Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetskommunen Porsgrunn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetskommunen Porsgrunn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetskommunen Porsgrunn
Reduksjon av sykefravær Trine Larsen Arbeidsgiverstrategi Erland Berberg

2 Reduksjon av sykefravær
Mai 2004: Tiltaksplan for oppfølging av sykefravær godkjennes og iverksettes. Juni 2006: Ny plan for sykefraværsoppfølging blir vedtatt i Porsgrunn Kommune, såkalte 12 punktsplan. Januar 2008: Porsgrunn starter sitt arbeid med Kvalitetskommuneprogrammet • HMS status i virksomhetene, besøksrunde i alle virksomheter til leder tillitsvalgt og verneombud. • Informasjon opplæring i HMS verktøy • SOLA et samarbeid mellom Telemark idrettskrets, BHT og Porsgrunn Kommune. • Internt attføringsarbeid

3 Reduksjon av sykefravær 12 punktsplan 2006
Fast, obligatorisk opplæring, min. 1 gang/år Erfaringskonferanse høsten 2006 Oppfølging av fraværstall/-tiltak i linja Kvartalsvis HMS-rapport HMS-systemet revideres og oppdateres Utstyr og hjelpemidler til institusjonene Forsterket tilbud om veiledning og hjelp til å håndtere personalkonflikter med mer Seniorpakke til ansatte over 62 år Årlig arbeidsmiljøpris – kr Fond til tiltak for å redusere sykefraværet - 2,5 mill Styringsgruppe for å følge sykefraværsarbeidet Sammen om Porsgrunn – bedriftskultur Programmet ”Kvalitetskommuner” er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren: Kommunene skal være en levende demokratisk arena hvor folk ønsker å delta. Kommunene skal gi tjenester av høy kvalitet. Kommunene skal være en dynamisk samfunnsutvikler som legger til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige krefter. Kommunene skal være en god arbeidsplass for sine ansatte. Høy etisk standard skal prege den kommunale hverdagen. Det er et mål at over halvparten av landets kommuner skal ha deltatt i programmet, som blant annet innebærer at: Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort, og utfyller og forsterker eksisterende arbeid. Fokus rettes mot pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. Samarbeidet lokalt må spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne. Kommunene skal i all hovedsak trekke på egne krefter, med bistand fra prosjektets innsatsteam og ressursmiljøer. Det lokale arbeidet må ha god forankring hos de folkevalgte. De deltakende kommunene må forplikte seg på konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær. Arbeidet skjer innenfor kommunens vedtatte økonomiske ramme. Intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas.

4 Ny 12 pkt.tiltaksplan Fast, obligatorisk opplæring, min.1 gang/år
2. Kvartalsvis HMS-rapport Forsterket tilbud om veiledning og hjelp til å håndtere personalkonflikter med mer Årlig arbeidsmiljøpris – kr 5. Fond til tiltak for å redusere sykefraværet - 2,5 mill

5 Ny 12 pkt.tiltaksplan 6. Intensivere rusarbeidet i kommunen.
opplæring av utvalg våren 09 opplæring av virksomhetsledere høsten 09 avdekke problematikk våge å hjelpe

6 Ny 12 pkt.tiltaksplan 7. Iverksette tiltak mot aggresjon, trusler og vold. Lage retningslinjer april 09 Forebygge og håndtere ulike situasjoner Rullerende opplæring

7 Ny 12 pkt.tiltaksplan 8. Dialog med fastleger
Dialogmøte 1 og 2 (12 og 26 uker) HMS avd. deltar på NAV sine møter med fastlegene Samarbeide om tilrettelegging Oppfølging og opplæring av ledere

8 Ny 12 pkt.tiltaksplan Søke å utvide bruk av IA- plasser
Er dette et tiltak som Porsgrunn kommune kan nytte seg av? Komme i dialog med NAV Opprette egne IA plasser og samarbeide med eksterne.

