Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

v/ overlege Lars Næss og kommunelege Anne Karin Forshei.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "v/ overlege Lars Næss og kommunelege Anne Karin Forshei."— Utskrift av presentasjonen:

1 v/ overlege Lars Næss og kommunelege Anne Karin Forshei.
En samhandlingsmodell - praktiske erfaringer fra Steigentunet og kvinneklinikken NLSH v/ overlege Lars Næss og kommunelege Anne Karin Forshei.

2 Disposisjon Presentasjon av Steigentunet
Erfaringer med systemansvar for fødeplassen Fremtidsvisjoner

3 Steigentunet

4 Steigentunet Sykehjem Omsorgsbolig Akutt/fødeplass Legesenter Jordmortjeneste Kompetansesenter Helsestasjon Hjemmetjeneste Fysioterapi Administrasjon Arbeidsstue Kantine Kjøkken/vaskeri/driftsoperatør Tannhelsetjeneste NAV-trygd Psykisk helse Mattilsynet

5 Steigen kommune har hatt sykestue og fødestue fra ca 1953.
Driften har skjedd med støtte fra fylkeskommunen og senere fra Helse Nord i ett felles tilskudd. Etter åpning av Steigentunet november 2001, ble sykestuen til akuttplass. Akuttplassen og fødestuen blir gjerne sett i sammenheng og beskrevet som tjenester i gråsonen mellom primær og spesialisthelsetjenesten. Steigen fødestue er en del av spesialisthelsetjenesten underlagt NLSH HF Akuttplassen er en del av kommunehelsetjenesten

6 Sykehusloven av 1969 definerte sykestuer som
"medisinsk institusjon som gir pasienter opphold for å undersøke om innleggelse i sykehus bør finne sted, eller for enklere behandling som ikke kan foretas i hjemmet, men som ikke gjør innleggelse i sykehus nødvendig.

7 Akuttplassen Ei seng, i 2007 : 144 % belegg
Etter 3 døgn overføring til korttidsplass Inn og utskriving gjøres av lege Daglig visitt av vakthavende lege Pas.eksempel: 89 år gammel dame som bor hjemme og klarer seg selv til vanlig, sengeliggende siste 2 dager med hodepine og kvalme, lite mat og drikke, påvist urinveisinfeksjon, behandles med væske og antibiotika.

8 Oversikt over aktivitet på akuttplass på Steigentunet i perioden 1. 01
Diagnoser Antall Kjønn Under 70 år 70-80 80-90 år > 90 år Innlagt fra omsorgsb. Innlagt egen bol. Utskrevet til s. hus Utskrevet til egen bolig Utskr s.hjem Mors Muskel/ Skjelett M:3 K: 4 2 5 1 12 8 Nevrologi M:2 K: 7 9 Hjerte/kar M:7 K: 3 10 6 19 17 Luftveier M:10 K: 13 11 Rus/psyk K: Geriatri M:4 K: Gastro M:6 K: Endokrin. K: Urinv. K: Terminal/ palliativ M:1 K: Annet K: Total M:47 K: 22 23 45 29 35 86 80

9 121 innleggelser ila 2007 26 hjerte/kar 20 luftveier 61 % over 80 år

10 Ved utskriving akuttplass
18 % til sykehus 66 % til egen bolig 7 % til sykehjem 9 % mors

11 Steigen fødestue, aktivitet
2005: 8 fødsler på fødestue 1 i ambulanse 13 på sykehuset 2006: 8 fødsler på fødestue (hvorav 3 fra Hamarøy) 8 på sykehus 2007: 10 fødsler på fødestue 18 på sykehus Strenge seleksjonskriterier !

12 Fremtidsvisjoner Systemansvar akuttplass ? Systemansvar røntgen ??
Med. Avd. Systemansvar røntgen ?? Radiol. Avd. Systemansvar familiesenter ??? BUPIS MÅL: GODE PASIENTFORLØP ! FAGUTVIKLING! KOSTNADSEFFEKTIVT !

13 Systemansvar akuttplass
Overlege medisinsk avd. i samarbeid med medisinsk faglig ansvarlig kommunelege Kvalitetssikring, IK-rutiner Seleksjonskriterier Prosedyrer og rutiner for inn/utskriving, observasjon, utredning, behandling, dokumentasjon og avvikshåndtering. DocMap Hospitering Undervisning/veiledning, evaluering av pasientforløp Kompetanse/rekruttering/stabile fagfolk Finansiering, tilskudd vs DRG?

14 Systemansvar røntgen Reetablering av røntgentilbud i Steigen, blyskjermet akuttrom Overlege radiologisk avd i samarbeid med medisinsk faglig ansvarlig lege og radiograffaglig personale i kommunen. Skjelett og thoraxbilder Elektronisk overføring av bilder Støttefunksjon for akuttplass, øyeblikkelig hjelp, elektive undersøkelser

15 Statistikk for 2007, polikliniske røntgenundersøkelser.
NLSH NMS sum Steigen 463 366 829 Hamarøy 171 361 532 Tysfjord 184 309 493 818 1036 1854

16 NLSH styresak 14/07 ”Med bakgrunn i krav i bestillerdokument om desentralisering og bedre samarbeid med 1. linjetjenesten, er det tatt initiativ til etablering av ordning hvor deler av eventuelle ressurser som frigjøres ved reduksjon i drosjekostnadene, som en engangsordning, kan disponeres til anskaffelse av utstyr som eventuelt er nødvendig for at primærlege skal kunne gjøre kontroller lokalt i stedet for i sykehus. ……. Vår vurdering er at slik utstyrsanskaffelse vil være i tråd både med oppdragsdokumentet og med intensjonene med overføring av ansvar for transport til helseforetakene, idet tiltaket både vil styrke samhandlingen med primærhelsetjenesten, sørge for at pasienten får sitt tilbud nærmere hjemstedet samt gir reduserte kostnader..”

17 Utgifter 2006 pr. kommune

18

19 Systemansvar familiesenter
BUPIS Veiledning på tverrfaglig samarbeid for etater som jobber med barn, unge og familier. Helsestasjon, psykisk helse, barnevern, PPT, legetjeneste, fysioterapi, skole, barnehage, jordmor Fagteam Undervisning Familiemøter

20 Kostnadseffektivt? Tilskudd fra Helse- Nord til Steigen kommune: kr pr.år, skal dekke ekstrautgifter til drift av både akuttplass og fødestue. Transport Steigen-Bodø t/r: kr Ca 100 turer spart i 2007: kr mill? Kurdøgnpris Steigentunet kr 1546 Kurdøgnpris NLSH kr 4800? ( FA-03) Differanse kr 3254x100x3: kr Sum ”spart” kr 1,5-2 mill.

21 STEIGEN -KYST SOM GIR LYST TIL Å SAMARBEIDE! TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


Laste ned ppt "v/ overlege Lars Næss og kommunelege Anne Karin Forshei."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google