Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTNU Innovasjonssenter Konsept- og idéfase

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTNU Innovasjonssenter Konsept- og idéfase"— Utskrift av presentasjonen:

1 NTNU Innovasjonssenter Konsept- og idéfase
Presentasjon fra arbeidet 2012 Viktig å understreke at NTNU arbeider kontinuerlig med å bedre forholdene og dekke de mest kritiske behovene (les: NTNU er en ansvarlig eier), men vedlikeholdsetterslepet og behovet for utvikling av laboratoriene (utstyr ikke inkludert) er i størrelsesorden 1 mrd. kroner. ---- Med en teknisk- naturvitenskapelig hovedprofil, er laboratorier og vitenskapelig utstyr av høy kvalitet, av avgjørende betydning for NTNUs virksomhet for å nå målsettingen om å bli internasjonalt fremragende. Dette fordi det vil være avgjørende i konkurransen om å rekruttere de beste forskerne og studentene og dessuten utslagsgivende for NTNUs evne til å konkurrere om eksterne forskningsmidler. NTNU står sammen med Sintef ovenfor store utfordringer med tanke på å bygge nye laboratorier og videreutvikle og vedlikeholde eksisterende laboratorier. Laboratoriene i Trondheim er i stor grad unike i nasjonal og også internasjonal sammenheng. Behovet for investeringer i tyngre og kostbart laboratorieutstyr er stort, og krever nasjonal og internasjonal samordning. Det har vært og forventes vekst innefor en rekke av NTNUs satsinger, spesielt knyttet til klima, miljø og fornybar energi. NTNU har i dag en rekke eldre og ikke-funksjonelle laboratorier som må renoveres og utvikles for å tilfredsstille krav til den eksperimentelle virksomheten med moderne vitenskapelig utstyr. Eksempler er Kjemiblokkene fra tallet og Metallurgi og Varmeteknisk senter, begge fra 1951. Etablering av nye Senter for Fremragende Forskning (SFF), Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI), Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), NTNU Nanolab og Geminisentra, krever både egnede laboratoriearealer og arbeidsplasser for større forskergrupper i tilknytning til laboratoriene. NTNU er da nødt til å utnytte totalt tilgjengelig areal bedre ved å utvikle og renovere bygg med dårlig teknisk tilstand. En videreføring av dagens situasjon hindrer optimal utnyttelse av forskningsmidlene og gir en lite effektiv arealutnyttelse for NTNU og for nasjonen. En oppgradering av eldre bygg vil langt på vei avhjelpe en kritisk mangel på arealer innenfor de satsingene som er i sterkest vekst.

2 skape et internasjonalt anerkjent senter for akselerert innovasjon
Mål for arbeidet Det overordnete målet i arbeidet med utvikling av et framtidig innovasjonssenter er å skape et internasjonalt anerkjent senter for akselerert innovasjon i samarbeid mellom akademia, næringsliv, offentlige og private utviklingsaktører. Viktige delmål er å: Gjøre Midt-Norge best i Norge til å «sette kunnskap i arbeid» Skape en felles «inngangsdør» for hele kunnskapsmiljøet i Trondheim for kunnskapsintensivt næringsliv; regionalt, nasjonalt og internasjonalt for forskning, undervisning og studenter i inngrep med store satsinger for å løse globale utfordringer Bli internasjonalt ledende innen kompetanse på innovasjon som prosess og som fenomen.

3 Organisering Prosjekteier Prorektor Johan Hustad Prosjektledelse Prosjektdirektør Inge Fottland Sekretariat Thorleif Eriksen, Faveo Prosjektledelse AS Tone Merethe Aasen, NTNU Samfunnsforskning AS Camilla Prytz, rektors stab for nyskaping, NTNU Referansegruppe - leder Bente A Ingebrigtsen, NTNU Samfunnsforskning AS - medlemmer Karl Klingsheim, TTO/NTNU Torkel Ystgaard/Randi Torvik, SIVA Jon Uthus, NHO Berit Rian, Næringsforeningen i Trondheim Sigmund Kvernes, SINTEF Børge Beisvåg, Strategisk næringsplan i Trondheimsregionen Snorre Glørstad, Trondheim kommune Espen Gressetvold, HiST, avdeling TØH Arild Smolan, HiST Monica Rolfsen, NTNU IØT

