Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Julemøtet 2011 Hvorfor fjernvarme?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Julemøtet 2011 Hvorfor fjernvarme?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Julemøtet 2011 Hvorfor fjernvarme?
15:00 Regelverk for fjernvarme-oversikt, Kjell Olav Nerland, Norsk Energi 15:30 Tilknytningsplikt og dispensasjon- faktaark, Magnus Bakken, Multiconsult 16:00 Arbeidet med regelverk for fjernvarme høst 2011, Heidi Juhler 16:25 Kaffepause 16:45 Energibruk før og etter konvertering til fjernvarme, Linda Haugerud, Norsk Energi 17:05 Breeam- nytt sertifiseringssystem for bygg. Rein Kristian Raaholdt, Multiconsult 17:25 Strategi og kommunikasjonsarbeidet i Norsk Fjernvarme :50 Arrangementer i :00 Tradisjonell julebuffet

2 Regelverk for fjernvarme- viktige saker
Tilknytningsplikten for fjernvarme – faktaark for medlemmer - Søknader om unntak linket til energimerkeordning - Fortsetter med møter med BE og KRD - ny veileder TEK 10, arbeid med TEK 12 Energimerkeordningen: - informasjon fra andre land - rapport om miljøvekting av fjernvarmen - oppfølging av EU-direktivet - Endring krever lovendring Lavsats elavgift: - Kartlegging av praksis, møter og brev til TAD - Uenig av tolkning av begrepet varmesentral Fjernvarmetariffer: - Uenig i NVEs praksis i klagesaker og tolkning i veileder 2/ Husholdningstariff uten effektledd legges til grunn for alle - Møter NVE, forbereder brev til OED.

3 Status for regelverk (2)
Kvoteplikt avfallsforbrenning: - forslag fra Klif til MD - Ulik praksis i europa, landene har stor frihet til å velge tolkning av regelverket - Kostnader estimert til 625 mill kr, 69 kr/tonn mot sluttbehandlingsavgiften 63,47 kr/tonn. - samarbeid med Avfall Norge, møte med MD Ny beredskapsforskrift for fjernvarme: - prosjekt i NVE, inviterer bransjen - krever endring i energiloven, behandles i stortinget på nyåret. Forskrift om elsertifikater: - innrettet mot vannkraft - punkter kan skape usikkerhet for investorer ift biokraft og fjernvarme - mangler definisjoner, fare for flaskehalser Konsesjonskraft- reduserer tilgang md utbygging av fornybar varme, i strid med pressemelding fra OED mars 2010 Veiforskriften: VD vil ha ny rapport. Samordningsprosjekt inn i Standard Norge. Støtte til varme- nye varmemål, justere investeringsstøtten til fjernvarme

4 Strategi og kommunikasjonsarbeid
Strategiråd Arbeidsutvalg som har som formål å arbeide med strategiske spørsmål. Rådgivende organ for styret i Norsk Fjernvarme Atle Nørstebø, Øivind Danielsen, Torbjørn Mehli, Torstein Melhus, Heidi Juhler Kommunikasjonsråd Arbeidsutvalg som har som formål å arbeide med kommunikasjonsspørsmål relatert saker som skal profileres mot politikere og media Rådgivende organ for sekretariatet i Norsk Fjernvarme Fungere som støtte og bistand for sekretariatet i foreningen Kari Asheim, Truls Jemtland (Hafslund), Jarle Hodne (BKK), Håvard Røste (Eidsiva Energi), Bjørn Dag Gundersen (Akershus Energi), Kari Anne Aas Eielsen (Lyse), Thor Bjørn Omnes (Skagerak Energi), Sissel Graver og Heidi Juhler

5 Visjon - statements Varme er enkleste, raskeste og billigste vei til fornybar energi ! Man kan stole på varmen ! Fjernvarme leverer ! Fjernvarme er kortreist energi ! Fremtiden er fornybar og energifleksibel ! Bakgrunn fra Strategirådsmøte + diskusjon i K-råd: Større fokus på overordnede spørsmål Makromuligheter i Norge når det gjelder varme og kjøling Energipolitikken svakere enn tidligere «mer av alt», fokus på fornybar kraft og oljefunn Varmen mister interesse, og dermed forståelse Sterkere fremstøt for forståelse for varmens posisjon: politisk, myndigheter og kraftbransjen: Hva kan varmen bidra med i den nasjonale energiforsyningen? Bidra gjennom lokale eksempler, varmecase. To parallelle løp: nasjonalt og lokalt Dokumentere statement (Klimatiltak:bedre luft lokalt, reduserer Co2 utslipp, robust forsyning, arbeidsmiljø og inneklima, komfort, arbeidsplasser, næringsutvikling, avfallshåndtering)

6 MÅL 2020 og 2050 Forslag: 2020 10 TWh fjernvarme
Forslag: 20% av varmemarkedet (50 TWh) (2010: 5 TWh vs 55 TWh, 9%) Diskusjon om kjøling skal med for å løfte volumet for termisk energi. 2050: termisk energi del av løsningen integrerte og interaktive energisystemer smarte nett i fremtidens byer

7 Strategi Interessentmatrise Allianser/ motparter vs argumenter/ tiltak Hvilke aktører , argumenter og tiltak skal vi prioritere ift ressursbruk? Etablere samarbeidsarenaer om felles potensial Del av Kommunikasjonsplanen 3 hovedområder/ kjerneproblemstillinger Prioriteringer for mer spissede budskap. Dokumentasjon av fakta og bakgrunn. Hvordan ser varmesektoren ut i 2020 og 2050? KLIMAEFFEKTEN FORSYNING ØKONOMI FOR BEDRIFTER OG KUNDER

8 Tabell kjerneområder Klimaeffekten kommunenes initiativ- tiltak, beste miljøløsning, miljøvekting, opprinnelsesgarantier Forsyning leveringssikkerhet, hva koster el i 2020, sammenligne kostnader for varme og el rasjonering og forsyningssikkerhet- regulerbarhet, tidsvindu, scenarier, kraftoverskudd, samspill fjernvarme-el Økonomi- lønnsom vekst forutsigbare rammebetingelser støtteregime utbyggingskostnad avgifter regelverk: tilknytningsplikt, prisregulering, energimerker, stortingsmeldinger (Handlingsplan OED, bygningspolitikken, klimamelding, avfallsmelding) energiutvalget 2012

9 Arrangementer 2012 Januar: Enovas storkonferanse i Trondheim, 24.-25.1
Februar: Temamøte – media Mai: Årsmøtet i Ålseund, September: temamøte Oktober: Fjernvarmedagene i Oslo, Desember: Julemøtet, 6.12?


Laste ned ppt "Julemøtet 2011 Hvorfor fjernvarme?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google