Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra kvinnekultur til hva

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra kvinnekultur til hva"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra kvinnekultur til hva
Fra kvinnekultur til hva? Om likestilte og likeverdige jenter og gutar, kvinner og menn i barnehagen. Barnehagekonferanse Molde 3.-4.nov Mimi Bjerkestrand Utdanningsforbundet

2 Soria Moria ”Regjeringen vil at barnehager blir sett som en frivillig del av utdanningsløpet”

3 Fra § 2 i barnehageloven Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling

4 Utdanningsforbundet er opptatt av sammenhengen og helheten i barns oppvekst. Vi ønsker en likestilt barnehage i utdanningssystemet. Barnehagens familiepolitiske tilknytning og ideen om moderskapet har både bidratt til byggingen av sektoren, men også svekket legitimeringen av barnehagen som samfunnsinstitusjon. Vi i Utdanningsforbundet ønsker aksept for en ny og framtidsrettet barnehagekultur i utdanningssystemet

5 I utkastet til rammeplan, kapitel 4 om Omsorg og oppdragelse
Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i omsorgen og oppdragelsen av barna og i den pedagogiske virksomheten. Personalet må ha et aktivt og bevisst forhold til å fremme likestilling mellom gutter og jenter. Både kvinner og menn i barnehagen må utføre alle arbeidsoppgaver slik at de ikke bidrar til å opprettholde stereotype kjønnsrollemønstre

6 Fagområdet Nærmiljø og samfunn
Gjennom arbeid med området nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna -         - får oppleve at gutter og jenter får like muligheter og oppmerksomhet For å arbeide i retning av disse målene må personalet i barnehagen - arbeide med likestilling mellom gutter og jenter

7

8 BFDs handlingsplan har to hovedområder
Flere menn i barnehageyrkene – 20 prosent menn i barnehagene innen utgangen av 2007. Likestilling og likeverd skal ligge til grunn for all virksomhet og pedagogikk i barnehagen

9

10 SSB og KOSTRA for 2004 Møre og Romsdal
Av 3239 ansatte var bare 160 eller 4,94 prosent menn Landsgjennomsnittet har de par siste årene økt med 0,9 prosent til 8,0

11 ”Observant og rettferdig”
Erfaringene og kunnskapene som er utviklet i Bjerkealleen barnehage er at for å skaffe seg menn, er det nødvendig med en åpen barnehagekultur. Videre sies det: Det er antatt at et økt antall menn øker kvaliteten i barnehagen, og vi anser det som helt nødvendig å dokumentere en slik påstand. At det er nødvendig med kunnskap om hvordan menn skal bidra til økt kvalitet i barnehagene, og kunnskap om hvordan jenter og gutter kan gis de samme gode utviklingsmulighetene

12

13 Utdanningsforbundets politikk har målsettinger som
Anerkjennelse for at barnehagen er en læringsarena og en likeverdig del av utdanningssystemet Likeverdige lønns- og arbeidsvilkår i private og offentlige barnehager Fortsatt satsing på kvalitetsutvikling og økt pedagogtethet Styrking av barnehageforskningen

14 Medlemsundersøkelsen 2003
I alt 70 prosent av dem som arbeider i barnehage, trives svært godt i jobben sin. I tillegg oppgir 28 prosent at de trives ganske godt.

15 Medlemsundersøkelsen 2003
Tre grunner skiller seg ut som viktigst for å bli i yrket: Høyere lønn 29 prosent Flere pedagoger 24 prosent Mindre barnegrupper 23 prosent

16 Medlemsundersøkelsen 2003
Omkring en tredjedel av medlemmene som arbeider i barnehage, regner med å skifte yrke før pensjonsalder. Av disse oppgir i alt 80 prosent at de ikke blir værende i yrket i mer enn ti år. Blant medlemmer under 35 år oppgir 41 prosent at de regner med å skifte yrke, mens kun 21 prosent av medlemmene over 45 år gjør regning med det. Dårlig lønn er en svært viktig grunn for 28 prosent av medlemmene for å skifte yrke, mens 41 prosent mener dette er ganske viktig.

17

18 Førskolelærermangelen
I 2004 manglet det 2053 førskolelærere Menn med pedagogisk utdanning er 1155. Full barnehageutbygging i 2006 og redusert makspris trengs cirka 5000 flere førskolelærere for å opprettholde dagens nivå 20 prosent av dette tilsier 1000 nye mannlige førskolelærere i løpet av 2006.

19 Arbeid med praktisk likestilling må starte med de ansatte i barnehagen
Arbeid med praktisk likestilling må starte med de ansatte i barnehagen. Vi må bli utfordret på våre egne holdninger og erfaringer om hva som er kvinnelig og mannlig og unngå å dyrke tradisjonelle forestillinger om hvordan gutter og jenter skal eller bør være. På denne måten kan en på lengre sikt unngå bl.a. at jenter blir tapere i kampen om posisjoner i samfunnet, eller at gutter blir tapere på skolen.

20 Likestillingsproblematikken i barnehager handler ikke bare om de ansattes holdninger og arbeid. Det dreier seg like mye om en verdimessig snuoperasjon, der samfunnet tydelig viser at arbeid med de yngste blir verdsatt.

21

22 ”Starting Strong” fra OECD
Barnehagen kan best utvikles som en helhetlig læringsarena, for gutter og jenter, menn og kvinner, innenfor en felles utdanningsadministrasjon. Og vi må øke satsinga på FOU virksomhet, sentralt og lokalt. Påpeker at det er for få førskolelærere i våre barnehager. Vi ønsker selvfølgelig at mange flere nye menn tar førskolelærerutdanning og begynner å arbeide i barnehagen, men først å fremst trenger vi flere førskolelærere, uansett kjønn.

23 Ny regjering har ambisjoner
Barnehagen – en del av utdanningsløpet Individuell rett til barnehageplass Tiltaksplan for flere førskolelærere i barnehagen Forventet økt fokus på barnehagens innhold og kvalitet Forventet økt fokus på likestillings området

24 Hva må til for å lykkes? Full utbygging til rimelig pris
Lovfestet rett til barnehageplass Flere førskolelærere, både menn og kvinner Økt status gjennom høyere lønn og reell anerkjennelse av barnehagen som del av utdanningsløpet Tydeligere vekt på likeverd og likestilling i rammeplan Kompetanseheving på området barnehagens betydning for likestillingsarbeid Aktivitetsplikten til kommunene Forskning og FOU-arbeid med vekt også på likestilling

25 Vi skal fortsette med å gi våre barn både RØTTER OG VINGER
Fra hvilken kvinnekultur – til hvem sin kultur? Vi skal fortsette med å gi våre barn både RØTTER OG VINGER


Laste ned ppt "Fra kvinnekultur til hva"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google