Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV’s rolle i forhold til rusarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV’s rolle i forhold til rusarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV’s rolle i forhold til rusarbeid
NAV’s rolle i forhold til rusarbeid. Erfaringer av samarbeid rundt målgruppen. NAV gir mennesker muligheter / NAV og LAR Geir Johnsen Sissel Vogstad Leder for Kvalifiseringsavdelingen LAR-rådgiver NAV Midtbyen NAV Midtbyen

2 Et blikk inn i NAV-hverdagen
Brukernes kanaler Intern organisering Internett 1,5 mill. besøk hver måned Kontaktsentrene 17 fylker i 2011 Alle 19 fylker i 2012 Brukere 2,8 mill. Spesialenhet forvaltning NAV-kontor Telefon 8,5 mill. samtaler årlig til kontaktsentrene Informasjon og veiledning Saksbehandling innkomne saker pr mnd. Mottak, informasjon og oppfølging Personlig oppmøte flere mill. besøk årlig Spesialenhet utbetaling 330 milliarder kr. i året Vi har mange store oppgaver: Løpende drift: Korte ned saksbehandlingstider – blant annet med elektronisk dokumenthåndtering Bedre resultater på sykefraværsoppfølging og oppfølging av arbeidsledige Høyere brukertilfredshet – vi gjennomfører brukerundersøkelser i stadig flere NAV-kontor Bistå og følge opp brukere er den viktigst oppgaven i kontoret Flere brukere skal få mer og bedre tilpasset oppfølging Økt fokus på markedsarbeid og arbeidslivskontakt Skille aktivitet fra ytelsesløpet – derfor har vi etablert Forvaltningsenheter som jobber spesielt med dette. Utarbeidelse av plan (myndighet) Gjennomføre arbeidsevnevurdering ved behov Etablere et nært samarbeid med lokale arbeidsgivere Postmottak og skanningsenhet Post 22 mill. dokumenter årlig Mottak og distribusjon av post Utbetaling av ytelser

3 Oppgaver og ansvar i NAV-kontoret
Bistå og følge opp brukere er den viktigst oppgaven i kontoret Flere brukere skal få mer og bedre tilpasset oppfølging Økt fokus på markedsarbeid og arbeidslivskontakt Skille aktivitet fra ytelsesløpet Utarbeidelse av plan (myndighet) Gjennomføre arbeidsevnevurdering ved behov Etablere et nært samarbeid med lokale arbeidsgivere Oppgaver i NAV-kontoret: Ta imot bruker, avklare behov og beslutte videre behandling Informere Bistå og følge opp bruker for arbeid og aktivitet For å gjøre dette må det frigjøres tid, og NAV-kontorene må styrkes ved spesialisering, selvbetjening og automatisering, og kompetanseheving. Forvaltningsoppgavene skal i hovedsak løses utenfor NAV-kontoret. Flere ansatte kan brukes til oppfølgingsoppgaver.

