Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MYB-krav til seilflygere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MYB-krav til seilflygere"— Utskrift av presentasjonen:

1 MYB-krav til seilflygere
Starmoen 4.mars 2011 Grete Myhre Grete Myhre

2 MYB-krav til seilflygere
Persepsjon Hukommelse Hvordan tar vi beslutninger? Hvorfor oppstår feil? Hvordan unngå feil? Hva påvirker oss? Overbelastning Tretthet Grete Myhre

3 MENNESKELIGE FAKTORER
ORGANISASJON OPPGAVER/ OMGIVELSER INDIVID BARRIERER GLIPP TILSTAND FORGLEMMELSER OVERTREDELSER MISFORSTÅEL-SER MORAL TRETTHET UTSTYR PROSEDYRER KLIMA KOMMUNIKA-SJON LEDERSKAPS-STRUKTUR UFORENELIGE MÅLSETTINGER REGELVERK ØKONOMI LATENTE FEIL LATENTE FEIL AKTIVE FEIL Grete Myhre

4 MENNESKELIGE FAKTORER
Total kapasitet Ledig kapasitet Hverdagens krav Tid Grete Myhre

5 MENNESKELIGE FAKTORER
Bevisstgjøring av/forståelse for hvordan sikkerheten påvirkes av: Kommunikasjon Holdninger til egne oppgaver Systemforhold Kunnskap Erfaring Grete Myhre

6 MENNESKELIGE FAKTORER
HAVARIETTERFORSKNING HAR AVDEKKET AT ULYKKER HOVEDSAKELIG FORÅRSAKES AV:  dårlig samarbeidsforhold  manglende tillit til de andre i systemet  misforståelser  mangelfull trening vær og tekniske forhold Grete Myhre

7 MENNESKELIGE FAKTORER
Hyppige registrerte menneskelig faktor feil: bruker ikke tilgjengelig informasjon bruker ikke tilgjengelige ressurser slurver med regler og prosedyrer tar ikke ansvar stress prioriterer galt mangelfull kommunikasjon Grete Myhre

8 MENNESKELIGE FAKTORER
nedsatt oppmerksomhet slurv forglemmelse feil regelbasert handling feilhandling overtredelser manglende kunnskap Grete Myhre

9 MENNESKELIGE FAKTORER
FEILHANDLINGER: Ferdighetsstyrte handlinger Man handler automatisk i en situasjon. Legger seg til dårlige vaner Regelstyrte handlinger Bruke riktig prosedyre/regel, men i gal situasjon Kunnskapsstyrte handlinger Mangler kunnskap for å bedømme situasjonen Grete Myhre

10 FILTRERINGSMEKANISMER:
• sanseorganet sløves: vedvarende, ensformig stimulering • sanseorganet tilvennes: hjernen registrerer ikke informasjonen • sanseorganet blokkeres: at hjernen forbigående hindrer sanseorganet i å registrere Grete Myhre

11 SANSEOPPFATNING FINISHED FILES ARE THE RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY, COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF MANY YEARS Grete Myhre

12 Grete Myhre

13 ? Grete Myhre

14 MENNESKELIGE FAKTORER
FOR INFORMASJON VIA HØRSEL MÅ MAN PASSE PÅ: Tydelighet Entydighet Fanger oppmerksomheten At den ikke øker stressnivået Grete Myhre

15 Persepsjon i ulike sansemodaliteter
Bevist subliminal Smerte berøring hørsel syn lukt temperatur likevekt viscerale stimuli Grete Myhre Ulike sanseinntrykk

16 Grete Myhre

17 fysiske og sosiale omgivelser,vær
MENNESKELIGE FAKTORER? ”environment” fysiske og sosiale omgivelser,vær ”software” regler og prosedyrer ”hardware” maskin,ergonomi ”liveware” mennesket ”liveware” sosial sammenheng Grete Myhre

18 MENNESKELIGE FAKTORER?
SOFTWARE VIL SI: • Prosedyrer • Håndbøker • Sjekklister • Symbolbruk • Dataprogrammer Grete Myhre

19 MENNESKELIGE FAKTORER?
HARDWARE ER: De tekniske omgivelsene og systemene Kontrollene Design Grete Myhre

20 MENNESKELIGE FAKTORER?
OMGIVELSER INNEBÆRER: • Temperatur • Støy • Sosialt klima • Økonomi Grete Myhre

21 MENNESKELIGE FAKTORER?
”LIFEWARE” INNEBÆRER: • Gruppesamarbeid • Besetningssamarbeide • Lederskap • Personlig kjemi Grete Myhre