4 Idé og konseptfase: Mandat for sekretariat og referansegruppe
Sekretariat / referansegruppe skal gjennomføre en prosess som grunnlag for fastsettelse av konsept for et Innovasjonssenter. Prosessen omfattet: Kartlegging og beskrivelse av aktuelle interessenters behov og mulige roller ift. Innovasjonssenteret, med fokus på eksterne interessenter. Evaluering av vellykkede internasjonale konsepter for innovasjons- /framtidssenter opp mot interessentenes behov Etablering av en ambisiøs visjon for Innovasjonssenteret Begrunnet beskrivelse av forslag til konsept, med anbefaling om veien videre. Viktig å understreke at NTNU arbeider kontinuerlig med å bedre forholdene og dekke de mest kritiske behovene (les: NTNU er en ansvarlig eier), men vedlikeholdsetterslepet og behovet for utvikling av laboratoriene (utstyr ikke inkludert) er i størrelsesorden 1 mrd. kroner. ---- Med en teknisk- naturvitenskapelig hovedprofil, er laboratorier og vitenskapelig utstyr av høy kvalitet, av avgjørende betydning for NTNUs virksomhet for å nå målsettingen om å bli internasjonalt fremragende. Dette fordi det vil være avgjørende i konkurransen om å rekruttere de beste forskerne og studentene og dessuten utslagsgivende for NTNUs evne til å konkurrere om eksterne forskningsmidler. NTNU står sammen med Sintef ovenfor store utfordringer med tanke på å bygge nye laboratorier og videreutvikle og vedlikeholde eksisterende laboratorier. Laboratoriene i Trondheim er i stor grad unike i nasjonal og også internasjonal sammenheng. Behovet for investeringer i tyngre og kostbart laboratorieutstyr er stort, og krever nasjonal og internasjonal samordning. Det har vært og forventes vekst innefor en rekke av NTNUs satsinger, spesielt knyttet til klima, miljø og fornybar energi. NTNU har i dag en rekke eldre og ikke-funksjonelle laboratorier som må renoveres og utvikles for å tilfredsstille krav til den eksperimentelle virksomheten med moderne vitenskapelig utstyr. Eksempler er Kjemiblokkene fra tallet og Metallurgi og Varmeteknisk senter, begge fra 1951. Etablering av nye Senter for Fremragende Forskning (SFF), Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI), Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), NTNU Nanolab og Geminisentra, krever både egnede laboratoriearealer og arbeidsplasser for større forskergrupper i tilknytning til laboratoriene. NTNU er da nødt til å utnytte totalt tilgjengelig areal bedre ved å utvikle og renovere bygg med dårlig teknisk tilstand. En videreføring av dagens situasjon hindrer optimal utnyttelse av forskningsmidlene og gir en lite effektiv arealutnyttelse for NTNU og for nasjonen. En oppgradering av eldre bygg vil langt på vei avhjelpe en kritisk mangel på arealer innenfor de satsingene som er i sterkest vekst.

5 Trondheim – verdens beste sted å sette kunnskap i arbeid
«Tiltrekning – Tilgang – Akselerasjon» Senteret skal representere et nasjonalt innovasjonsløft for privat og offentlig sektor gjennom å: tiltrekke kunnskapsrike mennesker og spennende næringsliv, og bidra til at de blir værende gi tilgang til den beste kompetansen, uavhengig av hvor den befinner seg akselerere innovasjonsprosesser

6 Hvem ble spurt? Oppsummering av informasjonsinnhentingen Virksomhet
Kontaktperson Store bedrifter Statoil (forskningssenter) Karl Johnny Hersvik Siemens Otto Frøseth NTE Håvard Belbo Det norske Hans Konrad Johansen Trønderenergi (påtroppende) Ståle Gjersvold Modne SMB Trondheimsregionen Børge Beisvåg Cavotech Geir Paulsen “Spin off” SMB TTO Karl Klingsheim Boost Communication Øystein Skiri  Verdande Frode Sørmo Offentlige KS Trude Andresen og Åshild Willersrud Trondheim Kommune Morten Wolden, Sigmund Knutsen, Børge Beisvåg  STFK Ida Munkeby Andre NHO (og Norsk Industri, Abelia) Daniel Ras-Vidal, Tore Myhre, Bjørn Løvlie (Abelia), Jørn Sund Henriksen, Gunnar Jordfald (Norsk Industri) SIVA Harald Kjeldstad Venture Jan Biti, CoFounder NTNU Berit Kjeldstad / Torbjørn Digernes NTNU IØT Monica Rolfsen, Ann-Charlott Pedersen NTNU (stab for nyskaping) Jon Kummen

7 Elementer i et Innovasjonssenter
Effektakselerasjon Forskningspark Ledelse og forretningsprosesser Prosjekthotell Inkubator Framtidssenter Portal Et spennende fremtidshus – og et utstillingslokale for forskning

8 Tematiske satsingsområder?
F.eks. demografiutfordringen - helse og omsorg F.eks. storbyenes utfordringer Effektakselerasjon Forskningspark Ledelse og forretningsprosesser Prosjekthotell Inkubator Framtidssenter Portal F.eks. klimautfordringen

9 Nytt innovasjonssenter
Mulighetsrapport ferdigstilt Møter med noen aktuelle bygg-ansvarlige foretatt O- sak forelagt NTNU styret NTNUs eiendomsavdeling jobber med rammesøknad, reguleringsplan og finansielle muligheter Intensjonsavtale med HIST på plass Studenter på arkitekturkurset trippel arkitektur har laget tolkninger og skisser som grunnlag for videre arbeid Videre prosess Skaffe «leietakere og bygg-ansvarlig» Konseptutvikling sammen med interessenter Styresak på NTNU i desember

10

11

12

13

14 Fremover i relasjon til Elgsetergt.
Innovasjonssenteret Konseptstudie sammen med eksterne interessenter Ekstern finansiering. eierskapsmodeller og økonomi Byggansvarlig og organisering Operasjonalisering Studentersamfunnet Arkitektur, kunst, musikk Del av vedtatt Campusplan Skisse-/Idestadiet - Gruppe i arbeid blant brukere og eiere Campusutvikling Nye initiativ! Må da evt. se på nytt med muligheter inkl Entra, TA-bygget, Sorgenfri etc som kan få større betydning for NTNU. Presisere styrevedtaket om to-campusløsning


Laste ned ppt "NTNU Innovasjonssenter Konsept- og idéfase"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google