9 Ny 12 pkt.tiltaksplan Friskvernstiltak
Egen ordning med medlemskap i bedriftsidrettslaget Aerobic Gratis bruk av svømmehall Swingkurs Kostholdskurs Grunnkurs golf Håndball Fotball Trimgruppe Bowling Innebandy Sykkelgruppe Sola SSR i Bedrift

10 Ny 12 pkt.tiltaksplan Øke bruken av egenmeldt sykefravær.
Utvide egenmeldingsperioden til 16 dager Opplæring av virksomhetsledere, fastleger Holdningsskapende arbeid – det er lov å være syk, tillit. Tilrettelegging

11 Ny 12 pkt.tiltaksplan Utarbeide nærværsplan
Virksomhetenes utviklingsplaner skal ha fokus på nærværstiltak Hva skal vi gjøre for at ansatte trives så mye at de velger å være på arbeid istedenfor å være hjemme?

12 Reduksjon av sykefravær Resultater
1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Totalt pr. år 2005 8,7% 9,0% 8,8% 9,6% 2006 11,0% 9,1% 8,9% 10,4% 10,0% 2007 10,9% 9,5% 9,2% 9,7% 2008 9,3% 8,5% 7,4% 8,1% Programmet ”Kvalitetskommuner” er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren: Kommunene skal være en levende demokratisk arena hvor folk ønsker å delta. Kommunene skal gi tjenester av høy kvalitet. Kommunene skal være en dynamisk samfunnsutvikler som legger til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige krefter. Kommunene skal være en god arbeidsplass for sine ansatte. Høy etisk standard skal prege den kommunale hverdagen. Det er et mål at over halvparten av landets kommuner skal ha deltatt i programmet, som blant annet innebærer at: Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort, og utfyller og forsterker eksisterende arbeid. Fokus rettes mot pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. Samarbeidet lokalt må spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne. Kommunene skal i all hovedsak trekke på egne krefter, med bistand fra prosjektets innsatsteam og ressursmiljøer. Det lokale arbeidet må ha god forankring hos de folkevalgte. De deltakende kommunene må forplikte seg på konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær. Arbeidet skjer innenfor kommunens vedtatte økonomiske ramme. Intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas.

13 Reduksjon av sykefravær Mål for reduksjon
2008 Ønsket maks 8,5 % Godt nok maks 8,8 % 2009 7,7 % 8,2 % 2010 7,0 % 7,6 % 2011 6,4 % 7,1 % 2012 6,0 % 6,8 % Programmet ”Kvalitetskommuner” er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren: Kommunene skal være en levende demokratisk arena hvor folk ønsker å delta. Kommunene skal gi tjenester av høy kvalitet. Kommunene skal være en dynamisk samfunnsutvikler som legger til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige krefter. Kommunene skal være en god arbeidsplass for sine ansatte. Høy etisk standard skal prege den kommunale hverdagen. Det er et mål at over halvparten av landets kommuner skal ha deltatt i programmet, som blant annet innebærer at: Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort, og utfyller og forsterker eksisterende arbeid. Fokus rettes mot pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. Samarbeidet lokalt må spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne. Kommunene skal i all hovedsak trekke på egne krefter, med bistand fra prosjektets innsatsteam og ressursmiljøer. Det lokale arbeidet må ha god forankring hos de folkevalgte. De deltakende kommunene må forplikte seg på konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær. Arbeidet skjer innenfor kommunens vedtatte økonomiske ramme. Intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas.

14 Fokus på tiltak i linja tiltak som gir størst/raskest effekt
god virksomhetsstøtte fra HMS avdeling motivere til arbeid, avmystifisere samarbeide med NAV i de virksomheter som har hatt høyt fravær over tid opplæring

15 Arbeidsgiverstrategi
Arbeidsgiverstrategi fram mot 2015 for Porsgrunn kommune Utgangspunkt i KS’ "Stolt og unik - arbeidsgiverstrategi mot 2020”. Mål: Beholde og rekruttere medarbeidere for å møte konkurransen om arbeidskraften.

