Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til kurs for prøvenemnder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til kurs for prøvenemnder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til kurs for prøvenemnder 2008-2011.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring Navneopprop. Husk inviterte fra skole og opplæringskontor. Hensikt med deres deltakelse.

2 Ulf Hagen Avdeling for videregående opplæring Tlf

3 Avdeling for videregående opplæring Tlf
Terje Walderhaug Avdeling for videregående opplæring Tlf Tanja Tangstad Tlf Tanja. Ny hos oss. Presentere seg selv. Vikar for Ivar Lund. Oppfølging i fht. byggfag. Terje. Ny hos oss. Presentere seg selv. Blant annet opplæring, oppfølging og veiledning av prøvenemnder.

4 Avdeling for videregående opplæring Tlf
Terje Walderhaug Avdeling for videregående opplæring Tlf Per-Kristian Storstad Tlf Per-Kristian presenterer seg selv. Terje. Ny hos oss. Presentere seg selv. Blant annet opplæring, oppfølging og veiledning av prøvenemnder.

5 Innhold i kurset Kunnskapsløftet. Nye fag, nye læreplaner.
Konkretisering av læreplaner, gruppearbeid. Forskrift til opplæringslova. Prøvenemndas arbeid, noen endringer? Oppgave til fagprøve, innhold og organisering, gruppearbeid. Oppsummering – videre arbeid. Om forskrift til opplæringslova. Retningslinjer for fag-/svenneprøve gjelder ikke for prøve etter kunnskapsløftet. Generelle bestemmelser om gjennomføring av prøven står i forskriften. Grundig gjennomgang etter lunsj.

6 Praktiske opplysninger
Generelt om kursing av prøvenemnder. Reform-94/Kunnskapsløftet. Materiell – innhold i permen. Personopplysninger – oppdateringer. Nye kurs i fbm kunnskapsløftet. Oppfølging ved Terje Walderhaug, fagrådgivere og meg selv. Begge ordninger fram til Skal være presisert i overskrift brev om R-94 eller kunnskapsløftet. Tilsendt materiell: Læreplaner og ny lov/forskrift. Vis hjemmeside med informasjon for prøvenemnder. Oppdateringer: Skjema for refusjonskrav lønn. Skjema for dokumentasjon lønn. Sjekkliste for prøvenemndas arbeid. Personopplysninger.

7 Kunnskapsløftet Omfatter både grunnskole og videregående opplæring.
Nye yrkesfaglige utdanningsprogram. Nye læreplaner. Prinsipper for opplæring. Læreplan generell del. Fagspesifikk læreplan: Vg1, VG2 og VG3. Grunnleggende ferdigheter. Kompetanseplattform for det enkelte fag, utgangspunkt og grunnlag for arbeid med nye læreplaner. 9 nye utdanningsprogram. Vis eksempel fra Vilbli.no Prinsipper for opplæring. Del ut kopier. Grunnleggende ferdigheter står i den enkelte læreplan.

8 Kunnskapsløftet Startet i VG1 2006. Lærlinger fra 2008.
Fagprøver for lærlinger 2010. Praksiskandidater fra høsten 2008. Reform-94 fram t.o.m

9 Noen tall 211 forskjellig lærefag i R-94
173 lærefag etter kunnskapsløftet. 95 R-94 prøvenemnder i Nord-Trøndelag fordelt på 84 lærefag. Til sammen ca. 400 personer. 87 KL prøvenemnder i Nord-Trøndelag fordelt på 71 lærefag. Til sammen ca. 380 personer. 5 prøvenemnder felles med S-Tr. Hente ”kart” fra Vilbli.no. Kort gjennomgang. Hente ”vifte” og fag- og timefordeling fra Vilbli.no. Kort gjennomgang. Vis oversikt over prøvenemnder i regneark.

10 Se på egen læreplan. Er det noen endringer i forhold til R-94 planene?
Hva består forskjellene i? Kort ”summeoppgave”. 3 til 5 min. Deltakerne beskriver hva de ser av forskjeller. Gå til neste lysbilde.

