Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF
Hvordan arbeide med elevene i tre skoletimer om psykisk helse? Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

2 Rammer som skaper trygghet
Vær varsom-plakaten for arbeidet i klassen med temaet psykisk helse - s.6 i lærerveiledningen Personlig men ikke privat Det er naturlig at en eller flere elever har opplevd noe vondt eller står i en krise. Hva med de elevene man er ekstra redd for? Hvordan skal man tørre åsnakke om tema psykisk helse da? Viktig å gi detaljert informasjon om opplegget. Barn og ungdom kan fort tenke at dette er fordi JEG har mistet moren min. Nå vil de jeg skal si noe. Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

3 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF
Bakgrunnstema for lærers bidrag i VIP, nr 1 av 5 VIP-programmet og læringsmiljøet Psykisk helse handler om hvordan vi har det, individuelt og med hverandre. Læringsmiljø er de betingelser i skolen som fremmer elevenes helse, trivsel og sosiale og faglige læring. VIP-programmet gir en mulighet til å arbeide i fellesskap om hvordan lærere/skolepersonell og elever ønsker å ha det sammen, og med sine egne kollegaer/medelever. 5-årig nasjonal satsning ( ) Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet er utviklet av Forskergruppen ledet av professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark. Materiellet består av korte forskningsbaserte artikler om sentrale temaer som klasseledelse, relasjoner, forventninger, mobbing og samarbeid hjem-skole. I alle artiklene gis konkrete råd til skolens arbeid med læringsmiljøet. Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

4 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF
Bakgrunnstema for lærers bidrag i VIP, nr 2 av 5 Forutsetninger for å utvikle og opprettholde et godt læringsmiljø God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen. Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp Positive relasjoner mellom elev og lærer Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene Godt samarbeid mellom skole og hjem. 5-årig nasjonal satsning ( ) Tekster, artikler, foredrag, refleksjonsoppgaver, spørreskjemaer og sjekklister som kan lastes ned og brukes ved hver skole. Definisjon elev og lærer: Det sosiale forholdet mellom lærer og elev Klasseledelse: Ledelse som lærer utøver i møte med ulike klasser og grupper av elever Relasjon mellom elevene: De sosiale relasjonene som eksisterer mellom elevene og den sosiale posisjonen som enkeltelevene har i fellesskapet. Regler: De regler som blir anvendt i skolen og ulike klasser som faktisk betyr noe for elevenes utvikling Forventninger: Det læringstrykket de forventningene og det engasjementet som er relatert til sosial og faglig læring og som preger opplæringen. hjem o g skole: Dialogen som forgår mellom foreldre og lærere, og den hjelp, støtte og oppmuntringen foreldrene gir til egne barns skolegang Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

5 Bakgrunnstema for lærers bidrag i VIP, nr 3 av 5 Oppgaveklima:
Framgang og innsats er sentralt for mestring Gir anerkjennelse og oppmerksomhet uavhengig av ferdigheter og prestasjoner Gir de unge valg og innflytelse Fokus på samarbeid de unge imellom Aksepterende holdning til prøving og feiling Yngvar Ommundsen: Bidrag til ”Oppvekst, om barn og unges utvikling og oppvekstmiljø”, Øyvind Kvello (red) 2008 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

6 Bakgrunnstema for lærers bidrag i VIP, nr 4 av 5 Prestasjonsklima
Konkurranse og prestasjoner innad i gruppen sentralt for mestring Gir anerkjennelse og oppmerksomhet til de som mestrer best Styrt ledelse og liten innflytelse for de unge Liten aksept for prøving og feiling Yngvar Ommundsen: Bidrag til ”Oppvekst, om barn og unges utvikling og oppvekstmiljø”, Øyvind Kvello (red) 2008 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

7 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF
Bakgrunnstema for lærers bidrag i VIP, nr 5 av 5 Etablering av et oppgaveklima er gunstig for de unges psykiske helse og sosiale tilpasning Dette bidrar til: Bedre vennerelasjoner At utøverne ikke blir overdrevent opptatt av egne resultater At utøverne ikke blir kronisk bekymret om de ikke gjør det perfekt At de unge opplever psykisk velvære og følt overskudd Yngvar Ommundsen: Bidrag til ”Oppvekst, om barn og unges utvikling og oppvekstmiljø”, Øyvind Kvello (red) 2008 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