16 Arbeidsgiverstrategi
Strategiformuleringer Tiltak Forprosjekt beholde og rekruttere

17 Arbeidsgiverstrategi
Strategiformuleringer i fire perspektiver: Oppdraget Organisasjonen Medarbeiderne Ledelsen Programmet ”Kvalitetskommuner” er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren: Kommunene skal være en levende demokratisk arena hvor folk ønsker å delta. Kommunene skal gi tjenester av høy kvalitet. Kommunene skal være en dynamisk samfunnsutvikler som legger til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige krefter. Kommunene skal være en god arbeidsplass for sine ansatte. Høy etisk standard skal prege den kommunale hverdagen. Det er et mål at over halvparten av landets kommuner skal ha deltatt i programmet, som blant annet innebærer at: Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort, og utfyller og forsterker eksisterende arbeid. Fokus rettes mot pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. Samarbeidet lokalt må spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne. Kommunene skal i all hovedsak trekke på egne krefter, med bistand fra prosjektets innsatsteam og ressursmiljøer. Det lokale arbeidet må ha god forankring hos de folkevalgte. De deltakende kommunene må forplikte seg på konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær. Arbeidet skjer innenfor kommunens vedtatte økonomiske ramme. Intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas.

18 Arbeidsgiverstrategi
Eksempler på tiltak: Livsfasepolitikk Seniorpolitikk Lønnspolitisk plan Bedriftskultur Fjerning av uønsket deltid Kompetansekartlegging Varslingssystem Temamøter om arbeidsgiverpolitikk Programmet ”Kvalitetskommuner” er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren: Kommunene skal være en levende demokratisk arena hvor folk ønsker å delta. Kommunene skal gi tjenester av høy kvalitet. Kommunene skal være en dynamisk samfunnsutvikler som legger til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige krefter. Kommunene skal være en god arbeidsplass for sine ansatte. Høy etisk standard skal prege den kommunale hverdagen. Det er et mål at over halvparten av landets kommuner skal ha deltatt i programmet, som blant annet innebærer at: Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort, og utfyller og forsterker eksisterende arbeid. Fokus rettes mot pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. Samarbeidet lokalt må spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne. Kommunene skal i all hovedsak trekke på egne krefter, med bistand fra prosjektets innsatsteam og ressursmiljøer. Det lokale arbeidet må ha god forankring hos de folkevalgte. De deltakende kommunene må forplikte seg på konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær. Arbeidet skjer innenfor kommunens vedtatte økonomiske ramme. Intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas.

19 Arbeidsgiverstrategi
Måling av resultater: Antall søkere på stillinger Antall turn-over Riktig kompetanse Programmet ”Kvalitetskommuner” er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren: Kommunene skal være en levende demokratisk arena hvor folk ønsker å delta. Kommunene skal gi tjenester av høy kvalitet. Kommunene skal være en dynamisk samfunnsutvikler som legger til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige krefter. Kommunene skal være en god arbeidsplass for sine ansatte. Høy etisk standard skal prege den kommunale hverdagen. Det er et mål at over halvparten av landets kommuner skal ha deltatt i programmet, som blant annet innebærer at: Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort, og utfyller og forsterker eksisterende arbeid. Fokus rettes mot pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. Samarbeidet lokalt må spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne. Kommunene skal i all hovedsak trekke på egne krefter, med bistand fra prosjektets innsatsteam og ressursmiljøer. Det lokale arbeidet må ha god forankring hos de folkevalgte. De deltakende kommunene må forplikte seg på konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær. Arbeidet skjer innenfor kommunens vedtatte økonomiske ramme. Intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas.

20 Arbeidsgiverstrategi
Fokus på beholde og rekruttere Eget forprosjekt Samarbeid med NAV og HiT. Kartlegge situasjonen og beskrive de viktigste utfordringene mot 2015. Programmet ”Kvalitetskommuner” er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren: Kommunene skal være en levende demokratisk arena hvor folk ønsker å delta. Kommunene skal gi tjenester av høy kvalitet. Kommunene skal være en dynamisk samfunnsutvikler som legger til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige krefter. Kommunene skal være en god arbeidsplass for sine ansatte. Høy etisk standard skal prege den kommunale hverdagen. Det er et mål at over halvparten av landets kommuner skal ha deltatt i programmet, som blant annet innebærer at: Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort, og utfyller og forsterker eksisterende arbeid. Fokus rettes mot pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. Samarbeidet lokalt må spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne. Kommunene skal i all hovedsak trekke på egne krefter, med bistand fra prosjektets innsatsteam og ressursmiljøer. Det lokale arbeidet må ha god forankring hos de folkevalgte. De deltakende kommunene må forplikte seg på konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær. Arbeidet skjer innenfor kommunens vedtatte økonomiske ramme. Intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas.

