Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppdatert handlingsplan RFF MN Styremøte 14. mars 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppdatert handlingsplan RFF MN Styremøte 14. mars 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppdatert handlingsplan RFF MN 2014-15 Styremøte 14. mars 2014
Møte med VRI Offentlig sektor Møre og Romsdal 20. mars 2014

2 SENTRALE DOKUMENTER Fylkenes bestillingsbrev til fondsstyret
Fylkenes FoU-strategier RFF Midt-Norges handlingsplan  Oppdateres årlig

3 Midtveis i perioden Midtveis i perioden ( ) har RFF Midt-Norge gjennomført en analyse av egen aktivitet og portefølje, relevante policydokumenter*, NIFUs følgeevaluering av de regionale fondene og innspill fra Forskningsrådets regionale representanter. Til sammen danner dette et kunnskapsgrunnlag som gir føringer for fondets aktiviteter og utlysninger i resten av perioden. *Vedtatte regionale planstrategier, næringsstrategier og FoU-strategier i de tre fylkene, fylkeskommunenes bestillingsbrev til fondsstyret, samt Forskningsrådets regionale policy (av 6/2-14).

4 Forskningsdrevet innovasjon i offentlig sektor Portefølje pr mars 2014
Innsatsområdet Innovasjon i offentlig sektor hadde utlysninger i 2010 og 2012 med god søknadsinngang og med en tydelig overvekt av kvalifiseringsstøttesøknader. I den siste utlysningen i 2013 var det markant færre søknader enn ved de to første utlysningene, og med omtrent lik fordeling mellom kvalifiseringsprosjekter og hovedprosjekter. Årsaken til dette skyldes nok i stor grad en mye smalere utlysning i 2013 enn ved det to første utlysningene. Porteføljen for offentlig sektor består pr. februar 2014 av 28 prosjekter.

5 Føringer fra tidligere styrevedtak
Regionalt forskningsfond Midt-Norges fremtidige utlysninger innen innsatsområdet Innovasjon i offentlig sektor vil: Rette utlysninger mot kommunesektorens behov Legge til rette for at kommuner som allerede har samlet seg omkring innovasjonsinitiativ får anledning til å søke forskningsmidler Bidra til mobilisering av kommuner som har liten eller ingen erfaring med forskningsdrevet innovasjon Oppfordre kommuner til å være prosjektleder og/eller prosjektansvarlig. Dette er viktig for å sikre implementering av ny kunnskap til ny praksis Oppfordre til samarbeid mellom kommuner Oppfordre til samarbeid mellom fylkene i fondsregionen Vektlegge at prosjektene har et brukerperspektiv, det vil si et prosjekt som inkluderer sluttbrukeren som skal benytte den offentlige (kommunale) tjenesten i prosjektets utforming (tematisk, organisatorisk, kunnskapsmessig) Vektlegge kunnskapsspredning fra prosjektene og «levende laboratorier»

6 Forrige utlysning (okt. -13)
Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen: Målgruppe: Kommuner og sammenslutninger av kommuner Regionalt forskningsfond Midt-Norge vektlegger at forskningsinnsatsen skal komme til nytte for prosjekteier. Kommunen må derfor være problemeier og ansvarlig for prosjektet. Videre vil RFF Midt-Norge mobilisere kommuner som har liten eller ingen erfaring med forskingsdrevet innovasjon og vi oppfordrer til samarbeid med en FoU-aktør. Se pkt i handlingsplanen (PDF KB) . Tema for utlysingen: Tidlig innsats og samhandling i offentlig sektor Brukere av offentlige velferdstjenester kan ha sammensatte behov som krever koordinering, samarbeid og samhandling mellom de ulike nivåene. Forebyggende arbeid og tidlig innsats overfor både barn og voksne kan bidra til at flere kan delta i samfunnet. Det er viktig å få etablert systemer som sikrer god kommunikasjon og effektiv informasjonsflyt. Dette dreier seg om samhandlingen mellom brukere, pårørende og den offentlige tjenesteyteren, samt samhandling mellom spesialister/kunnskapsmiljø og de ulike nivåene i de offentlige tjenestene. Utfordringene som knytter seg til systemer for samhandling gjelder generelt og er ikke bare knyttet til arbeid innenfor det som ligger i begrepet tidlig innsats, men kan eksempelvis knyttes til rehabilitering/habilitering. Regionalt forskingsfond Midt Norge ønsker med denne utlysingen å få i gang forskningsbaserte innovasjonsprosjekter der offentlige enheter i en eller flere kommuner samarbeider med FoU-miljø og tester ut pilot-, verifikasjons- eller demonstrasjonsprosjekter. Løsningene som skal testes ut, kan være grunnet i erfaringsbasert eller forskningsbasert kunnskap om tidlig innsats, eksempelvis forebyggende arbeid knyttet til psykiske og fysiske lidelser, rus, folkehelse, barnevern, mv. Prosjektet må sikte mot å løse en eller flere av utfordringene som er beskrevet ovenfor, og kan ta utgangspunkt i problemstillinger innenfor en spesifikk tjeneste. Prosjektet må kunne vise til hvilken overføringsverdi prosjektet kan ha for andre områder der dette er relevant. Brukerperspektivet må være godt forankret i prosjektet.