22 MENNESKELIGE FAKTORER?
”LIFEWARE” INNEBÆRER OGSÅ: • Tekniske problemer • Kognitive problemer • Mangelfull ledelse • Arbeidspress • Mangelfull opplæring • Angst/uro Grete Myhre

23 Grete Myhre

24 MENNESKELIGE FAKTORER
stimulus reaksjon Endring i omgivelsene Redusert effektivitet Spørsmål stilt sansing behandling Hand ling svar Instrument forandringer lagring Nedsatt ytelse Grete Myhre

25 Sansene er bygd likt og fungerer
SANSEOPPFATNING Sansene er bygd likt og fungerer etter de samme prinsipper: formkonstans størrelseskonstans fargekonstans Grete Myhre

26 SANSEOPPFATNING SANSEOPPFATNINGEN ER: • subjektiv ( indre følelser) • individuell (bearbeides av deg) • avhengig av omstendighetene (sinnstemning, kunnskap og erfaring) Grete Myhre

27 SANSEOPPFATNINGEN PÅVIRKES AV:
Våre begrensninger Kritiske situasjoner Holdninger Grete Myhre

28 Oppmerksomhet Hindrer at sanseapparatet og tanke- virksomheten blir overbelastet Hindrer at det blir en konflikt mellom alle de inntrykkene vi mottar Tilpasser våre reaksjoner til de inntrykkene vi mottar Vi mottar uttallig mengde stimuli både fra omgivelsene og egen kropp. Oppmerksomheten hjelper oss til å holde oversikt over og forholde oss til omgivelsene på en hensiktsmessig måte. Når vi mottar flere sanseinntrykk er vi nødt til å foreta utvalg. Grete Myhre

29 UTVELGELSE AV SANSEINNTRYKK
Skjer bevisst og ubevisst Det er både indre og ytre faktorer som påvirker utvelgelsen Grete Myhre

30 MENNESKELIGE FAKTORER
seleksjon lagring Langtidshukommele Bevarer permanent Inkluderer flere typer hukommelse Informasjon bevares basert på mening Arbeids-hukommelse -Bevarer den aktive informasjonen Begrenset kapasitet Uten rep. 20 – 30 sek varighet Sensorisk Hukommelse -Stor kapasitet -Bevarer nøyaktige bilder -Hver sans har sitt «lager» henting lager glemsel glemsel Grete Myhre

31 MENNESKELIGE FAKTORER
Langtidshukommelsen: en del av denne er under påvirkning av forventning og ønsketenkning og kan derfor være upålitelig Grete Myhre

32 MENNESKELIGE FAKTORER
Langtidshukommelsen: Informasjon i langtidshukommelsen glemmes ikke, men det kan være vanskelig å huske hvor den ble lagret Grete Myhre

33 INDRE FAKTORER Interesser og behov Kunnskaper Forventninger Følelser
Motiver Verdier og menneskesyn Kunnskap: Avhengig av å vite hva vi ser Forventninger: Forutinntatthet Følelser: Emosjonelt ladet stimuli velges ofte bort, f eks kan sorg hos andre lett ignoreres Motiver: når vi er redde vil atferden være preget av handlinger for å unngå fare Verdier og menneskesyn: Når vi er opptatt av bestemte forhold ved mennesker vil vi lettere velge ut sanseinformasjon som er i samsvar med disse verdiene eller dette menneskesynet. Grete Myhre

34 MENNESKELIGE FAKTORER
Ergonomi Omgivelser:turnus, støy, vibrasjon, temperatur Ytelse: utholdenhet, hurtighet, styrke og reaksjonstid Sansepåvirkning: syn, berøring, lukt,hørsel Grete Myhre

35 Grete Myhre

36 MENNESKELIGE FAKTORER?
ERGONOMIEN SKAL TA VARE PÅ: Rekkevidde til skjermer og knapper Overførbarhet fra en type til en annen Begrensninger Syns- og hørselsinformasjon Grete Myhre

37 MENNESKELIGE FAKTORER?
FOR VISUELL INFORMASJON MÅ DET MÅ LEGGES VEKT PÅ: antall instrumentpaneler organisering og utforming klarhet, enkelt separere informasjon av ulik viktighet lesbarhet Grete Myhre