21 Arbeidsgiverstrategi
Befolkningsutvikling Etterspørsel etter tjenestene Bemanningssituasjonen i dag Situasjonen i arbeidsmarkedet Utdanningssituasjonen Lokale og sentrale tiltak Konklusjoner og forslag til tiltak Programmet ”Kvalitetskommuner” er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren: Kommunene skal være en levende demokratisk arena hvor folk ønsker å delta. Kommunene skal gi tjenester av høy kvalitet. Kommunene skal være en dynamisk samfunnsutvikler som legger til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige krefter. Kommunene skal være en god arbeidsplass for sine ansatte. Høy etisk standard skal prege den kommunale hverdagen. Det er et mål at over halvparten av landets kommuner skal ha deltatt i programmet, som blant annet innebærer at: Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort, og utfyller og forsterker eksisterende arbeid. Fokus rettes mot pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. Samarbeidet lokalt må spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne. Kommunene skal i all hovedsak trekke på egne krefter, med bistand fra prosjektets innsatsteam og ressursmiljøer. Det lokale arbeidet må ha god forankring hos de folkevalgte. De deltakende kommunene må forplikte seg på konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær. Arbeidet skjer innenfor kommunens vedtatte økonomiske ramme. Intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas.

22 Arbeidsgiverstrategi
Prognoser befolkningstall: Barnehage (1 - 5 år) Grunnskole ( år) Omsorgstjenester for unge funksjonshemmede ( år) Omsorgstjenester for eldre (80 år og eldre) Programmet ”Kvalitetskommuner” er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren: Kommunene skal være en levende demokratisk arena hvor folk ønsker å delta. Kommunene skal gi tjenester av høy kvalitet. Kommunene skal være en dynamisk samfunnsutvikler som legger til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige krefter. Kommunene skal være en god arbeidsplass for sine ansatte. Høy etisk standard skal prege den kommunale hverdagen. Det er et mål at over halvparten av landets kommuner skal ha deltatt i programmet, som blant annet innebærer at: Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort, og utfyller og forsterker eksisterende arbeid. Fokus rettes mot pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. Samarbeidet lokalt må spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne. Kommunene skal i all hovedsak trekke på egne krefter, med bistand fra prosjektets innsatsteam og ressursmiljøer. Det lokale arbeidet må ha god forankring hos de folkevalgte. De deltakende kommunene må forplikte seg på konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær. Arbeidet skjer innenfor kommunens vedtatte økonomiske ramme. Intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas.

23 Arbeidsgiverstrategi
Programmet ”Kvalitetskommuner” er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren: Kommunene skal være en levende demokratisk arena hvor folk ønsker å delta. Kommunene skal gi tjenester av høy kvalitet. Kommunene skal være en dynamisk samfunnsutvikler som legger til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige krefter. Kommunene skal være en god arbeidsplass for sine ansatte. Høy etisk standard skal prege den kommunale hverdagen. Det er et mål at over halvparten av landets kommuner skal ha deltatt i programmet, som blant annet innebærer at: Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort, og utfyller og forsterker eksisterende arbeid. Fokus rettes mot pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. Samarbeidet lokalt må spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne. Kommunene skal i all hovedsak trekke på egne krefter, med bistand fra prosjektets innsatsteam og ressursmiljøer. Det lokale arbeidet må ha god forankring hos de folkevalgte. De deltakende kommunene må forplikte seg på konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær. Arbeidet skjer innenfor kommunens vedtatte økonomiske ramme. Intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas.

24 Arbeidsgiverstrategi
Programmet ”Kvalitetskommuner” er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren: Kommunene skal være en levende demokratisk arena hvor folk ønsker å delta. Kommunene skal gi tjenester av høy kvalitet. Kommunene skal være en dynamisk samfunnsutvikler som legger til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige krefter. Kommunene skal være en god arbeidsplass for sine ansatte. Høy etisk standard skal prege den kommunale hverdagen. Det er et mål at over halvparten av landets kommuner skal ha deltatt i programmet, som blant annet innebærer at: Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort, og utfyller og forsterker eksisterende arbeid. Fokus rettes mot pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. Samarbeidet lokalt må spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne. Kommunene skal i all hovedsak trekke på egne krefter, med bistand fra prosjektets innsatsteam og ressursmiljøer. Det lokale arbeidet må ha god forankring hos de folkevalgte. De deltakende kommunene må forplikte seg på konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær. Arbeidet skjer innenfor kommunens vedtatte økonomiske ramme. Intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas.

