Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FGIL/FAU – kurskveld – Trude Nøst, kommunalsjef

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FGIL/FAU – kurskveld – Trude Nøst, kommunalsjef"— Utskrift av presentasjonen:

1 FGIL/FAU – kurskveld 25.09.08 – Trude Nøst, kommunalsjef
Organisasjonskart FGIL/FAU – kurskveld – Trude Nøst, kommunalsjef

2 Oppvekst Levanger Pedagogisk fagstab
Initiere utvikling Følge opp/rullere vedtatte planer Utvikle kvalitetsvurderings- og utviklingssystem Koordinere overenhetlige oppgaver (Eksamen, Kultursekken, MOT, GSI, skyss , kontakt med FM, HiNT, private skoler mv) Rådgivere i stab: Skolefaglig kompetanse: Hans Jakob Krabseth Barnehagefaglig kompetanse: Hartvik Eliasson Utviklingskompetanse: Tone Volden Rostad og Lillian Eriksen Flatgård FGIL/FAU – kurskveld – Trude Nøst, kommunalsjef

3 Barn- og familieenheten
BaFa er et tverrfaglig ressurssenter som bidrar til helhetlige, forebyggende og samordnede tiltakskjeder for brukerne. BaFa er rådgivende og veiledende, og tar ansvar for nødvendige tiltak. BaFa arbeider sammen med øvrige etater i Levanger kommune for å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge. FGIL/FAU – kurskveld – Trude Nøst, kommunalsjef

4 FGIL/FAU – kurskveld 25.09.08 – Trude Nøst, kommunalsjef
Skolene Ekne/Tuv oppvekstsenter 136 elever Frol oppvekstsenter 580 elever Halsan/Momarka oppvekstsenter 198 elever Mule/Okkenhaug oppvekstsenter 190 elever Nesheim skole 317 elever Nesset ungdomsskole 180 elever Skogn oppvekstsenter 454 elever Ytterøy oppvekstsenter 66 elever Åsen oppvekstsenter 248 elever FGIL/FAU – kurskveld – Trude Nøst, kommunalsjef

5 FGIL/FAU – kurskveld 25.09.08 – Trude Nøst, kommunalsjef

6 FGIL/FAU – kurskveld 25.09.08 – Trude Nøst, kommunalsjef
Økonomi Budsjett mill kr til skole, 39 mill kr til BaFa (2008 kr). Nedgang i elevtall – jobber for å beholde rammen Økonomiplan : 178 ,5 mill kr til skole (2009 kr) (dvs. videreføring). 42 mill kr til BaFa (2009 kr, økning på 1,7 mill kr). Dette er rådmannens forslag. Kriteriemodell for fordeling av rammen til skolene. Mange faktorer som skal bidra til rettferdig fordeling. FGIL/FAU – kurskveld – Trude Nøst, kommunalsjef

7 Oppvekst Levanger – lokale planer
Tilpassa opplæring Brukermedvirkning Kompetanseheving FGIL/FAU – kurskveld – Trude Nøst, kommunalsjef

8 FGIL/FAU – kurskveld 25.09.08 – Trude Nøst, kommunalsjef
Kommuneplan MÅL: Barn og unge opplever motivasjon og mestring. Det er samsvar mellom arbeidslivets kompetansebehov, utdanningsinstitusjonenes tilbud og ungdommens valg av utdanning. VEGVALG: Fremme et godt miljø, innhold og kvalitet i barnehage og skole, inkl. bygg, uteområder og veger. Videreutvikle arbeidet med tidlig og tverrfaglig innsats. Vektlegge et godt samarbeid mellom heim og skole/ barnehage. Legge til rette for aktiv fritid. Sikre et kvalifiserende utdanningsløp for alle. Styrke alternative læringsarenaer. Informasjonsvirksomhet overfor skolene om regionens kompetansebehov. Utvikle et felles, bredt og godt kulturskoletilbud for alle som ønsker Både med hensyn til kvalitet på oppvekst-miljø og til bolyst, er vissheten om at man har et trygt og forutsigbart oppvekstmiljø viktig.”Tidlig innsats må forstås både som innsats på et tidlig tidspunkt i barns liv, og tidlig inngripen når problemer avdekkes i førskolealder, i løpet av grunnskolen eller i voksen alder”.(St.meld. nr. 16, )Tilstrekkelig arbeidskraft og rett kompetanse er nøkkelfaktorer for framtidens næringsliv og for kommunene. I framtiden blir det kamp både om den høykompetente arbeidskraften, om de hendene som trengs innenfor service og kommunal tjenesteproduksjon.Det blir nødvendig med ulike typer kompetanse, som ulike typer fagbrev, teknisk kompetanse, helse- og omsorgskompetanse, språk- og realfagskompetanse. Og det blir behov for å få flest mulig gjennom skolen med riktig kompetanseryggsekk. FGIL/FAU – kurskveld – Trude Nøst, kommunalsjef

