Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse, miljø og sikkerhet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse, miljø og sikkerhet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse, miljø og sikkerhet
Borettslaget Byhaugen Vest I ..et sertifisert Miljøfyrtårn Helse, miljø og sikkerhet Informasjonshefte utgitt av borettslaget Byhaugen Vest I

2 Borettslaget Byhaugen Vest I
HMS er å....

3 ► ivareta likhetsprinsippene for den enkelte beboer.
Borettslaget Byhaugen Vest I ORGANISASJON OG VISJON 1.GENERELT 1.1 VISJON FOR SIKKERHET OG KVALITET. Borettslaget Byhaugen Vest I erkjenner sitt ansvar for beboere, eiendommer og miljø, og legger dette til grunn ved formuleringen av lagets mål og strategi. Vårt borettslags oppmerksomhet på sikkerhet for beboere (og eventuelt ansatte), miljø og eiendommer gjenspeiler de krav og spesifikasjoner som borettslagets drift måtte tilfredsstille. For å oppnå dette kreves planlegging og styring av alle innsatsfaktorene, samtidig som benyttede rutiner og krav systematisk forbedres ut fra erkjennelse i erfaring og den teknologiske utvikling. Visjonen for borettslagets virksomhet konkretiseres ved å arbeide for å: ► fremme et godt og trygt bomiljø for borettslaget og den enkelte andelseier/beboer. ► sikre lagets verdier mot fremtidig forringelse gjennom et langsiktig og godt vedlikehold. ► sikre laget en god og sikker økonomi gjennom forsvarlig drift av laget. ► ivareta likhetsprinsippene for den enkelte beboer. ► kontinuerlig kvalitetsforbedre alle ledd i borettslaget. ► kontinuerlig arbeide for en god og sikker HMS og Internkonrollrutine i henhold forskrifter. Stavanger, ……./…… Styret i borettslaget Byhaugen Vest I ………………… ……………………. …………………. Styreleder Nestleder Styremedlem

4 Borettslaget Byhaugen Vest I
HMS, som er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet, er etter hvert blitt velkjent begrep for de som arbeider i næringslivet og i store bedrifter. Derimot er det enda et forholdsvis ukjent begrep i et borettslag eller sameie. Et borettslag er imidlertid å betrakte som et foretak, og omfattes derfor av forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (HMS-forskriften). Det overordnede ansvar for gjennomføringen av denne forskriften er borettslaget, men det er styret som normalt er pålagt den praktiske gjennomføringen. I vårt borettslag er HMS tatt inn som en egen del av Kvalitetshåndboken (del III), og styret arbeider kontinuerlig med å forbedre rutinene for den totale sikkerheten i laget. HMS er delt inn i tre deler, helse, miljø og sikkerhet, men det er vanskelig å skille disse fra hverandre i separate deler. Til det griper de for mye inn i hverandre. Et eksempel er dersom en beboer skulle være så uheldig å skli på en issvull og skade seg så alvorlig i ryggen at det oppstår langtidsskade. En langtidsskade i ryggen vil igjen føre til andrehelseproblemer for vedkommende. Da dekker plutselig uhellet ikke bare sikkerhetsdelen, men også helsedelen. Hadde vedkommende blitt langtidsskadet av kjemikalier i laget hadde både helse-, miljø,- og sikkerhetsdelen blitt dekket. Det er derfor viktig at nødvendige forholdsregler blir tatt før ulykken skjer, etterpå er det for sent. Og borettslaget kan faktisk bli stilt ansvarlig for skaden med påfølgende store økonomiske konsekvenser.

5 Borettslaget Byhaugen Vest I
HMS dekker ikke bare den ytre delen av borettslaget, men like mye den indre delen (leiligheter, altaner/terrasser og boder). På dette området er styrets ansvar kun begrenset til å informere en andelseier om det ansvar som vedkommende har i forhold til forskriften. Et tett samarbeid mellom styret og andelseierne er derfor viktig for å kunne gjennomføre et kontinuerlig arbeid med HMS i hele borettslaget, blant annet for å fjerne eventuelle brannfeller som kan forårsake branntilløp inne i leilighetene. HMS-forskriften pålegger også borettslaget å sørge for at de som arbeider i eller for borettslaget er forsikret mot uhell eller ulykker. For eksempel at beboerne er forsikret mot uhell eller ulykke som måtte skje forbindelse med en dugnad. Borettslaget må derfor hele tiden arbeide kontinuerlig og seriøst med tanke på forbedringer for hele borettslaget, både ute og inne. Og beboerne må, som ansatte i andre foretak, arbeide sammen med styret. Uønskede hendelser som beboerne opplever må snarest mulig rapporteres til styret slik at tiltak kan settes i verk for å forhindre fremtidige uhell. Bare gjennom samarbeid kan vi oppnå de beste resultater.

