Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2012. InnleiingResultatutviklingInntekterKostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanseOppsummering og framtidsutsikter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2012. InnleiingResultatutviklingInntekterKostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanseOppsummering og framtidsutsikter."— Utskrift av presentasjonen:

1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2012

2 InnleiingResultatutviklingInntekterKostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanseOppsummering og framtidsutsikter Tabellar INNHALD 2

3 •Om Sparebanken Sogn og Fjordane •Hovudlinjer pr. 30.09.2012 Innleiing ResultatutviklingInntekterKostnaderTap og misleghaldInnskot, utlån og balanseOppsummering og framtidsutsikterTabellar

4  Den største banken i Sogn og Fjordane  Forvaltningskapital på 36,3 mrd.  Privat- og bedriftsmarknad  21 salskontor i Sogn og Fjordane og kontor i Bergen  18 bank i butikk avtalar i Sogn og Fjordane  269 årsverk  Aktiv bidragsytar i lokalsamfunnet OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

5 MARKNADSLEIAR  SSF er største bank i Sogn og Fjordane med 21 kontor og 18 bank i butikk filialer  Største konkurrent er Sparebanken Vest med 10 kontor  Tre store nasjonale bankar og fire mindre sparebankar held til i fylket

6 HOVUDLINJER 30.09.2012  Resultat før skatt mill. kr 345 (129 mill. kr)  Totalresultat 252 mill. kr (102 mill. kr)  Netto renteinntekter auka med 12,6 %  Driftskostnadene redusert med 7,5 %  Nedskriving på utlån 33 mill. kr (85 mill. kr)  Eigenkapitalavkastning 13,9 % (5,7 %) Tal i parentes gjeld tal for same periode i fjor

7 Innleiing •Utvikling •Hovudtal Resultatutvikling InntekterKostnaderTap og misleghaldInnskot, utlån og balanseOppsummering og framtidsutsikterTabellar

8 Figuren viser resultat etter skatt og totalresultatet for konsernet (MNOK) Resultatutvikling RESULTATUTVIKLING

9 Figuren viser resultat før nedskriving på utlån og etter skatt for konsernet (MNOK) Resultatutvikling RESULTATUTVIKLING

10 Resultatutvikling RESULTATUTVIKLING

11 TOTALRESULTAT KVARTALSVIS Figurane viser kvartalsvis utvikling i totalresultat for konsernet. Tal i MNOK og % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (annualisert) Resultatutvikling

12 UNDERLIGGANDE BANKDRIFT Resultat Figuren viser resultat eksklusiv utbyte og verdiendring frå finansielle instrument kvartalsvis

13 EIGENKAPITALAVKASTNING Figuren viser eigenkapitalavkastning etter skatt og eigenkapitalavkastning etter skatt inkl. resultat frå finansielle eigedelar tillgjengeleg for sal for konsernet Resultatutvikling

14 InnleiingResultatutvikling •Rentenetto •Andre driftsinntekter •Sum inntekter Inntekter KostnaderTap og misleghaldInnskot, utlån og balanseOppsummering og framtidsutsikterTabellar

15 UTVIKLING I RENTENETTO Inntekter Figuren viser utvikling i rentenetto i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital for konsernet  Rentenetto pr. 3. kv. 2012 er på 454 MNOK, 51 MNOK høgre enn pr. 3. kv. 2011  Som andel av GFK er rentenettoen 0,10 prosentpoeng høgre enn pr. 3. kv. 2011  Auken i rentenetto i % av GFK skuldast i hovudsak høgre kundemargin

16 RENTENETTO KVARTALSVIS Inntekter Figuren viser kvartalsvis utvikling i rentenetto i kroner og i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital for konsernet (annualisert)

17 UTVIKLING I ANDRE DRIFTSINNTEKTER Inntekter Figuren viser utvikling i netto andre driftsinntekter (eks. utbytte og verdiendring finansielle instrument) i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital for konsernet. Kvartalsvise tal er akkumulert og annualisert.  Andre driftsinntekter 94 MNOK,  4 MNOK lågare enn pr. 3. kv. 2011  Reduksjonen skuldast mindre leveranse av tenester til Gjensidige Bank