4 NAVs strategi 2011- 2020 Vi gir mennesker muligheter
Visjon: Vi gir mennesker muligheter Verdier: Tydelig – til stede – løsningsdyktig Målbilde: Høy yrkesdeltakelse Sosial inkludering Forhindre trygdemisbruk Tillit til NAV Samfunnet får dekket sitt behov for arbeidskraft Virksomhetsstrategien gjelder for Arbeids- og velferdsetaten, dvs den statlige delen av NAV. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bred deltakelse i arbeid og samfunn, og til økonomisk trygghet for den enkelte. Men denne strategien bringes nå inn i partnerskapsmøtene, og en stor del av etatens innsats settes ut i live gjennom partnerskapet, gjennom virksomhetsplaner for de lokale NAV-kontor og gjennom de daglige valg som gjøres i arbeidet NAVs visjon er at vi skal gi mennesker muligheter: Mulighet for arbeid for flest mulig Mulighet for meningsfull aktivitet for mennesker med spesielle behov Mulighet for inntektssikring i henhold til rettigheter som er etablert i lovgivningen Verdiene våre: Til stede – vi er tilgjengelige – i alle kommuner, på nett og via telefon. Men også til stede i den forstand at vi er fokuserte i møtet med brukere, engasjerte i samfunnet, vi bryr oss og involverer oss. Tydelig – vi skal være tydelige på hva vi har ansvar for – og hva vi IKKE har ansvar for – og hva som er den enkeltes rettigheter og plikter. Hva vi kan bidra med og hva vi kan kreve tilbake – av både bruker og samarbeidsparter. Det skal være tydelig hvor vi er, hva vi vil og hva vi kan. Løsningsdyktig – opptatt av å finne gode løsninger sammen med bruker, hos bruker og i vårt eget apparat. Løsningsdyktighet krever samarbeid med mange ulike aktører, og vi må også ha kreativitet og handlekraft nok til å gjennomføre de tiltak som er riktige, mulige og nødvendige. Målbildet vårt – sier noe om hvor vi skal være i Vi skal benytte ressursene effektivt, og vi møter behov hos brukere og samarbeidsparter fordi vi er flinke til å endre oss. Vi har spesialisert kompetanse og engasjerte medarbeidere som er motivert av vår samfunnsoppgave. I partnerskap med kommunene utvikler vi gode løsninger for brukerne. 4

5 NAVs strategi – fem innsatsområder
Arbeid først Pålitelig forvaltning Aktive brukere Kunnskapsrik samfunnsaktør Løsningsdyktig organisasjon Arbeid først: Det betyr for oss i NAV at vi skal målrette innsatsen mot å få flere ut i arbeid. Vi skal styrke arbeidsmarkedskompetansen og brukeroppfølgingen, og tydeliggjøre samarbeidet med arbeidslivet, helsevesenet og skoleverket. Vi skal ha en fleksibel tiltaksportefølje og treffsikker bruk av tiltak. Når det gjelder forvaltningen er ambisjonen for de neste årene å følge felles og tydelige krav til kvalitet og like arbeidsprosesser over hele landet. Vi skal ha en robust og enhetlig forvaltning som håndterer omskiftninger i samfunnet – og sikrer brukerne lik behandling uansett hvor i landet de bor. Vi skal ha aktive brukere og gode selvbetjeningsløsninger som gjør flest mulig brukere selvhjulpne. Vi skal tilby stadig flere tjenester via telefoni og nett. NAV skal være en kunnskapsrik samfunnsaktør, som blant annet skal foreslå forenklinger av regelverket. Vi skal øke vår kunnskap om hva som virker. Vi skal være en løsningsdyktig organisasjon med klare mål, som skaper forutsigbarhet for brukerne og samfunnet rundt oss. Vi skal videreutvikle partnerskapet, øke effektiviteten og utvikle evnen til endring. 5

6 Helse Legemeldt sykefravær på ca 6,1 % første kvartal 2011
Ca mottakere av sykepenger i 2010 Ca mottakere av arbeidsavklaringspenger i 2010 Ca mottakere av uførepensjon i 2010 Ca mottok hjelpemidler fra NAV i 2010 Det legemeldte sykefraværet gikk ned fra 6,4 % i 2009 til 6,1 % i første kvartal I tillegg kommer det egenmeldte fraværet, som er på ca 1,1 %. Andelen av befolkningen som mottar uføreytelser er relativt stabil. Den nye ordningen med arbeidsavklaringspenger ble innført i mars Den erstatter de tidligere ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uføretrygd. Ordningen gir større fleksibilitet og bedre muligheter for brukerne, som også får nye og lovfestede rettigheter til oppfølging fra NAV. 6