8 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF
GJENNOMFØRING Tverrfaglig opplæringskonferanse 1 dag Arbeid i klassene med kontaktlærer 3 timer Klassebesøk av helsepersonell 2 timer Evalueringsmøte / tilbakemelding Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

9 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF
VIP-materiell: Lærerveiledning Elevhefte Veileder for klassebesøk VIP-permen DVD med to filmer Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

10 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF
Elevheftet Del 1 (s 7-15) Generelt om psykisk helse Del 2 (s15-32) Psykiske plager og lidelser Hver elev får sitt eget hefte Heftet kan gjennomgås med hel klasse, i grupper eller individuelt Se s 6 i lærerveiledningsheftet om tips til bruk av elevheftet Hver elev får sitt eget hefte (betydningen av å oppbevare heftet) Oppgaver om følelser s i elevheftet Oppgaver om kriser og påkjenninger s i elevheftet Oppgaver i brosjyren ”Ungdom og psykisk helse” Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF 10

11 Lærerveiledningsheftet
Tips til bruk av elevheftet s 6 Forslag til gjennomføring s 7 Faktastoff og begrepsavklaringer s 11og 19 Lærerens rolle s 14-16 Psykososiale tiltak s 17-18 Oppgaver til bruk i timene s 22-25 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

12 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF
VIP-permen Del 1: Oversikt over gjennomføringen av VIP ved en skole Del 2: Gjennomføring for lærere Del 3: Gjennomføring for helsepersonell med fokus på klassebesøket Del 4: Evalueringsskjemaer for alle aktører i gjennomføringen Del 5: Presseomtale av VIP Del 6: Fagartikler om VIP Del 7: Betingelser for et godt læringsmiljø Kortfilmer med oppgaver om ungdom og psykisk helse: ”Alle har en psykisk helse” (Victoria) ”Bare meg alene” (Kjetil) ”Ungdom og psykisk helse” (6 t-skjortefilmer), Oppgavene er i permens del 2 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

13 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF
”Bare meg alene” (en av to filmer på DVD om psykisk helse og ungdom) - forslag til oppgaver for bruk i klassen av kontaktlærer: Spørsmål til elevene: Beskriv Kjetil (Hvem er han, hva er han opptatt av, hva tror du han har opplevd..osv – bruk eksempler fra filmen) Hvis du var Kjetil: Hvordan ville du likt at de rundt deg var mot deg (kjæreste, venner, foreldre, søsken, kontaktlærer, trener m.flere) Hvis du var en god venn av Kjetil: Ville du reagert på noe ved Kjetil, i så fall hva – og hvordan ville du ha møtt Kjetil Hvis du var kontaktlæreren til Kjetil: Ville du ha merket noe spesielt hos eleven Kjetil? Hvis du var bekymret for Kjetil: Hva ville du i så fall ha gjort? Spørsmål til kontaktlærer: Hvordan ville du møtt Kjetil? (stikkord: samtale, faglig, fravær, foresatte – del dine tanker med elevene) Diskusjonstemaer som Kjetil tar opp: Overfølsomhet for lyder (to lause planker…eg blir galen) – Diskuter hva irritabilitet og overfølsomhet kan være uttrykk for Hva er grunnen til at folk føler seg glad, og hvordan føle seg bra med seg sjøl – Diskuter Kjetils alternativ: Ved å ha makt, ved å ha penger, ved å bruke all energi på å føle seg bra eller bruke all energi til å få andre til å føle seg bra Hva er grunnen til at folk blir lei seg, diskuter Kjetils alternativ: Er det impulser som kroppen sender til hjernen eller er det impulser som hjernen sender til kroppen? Kjetil lurer på hva vi egentlig bruker kroppen til. Diskuter om det er noen sammenheng mellom fysisk aktivitet og psykisk helse? Hvis å dø er det eneste vi mennesker må gjøre, hva er vitsen med å gjøre alle de ”teite” tinga vi gjør? Diskuter denne påstanden Musikken i filmen: Vedlagt er teksten til ”Hjemmefra” hvor Sigvart Dagsland synger. Forslag til oppgaver knytta til sangteksten: Gi eksempler på hvordan teksten kan beskrive Kjetil Hva er budskapet i teksten? (gi eksempler fra teksten) Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