11 Læreplaner - oppbygning
Forskriftsfestet. Formål: Hensikt i et samfunns- og individperspektiv Struktur: Tre hovedområder. Grunnleggende ferdigheter: Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig. Å kunne lese. Å kunne regne. Å kunne bruke digitale verktøy. Kompetansemål. Vurdering: Hovedområder og ordning. Se i læreplanene for helsearbeiderfaget og tømrerfaget. Hent eksempler fra de respektive læreplaner.

12 Gruppearbeid. Prøvenemnda skal tolke og konkretisere
kompetansemålene i læreplanene, slik at de kan være utgangspunkt for sluttvurderingen. Kort oppsummering i plenum. Sett av ca 1 time til dette.

13 Fagprøve i kunnskapsløftet.
Sluttvurdering Informere om nivået ved slutten av opplæringen Kompetanseprøve Fag-/svenneprøve Enkeltvedtak - Klagebehandling Prøvenemndas begrunnelse

14 Fagprøve i kunnskapsløftet.
Lite nytt: Deler av ”gamle” bestemmelser som videreføres er innarbeidet i forskrifter. Læreplan og generell forskrift beskriver ordningen

15 § Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført i samsvar med reglane i dette kapitlet og med læreplanen i faget. Fylkeskommunen har ansvaret for at prøvekandidatane er kjende med føresegnene som regulerer prøva. Fag- og sveineprøva skal som hovudregel gjennomførast ved slutten av opplæringstida og skal normalt vere avslutta seinast innan to månader frå dette tidspunktet. Prøva skal normalt gjennomførast i den bedrifta lærlingen har hatt hovuddelen av opplæringa. Dersom prøva blir gjennomført i lærebedrifta, skal prøva tilpassast verksemda i bedrifta. Fylkeskommunen kan i særskilde tilfelle, etter å ha innhenta råd frå prøvenemnda, bestemme at prøva skal haldast ein annan stad. Prøvenemnda skal gjennomgå med kandidaten og evt. prøvested hvordan prøven skal gjennomføres. Kan skje i et forberedende møte eller ved oppstart av prøven.

16 § 4-51. Prøvenemnd for fag- og sveineprøve
Prøvenemnda for fag- eller sveineprøva blir oppnemnd og administrert av fylkeskommunen, jf. opplæringslova § 4-8. Ho skal ha minst to medlemmer som har formell fagleg kompetanse innanfor fagområdet, og så langt det er mogleg, ha oppdatert arbeidslivserfaring i faget. Fylkeskommunen skal ved oppnemninga òg ta omsyn til at det vert tilfredsstillande vurderingskompetanse i prøvenemnda.        Fylkeskommunen skal hente inn forslag til medlemmer i prøvenemnda frå partane i arbeidslivet. Fylkeskommunen kan om nødvendig hente inn forslag også frå andre.        Medlemmene må normalt vere eksterne i forhold til lærebedrifta eller skolen der kandidaten har fått opplæring.

17 § 4-52. Innhald i og omfang av fag- og sveineprøva
Prøvenemnda har ansvaret for utforminga av fag- og sveineprøva. Lærebedrifta, eventuelt skolen som alternativ til opplæring i bedrift, kan kome med forslag til arbeidsoppgåver. Fag- og sveineprøva skal prøve kandidaten sin kompetanse i faget slik han er beskriven i læreplanen for opplæring i bedrift i lærefaget. Alle kompetansemåla i læreplanen for faget skal kunne prøvast. Arbeidsoppgåvene i prøva skal reflektere krava til fagleg kompetanse. Prøvenemnda har ansvar for at kandidaten sin kompetanse i faget vert prøvd på forsvarleg måte. Normalt har prøvenemnda kontakt med lærebedrift/prøvested/kandidat om passende prøvearbeid. Viktig at oppgaven blir ”bred” nok. Ikke for mye – ikke for lite.