38 MENNESKELIGE FAKTORER?
Normaladferd: Vaner (innlæring/avlæring) Stressnivå Sinnstilstand Gruppedynamikk Grete Myhre

39 Grete Myhre

40 Grete Myhre

41 Grete Myhre

42 MENNESKELIGE FAKTORER
PRESTASJONSNIVÅ OPTIMALT Aksept. Prest.nivå for kritiske jobber Akseptabelt aktiveringsnivå for kritiske jobber LAVT HØYT Grete Myhre AKTIVERINGSNIVÅ Yerkes-Dodson kurven

43 MENNESKELIGE FAKTORER
STRESS ER FYSISKE OG PSYKISKE PÅKJENNINGER PÅ ORGANISMEN NEGATIVT STRESS ER SITUASJON DER ORGANISMEN BLIR UTSATT FOR MER STIMULERING ENN DEN GREIER Å BEHANDLE POSITIVT STRESS ER EN DRIVKRAFT Grete Myhre

44 MENNESKELIGE FAKTORER
PRIVAT STRESS JOBB STRESS AKUTT STRESS Grete Myhre

45 MENNESKELIGE FAKTORER
nødsituasjon arbeidsbelastning personlige problemer tretthet støy STRESS flytting helse dødsfall temperatur forfremmelse liten erfaring vibrasjon økonomiske problemer lav luftfuktighet Grete Myhre

46 MENNESKELIGE FAKTORER
OMGIVELSER: temperatur støy vibrasjon ergonomi Grete Myhre

47 MENNESKELIGE FAKTORER
Tap av årvåkenhet fører til: a) kanalisert oppmerksomhet b) mangelfull kommunikasjon c) slurv med prosedyrer d) tretthet Grete Myhre

48 MENNESKELIGE FAKTORER
OVERBELASTNING: tar ikke inn ny informasjon fikserer oppmerksomheten repeterer gammel adferd faller bak systemet kort lunte forhastede slutninger Grete Myhre

49 MENNESKELIGE FAKTORER
Ulike former for årvåkenhet: a) geografisk b) forhold i tid og rom c) systemforståelse d) værmessig Grete Myhre

50 MENNESKELIGE FAKTORER
STRESSREAKSJONER: FIGHT FLIGHT FREEZE Grete Myhre

51 Grete Myhre

52 MENNESKELIGE FAKTORER
Bevisstgjøring av/forståelse for hvordan sikkerheten påvirkes av: Gruppekommunikasjon Personlige forhold Systemforhold Grete Myhre

53 MENNESKELIGE FAKTORER
HVA ER DEN MEST EFFEKTIVE KOMMUNIKASJONSKANALEN? bare ord % tonefall % kroppsspråk % Grete Myhre

54 MENNESKELIGE FAKTORER
KOMMUNIKASJON AVHENGER AV: a) holdninger b) fordommer c) manglende dyktighet d) manglende informasjon Grete Myhre

55 MENNESKELIGE FAKTORER
KOMMUNIKASJON KAN LIDE UNDER: a) uklare betingelser b) manglende sikkerhet c) personlige ulikheter d) ulikt erfaringsnivå Grete Myhre

56 HOLDNINGER Holdninger er mønstre som styrer våre tanker og følelser og vår adferd i forhold til situasjoner og personer Grete Myhre

57 HOLDNINGER Har tre komponenter:
Følelser: positive (respekt og sympati) negative (avsky og forakt) Tanker: erfaringer og opplevelser grupperes og danner meninger Atferd: hvordan vi handler og reagerer Grete Myhre

58 HOLDNINGER Hvordan dannes holdninger? Roller Normer Lydighet
Konformitet Grete Myhre

59 HOLDNINGER Endring av holdninger: mer kunnskap endre miljø
informasjon fra flere kilder ny erfaring Grete Myhre

60 GRUPPER primærgrupper (familie og venner) kontinuerlig, personlig og direkte kontakt sekundærgrupper (holder sammen pga felles interesser) tilfeldig, upersonlig og indirekte kontakt Grete Myhre

61 MENNESKELIGE FAKTORER
EN GRUPPE PÅVIRKES AV: kultur struktur forventninger gruppepress oppgave roller Grete Myhre

62 MENNESKELIGE FAKTORER
TEAMFØLELSE DANNES VED: godt lederskap felles mål motiverte kollegaer trygghet at miljøet både er personorientert og oppgaveorientert Grete Myhre