14 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF
”Alle har en psykisk helse” (en av to filmer på DVD om psykisk helse og ungdom) - forslag til oppgaver for bruk i klassen av kontaktlærer: Victoria sier at psyke bl.a er hva vi tenker og føler. Diskuter hvordan tanker og følelser henger sammen? Victoria snakker om at antallet unge som sliter øker. Hun beskriver også en rekke forventninger til de unge i dag. Hvordan vil du definere tilstanden ”å slite psykisk” ? Hvordan virker forventninger inn på vår psykiske helse? Victoria beskriver ensomheten vi ofte opplever når vi sliter psykisk. Mange som har det vanskelig føler seg ensomme, hva kan dette komme av? Hva er forskjellen mellom å føle seg ensom og å være alene? Venner har ikke taushetsplikt, sier Victoria. Hva tenker du om denne påstanden? Når opphører taushetsplikten? Alle har vanskelige perioder i livet (f.eks kjærlighetssorg, skilsmisse, sykdom, død m.m) Hva kan vi gjøre selv for å komme oss gjennom en slik periode? Hva trenger vi fra andre?(foreldre, kontaktlærer, helsesøster, venner m.fl) Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

15 Tips til innledning for lærer
Presentasjon av VIP – hvorfor startet det, og hva er skolens motivasjon for å delta. Lærer presenterer sin rolle som arbeidsleder i VIP (3 timer av 5 totalt) – avklar fordeling av de 3 timene. Innledning og motivasjonsdel: Bruk kortfilm til drøfting: ”bare meg alene”, ”alle har en psykisk helse” eller ”t-skjorte-filmene” – oppgaver til filmene er i VIP-permen. Hvordan ønsker elevene å bruke timene? Dialog om hva elever og lærer er opptatt av med temaet psykisk helse. Kilde: Lærerveiledningen side 7 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

16 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF
UNGDOMSTID Hva er normalt? Hva er ikke normalt? Hva er psykiske lidelser? Hvor går grensen mellom syk og frisk? Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

17 psyke <gresk> sjel
Psyke betyr sjel. Psykiske lidelser handler om å ha det vondt inni seg - i sjelen. Fortell elevene hva som skal skje og hvilken rolle du som lærer har: - Idag skal vi undre oss sammen. - Her er ingen av oss eksperter. Eksperten – fra BUP (barne- og ungdomspsykiatri) kommer til oppsummeringen. Spørsmål kan spares til da. Gjør klar en konvolutt eller eske som anonyme spørsmål kan samles i. Presisere at det er lov til å spørre om alt mulig – det behøver ikke være noe som angår den som spør. Det er lov til å spørre om alt man lurer på som har med psykisk helse å gjøre. VIP – en dag for undring Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

18 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF
Angst Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

19 ”Oppvarmingsspørsmål” til klassen
Hvordan skapes et godt læringsmiljø? Hvordan skapes en kultur, hvor man ikke er redd for å dumme seg ut? Hvordan skapes en kultur hvor alle føler seg som en del av klassen? Hva betyr det å ha god psykisk helse? Hva vet dere om hvilke psykiske problemer unge sliter med? Hva tenker dere jeg som kontaktlærer kan bidra med hvis dere har det vanskelig? Hvordan kan elever være en god venn? Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

20 Temaer for samtaler i klassen
Klassemiljø Positiv energi i hverdagen Stressmestring Balansen mellom utfordringer og komfortsone Rusmidler (holdninger, myter og fakta) Forelskelse, kjæresteforhold, seksualitet Kilde: Oppgaver til bruk i timene s i lærerveiledningsheftet Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

21 Inkluderende vennemiljøer - gruppeoppgave:
Noen har få eller ingen fortrolige venner. Den som savner venner kan gjøre noe selv, men det er også viktig at miljøet rundt legger forholdene til rette for at alle kan få venner. Diskuter i gruppe og noter svarene: Hvordan ville du likt at andre (medelever, lærer, foreldre) handlet overfor deg dersom du har få eller ingen venner? PS se også neste side for momenter for oppsummering av oppgaven venner Her er noen råd for lærere, foreldre og alle som selv har venner; Skape gode klassemiljø, fritidsmiljø, vennemiljø og hjemmemiljø der det er en åpen og trygg atmosfære slik at alle kan inkluderes selv om man er forskjellige. Få ungdom til å tenke over hva de selv ville likt at andre gjorde mot dem dersom de ikke hadde venner? Fremheve positive sider og egenskaper ved den som faller utenfor. Se den enkelte ungdom, også de som trekker seg unna eller er de som skaper uro. Lytt til den unge. Høre med den enkelte hva som ville betydd mye og hvilke ønsker og forventninger de har. Overholde taushetsplikten, avklare med elevene hva som skal formidles i klassen eller videre til andre. Noe som er godt ment kan gjøre vondt verre. Ha regler i klassen. Elevene deltar i utarbeidelsene av reglene og bidrar til at de blir fulgt. Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

