Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt millennium – nytt arbeidsliv NTL/Avd. 114-10 30. mai 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt millennium – nytt arbeidsliv NTL/Avd. 114-10 30. mai 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Nytt millennium – nytt arbeidsliv NTL/Avd. 114-10 30. mai 2005

3

4 Utviklingen i Europa •Lisboa strategien –”Den mest dynamiske og konkurransedyktige kunnskapsbaserte økonomien i verden.” •Pensjoner •Arbeidstid •Stramme offentlige budsjetter •Utskilling og privatisering •Arbeidsvandring

5 Arbeidsrett og minimumsdirektiv •Informasjon og drøfting i forbindelse med masseoppsigelser •Rettigheter ved konkurs •Skriftlige arbeidsavtaler •Virksomhetsoverdragelse •Utstasjoneringsdirektivet •Arbeidstidsdirektivet

6 1 Ageing and employment policies in Norway Seminar in Oslo 30 October, 2003

7

8

9

10 Manglende samsvar mellom ambisjoner og ressurser •Økende andel eldre og uføre i befolkningen •Medisinske fremskritt, nye og dyrere behandlingsmetoder •Økte offentlige utgifter •Og lavere skatt ??

11 Tid som yrkesaktiv og pensjonist

12 Antall yrkesaktive pr. pensjonist

13 Netto overføringer etter alder Kroner i 2004

14 Andel av befolkningen over 60 år i 2050 og fødselsrate i Europa i 2002 Land %-andel over 60år i 2050 Spania44 Italia42 Hellas41 Østerrike41 Tyskland38 Sverige38 Polen36 Portugal36 Belgia36 Finland34 Storbritannia34 Nederland33 Frankrike33 Danmark32 Norge32 Irland28 Land Fødte barn pr. kvinne Irland2,01 Island1,93 Frankrike1,88 Norge1,75 Danmark1,73 Sverige1,65 Storbritannia1,64 EU-snitt1,47 Portugal1,42 Tyskland1,40 Russland1,31 Italia1.26 Spania1,25 Hellas1,25 Tjekkia1,17 Ukraina1,10

15 Arbeidstid og fritid Økt reisevirksomhet Informasjons og kommunikasjonsteknologi Nye former for arbeidsorganisering Internasjonalisering og økt konkurranse Arbeidstidfritid

16 Tendenser Økt innflytelse økt ansvar måling av tidsbruk måling av resultat ansatt tilknyttet økt konkurranse mindre fortjenestemarginer økt arbeidspress økt utstøtning økt endringstaktøkt omstillingstakt

17 Endrede ansettelsesforhold Svenske prognoser hevder at fast ansettelse – kjernearbeidskraften – vil omfatte ca 40%. - kontraktsansatte – ca 40 %. - dagsere vil være ca 20%. Eks. Murdocks avisredaksjoner der en god del journalister må møte opp bare for å finne at det ikke er noen stol til dem i dag...

18 Avtaleverket under press •Arbeidsgiverbegrepet endrer seg. •Arbeidstakerbegrepet endrer seg. •Anbudsøkonomien. •Tariffhopping. •Individuelle ønsker og kollektive behov. •Organisasjonene mister medlemmer.

19 Press mot rettigheter •Medbestemmelse i stort •Arbeidstid og fritid •Ansettelsesvernet •Sykelønn •Pensjon •Lønnsdannelsen

20 Utsatte arbeidstakere •Syke •Funksjonshemmede •eldre •avtalefestet pensjon •uførepensjon •sluttpakke •ventelønn Omstilling Krav om blant annet: •effektivisering •oppsplitting •sammenslåing •nedbemanning Inkluderende Arb. liv Målsettinger om: •Oppfølg. av sykemeldte •Tilrettelegging for funksjonshemmede •Eldre lengre i arbeid. Kilde: Liv J. Solheim 2004

21 Interessekonflikten ”I den grad det er interessekonflikter knyttet til arbeidstid, medvirkning og jobbtrygghet mellom ansatte på den ene side og kunder, brukere og eiere på den annen side, så fører økt konkurranse og mer markedsbasert eierskap til at sistnevntes interesser får økt gjennomslag på bekostning av de ansattes interesser” NOU 1999:34 s.16 Colbjørnsenutvalget

22 Arbeidsgivers styringsrett Tjeneste- mannsloven Arbeidsmiljø- loven Ferieloven Avtaleverket

23 EU lovgiving (Direktiv) Norsk lovgiving AvtaleverkArbeidsavtale Individuelle lønns- og arbeidsvilkår Administrative bestemmelser

24 LOVERAVTALER OMFATTERDe fleste arbeidstakere Organiserte virksomheter/ansatte UTFORMING AV INNHOLD LovforslagForhandling INITIATIV TIL ENDRING PolitiskPartene INNVIRKNING PÅ INNHOLD Lobbyvirksomhet/ politisk Streik Forhandling/Konflikt FORTOLKNINGRettsapparatetPartene/Nemnd HÅNDHEVELSEMyndighetenePartene VARIGHETTil det fremmes forslag om ny lov Som regel to år

25 Arbeidsmiljø- loven Tjenestemanns loven Ansettelse og oppsigelse Hovedtariff- avtalen Ferieloven


Laste ned ppt "Nytt millennium – nytt arbeidsliv NTL/Avd. 114-10 30. mai 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google