25 Arbeidsgiverstrategi
Programmet ”Kvalitetskommuner” er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren: Kommunene skal være en levende demokratisk arena hvor folk ønsker å delta. Kommunene skal gi tjenester av høy kvalitet. Kommunene skal være en dynamisk samfunnsutvikler som legger til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige krefter. Kommunene skal være en god arbeidsplass for sine ansatte. Høy etisk standard skal prege den kommunale hverdagen. Det er et mål at over halvparten av landets kommuner skal ha deltatt i programmet, som blant annet innebærer at: Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort, og utfyller og forsterker eksisterende arbeid. Fokus rettes mot pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. Samarbeidet lokalt må spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne. Kommunene skal i all hovedsak trekke på egne krefter, med bistand fra prosjektets innsatsteam og ressursmiljøer. Det lokale arbeidet må ha god forankring hos de folkevalgte. De deltakende kommunene må forplikte seg på konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær. Arbeidet skjer innenfor kommunens vedtatte økonomiske ramme. Intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas.

26 Arbeidsgiverstrategi
Programmet ”Kvalitetskommuner” er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren: Kommunene skal være en levende demokratisk arena hvor folk ønsker å delta. Kommunene skal gi tjenester av høy kvalitet. Kommunene skal være en dynamisk samfunnsutvikler som legger til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige krefter. Kommunene skal være en god arbeidsplass for sine ansatte. Høy etisk standard skal prege den kommunale hverdagen. Det er et mål at over halvparten av landets kommuner skal ha deltatt i programmet, som blant annet innebærer at: Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort, og utfyller og forsterker eksisterende arbeid. Fokus rettes mot pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. Samarbeidet lokalt må spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne. Kommunene skal i all hovedsak trekke på egne krefter, med bistand fra prosjektets innsatsteam og ressursmiljøer. Det lokale arbeidet må ha god forankring hos de folkevalgte. De deltakende kommunene må forplikte seg på konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær. Arbeidet skjer innenfor kommunens vedtatte økonomiske ramme. Intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas.

27 Arbeidsgiverstrategi
Programmet ”Kvalitetskommuner” er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren: Kommunene skal være en levende demokratisk arena hvor folk ønsker å delta. Kommunene skal gi tjenester av høy kvalitet. Kommunene skal være en dynamisk samfunnsutvikler som legger til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige krefter. Kommunene skal være en god arbeidsplass for sine ansatte. Høy etisk standard skal prege den kommunale hverdagen. Det er et mål at over halvparten av landets kommuner skal ha deltatt i programmet, som blant annet innebærer at: Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort, og utfyller og forsterker eksisterende arbeid. Fokus rettes mot pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. Samarbeidet lokalt må spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne. Kommunene skal i all hovedsak trekke på egne krefter, med bistand fra prosjektets innsatsteam og ressursmiljøer. Det lokale arbeidet må ha god forankring hos de folkevalgte. De deltakende kommunene må forplikte seg på konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær. Arbeidet skjer innenfor kommunens vedtatte økonomiske ramme. Intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas.

28 Arbeidsgiverstrategi
Programmet ”Kvalitetskommuner” er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren: Kommunene skal være en levende demokratisk arena hvor folk ønsker å delta. Kommunene skal gi tjenester av høy kvalitet. Kommunene skal være en dynamisk samfunnsutvikler som legger til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige krefter. Kommunene skal være en god arbeidsplass for sine ansatte. Høy etisk standard skal prege den kommunale hverdagen. Det er et mål at over halvparten av landets kommuner skal ha deltatt i programmet, som blant annet innebærer at: Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort, og utfyller og forsterker eksisterende arbeid. Fokus rettes mot pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. Samarbeidet lokalt må spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne. Kommunene skal i all hovedsak trekke på egne krefter, med bistand fra prosjektets innsatsteam og ressursmiljøer. Det lokale arbeidet må ha god forankring hos de folkevalgte. De deltakende kommunene må forplikte seg på konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær. Arbeidet skjer innenfor kommunens vedtatte økonomiske ramme. Intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas.