18 § 4-52. Innhald i og omfang av fag- og sveineprøva
Oppgåva skal klart definere innhaldet i det ein forventar av kandidaten sitt arbeid. Innanfor ramma av kompetansemåla i læreplanen skal oppgåva prøve kandidaten i: - Planlegging av arbeidet og grunngjeving for valde løysingar - Gjennomføring av eit fagleg arbeid - Vurdering av eige prøvearbeid - Dokumentasjon av eige prøvearbeid.        Omfanget av prøva skal vere klart definert og innanfor den tidsramma som er fastsett i læreplanen. Prøvenemnda kan i ein oppsummerande samtale til slutt stille spørsmål til fagleg avklaring. Krav til innholdsmomenter ved sluttvurdering – Vg3 Innanfor ramma av kompetansemåla i læreplanen skal oppgåva prøve (fag- /svenneprøve-) kandidaten i: – Planlegging av arbeidet og grunngjeving for valde løysingar – Gjennomføring av eit fagleg arbeid – Vurdering av eige prøvearbeid – Dokumentasjon av eige prøvearbeid. Viktig med klart definert oppgave. Prøvenemnda bør som fast regel ha en oppsummering/gjennomgang av prøven i fbm. sluttsamtale med kandidaten. Kandidaten bør gis muligheten til å si hva hun/han synes om prøven m.m.

19 § 4-52. Innhald i og omfang av fag- og sveineprøva
Oppgåva må utformast slik at ho gir kandidaten reell moglegheit til å utføre eit kvalitetsmessig godt arbeid innanfor fastsett tidsramme. Dei hjelpemidla kandidaten har brukt i læretida, skal kunne nyttast under prøva. Det skal gå tydeleg fram korleis dei ulike delane av prøva skal leverast. I tillegg til oppgåva, skal prøvenemnda samstundes utarbeide eit grunnlag for vurdering av kandidaten sitt arbeid med fag- eller sveineprøva. Hovudpunkta i grunnlaget skal gjerast klare for kandidaten. Viktig at oppgaven ikke er for omfattende. Husk at kandidatene ikke har den erfaring og trening som en vant fagarbeider har. I oppgaven skal det stå hvordan de ulike delene av prøven skal leveres. Det gjelder planleggingsdelen, hele eller deler av det praktiske arbeidet, kandidatens vurdering av eget arbeid og kandidatens dokumentasjon av prøvearbeidet. Grunnlaget for vurdering skal gjøres kjent for kandidaten, dvs. gjennomgås og stå i oppgaven.

20 § 4-53. Gjennomføring av fag- og sveineprøva
Prøvenemnda skal vere på prøvestaden ved prøvestart og prøveslutt, og skal utføre nødvendig inspeksjon og vurdering av kandidaten sitt arbeid under prøveperioden og ved prøveslutt. Fylkeskommunen er ansvarleg for at det blir ført tilsyn under heile prøva. Prøvenemnda kan ikkje delegere ansvaret for å vurdere kandidaten til tilsynspersonar.        Ved prøvestart skal prøvenemnda levere oppgåva til kandidaten. Prøvenemnda skal føre protokoll der dei ulike sidene ved prøvegjennomføringa blir dokumenterte. Prøveprotokollen skal vere så utfyllande at han kan gi eit godt bilete av sjølve prøvegjennomføringa i ei eventuell klagebehandling. Ikke krav i forskrift om at begge skal være til stede, men det anbefales. Tilsynsperson: prøvested/lærebedrift utpeker en person. Ingen godtgjøring fra Fylkeskommunen. Viktig at prøvenemnda fører protokoll og dokumenterer alle deler av prøven. Dette skal gjennomføres gjennom hele prøven, uansett resultat – om det allerede fra start ser ut til å bli en ikke bestått prøve.

21 § 4-54. Vurdering av fag- og sveineprøva
Prøvenemnda skal vurdere kandidaten sin kompetanse slik han er dokumentert gjennom fag- eller sveineprøva og fastsetje karakter. Karakteren skal gi uttrykk for i kva grad kandidaten har nådd måla i læreplanen for faget som kandidaten er prøvd i. Ved vurderinga skal det brukast ein tredelt skala som har dette innhaldet relatert til kompetansemåla i læreplanen for faget: -Bestått mykje godt: Mykje tilfredsstillande måloppnåing i faget -Bestått: Tilfredsstillande og middels måloppnåing i faget -Ikkje bestått: Mykje svak eller inga måloppnåing i faget.        Fylkeskommunen fastset ved oppnemninga kven av medlemmene av prøvenemnda som skal avgjere karakteren, dersom det er usemje når stemmetalet er likt. Vurder kun det kandidaten er prøvd i. Hele skalaen skal brukes. Vi har oppnevnt en leder. Det er den vi sender papirene til. Arbeidsoppgavene skal fordeles på alle medlemmene i prøvenemnda. Leder (dobbeltstemme) avklares internt i prøvenemnda før prøven starter.

