Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

<Prosjekt, ansvarlig>

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "<Prosjekt, ansvarlig>"— Utskrift av presentasjonen:

1 <Prosjekt, ansvarlig>
BYGGHERRENS HMS KURS <Prosjekt, ansvarlig>

2 Beskrivelse av prosjektet
<Mandat, omfang, varighet, milepæler> Lørenbanen

3 Overordnet mål for HMS ” 0-visjonen” er Sporveiens overordnede mål, dvs at det ikke skal forekomme skader verken på personell eller materiell. Det forventes at alle som deltar i prosjektet vil gjennomføre en systematisk tilnærming til SHA-arbeidet, slik at lover, forskrifter og byggherrens målsetninger blir nådd. Delmål for SHA: Alvorlige skader: 0 fraværsdager pga skader Rapportering: ukentlige rapportering av uønskede hendelser under bygging Delmål for Ytre miljø: Støy: bedre eller opprettholde dagens nivå Avfall: Kildesortere 85 % av byggeavfall

4 Opplæringsprosess <Legg krav til opplæring for arbeid i og ved spor som avtalt med driftselskapene.> Lørenbanen

5 Opplæring - krav Alle som skal arbeide på Ensjøprosjektet skal gjennom byggherrens HMS-opplæring før de kan begi seg ut på anlegget Alle skal ha arbeidstilsynets HMS kort Etter gjennomført opplæring får hver enkelt et klistermerke som skal festes på hjelmen Alle skal signere for å ha gjennomført opplæring Personer uten gyldig opplæring vil bli bortvist

6 SHA er en del av HMS Alle bedrifter i Norge må dokumentere at de tar hensyn til helse, miljø og sikkerhet (HMS) For midlertidige eller skiftende bygge- og anleggsplasser finnes det i tillegg en Byggherreforskrift om Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA)

7 Overordnet organisering av HMS/SHA arbeidet
<Legg i org kart for prosjektet, med byggherre, hovedbedrift, og underleverandører> Tittel på presentasjon

8 SHA-organisering <Legg i detaljert org kart for prosjektet med navn. Inkluder byggherre, SHA koordinator, verneombud, hovedbedrift, og underleverandører. Se eksempel under> Tittel på presentasjon

9 Rapportering av uønskede hendelser (RUH)
Målet med HMS/sikkerhetsarbeidet er å gjøre hverdagen sikker for alle som jobber på anlegget. Ta lærdom av ulykker, nesten-ulykker, tilløp til ulykker og farlige forhold (tilstand). Fokus på forebyggende tiltak basert på rapporter Fokus på rapportering, også dagligdagse mindre alvorlige hendelser skal rapporteres. Alle har et ansvar for å gripe inn dersom det observeres farlige forhold. Viktig å bry seg om hverandre. Si fra hvis du ser noe som kan fremstå som farlig.

10 Farlig forhold Nesten-ulykke Ulykke RUH RUH RUH

11 Alle ulykker kan unngås!
Hvordan unngå ulykker? Alle ulykker kan unngås! Ulykker skjer ikke, de forårsakes!

12 Vurdere Hva er det verste som kan skje med MEG ?
hhhhhhhhhhhhhhhh Vurdere Hva er det verste som kan skje med MEG ? Har JEG nylig sjekket arbeidsplassen for endringer / Farer? Har JEG de riktige Verktøy / Tillatelser / Trening / Personlig Verneutstyr? Trenger JEG hjelp? Har JEG lest og forstått SJA? Hva er det verste som kan skje med MEG? Har JEG eliminert risiki før jeg startet på oppgavene? Start Tenk Personlig ansvar for sikkerheten

13 Mangler ved: Kunnskap, motivasjon, prosedyrer, uttalte forventninger,
1 3 20 600 Granskning Observasjoner Uønsket adferd Mangler ved: Kunnskap, motivasjon, prosedyrer, uttalte forventninger, verktøy eller utstyr Uønskede hendelser Materiell skade Mindre skade Alvorlig skade Sikker Jobb Analyse

14 Ville du kommentert deres måte å jobbe på?
BRY DEG! Ville du kommentert deres måte å jobbe på?

15 Anleggsområde og rigg Besøk på anlegget skal avtales på forhånd
Hovedbedrift fører daglige mannskapslister med inn- og utpasseringer av anleggsområdet Fokus på kontinuerlig rydding etter eget arbeid og på riggområdet

16 Uryddighet øker risikoen
Snuble- og fallefare Skjuler farlige forhold Kutt og skrammer Finner ikke riktig verktøy Kommer ikke tilstrekkelig raskt vekk i en nødssituasjon Ser stygt ut for den som ser på Hindrer effektivt arbeid DERFOR Bli kvitt avfall etter hvert Rydd opp i løpet av skiftet Hold gå-passasjer fri for materiell

17 Sikkerhet mot uvedkommende
Viktig for å Unngå tyverier og vandalisme Unngå at inntrengere skader seg Tiltak Den enkelte skal være på vakt mot uvedkommende i anlegget Anlegget skal være avlåst når det ikke er virksomhet der Det er etablert vakthold når det ikke er arbeid på anlegget

