandidater fra realfaglige og teknologiske utdanninger skal øke med minst 15 prosent Fagdidaktikken i realfaglige og teknologiske studier skal styrkes Økt kvalitet i realfaglige og teknologiske utdanninger

27 Forvandlingen

28 Tilpasning til nye lærings- og arbeidsformer

29 – et sted å legge grunnlag for ny forskning, fortsette læringen, bli inspirert, møte venner, kollegaer og foreleser. .

30

31 Fleksible hylleløsninger.

32 Gjenbruk av opprinnelige Blindernmøbler, bl.a. HF-stolen

33

34

35

36

37 Grønt UiO, omdømmebygging, ePensum, gøy med duppeditter, kontakt med studenter og lærere osv.

38 Lesebrett Sony iPad Nook Kindle Iliad Andrea: Nook = utlån funkjson
Sony = annotering Kindle = Amazon strick format but many books Iliad = Ipad = programvare både for markering legge til gule lapperi av pdf samt tekst til tale Formater epub DRM Nook Kindle Iliad

39 MIT libraries: We'd love to know: What's your favorite way to read books & why? On paper, computer screen, Kindle, iPad, etc.? So many choices now! #fb 8:39 AM Apr 13th via web Borrow an iPad from Lewis Music Library for a few hours! Any ideas for using iPads in the library or for research? 8:50 AM May 7th via bit.ly Reply Retweet Intro til lesebrett og eBøker Vil dere lese på skjerm, papir, lesebrett og hvilket og hva med ePensum??? Samme spørsmålet over hele verden

40 Papir!!! Det fins noen faste holdepunkter i verden, og en av de er antall trykksider per år ved UiO (Arne Laukholm)

41 I tiden… Sterk vekst i materiale som er åpent tilgjengelig Open Access Open Content Vekst i bruk av ebøker/lesebrett Apple iPad forventes solgt i 5 mill. eksemplarer i de første 10 mnd etter lansering Amazon Kindle er solgt i ca x mill. eksemplarer Fragmentert marked, pga forskjellige DRM mekanismer

42 Rå lesebrett Alt (pensum) på ett brett
30 tomme brett i sirkulasjon siden høsten Irex/Sony Registrert i Bibsys Bibliotekene tømmer/lader ordner køen Tilbakemeldinger Store brett trege Små brett dårlige på pdf-filer Gøy å teste Alt (pensum) på ett brett Hva UBO har gjort Erfaringer fra piloter ved bl.a. NTNU, Princeton Utskriftsmengder / Grønt UiO Finne ut: hvordan brukes lesebrett og elektronisk litteratur av studentene

43 UBO Pilot ePensum på lesebrett:
Oppstart høsten 2010 UiO-innkjøpt materiale, samt annet pensum legges på platene som lånes ut til ca 20 enkeltstudenter Unipub klarerer rettighetene til det vi ikke har lisens på. Utvalgte kurs: et på Geofag og et på Økonomisk institutt 2 brett innkjøpes/utstyres til dyslektikere i samarbeid med tilretteleggingstjenesten Type? Tester iPad og andre. Innkjøp juni/juli Avtaler/utlån administreres av biblioteket Inngår i Grønt UiO

44 Fordeler vs Ulemper for studentene
Alt på et brett Kan bruke penger på flytende mat (les: øl) istedenfor utskrift Avhengig av strøm Hva hvis du mister/blir frastjålet brettet Backup eller Innspill til prosjektet fra Geofag Michel Heeremans, Institutt for Geofag

45 Krav OS Farger Notater Bokmerker Søkbar
Krav til brettene for geologer/geografer Søkbar Kilder: studenter, IT-drift, egen erfaring Michel Heeremans, Institutt for Geofag


Laste ned ppt "Bruke 27 millioner fornuftig"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google