29 Arbeidsgiverstrategi
Programmet ”Kvalitetskommuner” er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren: Kommunene skal være en levende demokratisk arena hvor folk ønsker å delta. Kommunene skal gi tjenester av høy kvalitet. Kommunene skal være en dynamisk samfunnsutvikler som legger til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige krefter. Kommunene skal være en god arbeidsplass for sine ansatte. Høy etisk standard skal prege den kommunale hverdagen. Det er et mål at over halvparten av landets kommuner skal ha deltatt i programmet, som blant annet innebærer at: Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort, og utfyller og forsterker eksisterende arbeid. Fokus rettes mot pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. Samarbeidet lokalt må spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne. Kommunene skal i all hovedsak trekke på egne krefter, med bistand fra prosjektets innsatsteam og ressursmiljøer. Det lokale arbeidet må ha god forankring hos de folkevalgte. De deltakende kommunene må forplikte seg på konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær. Arbeidet skjer innenfor kommunens vedtatte økonomiske ramme. Intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas.

30 Arbeidsgiverstrategi
Programmet ”Kvalitetskommuner” er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren: Kommunene skal være en levende demokratisk arena hvor folk ønsker å delta. Kommunene skal gi tjenester av høy kvalitet. Kommunene skal være en dynamisk samfunnsutvikler som legger til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige krefter. Kommunene skal være en god arbeidsplass for sine ansatte. Høy etisk standard skal prege den kommunale hverdagen. Det er et mål at over halvparten av landets kommuner skal ha deltatt i programmet, som blant annet innebærer at: Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort, og utfyller og forsterker eksisterende arbeid. Fokus rettes mot pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. Samarbeidet lokalt må spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne. Kommunene skal i all hovedsak trekke på egne krefter, med bistand fra prosjektets innsatsteam og ressursmiljøer. Det lokale arbeidet må ha god forankring hos de folkevalgte. De deltakende kommunene må forplikte seg på konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær. Arbeidet skjer innenfor kommunens vedtatte økonomiske ramme. Intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas.

31 Arbeidsgiverstrategi
Bemanningssituasjonen i Porsgrunn kommune i dag. Dekningsgrad (forholdet mellom antall brukere og antall ansatte) K Kompetanse (ufaglærte, faglærte, høyskoleutdannede) K Fordeling på alder NLP Programmet ”Kvalitetskommuner” er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren: Kommunene skal være en levende demokratisk arena hvor folk ønsker å delta. Kommunene skal gi tjenester av høy kvalitet. Kommunene skal være en dynamisk samfunnsutvikler som legger til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige krefter. Kommunene skal være en god arbeidsplass for sine ansatte. Høy etisk standard skal prege den kommunale hverdagen. Det er et mål at over halvparten av landets kommuner skal ha deltatt i programmet, som blant annet innebærer at: Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort, og utfyller og forsterker eksisterende arbeid. Fokus rettes mot pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. Samarbeidet lokalt må spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne. Kommunene skal i all hovedsak trekke på egne krefter, med bistand fra prosjektets innsatsteam og ressursmiljøer. Det lokale arbeidet må ha god forankring hos de folkevalgte. De deltakende kommunene må forplikte seg på konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær. Arbeidet skjer innenfor kommunens vedtatte økonomiske ramme. Intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas.

32 Arbeidsgiverstrategi
Programmet ”Kvalitetskommuner” er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren: Kommunene skal være en levende demokratisk arena hvor folk ønsker å delta. Kommunene skal gi tjenester av høy kvalitet. Kommunene skal være en dynamisk samfunnsutvikler som legger til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige krefter. Kommunene skal være en god arbeidsplass for sine ansatte. Høy etisk standard skal prege den kommunale hverdagen. Det er et mål at over halvparten av landets kommuner skal ha deltatt i programmet, som blant annet innebærer at: Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort, og utfyller og forsterker eksisterende arbeid. Fokus rettes mot pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. Samarbeidet lokalt må spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne. Kommunene skal i all hovedsak trekke på egne krefter, med bistand fra prosjektets innsatsteam og ressursmiljøer. Det lokale arbeidet må ha god forankring hos de folkevalgte. De deltakende kommunene må forplikte seg på konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær. Arbeidet skjer innenfor kommunens vedtatte økonomiske ramme. Intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas.