22 § 4-55. Utarbeiding, innhald og vurdering av kompetanseprøva
Fylkeskommunen har ansvaret for at kompetanseprøver blir utarbeidde og vurderte. Lærekandidatane skal prøvast i forhold til dei måla som er fastsette for kandidaten, jf. § 6-37 eller opplæringslova § 5-5. Innanfor dei rammene som opplæringsmåla set, skal prøva utarbeidast og gjennomførast etter same prinsipp som for fag- og sveineprøver, jf. § 4-52 og § 4-53. Karakteren skal gi uttrykk for i kva grad kandidaten har nådd måla som er fastsette for kandidaten.        Ved vurderinga skal den tredelte skalaen som er fastsett i § 4-54 brukast. Fylkeskommunen er ansvarleg for at det blir ført protokoll der dei ulike sidene ved prøvegjennomføringa blir dokumenterte. Prøveprotokollen skal vere så utfyllande at han kan gi eit godt bilete av sjølve prøvegjennomføringa i ei eventuell klagebehandling. Kompetanseprøver gjennomføres som fag-/eller svenneprøver. Utgangspunktet for prøveoppgaven er læreplanen for den enkelte lærekandidat.

23 § 4-56. Oppbevaring av prøvearbeid for fag- og sveineprøva
Er fag- eller sveineprøva ikkje bestått, skal prøvenemnda i samråd med fylkeskommunen syte for oppbevaring av prøvearbeidet. Prøvearbeidet skal så langt råd er takast vare på slik kandidaten leverte det frå seg. Dersom prøvearbeidet ikkje kan takast vare på, skal det sikrast med fotografi eller ei nøyaktig beskriving med tanke på framlegging i ei eventuell klagebehandling. Viktig!

24 Oppstart og gjennomgang av oppgaveteksten
Forskrift til Opplærings- lova Prøvenemnda Kandidaten §4-46 og 4-52 Oppstart og gjennomgang av oppgaveteksten Prøvenemnda er ansvarlig for at prøvekandidatene er kjent med forskriften som regulerer fagprøven. Dele ut og gjennomgå oppgaveteksten sammen med kandidaten, og forklare: At prøven er 4-delt og at oppgaveteksten oppgir hvor lang tid kandidaten kan bruke på hver del. Hva vurderingskriterier er og hvordan kandidaten kan gjøre seg nytte av dem under prøven. At alle delene av fagprøven blir vurdert av prøvenemnda og inngår i vurderingen. At kandidaten må grunngi i dokumentasjonsdelen dersom gjennomføringen avviker fra planen. Hvem kandidaten skal kontakte dersom det er behov for det. Prøvenemnda bør kontrollere at kandidaten forstår oppgaveteksten slik den er ment å være. Er forberedt til prøven jfr. avtale og har med: Læreplan for faget Gjeldende forskrift (kap4) Utstyr/hjelpemiddel som det er gjort avtale om. Kandidaten er ansvarlig for å sikre at han/henne forstår oppgaven/oppgaveteksten slik den er ment å være. §4-52 Planlegging Oppgaveteksten skal inneholde: Hva kandidaten konkret skal gjøre i planleggingsdelen. Tid som kan benyttes til denne delen av prøven. Hva prøvenemnda vil legge vekt på i sin vurdering – hva er vurderingskriteriene for planleggingsdelen Hvordan prøvenemnda skal få overlevert planleggingsdelen. (telefax, e-post, personlig) Gjennomfører planleggingsoppgaven innen oppgitt tidsfrist. Prøvenemnda skal ha mottatt planen/oppgavesvaret før kandidaten kan starte på gjennomføringsdelen.

