Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fysisk inaktivitet Hvert år er det 3.1 mill ekstra fraværsdager blant fysisk inaktive Hvert år er 1200 tilfeller av førtidspensjonerte relatert til fysisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fysisk inaktivitet Hvert år er det 3.1 mill ekstra fraværsdager blant fysisk inaktive Hvert år er 1200 tilfeller av førtidspensjonerte relatert til fysisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fysisk inaktivitet Hvert år er det 3.1 mill ekstra fraværsdager blant fysisk inaktive Hvert år er 1200 tilfeller av førtidspensjonerte relatert til fysisk inaktivitet 8% av alle førtidspensjonene kan relateres til FIA Sundhedsstyrelsen 2006: Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark Folk kommer ikke på arbeid 3.1 mill ganger i løpet av året pga fysisk aktivitet

2

3 Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse
Levealder Overbevisende Koronar hjertesykdom Slag Sannsynlig Blodtrykk Kolesterol Overvekt og sentral fedme

4 Diabetes type 2 (Forebyggende))
Overbevisende Tarmkreft Brystkreft Depresjon Muskel-skjelettlidelser Sannsynlig

5 Prosent av krefttilfellene som er relatert til fedme
Galleblære Nyrer Prostata Livmor Tarm Bryst Prosent av krefttilfellene som er relatert til fedme

6 En ser forstadier til en rekke av disse sykdommene hos barn og unge som er lite fysisk aktive.
Fysisk aktivitet i barneårene er i seg selv med på å forebygge sykdom. I tillegg legges gode vaner som kan sikre et fysisk aktivt liv som voksen.

7 Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og mental helse/livskvalitet.
* Fysisk aktivitet motvirker angst og stress. (8 av 11 studier) * Fysisk aktivitet gir større selvfølelse/selvtillit. (9 av 10 studier) * Fysisk aktivitet motvirker depresjon og gir større velvære (9 av 11 studier) (Calfas & Taylor, 1994, Mutrie & Parfitt, 1998)

8 Bare ca 20 % av den voksne befolkning mellom 20 og 80 år er fysisk aktive i et omfang som tilfredsstiller WHOs anbefalinger. (I gjennomsnitt en halv time per dag) Aldersgruppen år har størst andel av dem som tilfredsstiller kravene blant både menn og kvinner. Lavest andel aktive finner vi i foreldregenerasjonen – kvinner og menn 30 – 39 år.

9 Spreke nordmenn - stål i ben og armer..??
Vi er blant de minst aktive i Europa (20-74 år) Vi er blant de landene i Europa med flest biler pr husholdning Vi kjører stort sett dit vi skal Økonomisk velstand virker negativt på generelt aktivitetsnivå I de landene hvor man har mest fritid, beveger man seg minst Sosiale forskjeller mht hvordan vi er fysisk aktiv Tidsbrukerus. SSB, 2008/HETUS Har her sett på 4 typer akt., der de to første er typiske fritidssysler: spaserturer og andre fotturer; idretts- og fritidsaktiviteter De andre aktivitetstypene er nødvendige aktiviteter i dagliglivet: å bevege seg til fots – eller sykkel – til ulike gjøremål. Har sett på 12 eur land. Data innhentet gjennom et helt år, i perioden Pkt. 1: Vi beveger oss totalt 42 min/dag Pkt. 2: Vi har mest fritid i løpet av en dag sl med andre eur land; tett fulgt av finner og belgiere .

10 Sosiale ulikheter i helse i Norge
forekommer i alle aldersgrupper gjelder for begge kjønn er store uansett mål på sosial status gjelder for mange ulike mål på helse har vedvart over tid, og er kanskje i ferd med å øke danner en gradient: jo høyere sosioøkonomisk status, dess bedre helse

11 De fleste store dødsårsaker er skjevfordelt

12 Figur viser dødeligheten blant 45–60-åringer fordelt på 20 like store inntektsgrupper. Venstre i figuren er lavest inntekt, mens til høyre høyest inntekt.

13 Kondisjon og sosial posisjon
Resultatene viser at 9- og 15-åringene fra Oslo øst hadde signifikant lavere kondisjonstall enn 9- og 15-åringene fra Oslo vest Det viste seg at høyere utdannelse hos foreldrene var assosiert med bedre kondisjonstall. Forskjellen gjelder for begge aldersgrupper og kjønn bortsett fra blant 9-årige jenter. Det er omtrent 5 % forskjell mellom barn fra foreldre med grunnutdanning sammenlignet med dem med universitetsutdanning.

