Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra min og din til vår pasient. Samhandling i hele pasientforløpet Jan Emil Kristoffersen, overlege avd for samhandling Ahus Glimt fra utviklingsarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra min og din til vår pasient. Samhandling i hele pasientforløpet Jan Emil Kristoffersen, overlege avd for samhandling Ahus Glimt fra utviklingsarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra min og din til vår pasient. Samhandling i hele pasientforløpet Jan Emil Kristoffersen, overlege avd for samhandling Ahus Glimt fra utviklingsarbeid på Ahus innenfor lege-lege samhandling

2 2 Grunnlaget for resultatskapende dialog 1.Felles mål om optimale pasientforløp 2.Robuste kommunikasjonsveier? 3.Felles forståelse for at behandlerkulturer er ulike – og at det er mange gode grunner til nettopp det? 4.Felles forståelse for hva som er gyldig medisinsk kunnskap? 5.System for gjensidig veiledning? 6.System for avvikshåndtering? -Felles mål er nødvendig men ikke tilstrekkelig

3 3 Gode strømlinjede behandlingsforløp sees helst der hvor det finnes effektiv behandling for tilstanden. Det er derfor en utfordring å bedre kvalitet og effektivitet i de komplekse behandlingsforløpene som følger av høy alder og multisykelighet.

4 4 -Samhandling vil i hovedsak skje innenfor dagens rammebetingelser med mindre justeringer

5 5 Noen av virkemidlene i samarbeid Ahus - opptaksområdet •IKT, sykehjem og allmennlegetjenesten er tema som er løftet inn i arbeidet med revisjon av samarbeidsavtaler •Dialogkonferanser om gode pasientforløp/beh.linjer •Gjenbruk av Elin-K e-forespørsel i den elektroniske lege-lege dialogen.

6 6 Lovregulering av lokale samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus/HF er forslått i høringsnotat av 18.10.10 om ny lov om helse- og omsorgstjenester •Er allerede implementert rundt alle(?) helseforetak i kjølvannet av en nasjonal avtale mellom KS og Regjeringen fra 2006. •Det eneste sikre signal om hva Regjeringen ville gjennomføre innen 2011 under Stortingets behandling av st.mld. 47 om Samhandlingsreformen i april i år. • Ahus og kommunene i opptaksområdet: bred prosess i åtte arbeidsgrupper og en styringsgruppe fra mars 2010 for å skape en revidert avtale som er viktig og nyttig i møtet mellom den enkelte helsearbeider og bruker, og som tar utgangspunkt i ”fakta på bakken”

7 7 Lege-lege samhandling: Arbeidsgruppe med 14 medlemmer fra Ahus, fastlegekontor og Legevaktsentraler

8 8 Viktig og nyttig i møtet med bruker – og lar det seg avtaleregulere? •Det er utfordringer ved avtaleregulering som involverer fastlegene som kontraktsparter i kommunene •De foreslåtte avtale-elementer ligger i hovedsak innenfor kommunenes styringsrett vis a vis fastlegene slik den er nedfelt i lov, forskrift og avtaleverk. •Der det ikke er tilfelle er det valgt formuleringer som ”partene vil arbeide for/legge til rette for”. •Dialog med tillitsvalgte og de lokale samarbeidsutvalg for fastlegeordningen i kommunene vil være viktig for å implementere avtalepunktene. Kommuneoverlegene har en sentral rolle.

9 9 Implementering •Foreslåtte avtaleelementer vil dels være om etablering av rutiner, dels være spesifikke satsningsområder som vil justeres/endres ved revisjoner av avtalen •Det er foreslått en underliggende avtale som vil beskrive hvorledes Ahus og kommunene vil samarbeide om operasjonalisering og implementering av allmennlege-delen av avtalen

10 10 Innspill til avtaleregulering •Partene skal arbeide aktivt for at e-post blir den gjennomgående metode for skriftlig administrativ kontakt mellom sykehus, kommunale tjenester, allmennlegevakt og fastlegevirksomheter. Allmennleger skal ha tilgang til direkte telefonnumre til alle vaktlag i sykehuset, og at sykehuset skal ha direktenumre til alle fastlegevirksomheter og allmennlegevaktsentraler. •Faglig og administrativ ledelse ved de kommunale legevaktsentraler og Ahus etablerer et klinisk samarbeidsutvalg for samarbeid i akuttkjeden. •Partene skal medvirke til at leger og medarbeidere i allmennlegevaktsentraler er kjent med den lokale akuttmedisinske kjeden, herunder bruk av nødnettet, og at samtrening i akuttkjeden finner sted.

