Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tverrfaglig prosjekt Gruppe 1 Fredrik, Christine & Tine T.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tverrfaglig prosjekt Gruppe 1 Fredrik, Christine & Tine T."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tverrfaglig prosjekt Gruppe 1 Fredrik, Christine & Tine T.
Mangfold & Likeverd Tverrfaglig prosjekt Gruppe 1 Fredrik, Christine & Tine T.

2 Barnets beste Alle handlinger som berører barn foretatt av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal sørge for at barnets beste blir tatt vare på. Støttes av vergemålsloven (1927), barneloven (1981) og barnevernloven(1992) (Larsen og Slåtten, 2008:251) Bilde:

3 Å si sin mening og bli hørt
”Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets mening skal tillegges vekt”. (Redd Barna Norge, u.å.) Hvor omfattende medvirkningen er, og hvordan retten til medvirkning praktiseres, avhenger av barnets alder og funksjonsnivå. (KD, 2006:13)

4 Få og gi informasjon Barnet har rett til ytringsfrihet, til å søke, motta og spre informasjon og ideer av alle slag og på alle måter. (Redd barna Norge, u.å.)

5 Barn og funksjonshemminger
Barn med fysiske og psykiske funksjonshemminger har rett til særskilt omsorg og rett til å leve et fullverdig og anstendig liv som sikrer dets verdighet, fremmer selvtillit, og letter barnets aktive deltakelse i samfunnet. For eksempel: undervisning, opplæring, helsetjenester og forberedelse til arbeidslivet

6 Lek og fritid ”Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv”. (Redd barna Norge, u.å.) Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utviklingen av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. (KD, 2006:35)

7 Den norske grunnloven ”Staten skal ikke diskriminere eller forskjellsbehandle barn eller dets foreldre ut ifra hudfarge, kjønn, språk, religion, politiske oppfatninger og andre oppfatninger som nasjonal, etnisk eller sosial opprinnelse, eiendom, funksjonshemning, fødsel eller annen status”. (Larsen og Slåtten, 2008 s. 249).

8 Barneverntjenesten Å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Loven gjelder for barn under 18 år og gjelder i hele landet. (Lovdata, 2006)

9 Barneverntjenesten Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barns om lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.(KD,2006,s.54 Et samarbeid mellom barnehage og barnevern bør baseres på jevn og formell kontakt, med felles mål i forhold til barnet, og kunnskap om hverandres arbeidsoppgaver og arbeidsform, er det viktig at de skaper trygge oppvekstvilkår for små barn. (KD, 2006, s. 54)

10 Barneverntjenesten Som førskolelærer er det nødvendig å:
Skrive ned situasjonen som vekker bekymring for enkeltbarn Sette opp dato og klokkeslett Skrive ned eventuelle vitner

11 Barneverntjenesten Kilde: SSB, http://www. ssb

12 Barneverntjenesten Barnevernstatistikk

13 Taushetsplikten De ansatte i barnehagen har plikt til å informere foreldre og andre om at de har taushetsplikt. (Larsen & Slåtten, 2008 s.262) Taushetsplikten gjelder bare opplysninger en får i forbindelse med arbeidet. Om førskolelæreren får opplysninger om foreldre utenom arbeidstiden gjelder ikke taushetsplikten. Personalet i barnehagen har taushetsplikt i seksti år, hvis ikke annet er bestemt av lover eller forskrifter. Den gjelder også om man bytter arbeidsplass.

14 Viktigheten av at barnevernet kommer på banen…

15 Litteraturliste Larsen, A.K. & Slåtten, M.V, 2008, En bok om oppvekst, samfunnsfag for førskolelærere, Bergen, Fagbokforlaget Redd barna Norge, (u.å.), Barnekonvensjonen [Internett] Tilgjengelig fra: [Lest: ] Pedersen, R., (2003), Dette har du rett til i helsevesenet [Internett] Tilgjengelig fra: [Lest: ] Pasientreiser.no, (2010), Egenandel for pasientreise [Internett] Tilgjengelig fra: [Lest: ] Kunnskapsdepartementet, (2006), Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Oslo, Kunnskapsdepartementet Lovdata, (1991), Sosialtjenesteloven, [Internett] Tilgjengelig fra: [Lest: ] Nav, (2010), Svangerskap, fødsel og adopsjon, [Internett] Tilgjengelig fra: [Lest: ] Lovdata, (2006), Barnevernloven, [Internett] Tilgjengelig fra: [Lest: ] Statistisk sentralbyrå, (2009), Barn med barneverntiltak 31. desember, etter alder, tiltak og fylke, [Internett] Tilgjengelig fra: [Lest: ]

16 Litteraturliste Det kongelige kunnskapsdepartement,( ), St.meld. nr 41 – kvalitet i barnehagen, Oslo, Kunnskapsdepartementet NOVA, (2004), NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, [Internett] Tilgjengelig fra: [Lest: ] Berg, A & Grøndalen, R.A.,(2009), En av fem straffer barna fysisk, [Internett] Tilgjengelig fra: [Lest: ] Lovdata,(1998), Barneloven, [Internett] Tilgjengelig fra: [Lest: ] Kunnskapsdepartementet, (2006), Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Oslo, Kunnskapsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, (2008), Barnevern i et minoritetsperspektiv, [Internett] Tilgjengelig fra: [Lest: ] Gjervan, M.(red.) (2006), Temahefte om språklig og kulturelt mangfold, Oslo, Kunnskapsdepartementet Førskolelærer Mona, i samtale

17 Spørsmål til refleksjon
Er det viktig med taushetsplikt? Hvorfor? Er det riktig at taushetsplikten gjelder i 60 år? Hvorfor tror dere barn blir straffet? Gjelder taushetsplikten dersom man får vite noe utenom arbeidstid?


Laste ned ppt "Tverrfaglig prosjekt Gruppe 1 Fredrik, Christine & Tine T."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google