6 2.Hvordan virker HMS-arbeidet i praksis?
Borettslaget Byhaugen Vest I 2.Hvordan virker HMS-arbeidet i praksis? Som nevnt i innledningen griper de tre delene helse, miljø og sikkerhet så mye inn i hverandre at for å utføre oppgavene må de ses på som en helhet. Det ene elementet er like viktig som det andre. Har virksomheten et godt miljø vil dette automatisk virke inn på det daglige arbeidet, som igjen vil virke inn på den ansattes helse. En god sikkerhet i virksomheten vil automatisk skape et trygt og godt miljø. En slags karusell. HMS må selvsagt tilpasses den enkelte virksomhet. I et borettslag uten ansatte er det ikke nødvendig å forbedre et stort sykefravær. Men noen grunnregler finnes dog uansett vilken type virksomhet det gjelder, nemlig risikoanalysen. En risikoanalyse i et borettslag er like viktig som i en produksjonsbedrift. Det første skritt i oppbyggingen av en HMS-plan er å kartlegge de helse-, miljø- og sikkerhetsutfordringer som forefinnes i virksomheten/borettslaget.

7 Hva kan vi gjøre for å forhindre det før det skjer?
Borettslaget Byhaugen Vest I Hva er en risiko? Med risiko menes muligheten for at noe uønsket skal skje og hvilke følger dette kan få. Det dreier seg ikke bare om store ulykker, men for eksempel om fare for fall, forurensning eller skader i forbindelse med dugnader. Hvordan foreta en risikoanalyse? En enkel risikoanalyse i vår virksomhet (les borettslag) kan være at vi stiller oss selv tre enkle spørsmål. Hva kan gå galt ? Hva kan vi gjøre for å forhindre det før det skjer? Hvis noe først skulle gå galt - hva kan vi gjøre for å forhindre at skjer igjen ? I vårt borettslag må altså styret stille de samme enkle spørsmålene og deretter lage et kartleggingsskjema over hele området, innklusiv bygninger og fellesarealer. Deretter kan selve arbeidet med eventuelle forbedringer ta til

8 Det ytre miljø, herunder også avfallsortering  Trafikksikring
Borettslaget Byhaugen Vest I 3.HMS – styrets ansvar Som allerede nevnt er det borettslaget ved styret som har et overordnede ansvaret for gjennomføringen av HMS-forskriften, men i realiteten er det styret som skal foreta det praktiske arbeidet med selve gjennomføringen. Styrets praktiske arbeid er dog begrenset til å gjelde fellesarealer, bygninger og eiendommer. Når det gjelder den praktiske gjennomføringen av forskriften inne i leiligheter, på terrasser og i boder er det andelseier som er ansvarlig. Styrets ansvar begrenses her til kun å informere, og å påse at rapporterte mangler blir rettet opp snarest. Styrets primære ansvarsområde dekker følgende: Det ytre miljø, herunder også avfallsortering  Trafikksikring Trapper, gangveier, lekeplasser og tun Brannsikring Vedlikehold og overvåking av ekstern elektrisk anlegg  Andre forhold (innkjøp, vedlikehold, etc)

9 Borettslaget Byhaugen Vest I
Risikovurdering Styret skal utarbeide risikoanalyse for hele borettslaget, prioritere tiltak og g gjennomføre disse snarest mulig. Alle gjennomførte tiltak skal dokumenteres gjennom lagets intern-kontrollsystem og skjemaer. Styret er også ansvarlig for å informere beboerne om de forskrifter som gjelder, for eksempel ”Forskrift for kontroll av elektrisk anlegg i private hus”. Styret kan også pålegge andelseierne/beboerne om å rette seg etter lagets brann- og miljøinstrukser. HMS – til felles beste Selv om HMS-forskriften kan synes noe krevende er den til felles beste for alle. Gjennom kreativ tenking og vurdering av risiko, vil den til slutt kunne gi oss et bedre miljø og en bedre hverdag. Hovedansvaret ligger hos borettslaget og styret.

