Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Framtidskonferansen 21. mai 2011 på Batnfjord samfunnshus v. Heidi Hogset.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Framtidskonferansen 21. mai 2011 på Batnfjord samfunnshus v. Heidi Hogset."— Utskrift av presentasjonen:

1 Framtidskonferansen 21. mai 2011 på Batnfjord samfunnshus v. Heidi Hogset

2 Bergsøy Storlandet Gjemnes

3  Antall spørreskjema distribuert: 331  Antall utfylte skjema mottatt: 131  Svarprosent: 40%  Fordeling på kjønn og kretser: N Krets Totalt antall BergsøyGjemnesStorlandet Kjønn Mann20182967 Kvinne17143364 Totalt antall373262131

4  Spørreundersøkelsens hovedformål:  Identifisere de plussfaktorer som trekker folk hit, og som må bevares skal stedet fortsatt være attraktivt  Identifisere de minusfaktorer som bidrar til at folk forlater stedet, og som må rettes opp skal fraflyttingen reduseres  Utfyllende spørsmål:  Faktaspørsmål om husstanden gir utfyllende informasjon som gjør forståelsen av folket og bygda rikere

5 % Krets % av alle respondenter BergsøyGjemnesStorlandet Flott natur737573 Sentralt32502634 Rolig og fredelig166 14 Lite trafikk3001 Bra veiløsning01303 Gode kommunikasjoner111928 Landlig - kan produsere egen mat0654 Gunstig boligkjøp3333 God plass861310 Totalt antall respondenter 373262131

6  Alle har flott natur  Gjemnes krets er fornøyd med (framtidig) veiløsning og oppfatter seg mer sentralt beliggende med bedre kommunikasjoner og mindre fred og ro enn de andre kretsene Folk som bor langs Gjemnesstranda føler seg midt i smørøyet

7 % Krets % av alle respondenter BergsøyGjemnesStorlandet Barnehage i nærmiljøet30105 Godt helsetilbud11304 Har familie og slekt her14388 Godt sosialt miljø35253231 Følelse av tilhørighet5935 Trygt for voksne og barn5655 Totalt antall respondenter 373262131

8  Mange framhever det gode naboskapet og nærhet til slekt og familie  Noen framhever det gode helsetilbudet i kommunen, særlig kort ventetid hos lege

9 % Krets % av alle respondenter BergsøyGjemnesStorlandet Dårlig kommuneøkonomi41222327 Kommunale tjenester bygges ned30222124 Skyhøye kommunale avgifter11252421 Innføring av eiendomsskatt33106 Betaler mye bompenger141338 Manglende kollektivtransporttilbud0134223 Manglende infrastruktur803921 Utkantproblematikk (få tilbud)14132921 Vi blir neglisjert av kommunen50117 Totalt antall respondenter 373262131

10  Den svake kommuneøkonomien bekymrer/ opprører mange  Det hersker stor misnøye med høyt kommunalt avgiftsnivå og nedbyggingen av kommunale tjenester  Skolenedleggelsen ble framhevet av mange

11  Storlandet føler seg neglisjert av kommunen, med dårlig kollektivtransporttilbud, lang vei til skolen, ingen butikk, dårlig vei  Storlendingene føler mer på utkantproblemer som lang avstand til naboer, få jevnaldrende i omegnen, få aktivitetstilbud Storlendingene oppfatter bygda si mer som ei bakevje enn folket på Gjemnesstranda

12 % Krets % av alle respondenter BergsøyGjemnesStorlandet Synkende folketall0986 Manglende arbeidsplasser82215 Containerhavnprosjektet33169 Vår landlige livsstil er truet01366 Mye trafikk0665 Negative holdninger8335 Totalt antall respondenter 373262131

13  Mange er bekymret for fraflytting (men en respondent klaget over for mye tilflytting!)  Mange klager over for få arbeidsplasser  Men containerhavna vekker lite begeistring  Noen gir uttrykk for at de ikke ønsker næringsutvikling (industrialisering) som kan true det landlige preget til bygda  Flere oppfordrer sine sambygdinger til å slutte å klage og heller engasjere seg