9 FGIL/FAU – kurskveld 25.09.08 – Trude Nøst, kommunalsjef
Kvalitetsplan Tilpassa opplæring. Læringsstrategier. Gjelder for alle skolene i Levanger. Carol Santas teori ”Lære å lære” i første omgang. Lillian Flatgård Brukermedvirkning FGIL/FAU – dialog med politikere og adm. Skolemiljøutvalg/koble det med SU Elevrådsskolering/reell medvirkning Plan skole/hjem-samarbeid Kompetanseutvikling. Ut fra egen vedtatt plan. FGIL/FAU – kurskveld – Trude Nøst, kommunalsjef

10 FGIL/FAU – kurskveld 25.09.08 – Trude Nøst, kommunalsjef
Skolebruksplan Rådmannen gis mandat til å igangsette et prosjekt som skal revidere skolebruksplanen med tanke på perioden Driftskomiteen oppnevnes som styringsgruppe og kommunalsjef oppvekst som prosjektansvarlig (PA). Rådmannen oppnevner en arbeidsgruppe som får følgende mandat: Utarbeide en prosjektplan som viser hvordan prosjektet vil løse oppgaven gitt i pkt. 1. Oppdatere oversikt over status, vedlikeholds/utbedringsbehov for skolebygg og uteområder. Oppdatere oversikt over elevtallsprognoser (geografisk). Gi en oversikt over igangværende og planlagt boligbygging. Belyse konsekvensene ved større fleksibilitet ved opptak. Vurdere endringer i skolestruktur ut fra hensyn til økonomi, pedagogikk, forhold for ansatte og elever, samt behov for skoleskyss. Driftskomiteen sender forslag til skolebruksplan ut til høring før saken fremmes til endelig behandling i driftskomiteen og kommunestyret. FGIL/FAU – kurskveld – Trude Nøst, kommunalsjef

11 Plan for kompetanseutvikling 08/09
Etterutdanning i norsk, matematikk, engelsk, It’s learning, læringsmiljø, skoleledelse, læringsstrategier, mål og vurdering Videreutdanning i engelsk, spansk, karriereveiledning og skoleledelse Faglige samarbeidsnettverk innen norsk, engelsk, matematikk og naturfag FGIL/FAU – kurskveld – Trude Nøst, kommunalsjef

12 FGIL/FAU – kurskveld 25.09.08 – Trude Nøst, kommunalsjef
Kultursekken 2008/09 trinn: BILDE. Videokunst/levende bilder og verksted med kunstner – LEVART FØRSTE MØTE MED BIBLIOTEKET ”KULTURMIKS”, allsidig kulturinnslag med vekt på dans. TEATER, ”Mina og grisefisken” musikkteater, KULTURARV: Opplev og lær, ”Før i tida”, SNK ANDRE MØTET MED BIBLIOTEKET, FORFATTERBESØK, Teatersport med Improkompaniet RAMP MUSIKK - Paul Okkenhaug og Spelmusikken KULTURARV: Opplev og lær, ”Bru mellom tru” TEATER - TEATERSPORT med improkompaniet RAMP Marsimartnan KUNST OG HÅNDVERK ” Fra ide til form” Nils Aas Kunstverksted ”KOLON” Musikkteater SKOLEKINO og FALSTADSENTERE FGIL/FAU – kurskveld – Trude Nøst, kommunalsjef

13 FGIL/FAU – kurskveld 25.09.08 – Trude Nøst, kommunalsjef
Samarbeid Det er lovfestet at foreldre har rett til medvirkning i barneloven, opplæringsloven, kunnskapsløftet, læringsplakaten, menneskerettighetene. Samarbeid kan foregå på forskjellige måter: Informasjon Dialog Reell medvirkning og medbestemmelse, og hjem og skole sammen tar felles forpliktende beslutninger FGIL/FAU – kurskveld – Trude Nøst, kommunalsjef

14 FGIL/FAU – kurskveld 25.09.08 – Trude Nøst, kommunalsjef
Samarbeid hjem - skole Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Foreldreutvalget for grunnskolen i Levanger (FGIL). Inger Utler Hemb er leder. Samarbeidsutvalg/Skolemiljøutvalg/FAU. (Lovfestede utvalg), (Elevråd) Foreldremøter/klassekontakt – kontaktlærer Konferansetimer (og elevsamtaler) FGIL/FAU – kurskveld – Trude Nøst, kommunalsjef

15 FGIL/FAU – kurskveld 25.09.08 – Trude Nøst, kommunalsjef
Samarbeid framover PG skolebruksplan PG kommunedelplan oppvekst Dialogmøte med politikerne 22. oktober om budsjettarbeid Samordning av vedtekter for FAUene? Utforme vedtekter for FGIL? Dialogmøte med politikerne i april, temabasert Viktig å sette seg inn i kommunale planer, følge med på møteplan i DK, FS og KS og sette seg inn i skolens egne planer FGIL/FAU – kurskveld – Trude Nøst, kommunalsjef


Laste ned ppt "FGIL/FAU – kurskveld – Trude Nøst, kommunalsjef"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google