18 Risikovurderinger Byggherrens risikovurdering
Hovedrisikoområder <eksempel: Bruk av stillaser og løfteutstyr for personell Arbeid i og nær ved spor Arbeid i og nær fotgjengerareal Arbeid nær tredjeperson og reisende med tog Varme arbeider Manglende sikkerhetsopplæring Flere arbeidslag samtidig på anleggsplassen Bruk av tyngre maskiner Løfting av materiell Kort tidsfrist og nattarbeid>

19 Sikker jobb analyser (SJA)
SJA før risikofylte oppgaver er pålagt å utføres. Alle berørte skal delta. Identifiserte SJA skal fremkomme i fremdriftsplan Hovedbedrift og byggherre skal innkalles ved gjennomføring av SJA for å ivareta grensesnittet mot andre. Ved SJA er det viktig å tenke på grensesnitt mot andre fag/arbeidere.

20 Vernerunder Vernerunder skal gjennomføres regelmessig, <legg inn intervall og dag/tid>. SHA koord. skal ha innkalling. Hovedbedrift har ansvar for gjennomføring av faste vernerunder, og for samordning med underleverandører.

21 Verneutstyr/stoffkartotek
Minimum krav : Hjelm, vernesko og synbarhetstøy er påbudt for alle på anleggsområdet. <ev også hansker og briller, ev spesifiser klasse 3>. Du er selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med kravene til bruk av verneutstyr. Alle entreprenører/leverandører er ansvarlig for at det etableres et stoffkartotek med sikkerhetsdatablad for alle stoffer/kjemikalier som benyttes på anlegget. Stoffkartoteket gir blant annet opplysninger om hva du må benytte av verneutstyr.

22 Beredskap og varsling Alle er ansvarlig for å gjøre seg kjent med beredskapsplan, varslingsplan og riggplan for anleggsområdet. Beredskapsplanen skal inneholde nødvendige instrukser til arbeidstakere ved alle gitte beredskapssituasjoner. Ved beredskapssituasjon skal byggherren varsles umiddelbart.

23 Varslingsplan <eksempel>

24 Ytre miljø Prosjektets definerte hovedutfordringer: Støy
Bygg og anleggsavfall Massehåndtering (tiltaksplan) Utslipp til luft, vann og grunn Nærmiljø og friluftsliv Fremkommelighet og anleggstrafikk Naturmiljø Visuelt miljø Kulturminner

25 Avfall Byggherre (Sporveien Oslo AS) stiller krav til at bygge- og anleggsavfall skal kildesorteres. Min. <90>% sorteringsgrad. Hovedentreprenør ansvarlig for organiseringen og oppfølging av avfallshåndtering. Alle som jobber i prosjektet er pålagt å følge de retningslinjer som er gitt.

26 Støyende arbeider Virksomheten skal benytte de mest støysvake metoder/maskiner som er tilgjengelig. Maskiner og anleggsutstyr må benyttes slik at sjenanse for naboene blir minst mulig. Det forutsettes at så mye som mulig av de støyende arbeidene legges til dagtid når dette er praktisk mulig. Naboer skal informeres i god tid om støyende arbeider.

27 Alkohol, narkotika, medikamenter
Det er absolutt nulltoleranse i forhold til å være påvirket av alkohol, narkotika og andre medikamenter når man er på anlegget. Ved mistanke om påvirket tilstand skal leder anmode vedkommende om å stille til legesjekk umiddelbart for å avklare forholdet Dersom vedkommende ikke tillater legesjekk, skal vedkommende vises vekk fra arbeidsplassen Ved grunn til mistanke om påvirket tilstand, er sannsynligvis vedkommende uskikket til å arbeide den dagen uansett Se opp for medisiner med rød trekant NB! Bekymringer som fyller hodet kan også gjøre deg uskikket til å gjøre risikofylte arbeidsoperasjoner.

28 Brudd på sikkerhetsbestemmelser
Brudd på Sporveiens HMS krav og T-banens sikkerhetsreglement vil bli fulgt opp av byggherren. Konsekvens ved brudd er avhengig av alvorlighetsgrad, men vil i verste fall føre til permanent bortvisning fra prosjektet. Ved mindre vesentlig brudd vil muntlig advarsel gis. Ved gjentagelse vil skriftlig advarsel gis, og ved eventuell gjentagelse kan vedkommende bortvises.

29 Krav til den enkelte på anlegget
Alltid ha på deg anleggs-ID Alltid benytte påkrevd verneutstyr Respektere kolleger på anlegget Holde orden på anlegg og riggområde Påse at maskiner og redskaper er i forskriftsmessig stand Det skal kun brukes godkjent løfteredskap Gå aldri under hengende last. Påse at andre heller ikke gjør det. Informere anleggsleder eller verneombud om forhold og rutiner som bør forbedres. Skadet utstyr eller materiell skal fjernes fra arbeidsstedet med informasjon til prosjektledelse Vise aktsomhet og ikke utsette seg selv eller andre for fare

30 Tittel på presentasjon

31 Tittel på presentasjon

32 Tittel på presentasjon

33 Tittel på presentasjon


Laste ned ppt "<Prosjekt, ansvarlig>"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google