22 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF
Til oppsummering av gruppeoppgaven om vennemiljøer: For den enkelte som savner venner: Vit at alle har noe å bidra med, i hvertfall du. Vær deg selv, det er slitsomt både for deg selv og andre hvis du prøver å være annerledes. Tenk på hva du er interessert i og prøv å oppsøke noen med samme interesser som deg selv. Husk at de som virker kule ikke alltid føler seg så kule inni. De kan ofte være usikre. Ta initiativ til kontakt, kanskje du kan invitere noen til noe hyggelig, spennende eller overraskende. Meld deg på i skolearbeidet, gruppeprosjekter, dugnadsarbeid og fritidsaktiviteter og vis oppriktig interesse for hva de andre driver med. Konkrete oppgaver og hobbyer gjør det lettere å være sammen med andre. Hvis du ikke har venner i klassen, ta kontakt med noen som har noen av de samme interessene som deg i andre sammenhenger. Skaff deg en samtalepartner, for eksempel sosiallærer eller helsesøster på skolen. Tenk på hva du setter pris på hos andre mennesker. Slike kvaliteter vil kanskje andre se etter hos deg også Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

23 Prestasjonsangst - gruppeoppgave
Det er vanlig å grue seg til å fremføre noe foran klassen, og for en del elever går dette utover deres læring. Hva kan dere som klasse gjøre for å gjøre det lettere for den enkelte elev å fremføre? På hvilken måte kan den enkelte elev forberede seg for å minske angsten? Hva kan lærer bidra med for å legge til rette for den enkelte elev som skal fremføre? Fortell for hverandre om en fremføring dere opplevde som en god mestring. Hva var det som fungerte? Hvordan ble du møtt? Hvordan hadde du forberedt deg? Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

24 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF
Til oppsummering av gruppeoppgaven om prestasjonsangst: Tiltak i klasserommet Snakk om det! Bevisstgjør eleven i forhold til hva han føler i forhold til prestasjonssituasjoner. Den voksne må tilkjennegi at det er lov til og vanlig å grue seg for ting. Det er lettere å takle prestasjonsangsten når en vet hva det er. Legg til rette for et varmt og inkluderende klasseromsklima hvor det er lov til å feile. Læringsmiljøet er avgjørende for elevens motivasjon. Vær modell for eleven i forhold til hvordan du tenker i forhold til sjansen for å lykkes Tilbakemeldinger gis både i læringsprosessen og ved utført arbeid. Si hva eleven har fått til og hva som kan forbedres. Vær nøyaktig i beskrivelsene slik at eleven har grunnlag for å gjøre det bedre neste gang. (elevsiden.no ved Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindbäck) Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

25 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF
Følelser…. Hva har følelser med sansene våre å gjøre?? Åhh.. Så kleint!! Sanser + følelser: musikk, lukt, smak, Høre på musikk! Dele ut haug med lapper der det står navn på ulike følelser. Gå sammen i grupper; når oppstår disse følelsene? Hvordan oppleves det å ha en slik følelse?? Diskusjon i plenum. Hva er det som gjør det så vanskelig å snakke om følelser? Hvordan viser vi følelser? Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

26 Forholder vi oss likt til følelser?
SINNE Hva gjør oss sinte? Hvordan viser vi andre at vi er sinte? GLEDE Hva gjør oss glade? Hvordan viser vi andre at vi er glade? Del gutter og jenter. Diskutèr problemstillingene. Kom frem til et samlet svar, finn en talsperson. Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