7 Kontaktsentre Gir generell informasjon om etatens tjenester, og svarer på spesifikke spørsmål Et felles telefonnr til NAV: fra des (Oslo og Akershus kobles på i 2012) Sentralbord for den kommunale delen av NAV-kontorene Mer enn 8,5 mill henvendelser pr telefon årlig 70 % av samtalene besvares innen 30 sek. I løpet av 2011 skal NAV ha bare ett telefonnummer – nemlig – bortsett fra Oslo og Akershus som blir koblet på i 2012. Våre medarbeidere på kontaktsenteret kan hjelpe innringer med å få svar på veldig mange spørsmål, som kan handle om jobbsøk, utbetaling av ytelser, hvor langt søknaden din er kommet osv. ’ NAV Kontaktsenter har som mål at 70 % av samtalene skal besvares innen 30 sekunder, og at flest mulig skal få løst sin sak i første kontaktpunkt. Vi har etablert en egen telefontjeneste for arbeidsgivere. 7

8 To hovedkilder til livsopphold
NAV Arbeids- marked Med NAV vil personer i arbeidsstyrken ha i hovedsak to alternativer for livsopphold: egen arbeidsinntekt eller ytelser fra NAV. NAV viktigste oppgave blir tydelig: flere i lønnet arbeid, færre på stønad fra NAV NAV viktigste samarbeidspartner er arbeidsgiverne – det er her løsningen ligger… Integrering – hjelpe brukerne inn i arbeidslivet og hjelpe arbeidsgivere ved rekruttering Forebygging – hjelpe arbeidstakere i å beholde arbeid og hjelpe arbeidsgivere med å beholde arbeidskraft

9 NAV og rus (minimumsløsningen)
LAR KVP ”Ungdomsteam” / mottak OSK team Aktiv start Samarbeid med Oppfølgingstjenenesten mfl Annet (lokale varianter) HOVEDMÅL Gjennom en enhetlig tjeneste skal Nav bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet. Det er særlig 5 sentrale målsettinger som ligger til grunn for Nav sitt arbeid både på lokalplan og i landet som sådan. Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad Et velfungerende arbeidsmarked Rett tjeneste og stønad til rett tid God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

10 Visjon - også for de med rusproblemer
// Vi gir mennesker muligheter Reflekterer tre fundamentale samfunnsmessige funksjoner: Muligheter for arbeid for flest mulig Mulighet for meningsfull aktivitet for mennesker med spesielle behov Mulighet for inntektssikring i henhold til rettigheter etablert i lovgivningen VISJON Vi gir mennesker muligheter Dette er en ambisiøs og utfordrende visjon for en ny offentlig etat. At Nav er til for at mennesker skal få muligheter skal gi de ansatte grunn for å på arbeid og la dem føle stolthet og forpliktelse internt og engasjement og forståelse eksternt. I praksis betyr dette at veien inn i arbeidslivet skal gjøres bredest mulig, og veien ut trangest mulig. De som er uten arbeid skal få hjelp til å finne arbeid gjennom veiledning kurs eller arbeidspraksis. Brukerne skal få mulighet til å leve i økonomisk trygghet ( inntektssikring), til selv etter hvert å kunne ta ansvar for egen økonomi og eget liv. Vi skal tilby mennesker hjelpemidler for å bedre hverdagen og øke livskvaliteten samt sikre at pensjonister får den trygden de har krav på bare for å nevne noen av alle våre tjenester og tiltak.