10  Hva kan jeg gjøre for å forhindre det før det skjer?
Borettslaget Byhaugen Vest I HMS - beboers ansvar? For å gjennomføre et komplett HMS-prosjekt er det nødvendig at styret hele tiden har et nært samarbeid med beboerne. Når det gjelder sikkerheten inne i leilighetene og bodene er det klart at styret ikke kan pålegge beboerne alt for mye, det er tross alt et privat område. Men beboerne har også et felles ansvar for å ta vare på hele borettslaget, det vil si at beboerne har et felles ansvar med å påse at uønskede hendelser ikke finner sted, og at det, dersom hendelser likevel skjer, blir rapportert til styret så snart som mulig. Nestenuhell skal også rapporteres til styret slik at tiltak rettes inn mot området før et uhell virkelig skjer. Bruk skjema for ”uønskede hendelser” og rapporter til styret. Hvordan starte hjemme hos deg selv? Inne i sine leiligheter kan beboerne begynne arbeidet med HMS på samme måte som styret, nemlig stille seg selv tre spørsmål, og deretter foreta de nødvendige tiltak for å hindre at uhell skjer. De tre spørsmålene er som følger:  Hva kan gå galt?  Hva kan jeg gjøre for å forhindre det før det skjer?  Hvis noe først skulle gå galt - hva kan vi gjøre for å forhindre at skjer igjen ?

11 Borettslaget Byhaugen Vest I
Lag deretter et områdekart av leiligheten og gjennomgå rom for rom. Hvilke risikomomenter kan du finne i hvert av disse rommene? Ikke bare for voksne, men også for barn. Hva finnes av f.eks. kjemikalier, klorin, o.l.? Hva med medisiner? Hvor og hvordaner disse kjemikaliene og medisinene oppbevart? Hva med vannkokeren ytterst på benken med kontakten i? Dette er faktisk høyrisikomomenter i hjemmet. Hva med røykvarslere, brannslanger, osv. Hvilke rom er kritiske i tilfelle brann? Hva mangler av brannvernutstyr? Når ble batteriene i røykvarslerne sist skiftet. Lag en plan for et eventuelt branntilløp med påfølgende evakuering av leiligheten, og tren gjerne på dette med hele familien. Ha alarmnummeret til brannvesenet (110) klart. Studer branninstruksene som er utarbeidet av borettslaget. Hvor skal du møte dersom det oppstår storbrann i borettslaget? For å hjelpe til med å komme i gang har vi laget et enkelt skjema for risikoanalyse for en leilighet som kan brukes som en begynnelse. Utvid gjerne skjemaet etter hvert som dere finner flere risikofaktorer. Ta rom for rom. Kontakt gjerne styret dersom dere har spørsmål om HMS.

12

13

14

15

16

17 DEN SOM OPPDAGER BRANN I BORETTSLAGET SKAL:
Borettslaget Byhaugen Vest I BRANNINSTRUKSER DEN SOM OPPDAGER BRANN I BORETTSLAGET SKAL: 1. REDDE LIV. Vær rask, sekundene teller ! Sørg for at samtlige personer som befinner seg i leiligheten eller bygningen øyeblikkelig blir varslet og forlater denne. VARSLE OM BRANNEN.Brann i leiligheter og bygninger skal meldes øyeblikkelig til Brannvesenet på telefon 110. Meld fra om navn, adresse, type bygninger og branntype. Meld også fra om brannen til brannleder eller stedfortreder (se punkt 8). FORSØKE Å SLUKKE BRANNEN. Etter at samtlige personer er ute av leiligheten eller bygningen, og brannen er meldt til brannvesenet, forsøk å slukke eller begrense brannen med brannslange eller pulver-apparat (husk at det også er brannvernmateriell i garasjer som kan brukes dersom ditt eget ikke kan nås). Det presiseres at dette ikke må gjøres dersom det er fare for røykskader eller annen form for personskade. 4. FORLATE LEILIGHETEN ELLER BYGNINGEN. Dersom brannen ikke lar seg begrense, forlat leiligheten eller bygningen umiddelbart. Meld fra om brannen til naboene. 5. LUKKE SAMTLIGE DØRER OG VINDUER. For å hindre brannen i å spre seg til andre rom, eller til naboleilighetene, sørg for at samtlige dører og vinduer er lukket i det du forlater leiligheten. 6. TA IMOT BRANNVESENET. Vær klar til å ta imot brannvesenet, de kan ha livsviktige spørsmål om brannen og bygningen.  7. GÅ TIL SAMLEPLASS. Ved større brann i borettslaget, er felles samleplass KOMMUNAL GRESSPLEN ovenfor rekkene 23/25. Det er av største betydning at beboerne møter på denne plassen så hurtig som mulig. 8.                INFORMERE BRANNLEDER. Brannleder i borettslaget er styreleder. Stedfortreder er nestleder. HUSK ! DET ER RØYKEN SOM DREPER !!