7 Tabell 1: Utlysningsplan 2014-15
Prosjekttype Formål Målgrupper Frister Regionale institusjons-prosjekt Bygge opp og styrke den langsiktige, regionalt relevante og strategiske kompetansen i regionens forskningsmiljø. Prosjektene skal vektlegge samarbeid mellom FoU-miljøer i Midt-Norge, og gi støtte til den praksisnære og tverrfaglige forskningen. Det kreves samarbeid med regionalt forankret bedrift eller offentlig aktør. Statlige høgskoler og regionale forskningsinstitutt i region Midt-Norge Søknadsfrist i april 2015. 2014: Forberedende innsats og mobilisering, skisser til institusjonsprosjekt. Næringsretta bedriftsprosjekt Åpen utlysning med formål å styrke regionens sterke næringer. Bedrifter og klynger med orgnr. i regionen Søknadsfrist Kvalifiserings-støtte Åpen utlysning. Bedrifter: Mobilisere og kvalifisere nye og mindre bedrifter til forskning. FoU-miljø: bygge opp strategisk og regionalt relevant kompetanse i FoU-miljøer regionalt. Bedrifter, klynger, høgskoler og universitet, forskningsmiljø, FoU-miljø 9 millioner årlig til regional kvalifiseringsstøtte. Inntil i støtte. Søknadsfrist 2014: 15. oktober. 2015: April og oktober. Offentlig sektor hovedprosjekt La offentlige tjenestetilbydere gjennomføre innovasjonsprosjekter selv i samarbeid med forskningsmiljø. Kommuner, Fylkeskommuner, offentlige aktører Hovedprosjekter med søknadsfrist april 2015 (forutsetter at NFR ikke har tilsvarende utlysninger). 12 mill. Offentlig sektor kvalifiserings-støtte Styrke offentlig sektors evne til å bestille forskning og gjennomføre forskningsdrevet innovasjon i samarbeid med FoU-miljø Kommuner, Fylkeskommuner, offentlige aktører, FoU-miljø Søknadsfrist oktober 2014. 2015: April og oktober SAMLET ØKONOMISK RAMME I :  62 millioner millioner lyses ut i 2014

8 Tabell 2: Mobilisering og posisjonering Inntil 5 millioner 2014-2015
 Formål  Målgruppe  Tiltak Mobiliseringstiltak næringsliv og offentlig sektor: Læringsarenaer/ Prosjektetableringsstøtte mm. Mobilisere flere bedrifter/ offentlige aktører til å søke forskningsmidler, styrke søkekompetansen Bedrifter, klynger, FoU-miljø, næringshager/parker, kommuner, VRI-kompetansemeglere/koblere Informere, stimulere prosjektideer, prosjektetablerings- og skrivekurs, lage arenaer for å spre kunnskap, posisjonere Flere læringsarenaer i alle fylkene, inndelt etter næring, gjerne felles med øvrig virkemiddelapparat. Prosjektetableringsstøtte/ tiltak rettet mot en tidlig fase. Her vil maksimalt støttebeløp være lavere (eks ) enn ordinær kvalifiseringsstøtte. Regional kvalifiseringsstøtte til klynger og nettverkssamarbeid Utløse mest mulig merverdi og innovasjonskraft i samarbeidet mellom arbeidsliv og forskningsmiljø Klynger og nettverk i regionen som løfter fram/ samarbeider om gode, forskbare problemstillinger Regional kvalifiseringsstøtte Posisjoneringsstøtte internasjonalt samarbeid/ Horisont 2020 Posisjonere regionens bedrifter og FoU-miljø til å delta i internasjonalt samarbeid/ EUs forskningsprogram Horisont 2020 FoU-miljø, klynger, bedrifter Planlegges i 2014 og lanserer som egen kvalifiseringsstøtte i 2015


Laste ned ppt "Oppdatert handlingsplan RFF MN Styremøte 14. mars 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google