14  Faktaopplysninger om respondentenes husholdninger gjør det mulig å ”lese mellom linjene”

15 % Krets Totalt % BergsøyGjemnesStorlandet Bolig På konsesjonspliktig landbrukseiendom72653955 På ikke konsesjonspliktig landbrukseiendom3074 På tomt i spredt bebyggelse14293829 På tomt i boligfelt861511 Leilighet i boligkompleks3001 Bor hos foreldrene0021 Totalt antall363161128

16 % Krets Totalt % BergsøyGjemnesStorlandet Er boligen selveid eller leid? Selveid899792 Leid11076 Borett0322 Totalt antall352960124

17  Husholdninger som leier sin bolig er nesten fraværende  To av respondentene som har oppgitt å være leieboere er ”kårfolk” (en på 80 år og en på 94)  Fire leieboere er tidlig i 20-årene (ett par og to single)  To er i 40-årene (enda et par)  … that’s it … Mangler vi ungdomsboliger?

18 % Krets Totalt % BergsøyGjemnesStorlandet Hovedinntektskilde Selvstendig næringsdrivende1916813 Lønnsmottaker i privat sektor16 3424 Lønnsmottaker i offentlig sektor30411525 Trygdet/ pensjonert35254236 Student med stipend/ studielån0021 Forsørget av foreldre/ ektefelle/ annen familie0301 Totalt antall373262131

19 N Hovedinntektskilde Totalt antall Lønnsmottaker i privat sektor Lønnsmottaker i offentlig sektor Trygdet/ pensjonert Hoved- inntektskilde Selvstendig næringsdrivende 1225 Lønnsmottaker i privat sektor 0112 Totalt antall1337

20  Storlandet skiller seg ut med (signifikant) flere pensjonister og lønnsmottakere i privat sektor og færre selvstendig næringsdrivende og offentlig ansatte enn de andre kretseneTilfeldig? Betyr det noe?

21 % Krets Totalt % BergsøyGjemnesStorlandet Pendler du til arbeid? Ja, dagpendler63576964 Ja, ukependler0432 Ja, langpendler8487 Totalt % pendlere71658173 Totalt antall yrkesaktive og studenter24233683

22 % Krets Totalt % BergsøyGjemnesStorlandet Hvor er din arbeidsplass? Gjemnes8487 Batnfjord17437 Batnfjord/ Molde0401 Diverse kommuner i nærområdet4001 Eide0464 Fræna0084 Kristiansund1791112 Molde4173119 Offshore8487 Oslo/ hele landet0031 Tingvoll13906 Volda0401 ?0031 Totalt % 71618172 Totalt antall yrkesaktive og studenter24233683

23  Definisjonen av ”pendling”: Ha sin arbeidsplass i en annen kommune enn der man bor  Noen oppgir å pendle til arbeidsplasser i Gjemnes – er de ”pendlere”?  Dersom kommunen blir slått sammen med en eller flere nabokommuner, får vi da færre ”pendlere”?  Dersom pendlere med arbeidsplass i Gjemnes ikke regnes med utgjør pendlerne 46% av de yrkesaktive på Bergsøya, 53 (49) % på Gjemnesstranda og 70% på Storlandet

24  Av de 33 som oppgir å være lønnsmottakere i offentlig sektor er det 15 som arbeider i Gjemnes kommune:  45% ikke-pendlere  55% pendlere  Av de 49 som arbeider i privat sektor er det 6 som ikke pendler ut av kommunen:  12% ikke-pendlere  88% pendlere

25  48 respondenter (37%) har pensjon eller trygd som eneste inntektskilde, eller blir forsørget av familien  En respondent (1%) er student med studiefinansiering