63 MENNESKELIGE FAKTORER
CRM BETYR: cockpit resource management crew resource management company resource management Grete Myhre

64 MENNESKELIGE FAKTORER
CRM TRENINGENS MÅL ER OPTIMAL ORGANISASJONSKULTUR MED SIKKERHET I SENTRUM forståelse for andres oppgaver klare regler og prosedyrer samarbeid på tvers av fag og ansvar oversiktlig lederskap Grete Myhre

65 MENNESKELIGE FAKTORER
CRM TRENING INNEBÆRER EN BEVISSTGJØRING AV: egen styrke og svakheter gruppepåvirkning holdninger kommunikasjon Grete Myhre

66 MENNESKELIGE FAKTORER
HVORFOR REGLER OG PROSEDYRER? definerer målet retningslinjer for arbeidsprosessen strukturerer arbeidsbelastningen retningslinjer for kvalitetssikring av arbeidet Grete Myhre

67 MENNESKELIGE FAKTORER
BETINGELSER FOR AT REGELVERKET OG PROSEDYRENE FUNGERER: lojalitet for reglene kunnskap om regelverket at reglene er hensiktsmessige Grete Myhre

68 MENNESKELIGE FAKTORER
Kulturer: a) nasjonal b) organisasjon c) profesjon Grete Myhre

69 MENNESKELIGE FAKTORER
NASJONAL KULTUR KAN BESKRIVES SOM: a) individuell vs kollektiv b) i relasjon til maktavstand i samfunnet c) holdning til regler d) forhold mellom eldre og yngre e) respekt for tidsfrister Grete Myhre

70 MENNESKELIGE FAKTORER
KULTURFORSKJELLER PREGER : • holdninger til regler • holdning til tidsfrister • forholdet mellom senior og juniorkollegaer • holdning til automatisering Grete Myhre

71 MENNESKELIGE FAKTORER
ORGANISASJONSKULTUREN PREGER: • holdning til menneskelige faktorer • holdning til sikkerhet • holdning til moral • tilliten mellom kollegaer Grete Myhre

72 MENNESKELIGE FAKTORER
NASJONAL KULTUR KAN BESKRIVES SOM: a) individuell vs kollektiv b) i relasjon til maktavstand i samfunnet c) holdning til regler d) forhold mellom eldre og yngre e) respekt for tidsfrister Grete Myhre

73 MENNESKELIGE FAKTORER
KULTURFORSKJELLER PREGER : • holdninger til regler • holdning til tidsfrister • forholdet mellom senior og juniorkollegaer Grete Myhre

74 MENNESKELIGE FAKTORER
ORGANISASJONSKULTUREN PREGER: • holdning til menneskelige faktorer • holdning til sikkerhet • holdning til moral • tilliten mellom kollegaer Grete Myhre

75 MENNESKELIGE FAKTORER
PROFESJONSKULTUR ER PREGET AV: • uniformering • profesjonalitet • suverenitet • usårbarhet Grete Myhre

76 Grete Myhre

77 MENNESKELIGE FAKTORER
36.9 36.5 36.1 2400 2400 1200 Grete Myhre

78 MENNESKELIGE FAKTORER
Grete Myhre

79 MENNESKELIGE FAKTORER
SØVNMANGEL SKYLDES: høy alder skiftarbeid stress lysforhold jet lag Grete Myhre

80 MENNESKELIGE FAKTORER
Døgnrytmene er knyttet til de cirkadianske rytmene (hulestudier) Lengden og søvnkvaliteten avhenger av kroppstemperaturen Når man sover er viktigere enn hvor mye man sover Grete Myhre

81 MENNESKELIGE FAKTORER
DEN BIOLOGISKE KLOKKEN HAR EN CYKLUS PÅ CA 24 – 25 TIMER KROPPSFUNKSJONER MED DØGNRYTME: hjerterate blodtrykk kroppstemperatur Grete Myhre

82 MENNESKELIGE FAKTORER
KROPPEN ER AVHENGIG AV YTRE SIGNALER FOR Å SYNKRONISERE RYTMENE soloppgang – solnedgang omgivelsestemperatur måltider sosiale signaler Grete Myhre