27 Gruppeoppgave om følelser
Del ut en lapp med 1 stk følelse til hver elev (se eget ark med følelser) Elevene setter seg sammen (3 - 4 pr gruppe, gjerne blande jenter og gutter) Elevene forteller de andre i gruppa om sin følelse ut ifra spørsmålene Hvordan merke/gjenkjenne følelsen? Eksempler på situasjoner følelsen opptrer? Gruppa samler seg om en av følelsene og presenterer denne til resten av klassen Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

28 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF
Diskusjon: Jenter har flere og sterkere følelser enn gutter Jenter kan vise følelser bedre enn gutter Det er viktigere å ta hensyn til mennesker rundt seg, enn å ta hensyn til egne følelser og behov! (Kilde: Elevheftet s.11) Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

29 Tilpasning til ulike fag
Ta utgangspunkt i læreplan for felles programfag og øvrige fag Gå inn på lærer vgo → fagtimer → norsk, kroppsøving, engelsk, samfunnsfag Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

30 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF
Norsk Velg en hovedperson fra litteratur du har lest, eller fra en film eller TV-serie, og skriv et essay om denne personens psykiske/mentale tilstand, gjerne om hva som ligger til grunn for denne og/eller hvilke følger denne tilstanden får for hovedpersonens liv. 2. Skriv inntil  tre dikt. Hvert av diktene skal uttrykke en psykisk tilstand. Forslag til arbeidstitler kan være: ”Sorg”, ”Glede”, ”Håp”, ”Ensom”, ”Blant venner”. Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

31 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF
Samfunnsfag Oppgavene i samfunnsfag er spesielt knyttet til området “Individ og samfunn” i fagplanene for Vg1/Vg2 i videregående opplæring. Gå gjennom dagens avis og se hva du finner om psykisk helse. Beskriv det lokale hjelpetilbud for ungdom som har psykiske problemer. ”betroelser og taushetsløfter”: en venninne/venn forteller deg at hun/han skal fortelle deg en hemmelighet hvis du lover aldri å si det til noen. Du føler på deg at her kommer det noe alvorlig. Hva svarer du? Hvorfor? Hvis du svarte at du ikke skulle si noe videre og får vite at venninna/vennen din er utsatt for seksuelle overgrep eller har tenkt å ta sitt eget liv. Hva gjør du da? Diskuter i klassen. Gruppeoppgave: Hvilke steder i ditt nærmiljø/kommune/din bydel/på din skole kan du søke hjelp for psykiske problemer? Hva slags hjelp kan gis? Hver gruppe presenterer resultatene sine for klassen eller ei stor gruppe. Velg selv om dere vil lese opp, bruke lysark, plakat eller kanskje lage et rollespill. Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

32 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF
Engelsk Book or film analysis: About a boy by Nick Hornby: Who do you think is the real ”boy” of the title? Use your ideas to write a paragraph. Remember to give examples from the book or the film. Which of the main characters grows up at the end of the story? Describe how and give the reasons for the changes in attitudes and behavior (you may consider more than just one character) What is Marcus` problem? What`s the turning point in the film? Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

33 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF
REM ”Everybody hurts” When the day is long and the night, the night is yours alone, When you're sure you've had enough of this life, well hang on Don't let yourself go, 'cause everybody cries and everybody hurts sometimes Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along When your day is night alone, (hold on, hold on) If you feel like letting go, (hold on) When you think you've had too much of this life, well hang on 'Cause everybody hurts. Take comfort in your friends Everybody hurts. Don't throw your hand. Oh, no. Don't throw your hand If you feel like you're alone, no, no, no, you are not alone If you're on your own in this life, the days and nights are long, When you think you've had too much of this life to hang on Well, everybody hurts sometimes, Everybody cries. And everybody hurts sometimes And everybody hurts sometimes. So, hold on, hold on Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on Everybody hurts. You are not alone Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

34 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF
Bruk av musikk og tekst Del ut teksten”Everybody hurts” til elevene og spill musikken La de snakke sammen to og to etterpå Hva handler teksten om? Invitere elevene til å dele betydningsfull musikk med hverandre, dvs musikk elevene ”bruker” for å trøste, glede, psyke seg opp/ned osv… Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

