Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trenger vi et kraftsentrum for seniorpolitikken i fremtiden

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trenger vi et kraftsentrum for seniorpolitikken i fremtiden"— Utskrift av presentasjonen:

1 Trenger vi et kraftsentrum for seniorpolitikken i fremtiden
Åpent hus – Senter for seniorpolitikk 40-års jubileum Oslo 17. juni 2009 Øystein Haram Arbeids- og inkluderingsdepartementet

2 Sitat Budsjett-Innst. S nr
Sitat Budsjett-Innst. S nr. 15 ( ) fra Stortingets Arbeids- og sosialkomité  til budsjettet 2009 under AID: Kap Tilskudd til Senter for seniorpolitikk m.m. ”Komiteen slutter seg til Regjeringens forslag til bevilgninger til SSP og vil understreke den betydningen senterets aktivitet har for realiseringen av delmål 3 i IA-avtalen. Komiteen viser også til betydningen av  holdningsskapende  virksomhet for seniorer i arbeidslivet overfor arbeidsgivere og samfunnet for øvrig.

3 Komitéinnstilling fortsatt
Komiteen viser til den verdi og kompetanse som seniorer besitter og verdien av at disse står lengst mulig i arbeid. Altfor mange opplever å bli  presset ut av arbeidslivet etter fylte 62 år. Komiteen vil berømme den gode jobben disse organisasjonene gjør i forhold til å sette seniorpolitiske utfordringer på dagsorden. ”

4 Hvorfor dette økte behovet for seniorpolitikk
Raskt økende levealder og flere friske eldre For lave fødselsrater og sterkt fall i disse medfører en aldrende befolkning Endringer i familiemønstre og deltakelse i inntektsgivende arbeid Det offentlige ”overtar” mange velferdsoppgaver og finansieringen av velferdsstaten tilsier høy yrkesdeltakelse Demokratisering – krav til likeverd – likebehandling – deltakelse – brukerorientering og selvrealisering

5 Ny befolkningsfremskrivning fra SSB
Ny prognose offentliggjort 11. juni 2009 Folketallet stiger takket være høy innvandring og relativt sett høy fruktbarhet (SFT 2008 er 1,96 i Norge mot ca. 1,5 i EU) Personer over 67 år: Topp i 1995/96 på personer Ned til personer i 2004 Sterk vekst nå framover (er ) og Beregnet til om lag 1,5 mill. i 2060

6

7 Den demografiske utfordringen:
Det blir stadig flere eldre i befolkningen… …Og disse deltar i mindre grad i arbeids-livet

8

9

10 Familiemønstre og yrkesdeltakelse
Kvinner – utdanning og yrkesaktivitet Flere barnløse – særlig menn Profesjonalisering – frivillighet? Flere enslige Forsørgelse av det offentlige og ikke så mye familien Fattigdomsbekjempelse ved gode inntekstsikringssystemer med høye minsteytelser (herunder kvalifiseringsstønad, uførepensjon)

11 Innkludering – humanisme og demokrati
Eldre vil ha behov for deltakelse på en rekke områder Arbeid en særlig viktig arena for Utvikling og læring Holde ferdigheter i hevd Strukturere livet Sosialt fellesskap SELVFØLELSE OG SELVTILLIT VED Å BIDRA Andre arenaer som bolig, politikk, frivillig arbeid etc også svært viktige

12 SSP som kulturbygger Kultur betyr å dyrke – et kultursamfunn formes av de holdninger og aktiviteter som personene har og gjør Det som gjentas ofte nok blir sannheten og troen Kulturer utvikles og endres. Hva slags kultur vil vi ha i vårt samfunn?

13 Synet på eldre endrer seg
SSP har frembrakt og formidlet kunnskap som bryter ned myter og fremmer mer positive holdninger til eldre arbeidstakere og eldre som personer i det hele Det positive budskapet handler også om å bekjempe diskriminering og at eldre blir tatt på alvor De eldres syn på seg selv endres. Selvbildet, selvfølelsen og deltakelsen endres SSP trengs som kulturbygger for et humant samfunn

14 Årets seniorinitiativ: Aker Stord
Seniorsamlinger for ledere Medarbeidersamtaler for seniorer Motivasjonssamlinger for seniorer Resultat: Får ansatte til å jobbe 0,4 år lenger

15 Regjeringens hovedmål: Flere i jobb lenger

16 Forventet pensjoneringsalder ved fylte 50 år Flere seniorer blir lenger i arbeidslivet

17 Seniorpolitikk i arbeidslivet før og nå
Avvikling Pensjonsalder og aldersgrenser Utvikling Fleksibilitet og valgfrihet

18 Historiske endringer i Norge siste hundreår
Fattigdom, sykdom og sult Bare fattigkasse og familie Jobb alt du orker til du dør – alle må bidra – ingen fritid og lange dager Rikdom, mat, bedre helse Inntektssikring for ”alle forhold” Regulering av arbeidstid og arbeidsmiljø Fritid og frihet

19 Endringer Motkonjunkturpol Eldre ut for å gi plass til de unge Slitere belønnes med tidlig avgang og pensjonssystemer Strukturpolitikk Utdanning og omstilling Samfunnsøkonomisk lønnsomhet Konkurranse Transparens og rettferdighet

20 Snuoperasjon Forskning om seniorer og arbeid (I Norge YAL 1995 til 2005 og nå innen sykefraværsforskningprg.) EU innfører forbud mot aldersdiskriminering og Norge følger opp i mai 2004 (arbeidsmiljøloven OECD landstudier av ”Ageing and employment policies” i 20 land. Norge i 2004 OECD landstudier av helseaksen (Norge : Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers. Samlerapport kommer vår 2010) IA-avtalen og nasjonalt krafttak etc

21 Lykke til videre som lysmester!
SSP som fyrtårn Heller tenne et lys enn å klage over mørket (kinesisk ordtak) Å fungere som en lysende stjerne for dine omgivelser – og stjernene har mennesker manøvrert etter i årtusener Lykke til videre som lysmester!

22

23 Takk for oppmerksomheten og lykke til som kraftsentrum


Laste ned ppt "Trenger vi et kraftsentrum for seniorpolitikken i fremtiden"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google