26 KretsAlder i år Hvor mange år har du vært bosatt i Gjemnes Ytre (totalt)? Bergsøy Snitt5840 N36 Std. avvik1622 Gjemnes Snitt5229 N3132 Std. avvik1518 Storlandet Snitt5234 N6159 Std. avvik1824 Total Snitt5434 N128127 Std. avvik1722

27  Gjennomsnittsrespondenten er i 50-årene og har bodd gjennomsnittlig om lag 20 år i løpet av livet et annet sted  Nåværende bosted reflekterer et bevisst valg

28 % Krets Totalt % BergsøyGjemnesStorlandet Dersom du ikke hadde bodd her, hvor tror du at du hadde bodd nå? Et annet sted i Gjemnes kommune71389 I Møre og Romsdal, men ikke i Gjemnes68476561 I Norge, men ikke i Møre og Romsdal25232022 Ikke i Norge01767 Totalt antall283049107

29 N Dersom du ikke hadde bodd her, hvor tror du at du hadde bodd nå? Totalt antall I Møre og Romsdal, men ikke i Gjemnes I Norge, men ikke i Møre og Romsdal Ikke i Norge Dersom du ikke hadde bodd her, hvor tror du at du hadde bodd nå? Et annet sted i Gjemnes kommune 1001 I Møre og Romsdal, men ikke i Gjemnes 0202 I Norge, men ikke i Møre og Romsdal 0011 Totalt antall1214

30  Om lag 70%regner med at de hadde bodd i nærheten av sitt nåværende bosted selv om de ikke hadde endt opp akkurat der  Mange ser nok for seg at de alternativt kunne ha endt opp i en av nabokommunene  Om lag 7% regner med at de ikke hadde bodd i Norge om de ikke hadde endt opp i ytre Gjemnes  Noen av disse er hjemvendte etter kortere eller lengre utenlandsopphold  Noen har flyttet hit fra andre land

31 % Krets Totalt % BergsøyGjemnesStorlandet For deg, er alternativet til å bo i ytre Gjemnes En storby (Oslo/ Bergen/ Trondheim eller tilsvarende) 1417812 En småby (Kristiansund/ Molde/ Ålesund eller tilsvarende) 29402430 Et tettsted (Batnfjordsøra/ Sunndalsøra eller tilsvarende) 1871011 Ei landsbygd (tilsvarende Gjemnes Ytre)39375747 Total antall283049107

32 N For deg, er alternativet til å bo i GY Totalt antall En småbyEt tettstedEi landsbygd For deg, er alternativet til å bo i ytre Gjemnes En storby (Oslo/ Bergen/ Trondheim eller tilsvarende) 2002 En småby (Kristiansund/ Molde/ Ålesund eller tilsvarende) 0213 Et tettsted (Batnfjordsøra/ Sunndalsøra eller tilsvarende) 0033 Totalt antall2248

33  Valg av bosted henger tett sammen med:  Yrke og karriere  Livsstil  Om lag 30% ser på en småby som alternativet til å bo her  Mange tenker nok helt konkret på enten Molde eller Kristiansund  Mange av dem er allerede pendlere til den kommunen de har i tankene  Så hvorfor bor de likevel her?

34  Nesten 60% oppgir at alternativet ikke er en by Våre naboer Molde og Kristiansund frykter de er for små og lite urbane til å motstå dragsuget fra Norges ”storbyer”, men er det sant at alle ønsker å ta del i den urbane livsstilen?

35 % Krets Totalt % BergsøyGjemnesStorlandet Tilknytning til Gjemnes Er født i Gjemnes58606561 Har røtter i Gjemnes gjennom nær slekt14131012 Fant en ektefelle/ samboer med tilknytning til Gjemnes 42302933 Er innflytter fra nærområdet (samme landsdel) 1471512 Er innflytter fra en annen landsdel00104 Er innflytter fra et annet land0744 Fant en norsk ektefelle/ samboer0021 Omgjorde hytte til helårsbolig0021 Totalt antall respondenter 363048114

36  Nesten 3 av 4 er enten født i Gjemnes eller har nære slektninger som innebærer sterk tilknytning til området  Men 8% kom hit fra en annen landsdel eller utlandet Hva fører slike hit? Ekteskap? Hvor mange leter etter ”det gode liv”?