35 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF
Naturfag Kompetansemål for opplæringen i hovedområdet ernæring og helse, Vg1: Eleven skal kunne drøfte spørsmål knyttet til ernæring, trening, slanking, spiseforstyrrelser, livsstilssykdommer og soling. Hovedområdet kropp og helse dreier seg om hvordan kroppen vår er bygd opp, og hvordan kroppen påvirkes og endres over tid. Respekt og omsorg for andre står også sentralt innenfor området. Kropp, helse, livsstil og ernæring omtales hyppig i mediene. Kunnskap og kritisk vurdering av informasjon på dette området er viktig for å kunne ta ansvar for egen kropp og fysisk og psykisk helse. Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

36 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF
Kroppsøving Lag en liste over aktivitetene folk trives med i klassen Lag en liste over aktiviteter folk kunne tenke seg å prøve. Hvordan påvirker ulike typer av fysisk aktivitet vår psykiske helse Beskriv sammenhengen mellom fysisk aktivitet og psykisk helse Dusje i forhold til kropp MOTIVASJONSKLIMAFramgang og innsats er sentralt for mestring Gir anerkjennelse og oppmerksomhet uavhengig av ferdigheter og prestasjoner Gir de unge valg og innflytelse Fokus på samarbeid de unge imellom Aksepterende holdning til prøving og feiling Yngvar Ommundsen: Bidrag til ”Oppvekst, om barn og unges utvikling og oppvekstmiljø”, Øyvind Kvello (red) 2008 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

37 Media og kommunikasjon
Grupper på ca. 3 – 5: Lag en bildeserie gjerne med lydspor/musikk som skal uttrykke en psykisk tilstand. Bruk et digitalt kamera og et digitalt bildevisningsprogram på datamaskin og vis på pc-skjerm, TV eller storskjerm. Forslag til arbeidstitler kan være: ”Sorg”, ”Glede”, ”Håp”, ”Ensom”, ”Blant venner” Oppgaven kan også løses som videoproduksjon. Magasin fra Sandvika Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

38 Kombinasjon av elevarbeid i VIP og pensum i Media og kommunikasjon
Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

39 Design og håndverk Rosen symboliserer at det er plass for alle
Noen elever faller alltid igjennom eller utenfor. Nettet er der for å symbolisere at det burde finnes noe som fanger dem opp. Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

40 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF
..den rosa, blanke siden – dette er selvfølgelig det rektor vil vise frem. Alle forsøker å vise utad at de er glade, at de har det helt fantastisk, men om man ser på innsiden så har de det vondt. Noen går i tre år uten å åpne seg. Og så finnes det noen som har det godt på utsiden som også har det godt på innsiden. Alle forsøker å vise utad at de er glade, at de har det helt fantastisk, men om man ser på innsiden så har de det vondt. Noen går i 3 år uten å åpne seg Vi har en god del som går stille omkring og som holder seg utenfor. Hvis man går stille rundt og ikke åpner seg, så finnes det ingen på skolen som gjør noe med det. Manger er målbevisste og jobber for å nå målene. Mange er opptatt av klær og biler, men på innsiden har de mange tanker, har de det vondt, må tenke videre. Og så finnes det noen som har det godt på utsiden som også har det godt på innsiden. Ungdom generelt har følelsesmessige problemer. Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

41 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF
Oppfordre elever til å skrive ned spørsmål til tema som leveres til helsepersonell. Gjerne via e-post i forkant av klassebesøket. Eksempler fra tidigere VIP gjennomføringer: Er det å være lei seg en psykisk lidelse? Hvordan kan jeg hjelpe en venn med angst? Hva skal man gjøre hvis man føler seg seksuelt presset? Kan noen psykiske lidelser være arvelige? Hvordan får jeg bedre selvfølelse? Jeg har en venninne som i mange år har slitt med spiseforstyrrelser. Har blitt bedre nå, men er lagt fra frisk. Har fortsatt noen sperrer til hva hun spiser og ikke. Jeg synes det er vanskelig å hvite hva jeg skal si og ikke. Har dere noen tips? Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF

42 Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF
Oppgave: Forbered de tre timene dere skal ha med klassen om psykisk helse Sitt sammen i grupper: Bruk elev- og lærerveiledningsheftet + evt annet relevant materiell Tilpass temaet ”psykisk helse” i forhold til ditt fag/avdeling Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF 42

43 Henvendelse om VIP-programmet
Anne Gro Tvedt, leder Telefon: E-post: Espen Hansen, veileder Telefon: E-post: Mia Iversen, veileder Telefon: E-post: Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF


Laste ned ppt "Skoleprogrammet VIP, Vestre Viken HF"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google