33 Arbeidsgiverstrategi
Programmet ”Kvalitetskommuner” er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren: Kommunene skal være en levende demokratisk arena hvor folk ønsker å delta. Kommunene skal gi tjenester av høy kvalitet. Kommunene skal være en dynamisk samfunnsutvikler som legger til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige krefter. Kommunene skal være en god arbeidsplass for sine ansatte. Høy etisk standard skal prege den kommunale hverdagen. Det er et mål at over halvparten av landets kommuner skal ha deltatt i programmet, som blant annet innebærer at: Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort, og utfyller og forsterker eksisterende arbeid. Fokus rettes mot pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. Samarbeidet lokalt må spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne. Kommunene skal i all hovedsak trekke på egne krefter, med bistand fra prosjektets innsatsteam og ressursmiljøer. Det lokale arbeidet må ha god forankring hos de folkevalgte. De deltakende kommunene må forplikte seg på konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær. Arbeidet skjer innenfor kommunens vedtatte økonomiske ramme. Intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas.

34 Arbeidsgiverstrategi
Programmet ”Kvalitetskommuner” er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren: Kommunene skal være en levende demokratisk arena hvor folk ønsker å delta. Kommunene skal gi tjenester av høy kvalitet. Kommunene skal være en dynamisk samfunnsutvikler som legger til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige krefter. Kommunene skal være en god arbeidsplass for sine ansatte. Høy etisk standard skal prege den kommunale hverdagen. Det er et mål at over halvparten av landets kommuner skal ha deltatt i programmet, som blant annet innebærer at: Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort, og utfyller og forsterker eksisterende arbeid. Fokus rettes mot pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. Samarbeidet lokalt må spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne. Kommunene skal i all hovedsak trekke på egne krefter, med bistand fra prosjektets innsatsteam og ressursmiljøer. Det lokale arbeidet må ha god forankring hos de folkevalgte. De deltakende kommunene må forplikte seg på konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær. Arbeidet skjer innenfor kommunens vedtatte økonomiske ramme. Intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas.

35 Arbeidsgiverstrategi
Programmet ”Kvalitetskommuner” er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren: Kommunene skal være en levende demokratisk arena hvor folk ønsker å delta. Kommunene skal gi tjenester av høy kvalitet. Kommunene skal være en dynamisk samfunnsutvikler som legger til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige krefter. Kommunene skal være en god arbeidsplass for sine ansatte. Høy etisk standard skal prege den kommunale hverdagen. Det er et mål at over halvparten av landets kommuner skal ha deltatt i programmet, som blant annet innebærer at: Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort, og utfyller og forsterker eksisterende arbeid. Fokus rettes mot pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. Samarbeidet lokalt må spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne. Kommunene skal i all hovedsak trekke på egne krefter, med bistand fra prosjektets innsatsteam og ressursmiljøer. Det lokale arbeidet må ha god forankring hos de folkevalgte. De deltakende kommunene må forplikte seg på konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær. Arbeidet skjer innenfor kommunens vedtatte økonomiske ramme. Intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas.

36 Arbeidsgiverstrategi
Programmet ”Kvalitetskommuner” er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren: Kommunene skal være en levende demokratisk arena hvor folk ønsker å delta. Kommunene skal gi tjenester av høy kvalitet. Kommunene skal være en dynamisk samfunnsutvikler som legger til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige krefter. Kommunene skal være en god arbeidsplass for sine ansatte. Høy etisk standard skal prege den kommunale hverdagen. Det er et mål at over halvparten av landets kommuner skal ha deltatt i programmet, som blant annet innebærer at: Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort, og utfyller og forsterker eksisterende arbeid. Fokus rettes mot pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. Samarbeidet lokalt må spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne. Kommunene skal i all hovedsak trekke på egne krefter, med bistand fra prosjektets innsatsteam og ressursmiljøer. Det lokale arbeidet må ha god forankring hos de folkevalgte. De deltakende kommunene må forplikte seg på konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær. Arbeidet skjer innenfor kommunens vedtatte økonomiske ramme. Intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas.