18 INSTRUKSER FOR BRUK AV KJEMIKALER I DET YTRE MILJØ
Borettslaget Byhaugen Vest I INSTRUKSER FOR BRUK AV KJEMIKALER I DET YTRE MILJØ 1. IKKE TILLATTE KJEMIKALIER. Følgende kjemikalier er ikke tillatt lagret eller brukt i borettslagets ytre miljø: ·         brann- eller eksplosjonsfarlige vesker. ·         etsende eller syreholdige kjemikalier (herunder også batterisyrer). ·         kjemikalier som inneholder petroleumsprodukter (herunder også avfettingsvesker). ·         andre kjemikalier som kan være til skade for helse og miljø. ·         plantevernmidler med høyt giftinnhold (unntatt i kontrollerte former av fagkyndige). 2. ANNET, IKKE TILLATT AVFALL. Følgende er ikke tillatt lagret i borettslagets ytre miljø, eller lagt i søppelcontainer: ·         bilbatterier og bildekk.. ·         filler eller annet materiale som har vært dynket i brennbare vesker. ·         annet forurensende avfall (herunder gamle møbler, sykler, etc). Ovenfor nevnte avfall skal umiddelbart fjernes og deponeres på tilegnet sted (bensinstasjon, offentlig søppelplass, brannstasjon, etc) av beboer selv. 3. VASK AV MOTORKJØRETØY. Vask av motorkjøretøy på borettslagets er ikke tillatt. NB. Sørg ellers for at brennbart eller eksplosjonsfarlig materiale er lagret på en sikker måte i egen bod eller leilighet !

19 Forslag til forbedrigner
Borettslaget Byhaugen Vest I Skadeforebygging Å forebygge en skade på leiligheter og bygninger krever et godt planlagt vedlikehold og faste rutiner. Et hvert borettslag bør ha en ”sjekkliste” som gjennomgås minst to ganger i året, en på våren og en på høsten. Sjekklisten bør inneholde punkter som ofte kan føre til skade på bygninger, så som rensing av takrenner, tak, sluker, vannuttak, treverk, terasser, o.l. Område Kommentarer Forslag til forbedrigner Dato for forbedringer Lekeplass m/utstyr 1.Trenger maling 2.Heving av rullesteiner Males og sjekkes Juni 2006 Høsten 2006 Trapper OK Ingen Rekkverk Trafikk OK – fartsdempere oppført mai 2006 Beplantning Skråning ovenfor rekke 8 trenger oppgradering Sikkerhetsrisiko ved klipping av vaktmester – bør opparbeides til bed med planter Garasjer OK, men skitne Vaskes og spyles Juli 2006 Brannslanger OK – årlig sjekking Fellesarealer Bygninger *) Trenger maling ¨Har funnet mangler i 8B, 23A og 23B Bør males i løpet av 2007 SBBL kontaktes ang. mangler for rapport 2007 Snarest Avfallsplasser Portene blåser i lås. låsene bør senkes for å unngå at barn blir innestengt 2006 *) Se egen sjekkliste for vaktmester

20 Hvilke gevinster har vi så fått?
Borettslaget Byhaugen Vest I Hvilke gevinster har vi så fått? Å måle gevinsten av et godt HMS- og Kvalitetsarbeid i et borettslag kan være noe vanskelig å regne om i direkte kroner og øre, men etter 10 år med HMS kan vi trekke følgende konklusjon for vårt borettslag: Miljøgevinster Et trygt og sikkert miljø uten personskader de siste 10 årene Gode og innarbeidede rutiner som styret kan arbeide etter Godt vedlikeholdte bygninger og fellesarealer Hurtig og lett sertifisering som Miljøfyrtårn Fornøyde beboere Et attraktivt borettslag med sunn økonomi og forutsigbare fellesutgifter Direkte økonomiske gevinster Redusert strømforbruk Reduserte avfallsdunker Reduserte kostnader ved innkjøp Reduserte kortsiktige vedlikeholdsutgifter Attraktivt borettslag - økt verdi av boligene – hurtig salg og gode priser til beboer.

21 Ønsker og behov i fremtiden
Borettslaget Byhaugen Vest I Ønsker og behov i fremtiden Bygninger og vedlikehold Byggteknisk bistand – faglig og profesjonell bistand Rask tilbakemelding med foreslåtte aksjoner. Forvaltning Lovsaker Økonomisaker


Laste ned ppt "Helse, miljø og sikkerhet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google