14 Fysisk aktivitetsnivå i forhold til anbefalingene
Alder Kjønn Minst 60 min. daglig fysisk aktivitet 9 år Gutter 91% Jenter 75% 15 år 54 % 50% Dataene i den her tabellen er aldeles ferske og på vei i en ny rapport fra direktoratet og en viser andelen 9 og 15-åringen som er fysisk aktive i forhold til de nasjonale anbefalingene om minst 60 minutters daglig fysisk aktivitet. Som vi ser er det en forholdsvis stor andel av 9 åringen som oppfyller anbefalingen men at aktivitetsnivået synker kraftig til 15-års alderen. Det vil her være viktig å sette inn et bredt spektre av tiltak for barn og unge både i skole, på vei til og fra skole, i fritid og i nærmiljøet slik at flest mulig barn og unge blir stimulert med grov og finmotoriske aktiviteter av ulik intensitet som sikrer en normal vekst og utviklingen. I periode mellom 9 til 15 år er det f.eks. veldig viktig at barn og unge blir stimulert med vektbærende aktivitet da de i den perioden legger en viktig grunn for utviklingen av beinmineraltettheten i skjelettet. (Helsedirektoratet 2008)

15 Fysisk aktivitet ukedag vs helg
Fysisk aktivitetsnivået varierer mellom ukedag og helg blant 9- og 15-åringene Gutter og jenter i begge aldersgruppene har et høyere aktivitetsnivå i ukedagene enn i helgene. Gutter 9 år Jenter 15 år Vi ser også blant 15 årige gutter og jenter at de har et høyere aktivitetsnivå i ukedagen sammenlignet med helgene. De gule feltene i figuren viser tidsintervall under dagen hvor aktiviteten er lavere i helgene enn hva den er i skolen. Naturlig nok sover mange litt lengre i helgene, men vi ser utover på dagen at mange 15 åringer har et lavere aktivitetsnivå i helgene enn hva de har i skolen hvor de i stor grad er stillesittende. Foreldrene er her viktige som rollemodeller for å stimulere til en aktiv livsstil. Undersøkelsene viser at det er stor forskjell i aktivitetsnivået de 10 prosentene av de 9 og 15-åringen som er mest aktive er 3-4 ganger mer aktive enn de som er minst aktive. Vi ser samme trend blant 9 åringen. (Helsedirektoratet 2008)

16 Stort sprik i aktivitetsnivå
Utvalget til venstre om den røde stiplede streken et aktivitetsnivå som er lavere en den anbefalte 60 minuttene (NB! Blant gutter er det 54% som har et aktivitetsnivå som gjør at de oppfyller anbefalingene) Vi ser av figuren av 0-10% av utvalget har i gjennomsnitt ca 4 ganger så lavt aktivitetsnivå som % av utvalget. Samme tendens blant 9 åringene Figur. Fysisk aktivitetsnivået blant 15-årige gutter og jenter. Utvalget delt inn i ti like store deler i forhold til aktivitetsnivået. Fysisk aktivitet målt som aktivitetsregistreringer per minutt. (N=1823).

17 Stillesittende aktiviteter – foran PCen
Norske gutter på topp i Europa mht PC-bruk Enorm økning fra 2001 til -05, spesielt blant jentene Tid til TV-titting holdt seg forholdsvis stabil Norske tenåringsgutter sitter i snitt 44 t/uke; etter skoletid -89 -93 -97 -01 -05 Gutter 11 år 1.6 2.1 2.8 10.2 17.4 13 år 1.9 2.4 3.7 15.1 25.0 15 år 1.4 4.0 16.9 30.6 Jenter 0.4 0.9 1.1 5.3 13.1 0.3 0.8 6.2 19.2 0.2 6.0 19.8 PC økt ekstremt – bare fra 2001 til 2005! Dette er helt nye tall; første gang de presenteres i Norge Endring av fritidsbruk, parallelt med en betydelig aldersrelatert økning i andelen som er overvektige. Dette i tillegg til en inaktiv tilværelse generelt med mer bilbruk osv. Økt inakt -> risikofaktorer for HKS, kreft og type 2-dia osv. Foreldrerollen må her fokuseres!!

18 Fysisk aktivitet gir bedre skoleprestasjoner.
Fysisk aktivitet gir barn og unge bedre konsentrasjonsevne og dermed større læreevne. Fysisk aktivitet gir bedre fysisk form som fører til bedre selvtillit også i forhold til skolefag. Omfattende forsøk viser at om en tar en uketime fra fag som matematikk og språk og gir kroppsøving i stedet , bedres barnas form uten at prestasjonen i matematikk og språk reduseres.


Laste ned ppt "Fysisk inaktivitet Hvert år er det 3.1 mill ekstra fraværsdager blant fysisk inaktive Hvert år er 1200 tilfeller av førtidspensjonerte relatert til fysisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google