83 MENNESKELIGE FAKTORER
Ved rask forflytning mellom tidssoner må kroppens rytmer resynkroniseres • Reiser vestover forlenger døgnet • Resynkronisering skjer raskest ved reiser vestover Før resynkronisering er søvnproblemer vanlig Grete Myhre

84 MENNESKELIGE FAKTORER
SØVNMANGEL SKYLDES: høy alder skiftarbeid stress lysforhold jet lag Grete Myhre

85 MENNESKELIGE FAKTORER
Døgnrytmene er knyttet til de cirkadianske rytmene (hulestudier) Lengden og søvnkvaliteten avhenger av kroppstemperaturen Når man sover er viktigere enn hvor mye man sover Grete Myhre

86 MENNESKELIGE FAKTORER
DEN BIOLOGISKE KLOKKEN HAR EN CYKLUS PÅ CA 24 – 25 TIMER KROPPSFUNKSJONER MED DØGNRYTME: hjertefrekvens blodtrykk kroppstemperatur Grete Myhre

87 MENNESKELIGE FAKTORER
TRETTHET Reflekterer mangelfull søvn Referer til forskjøvet døgnrytme Et resultat av sterk fysisk og muskulær aktivitet Et resultat ev sterk mental aktivitet Grete Myhre

88 MENNESKELIGE FAKTORER
Operasjonell tretthet skyldes uregelmessige vakter skyldes søvnmangel og cirkadiansk desynkronisering mest vanlig etter 3-5 dagers hardt arbeid Blir ikke bedre etter en søvnperiode Grete Myhre

89 MENNESKELIGE FAKTORER
FERDIGHETER SOM SVEKKES AV SØVNMANGEL årvåkenhet vurderingsevne situasjonsvurdering (situational awareness) orientering i rom Grete Myhre

90 MENNESKELIGE FAKTORER
EFFEKT AV SØVNMANGEL OG TRETTHET gal timing i responssekvenser mindre effektive kontroller henger seg opp i bagateller mister overblikket Grete Myhre

91 MENNESKELIGE FAKTORER
EFFEKT AV SØVNMANGEL OG TRETTHET glemmer ”perifere” oppgaver går tilbake til gammel adferd kommuniserer mindre og ufullstendig vanskeligere for å sette i gang mindre viktige oppgaver Grete Myhre

92 MENNESKELIGE FAKTORER
FORMER FOR TRETTHET Akutt tretthet skyldes utmattelse eller søvnmangel bedres av en hvileperiode Kronisk tretthet skyldes medisinske eller psykologiske forhold skyldes depresjon eller ”kronisk tretthetssyndrom” Grete Myhre

93 MENNESKELIGE FAKTORER
DESYNKRONISERING AV DØGNRYTMENE, DETTE ER ET MODERNE PROBLEM Symptomer: ustabile ytelser søvnforstyrrelser treg reaksjonsevne Grete Myhre

94 MENNESKELIGE FAKTORER
JET LAG er et resultat av: ekstern desynkronisering intern desynkronisering søvnmangel Grete Myhre

95 MENNESKELIGE FAKTORER
MESTRE STOR BELASTNING VED HJELP AV TRENING: be om assistanse tillate lenger tid på oppgaven delegere endre prioriteringer tydelig språk Grete Myhre

96 MENNESKELIGE FAKTORER
søvnbehovet varierer fra person til person minimum 5 timer uavbrutt søvn er nødvendig for å opprettholde ytelse søvn over 10 timer kan medføre søvnberuselse ved krevende arbeid går søvnbehovet opp Grete Myhre

97 MENNESKELIGE FAKTORER
BLUNDING Når man ikke har mulighet for regelmessig søvn, kan blunding være et alternativ Selv en blund på 10 min har effekt Blunder på mer enn en time kan føre til at man er mer trett enn før man sov. Dette varer i ca 20 min Grete Myhre

98 MENNESKELIGE FAKTORER
HJELP MOT SØVNMANGEL varme bad trening tryptofan ( melk, ost, kalkun, torsk) Grete Myhre

99 MENNESKELIGE FAKTORER
SELV NÅR PROMILLE IKKE ER MÅLBAR HAR ALKOHOLEN FORTSATT EFFEKT: Nedsatt hukommelse Nedsatt reaksjonstid Nedsatt dømmekraft Grete Myhre

100 SPØRSMÅL? Grete Myhre


Laste ned ppt "MYB-krav til seilflygere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google