37 Arbeidsgiverstrategi konklusjoner
Befolkning: Ikke økt etterspørsel. Bemanning: Alder ? Kompetanse ? Arbeidsmarked: Tja ? Utdanning: Godt tilbud lokalt Tiltak: Noe, men ikke nok. Programmet ”Kvalitetskommuner” er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren: Kommunene skal være en levende demokratisk arena hvor folk ønsker å delta. Kommunene skal gi tjenester av høy kvalitet. Kommunene skal være en dynamisk samfunnsutvikler som legger til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige krefter. Kommunene skal være en god arbeidsplass for sine ansatte. Høy etisk standard skal prege den kommunale hverdagen. Det er et mål at over halvparten av landets kommuner skal ha deltatt i programmet, som blant annet innebærer at: Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort, og utfyller og forsterker eksisterende arbeid. Fokus rettes mot pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. Samarbeidet lokalt må spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne. Kommunene skal i all hovedsak trekke på egne krefter, med bistand fra prosjektets innsatsteam og ressursmiljøer. Det lokale arbeidet må ha god forankring hos de folkevalgte. De deltakende kommunene må forplikte seg på konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær. Arbeidet skjer innenfor kommunens vedtatte økonomiske ramme. Intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas.

38 Arbeidsgiverstrategi
Programmet ”Kvalitetskommuner” er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren: Kommunene skal være en levende demokratisk arena hvor folk ønsker å delta. Kommunene skal gi tjenester av høy kvalitet. Kommunene skal være en dynamisk samfunnsutvikler som legger til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige krefter. Kommunene skal være en god arbeidsplass for sine ansatte. Høy etisk standard skal prege den kommunale hverdagen. Det er et mål at over halvparten av landets kommuner skal ha deltatt i programmet, som blant annet innebærer at: Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort, og utfyller og forsterker eksisterende arbeid. Fokus rettes mot pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. Samarbeidet lokalt må spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne. Kommunene skal i all hovedsak trekke på egne krefter, med bistand fra prosjektets innsatsteam og ressursmiljøer. Det lokale arbeidet må ha god forankring hos de folkevalgte. De deltakende kommunene må forplikte seg på konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær. Arbeidet skjer innenfor kommunens vedtatte økonomiske ramme. Intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas.

39 Arbeidsgiverstrategi
Kartlegging av medarbeidernes kompetanse. Plan for kompetanseutvikling innenfor hver enkelt virksomhet. Sette av midler til kompetanseutvikling (etter- og videreutdanning) Årlige kontaktmøter med avdelingene ved HiT Årlig informasjonsmøter for studenter ved HiT Være praksisarena for lærerstudenter Personale fra PK delta i undervisningen ved HiT Fjerning av uønsket deltid Øke antall lærlinger i helsefagarbeiderfaget til 25 pr. år Samarbeid med NAV om rekruttering av innvandrere Programmet ”Kvalitetskommuner” er en omfattende satsning i arbeidet med å realisere kommunalministerens visjon for kommunesektoren: Kommunene skal være en levende demokratisk arena hvor folk ønsker å delta. Kommunene skal gi tjenester av høy kvalitet. Kommunene skal være en dynamisk samfunnsutvikler som legger til rette for samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillige krefter. Kommunene skal være en god arbeidsplass for sine ansatte. Høy etisk standard skal prege den kommunale hverdagen. Det er et mål at over halvparten av landets kommuner skal ha deltatt i programmet, som blant annet innebærer at: Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort, og utfyller og forsterker eksisterende arbeid. Fokus rettes mot pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. Samarbeidet lokalt må spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne. Kommunene skal i all hovedsak trekke på egne krefter, med bistand fra prosjektets innsatsteam og ressursmiljøer. Det lokale arbeidet må ha god forankring hos de folkevalgte. De deltakende kommunene må forplikte seg på konkrete mål når det gjelder nedgang i sykefravær. Arbeidet skjer innenfor kommunens vedtatte økonomiske ramme. Intensjonene i Hovedavtalen skal ivaretas.


Laste ned ppt "Kvalitetskommunen Porsgrunn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google