Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunen har avgjørelsesmyndighet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunen har avgjørelsesmyndighet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunen har avgjørelsesmyndighet
Tilskudd stat Erstatning Tilskudd kommune Kommunen har avgjørelsesmyndighet Produksjonstilskudd Avløsertilskudd ferie/fritid sjukdomsavl. RMP SMIL Skogmidler kultur miljø Kjøp av melkekvote Vannforsyning Fylkesmannen har avgjørelsesmyndighet - søknad via kommunen Organisert beitebruk årlig RMP invest. SMIL - vei, taubane Tidligpensjon Klimabetingede skade i plante- og honningprod. Avlingssvikt Vinterskade eng - søknad direkte Forebyggende tiltak mot rovviltskader Offentlig pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrprod. Bufe drept av fredet rovvilt Innovasjon Norge har avgjørelsesmyndighet BU-midler

2 Produksjonstilskudd 2010 = 33 mill
Husdyr 8,1 mill Areal 5,7 ” Kultur 5,7 ” Drift melk 5,5 ” Beite 2,0 ” Avløsning ferie/fritid 4,2 ”

3 RMP 2010 = 1 mill Ugjødsla gml kulturmark 361’
Endra jordarbeiding 300’ Organisert beitebruk 43,5’

4 SMIL og NMSK 2010 SMIL = 1,2 mill NMSK = 640 000
Hvorav ca til Namdalseid NMSK = Hvorav ca til Namdalseid

5

6 Beitetilskuddene SMIL – engangstilskudd v/investering
Rydding og permanent gjerde PT årlig – dyr på beite Utmark 5 uker – Innmark/utmark 12 uker RMP årlig – areal som skjøttes ved beiting Varig kulturmark – registrerte verdier og/eller preg av lang tids bruk

7 Regionalt miljøprogram
Rettighetsbaserte – årlige – tilskudd Engangstilskudd Produksjonstilskudd Regionalt miljøprogram SMIL Obs! Miljøplan trinn II Beiting i utmark i min. 5 uker kr. 330/storfe og kr. 115/småfe AK-tilskudd grovfor fulldyrka og overflatedyrka jord x 1,0 innmarksbeite x 0,6. kr. 191/daa i kulturlandskalstilskudd for alt areal kr. 208/daa i arealtilskudd (0-250 daa) kr. 50/daa i arealtilskudd (over 250 daa) Beitetilskudd Beiting i min. 12 uker i utmark eller på innmark uten vesentlig tilleggsforing - kr. 400/storfe og kr. 60/småfe Organisert beitebruk (beitelag) kr. 20/storfe og kr. 10/småfe Bratt eller vegløst jordbruksareal kr. 150/daa ved beiting og slått av fulldyrka og overflatedyrka jord Ugjødsla gammel kulturmark med varig grasdekke kr. 150/daa for beite og 300/daa for slått Seterdrift med melkeproduksjon Kr – seter m/gjødsla beite Kr – seter m/ugjødsla beite Kr – seter m/ugjødsla beite og foredling Skjøtsel av kystlynghei kr 400/sau Kulturlandskap med dokumenterte miljøverdier Kr. 250/daa for beiting og kr. 1000/daa for slått Freda kulturminner Biologiske verdier Kulturlandskap eller kulturmiljø med særskilt status som er godkjent av fylkesmannen Endra jordarbeiding i stubbåker kr. 50 – 120/daa elt etter erosjonsrisiko Grasdekte vannveger og grasbelter i åpenåker Kr. 6 pr. løpemeter Ugrasharving mot frøugras i kornåker - Kr. 30/daa Planlegging-/tilretteleggingstiltak inntil 100 % tilskudd Investering i beitefelt (fylkesmannen) inntil 50 % tilskudd Gammel kulturmark/biologisk mangfold inntil 70 % tilskudd Freda/verneverdige bygninger inntil 35 % tilskudd Kulturmiljøer og kulturminner Tilgjengelighet Hydrotekniske tiltak

8 Felles planlegging Populær kultursti

9 SMIL Setervoll

10 Kulturminne

11 Hydroteknikk

12 PT og RMP Ugjødsla kulturmark

13 Registrerte miljøverdier

14 Seter


Laste ned ppt "Kommunen har avgjørelsesmyndighet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google