18 ANDRE DRIFTSINNTEKTER KVARTALSVIS Inntekter Figurane viser kvartalsvis utvikling i andre inntekter for konsernet ( eks. utbytte og verdiendring på finansielle instrument). Tal i MNOK og i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (annualisert)

19 UTVIKLING I SUM INNTEKTER Inntekter Figuren viser utvikling i sum inntekter (rentenetto og netto andre inntekter) for konsernet.  Sum inntekter er MNOK 142 høgre enn pr. 3. kv. 2011  Auken skuldast primært vinst frå finansielle instrument og auka rentenetto

20 SUM INNTEKTER KVARTALSVIS Inntekter Figurane viser kvartalsvis utvikling i sum inntekter for konsernet. Tal i MNOK og % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (annualisert)

21 InnledningResultatutviklingInntekter •Driftskostnader •Forvaltning og årsverk Kostnader Tap og misleghaldInnskot, utlån og balanseOppsummering og framtidsutsikterTabellar

22 UTVIKLING I KOSTNADER Kostnader  Pr 30.09.2012 er driftskostnadene redusert med 20 MNOK eller 7,5% i forhold til same periode i fjor  Sterk kostnadsfokus har gitt god effekt Figuren viser utvikling i sum driftskostnader i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital for konsernet. Dei grøne søylene er justert for tilbakeføring av AFP.

23 KOSTNADER I % AV INNTEKTER Kostnader  I 2012 er sum driftskostnader som andel av driftsinntekter redusert med 15,6 prosentpoeng samanlikna med pr. 3. kv. 2011  Endringa skuldast sterk vekst i inntekter frå finansielle instrument, auka rentenetto og reduksjon i kostnadene Figuren viser utvikling i sum driftskostnader i % av driftsinntekter inkl. inntekter fra finansielle instrument for konsernet. Grøne søyler er justert for tilbakeføring av AFP.

24 DRIFTSKOSTNADER KVARTALSVIS Figurane viser kvartalsvis utvikling i driftskostnader for konsernet. Tal i MNOK og % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (annualisert)

25 FORVALTNING OG ÅRSVERK Kostnader Figuren viser utvikling i forvaltningskapital (søyler) og årsverk (punkt) for konsernet.

26 InnleiingResultatutviklingInntekterKostnader •Tapsutvikling •Misleghald Tap og misleghald Innskot, utlån og balanseOppsummering og framtidsutsikterTabellar

27 TAPSUTVIKLING Tap og misleghald Figuren viser utvikling i inngang (-)/nedskrivning (+) på utlån og garantiar for konsernet.

28 TAPSUTVIKLING I % AV UTLÅN Tap og misleghald Figuren viser utvikling i inngang (-)/nedskrivning (+) på utlån og garantiar i prosent av brutto utlån for konsernet (tala i % er ikkje annualisert)

29 TAPSUTVIKLING KVARTALSVIS Tap og misleghald Figurane viser kvartalsvis utvikling i nedskrivning på utlån og garantiar (inkl. netto realisert vinst ved avhending av varige driftsmidlar) for konsernet. Tall i MNOK. Tal i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital er annualisert.

30 MISLEGHALD Tap og misleghald Figuren viser kvartalsvis utvikling i misleghald over 90 dagar i prosent av brutto utlån til det einskilde segmentet (PM og BM)

31 NEDSKRIVING PÅ UTLÅN Figuren viser utvikling i balanseførte individuelle nedskrivingar og gruppenedskrivingar (MNOK). Gruppenedskrivingar er basert på ein modell som tar omsyn til kvalitet, storleik og samansetning av utlånsporteføljen. Tap og misleghald  Om lag uendra nedskrivingar i forhold til tal pr. 31.12.2011.

32 InnledningResultatutviklingInntekterKostnaderTap og misleghald •Balanseutvikling •Utvikling utlån og innskot •Funding Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikterTabellar

33 FORVALTNINGSKAPITAL Balanseutvikling  5,7% auke i forvaltningskapitalen samanlikna med 3. kv. 2011  Auken skuldast primært vekst i utlån til PM

34 BALANSEUTVIKLING Figuren viser årlig utvikling i brutto utlån og innskudd for konsernet (Mrd. NOK) Innskot, utlån og balanse  Auke i utlån med 2,0 mrd. kr frå 3. kv. 2011  Auke i innskot med 1,0 mrd. kr frå 3. kv. 2011.

