Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tvangsinnleggelse av pasienter med førstegangspsykose som misbruker rusmidler Inge Joa, PhD, leder regionalt nettverk klinisk psykoseforskning, Helse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tvangsinnleggelse av pasienter med førstegangspsykose som misbruker rusmidler Inge Joa, PhD, leder regionalt nettverk klinisk psykoseforskning, Helse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tvangsinnleggelse av pasienter med førstegangspsykose som misbruker rusmidler
Inge Joa, PhD, leder regionalt nettverk klinisk psykoseforskning, Helse Vest. Stavanger Universitetssykehus

2 Disposisjon bakgrunn om TIPS om studien funn

3

4 Utgangspunkt for studien
Første-episode psykose (FEP) pasienter som misbruker illegale rusmidler eller alkohol er en klinisk utfordrende oppgave. De vanligste substansene som misbrukes blant FEP pasienter er alkohol og illegale substanser som Cannabis og Amfetamin FEP pasienter som misbruker rusmidler viser seg å ha; høyere risiko for aggressiv atferd. de har høyere frekvens av sykehusinnleggelser de er oftere uten fast bopæl, høyere frekvens av fengsling de har en høyere risiko for suicidalitet, brå død, og har en dårligere oppfølging (compliance) av behandling.

5 Utgangspunkt for studien
En litteraturgjennomgang viste at ingen studier hadde hatt det som primært utgangspunkt å undersøke om FEP med co-morbid rusmisbruk er oftere innlagt på tvangsparagraf i psykiatrisk institusjon enn FEP pasienter som ikke misbrukte rusmidler

6 TIPS tidlig oppdagelses programmet
Informasjonskampanjer i aviser, kino, radio internett etc * mot generell befolking * mot utvalgte grupper Lav terskel oppdagelses team; (psykiatriske sykepleiere) utredning innen 24 timer

7

8 Et team som betjener midt og sør Rogaland (ca 320 000).
Oppdagelsesteamet Et team som betjener midt og sør Rogaland (ca ). Lokalisert SUS, Psyk divisjon, Akutt mottakspost AMC2 organisert som en poliklinisk virksomhet. 5 psykiatriske sykepleiere (4 stillinger) Vaktordning (telefon – morgenmøte AMC2) Tlf svarer i helger / helligdager. Fasttlf viderekoblet til mobiltelefoner. Lav terskel for utredning.

9 Mål for studien Studien undersøkte om rus og alkoholmisbruk medførte mer innleggelser på tvangsparagraf, lengre sykehusopphold, og lavere grad av behandlingsoppfølging gjennom 2 års oppfølging hos første-episode psykose pasienter.

10 Inklusjonskriterier TIPS 2, 2002
Bosatt i SUS-opptaksområde Oppfylle DSM-IV kriterier for første episode Schizofreni, schizofreniform, schizoaffektiv lidelse, vrangforestillingslidelse. kortvarig psykose, affektiv lidelse med stemningsinkongruente psykosesymptom, eller Psykose INA i alder år IQ > 70. Forstå og snakke norsk Skriftlig samtykke

11 Aktuelle instrument TIPS 2, 2002
PANSS; GAF SCID; Drake Skala, for rusvurdering: Vurdering av rus og alkoholmisbruk siste 6 måneder før inntak. Skåre: 1= ingen bruk, = bruk uten funksjonsnedsettelse = misbruk = avhengighet = avhengighet med institusjonalisering

12 Aktuelle instrument TIPS 2, 2002
Drake Skala, for rusvurdering: Utvalget ble delt i 2 grupper: i) Ikke-rus misbruk (pasienter med skåre 1 eller 2 på Drake skala) ii) Rusmisbruk gruppen (pasienter med skåre 3,4 eller 5 på Drake skala vurdert både for alkohol og rusmisbruk)

13 Kva fant vi? Resultater:
I perioden ble 166 konsekutive studie aktuelle pasienter identifisert 23 pasienter ble eksludert (9 ikke bosatt i oppaksområde, 6 med manglende norskunnsakper, 6 utenfor aldersgruppe, 2 for lav IQ) av de 143 gjenværende nektet 39 til samtykke 104 ble inkludert ( data for 1 pas ble senere tatt ut pga manglende rusdata) 103 inkluderte pasienter ble vurdert ved inntak, 3 månender, 1 og 2 år

14

15 Rusmisbruk vanligste rusmisbruk substanser var cannabis og amfetamin (44 %). 7 pasienter misbrukte alkohol, 8 pasienter (32%) misbrukte opioder. ved tidspunkt for 2 års oppfølging var antall pasienter med misbruk redusert til 20 (16% drop-out).

16 26 (25%) ble innlagt på tvangsparagraf ved inntak
Innleggelse på tvangsparagraf ved inntak og ved 2 års oppfølging Tilsammen 77 pasienter ( 75%) ble innlagt til frivillig opphold ved inntak, 26 (25%) ble innlagt på tvangsparagraf ved inntak Ved 2 års oppfølging hadde 24 (31%) av pasienter uten rusmisbruk blitt innlagt på tvangsparagraf 18 (72%) av rusmisbruks pasientene hadde minst en innleggelse på tvangsparagraf

17

18

19 Hvilke faktorer predikerte tvangsinleggelse ved 2års oppføling
En multippel logistisk regresjons analyse viste at det å tilhøre rusmisbruksgruppen predikerte tvangsinnleggelse i oppfølginsperioden (OR 5.2, 95% CI 1.654–16.498, P = 0.005). I tillegg var høyre nivå av PANSS negative og exitement komponent skåre assosiert med flere tvangsinleggelser i oppfølgingsperioden.

20 Konklusjon FEP Pasienter med et Comorbid rusmisbruk har en høyere risiko for dårlig behandlingsrespons, med tanke på bruk av tvangsinleggelse sammenlignet med FEP pasienter uten rusmisbruk. Klinikere må ha fokus på både å behandle psykotiske symptom samtidig med å ha fokus på rusmisbruk.


Laste ned ppt "Tvangsinnleggelse av pasienter med førstegangspsykose som misbruker rusmidler Inge Joa, PhD, leder regionalt nettverk klinisk psykoseforskning, Helse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google