11 Verdier Tilstede // fordi vi alltid skal være tilstede gjennom flere kanaler, gjennom NAV-kontor, på telefon og på internett. For å være tilstede må man feste blikket, være fokusert, høre hva folk sier, forstå hva de mener, bidra. Tydelig // fordi det skal være tydelig hva vi kan bidra med, og hva vi krever tilbake, både av brukere og partnere. Det skal være tydelig hvor vi er, hva vi vil og hva vi kan. Løsningsdyktig // fordi vi alltid skal finne løsninger sammen med brukeren, hos brukeren og i vårt eget apparat. Dette krever samarbeid. VERDIER Vi har tre verdier i NAV, tilstede, tydelig og løsningsdyktig. Disse verdiene har hele veien siden Nav Interim, ligget til grunn for Nav etableringen. Tilstede fordi vi alltid skal være tilstede gjennom flere kanaler, gjennom NAV-kontor, på telefon og på internett. For å være tilstede må man feste blikket, være fokusert, høre hva folk sier, forstå hva de mener, bidra. Tydelig fordi det skal være tydelig hva vi kan bidra med, og hva vi krever tilbake, både av brukere og partnere. Det skal være tydelig hvor vi er, hva vi vil og hva vi kan. Løsningsdyktig fordi vi alltid skal finne løsninger sammen med brukeren, hos brukeren og i vårt eget apparat. Dette krever samarbeid LØFTER Nav har også forpliktet seg på løfter til både medarbeidere, brukere og samarbeidspartnere. Løfte til medarbeiderne: Vi skal sammen skape en meningsfull og utviklende arbeidshverdag med nye arbeidsmetoder, verktøy og kompetanseutvikling – hvor du jobber med viktige samfunnsoppgaver som betyr noe for enkeltmennesket. Løfte til kommunale partnere Vi skal samarbeid for å oppnå resultater som vi ikke kunne klart hver for oss, for å gi bedre tjenester til felles brukere og innbyggere. Løfte til brukerne Brukerne skal møte en lett tilgjengelig og kompetent virksomhet som i et gjensidig forpliktende samarbeid med den enkelte sikrer: rask og helhetlig avklaring av den enkeltes behov individuell oppfølging at de tjenestene som leveres utfyller hverandre og sees i sammenheng slik at brukerne kan få brukt seg selv og sine muligheter i arbeid og samfunn

12 Implementering av innholdet i NAV-reformen

13 Hva er NAV-lovens § 14a? Bestemmelse i NAV-loven som gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid Arbeidsevnevurdering ved behov for en mer omfattende vurdering Aktivitetsplan dersom man har et bistandsbehov Behovet skal sammenfattes i et Oppfølgingsvedtak som i tillegg skal beskrive: Brukerens mål Virkemidler for å nå målet Styrker brukers rettigheter i lov. Utfordring for NAV – greier vi å holde det vi lover? Virkemidler – kan være hos samarbeidspartnere – hva betyr det for samhandlingen? Hvem skal ha behovsvurderinger inkl oppfølgingsvedtak Alle nye arbeidssøkere (inkl brukere som ennå ikke har satt fram krav om AAP) Alle nye sosialhjelpsmottakere som trenger oppfølging Enslige forsørgere Sykmeldte uten arbeidsforhold Enkelte sykmeldte i arbeid som trenger tidlig oppfølging fra NAV Oppfølging av eksisterende brukere

14 AAP - arbeidsavklaringspenger
Erstatter dagens rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbestemt uførepensjon. Fokus er mer forutsigbar økonomi, og en gjensidig forpliktende plan for overgang til arbeid eller aktivitet. Arbeidsevnevurdering Handlingsplan Krever mer samhandling og oppfølging Meldeplikt

15 Arbeidsevnevurderinger i NAV
Med arbeidsevne menes den enkeltes evne til å møte de krav som stilles i utførelsen av et arbeid eller deltakelse i dagliglivet - arbeidsevnen framkommer i skjæringspunktet mellom individets ressurser og barrierer og omgivelsenes krav og forventninger. Individets muligheter og begrensninger Omgivelsenes krav og forventninger Modellen illustrerer at den enkeltes arbeidsevne ligger i skjæringspunktet mellom egne muligheter og begrensninger og omgivelsenes krav og forventninger (f.eks arbeidsgivers stillingskrav/kompetansekrav, reiseavstand osv). Arbeidsevnen er altså ikke kun et resultat av individets begrensninger slik man ofte tradisjonelt har tenkt (f.eks diagnose). Målet med bistand vil være å utvide mulighetsrommet til den enkelte, det kan være ved å utvide den enkeltes muligheter (f.eks øke kompetanse) eller redusere begrensninger (f.eks tilby behandling), men også å redusere omgivelsenes krav og forventinger (f.eks endrede arbeidsoppgaver, tilrettelegging av arbeidsplass mv). Muligheter