35 BALANSEUTVIKLING -VEKST Figuren viser prosentvis årlig vekst i brutto utlån og innskudd for konsernet Innskot, utlån og balanse

36 UTLÅN Figuren viser brutto utlån til kundar totalt og fordelt på segment (i mrd. NOK)  Utlån er auka med 2 mrd. NOK frå 3. kv. 2011 tilsvarende ein oppgang på 6,5 %  Utlån til PM auka med nær 2 mrd. NOK eller 9,8 %  Utlån frå BM/Off./Fin. sektor sektor er tilnærma uendra

37 UTLÅNSFORDELING Figurene viser fordeling av brutto utlån til PM (personmarknaden) og BM/Off./Fin (bedriftsmarknad, offentleg og finansiell sektor)

38 INNSKOT Innskot, utlån og balanse Figuren viser utvikling i innskot frå personmarknad, bedriftsmarknad/off./finans (mrd. NOK)  Innskot er auka med 1,0 mrd. kr frå 3. kv. 2011 tilsvarende ein oppgang på 5,9%  Innskot frå PM auka med 9,1 %  Innskot frå BM/Off./Fin. sektor 1,5 %

39 INNSKOTSFORDELING Figurane viser fordeling av innskot frå personmarknad, bedrift/offentleg/finans (%) Innskot, utlån og balanse

40 INNSKOTSDEKNING Figuren viser utvikling i innskotsdekning (innskot i % av brutto utlån) for konsernet og for morbanken (morbank er ekskl. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS, som vart operativt med bustadlån i 2009) Innskot, utlån og balanse

41 EIGENKAPITAL OG KJERNEKAPITAL Figuren viser utvikling i egenkapital (søyler) og kjernekapital i prosent(punkt) for konsernet Innskot, utlån og balanse  Kjernekapital inkluderer i tillegg til bokført eigenkapital, fondsobligasjon med 313 mkr. pr. 3. kv. 12.  Resultat for 2012 er ikkje inkludert i kjernekapitalen i %.  Inkludert resultat for 2012, og med frådrag av estimert utbyte for 2012, er kjerne- kapitaldekninga 14,9%

42 KAPITALDEKNINGSUTVIKLING Figuren viser utvikling i kjernekapital - og kapitaldekningsprosent for konsernet Innskot, utlån og balanse  Resultat for 2012 er ikkje inkludert pr. 30.09.12  Dersom ein inkluderer resultatet for 2012, og med frådrag estimert utbyte, vil kapitaldekninga vere 14,9%

43 Innskot, utlån og balanse Figuren viser forfallstidspunkt for forskjellige fundingkjelder (MNOK) FORFALLSPROFIL FUNDING

44 Innskot, utlån og balanse OMSTILLINGSTID Likviditetsbehaldning gitt ingen nye låneopptak og innskots- og utlånsvekst i tråd med budsjett/prognose  Konsernet hadde ein likviditetsreserve på NOK 3,8 mrd. i kortsiktige innskot i Norges Bank, andre bankar og i sertifikat og obligasjonar

45 InnledningResultatutviklingInntekterKostnaderTap og misleghaldInnskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

46 OPPSUMMERING OG FRAMTIDSUTSIKTER  Resultatet pr. 30.09.2012 er vesentleg betre enn for same periode i fjor  Endringa skuldast:  God vekst i rentenettoen  Vinst frå finansielle instrument  Kostnadseffektiviserande tiltak har gitt effekt  Reduksjon i nedskriving på utlån  Positiv utvikling i kapitaldekning  Godt nøgd med resultatet  Reknar med tilfredsstillande resultat for resten av 2012

47 InnledningResultatutviklingInntekterKostnaderTap og misleghaldInnskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar

48 HOVEDTAL RESULTAT Resultatutvikling

49 HOVEDTAL BALANSE Balanse

50 HOVEDTAL Resultatutvikling

51 UNDERLIGGANDE BANKDRIFT Eksklusiv utbyte og resultat frå finansielle instrument


Laste ned ppt "KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2012. InnleiingResultatutviklingInntekterKostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanseOppsummering og framtidsutsikter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google