37 % Krets Totalt % BergsøyGjemnesStorlandet Hva slags livssituasjon var du/ dere i da beslutningen om å bosette seg i GY ble tatt? Har alltid bodd her/ har aldri vurdert noe annet bosted 29193529 Flyttet hit etter endt utdanning91337 Flyttet hit da jeg/ vi fikk arbeid her11304 Flyttet hit da jeg/ vi stiftet familie23262022 Flyttet hit da jeg/ vi ble pensjonister61036 Flyttet hit for å forsøke noe nytt3676 Flyttet hit for å søke tilbake til røttene1123712 Gunstig huskjøp/ leilighet3085 Flyttet sammen med foreldre/ partner0084 Boplikt0021 Flyttet tilbake etter et samlivsbrudd3001 Overtok et gardsbruk her3074 Totalt antall353160126

38 N Hva slags livssituasjon var du/ dere i da beslutningen om å bosette seg i GY ble tatt? Totalt antall Flyttet hit for å søke tilbake til røttene Vendte tilbake hit etter endt utenlands- opphold Flyttet hit pga jobb i Molde Hva slags livssituasjon var du/ dere i da beslutningen om å bosette seg i GY ble tatt? Flyttet hit etter endt utdanning0112 Flyttet hit da jeg/ vi fikk arbeid her 3003 Flyttet hit da jeg/ vi ble pensjonister 4004 Flyttet hit for å forsøke noe nytt1001 Totalt antall81110

39  Er de fleste som flytter hit tilbakeflyttere ? Hvorfor gjør de det?  Er det andre grupper vi kan satse på som framtidige innbyggere?  Nederlendere?  Tyskere?  Andre?

40  Er det viktig for deg at den nåværende Gjemnes kommune unngår å bli delt? % Krets Totalt % BergsøyGjemnesStorlandet Nei82677675 Ja18332425 Totalt antall343058122

41 % krets Totalt % BergsøyGjemnesStorlandet (.. ingen..) 16638 Averøy, Kristiansund, Tingvoll 0052 Eide 0196535 Eide, Averøy, Kristiansund 3001 Eide, Averøy, Kristiansund, Tingvoll 0021 Eide, Averøy, Tingvoll 0602 Eide, Kristiansund 0965 Eide, Kristiansund, Nesset 0902 Eide, Kristiansund, Tingvoll 3302 Eide, Tingvoll 3302 Eide, Tingvoll, Nesset 0322 Fræna, Eide 0021 Kristiansund 16658 Kristiansund, Tingvoll 24629 Molde 01604 Molde, Eide 0332 Molde, Eide, Kristiansund 0032 Molde, Eide, Nesset 0021 Molde, Fræna, Eide 0301 Molde, Fræna, Eide, Nesset 0021 Tingvoll 353011 Tingvoll, Nesset 0301 Totalt antall373262131

42  Bergsøy:  35% Tingvoll  16% Kristiansund  24% Tingvoll + Kristiansund  Storlandet:  65% Eide  10% kombinasjoner av Eide og Nordmørskommuner  12% kombinasjoner av Eide og Romsdalskommuner

43  Gjemnes:  19% Eide 33% kombinasjoner av Eide og Nordmørskommuner 6% kombinasjoner av Eide og Romsdalskommuner  16% Molde 6% kombinasjoner av Molde og Romsdalskommuner  6% Kristiansund 27% kombinasjoner av Kristiansund og Nordmørskommuner

44 Boston Providence New London Hartford New Haven New York Philadelphia Baltimore Washington

45 Molde-Kristiansund: Nordvestlandets Bos-Wash?


Laste ned ppt "Framtidskonferansen 21. mai 2011 på Batnfjord samfunnshus v. Heidi Hogset."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google