11 11 Innspill til avtaleregulering (forts.) •Helsestasjon og fastlege skal samordne tilbudet til gravide med særskilte behov •Fastlege og andre kommunale tjenester samordner arbeidet så snart det er sannsynlig at et barn/ungdom skal henvises til BUP eller HAB •Partene skal arbeide aktivt for at personer med psykisk utviklingshemming tilbys en årlig helsesjekk hos sin fastlege hvor somatisk og psykisk helse samt sansefunksjoner vurderes. •Sykehuset skal ha rullerende rutiner for akuttmottak av pasienter som undergis drøfting i klinisk samarbeidsutvalg for samarbeid i akuttkjeden og gjøres kjent for allmennlegene. •Partene vil i fellesskap utvikle et introduksjonskurs for nye fastleger i opptaksområdet •Sykehuset skal legge til rette for å kunne tilby fastleger i opptaksområdet nødvendig sykehusutdanning som ledd i videre- og etterutdanning for spesialitet i allmennmedisin.

12 12 Kapitel 6: ARBEID FOR Å UNNGÅ UHENSIKTSMESSIGE INNLEGGELSER •Sykehuset og kommunene skal aktivt arbeide for å unngå uhensiktsmessige innleggelser i sykehus. Det arbeides for å realisere følgende: • Sykehjem skal ha et klinisk laboratorium og være medlem i NOKLUS kvalitetsprogram. • Sykehjem kan tilby pasienter intravenøs behandling. • Allmennlegevakt og pleie- og omsorgstjenesten skal etablere systemer for å avklare alternativer til innleggelse der det er hensiktsmessig og uten at nødvendig behandling forsinkes.

13 13 Elektronisk samhandling i pasientforløpene •Partene ser elektronisk samhandling som viktig for en sikker og effektiv samhandling om pasienter. Det forutsetter at partene knytter seg til Norsk Helsenett og tar i bruk tekniske løsninger for å kunne kommunisere elektronisk. •Partene er gjensidig forpliktet til å benytte nasjonale standardiserte meldingstyper på anbefalte versjoner samt å følge norm for informasjonssikkerhet. •Partene forplikter seg til å sikre nødvendig ressurser til investering, utvikling og forvaltning av den elektronisk samhandlingen, slik at skriftlig kommunikasjon om pasienter skjer elektronisk over helsenettet.

14 14 Så får vi se hvordan Avtalen blir når partene til slutt har signert…..

15 15 Dialogkonferanser mellom sykehusets spesialister og allmennlegene - et utviklingsprosjekt •Heldagsmøter •Avgrenset til ett fagområde – først ut er cardiologi og deretter diabetes/endo •Begrenset deltagerantall, inntil 20 deltagere •Søkes godkjent som tellende kurstimer •Arbeid i plenum og grupper med fem allmennleger og en organspesialist i hver gruppe •Utvikle og publisere konsensusdokument om god henvisnings og samarbeidspraksis i opptaksområdet.

16 16 Gjenbruk av Elin-K e-forespørsel i den elektroniske lege-lege dialogen. •En sterkt etterspurt meldingstype •Arbeidsgruppe nå i gang i Helsedirektoratet •Gir mulighet for å etablere gode pedagogiske sløyfer hvor fastlege og sykehuslege kan gjøre hverandre bedre i det enkelte forløp, og hvor dialog om epikrise/henvisning blir en effektiv arena for gjensidig veiledning.

17 17 Henvisende lege Prioriteringsansvarlig lege Henvisning Vurdering Innkalling til ”Prioriterings- Forundersøkelse” Pas. får time basert på tilgj. info Dagens situasjon ved prioritering Av henvisninger (65.000 elektive pr år)

18 18 Henvisende lege Prioriteringsansvarlig lege i Ahus Henvisning Vurdering Dialogmelding Elektronisk dialogmelding

19 19 Henvisende lege Prioriteringsansvarlig lege Henvisning Vurdering Dialogmelding Henvisers innboks Elektronisk dialogmelding

20 20 Henvisende lege Prioriteringsansvarlig lege Henvisning Prioritering Dialogmelding Henvisers innboks Suppl.info En pedagogisk sirkel

21 21 Snu sløyfen….. •Fastlege/henviser sender en e-spørring til epikriseutsteders innboks ved spørsmål til epikrisen

22 22


Laste ned ppt "Fra min og din til vår pasient. Samhandling i hele pasientforløpet Jan Emil Kristoffersen, overlege avd for samhandling Ahus Glimt fra utviklingsarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google