16 Arbeidsevnevurdering
Omgivelsesforhold På arbeidsplass; på arbeidsmarkedet/i bransje; i dagliglivet Individforhold Arbeids- erfaring Utdanning/ kompetanse/ ferdigheter Interesser/ fritid Personlige muligheter og utfordringer Sosiale og materielle forhold Helse Her kan man snakke litt mer om hvordan man metodisk går fram når man skal gjøre en skjønnsmessig vurdering av det enkelte individforhold opp mot relevante omgivelsesforhold i tråd med skjønnsutøvelse omtalt i metodeheftet. Man kan videre slå fast at det er en skjønnsmessig vurdering av enkeltvurderingene gjort på de 6 ulike individforholdene som legger grunnen for arbeidsevnevurderingen. Beskrive og vurdere under utarbeiding av ressursprofil Sammenholde og vekte under konklusjon/arbeidsevnevurdering Rent praktisk vil man kunne bevege seg fram og tilbake på de ulike forhold i Arena når man skal beskrive og vurdere. Jfr at Arena er tilrettelagt for at det skal ligge maksimalt med Arenaregistrert informasjon i bildene, og man lett skal kunne bevege seg mellom disse i det praktiske arbeidet.

17 YTELSER, VIRKEMIDLER, TILTAK
grunnstønad hjelpestønad pensjon uførepensjon utdanning sykepenger praksisplass økonomisk sosialhjelp bidrag dagpenger AAP individstønad andre tiltak KVP m.m. Avklaring/veiledning/info Oppfølging Bestilling Kartlegging Arbeidsevnevurdering Inngangsvilkår ytelser Plan Evaluering Gjennomføring Midlertidige ytelser Varige ytelser Arbeid og deltakelse Kort avklaring (Hva trenger bruker) (Hvem kan hjelpe) (Når fåes hjelp) Løse saken (uten oppfølgingsbehov/ aktivitetskrav) ? NAV LOKALT NAV- Loven § 1 §15 §14a Modellen kan brukes til å beskrive forløp i NAV-kontoret. Mange har behov for informasjon eller kortvarlig bistand uten oppfølging. For de som trenger oppføging, så gjelder oppfølgingsmodellen. Viktig å fremheve skille mellom oppfølging og ytelser. Brukers behov må avklares før vi vurderer tiltak og ytelser. (tradisjonelt har vi kanskje startet med ytelsen uten å avklare andre behov. Eller vi har funnet tiltak og løsninger uten god nok kartlegging) Modellen viser også at vi har mange samarbeidsparnere som vi kan/skal trekke inn i de ulike fasene i oppfølgingen ut fra behov. Viktig å ha fokus på samordning i stedet for at vi setter inn innsats hver for oss og etter hverandre. SAMARBEIDS- PARTNERE spesialisthelsetjeneste Intro ARK forvaltning fastlege ALS arbeidsgiver rådg.lege hjelpemiddelsentralen pensjonsenhet psykiatri rusomsorg oppfølging kommune m.m. bolig NAV Sør-Trøndelag aug. 2009

18 Ekstern arbeidspraksis Førerkort Jobbsøking/jobbklubb
Hva skal til for å få en LAR-pasient ut i jobb? Hvem må jeg samarbeide med og hvordan? Rusfritt nettverk Jobb/lønnstilskudd m/ansettelse Ekstern arbeidspraksis Førerkort Jobbsøking/jobbklubb Arbeids- og sosial trening Dommer fullført Behandling andre sykdommerhepatitt o.l. Gjeld/økonomi Tannhelse Motivasjon rusfrihet LAR-pasient Varig tilknytning til arbeids-livet 6m m m m m m m m m m 66m

19 SPØRSMÅL? Vi er alle i samme båt!?


Laste ned ppt "NAV’s rolle i forhold til rusarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google