25 Forskrift til Opplærings-
lova Prøvenemnda Kandidaten §4-52 Gjennomføring Oppgaveteksten skal inneholde: Hva kandidaten skal utføre - hvilke problem som skal løses. Tid som kan benyttes til denne delen av prøven. Hva prøvenemnda vil legge vekt på i sin vurdering – hva er vurderingskriteriene for gjennomføringsdelen Gjennomfører gjennomføringsdelen etter egen plan. Dersom kandidaten avviker fra planen, må dette grunngis og legges fram for prøvenemnda i dokumentasjonsdelen. Vurdering og dokumentasjon av eget prøvearbeid Hva kandidaten konkret skal vurdere/dokumentere. På hvilken måte (muntlig og/eller skriftlig) Tid som kan benyttes til denne delen av prøva. Hva Prøvenemnda vil legge vekt på i sin vurdering – hva er vurderingskriteriene for vurdering/dokumentasjonsdelen Gjennomfører vurdering/dokumentasjonsdelen innen oppgitt tidsfrist. §4-54 Vurdering Vurderer den 4-delte fagprøven og gjennomfører en samtale med kandidaten Kandidaten klargjør og begrunner forhold ved prøvearbeidet.

26 Vg3 Industrimalererfaget Bestemmelser for sluttvurdering:
Hovedområder Forbehandling og påføring Verne- og miljøarbeid Bransjelære Ordning Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på fem virkedager.  Vurderingskapittelet i læreplanen VG3 helsearbeiderfag.

27 Vg3 renholdsoperatørfaget Bestemmelser for sluttvurdering:
Hovudområde: Planlegging Renhold Bransjelære   Ordning   Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på tre virkedager.   Vurderingskapittelet i læreplanen VG3 tømrerfag.

28 Vg3 industrimekanikerfaget Bestemmelser for sluttvurdering:
Hovudområde: Tilvirking og montering Vedlikehold og reparasjon Dokumentasjon og kvalitet  Ordning   Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på åtte virkedager.  

29 Vg3 industrirørleggerfaget Bestemmelser for sluttvurdering:
Hovudområde: Dokumentasjon, kvalitet og HMS Produksjonsteknikk Tekniske tjenester  Ordning   Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på ti virkedager.  

30 Vg3 kjemiprosessfaget Bestemmelser for sluttvurdering:
Hovudområde: Produksjon og vedlikehold Produkt og produktflyt Dokumentasjon og kvalitet  Ordning   Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på tre virkedager.  

31 Prøvenemnda vil vektlegge disse kriteriene i sin vurdering
Du skal planlegge hvordan du vil bygge karnappet ut fra vedlagt tegning/beskrivelse, og i henhold til byggforskrift og norsk standard Du skal bygge karnappet etter egen plan i tråd med vedlagt tegning /beskrivelse og i henhold til byggforskrift og norsk standard Du skal vurdere kvaliteten på arbeidet du har utført og hvordan du har gjennomført arbeidet i henhold til egen plan. Avvik fra planen skal begrunnes. Denne samtalen skal ta for seg…. Framdriftsplan for arbeidet Valg av maskiner, verktøy og utstyr er begrunnet Materialvalg er begrunnet Utarbeidet materialbestillingsliste etter egne utregninger Skrevet arbeidsrekkefølge Skisser … HMS-plan Angrepspunkt/ Rekkefølgje Materialvalg Materialforbruk Gjennomført utførelse/standard Verktøy og maskinbruk Faglig sikkerhet og selvstendighet I tillegg til egenvurdering skal rapporten inneholder: Materialkontroll Kontroll av kvalitetskrav fastsatt i planleggingsdokumenter i forhold til avsluttet arbeidsprosess, framdriftsplan, materialforbruk, svinn etc Vedlikehold av verktøy og utstyr Gjennomført HMS tiltak Prøvenemnda vil vektlegge disse kriteriene i sin vurdering Du skal Prøvenemnda skal ha planen din før du kan starte på gjennomføringsdelen Oppgaven: Bygge karnapp Planlegge Gjennomføre Vurdering og Dokumentasjon Tid Vurderingssamtalen mellom kandidaten og prøvenemnda Sum totaltid OIE-08

32 Utarbeide forslag til prøveoppgave for ditt fag i kunnskapsløftet.
Gruppeoppgave Utarbeide forslag til prøveoppgave for ditt fag i kunnskapsløftet. Oppsummering i plenum. Sett av ca. 1 time til denne.

33 Fagprøve i kunnskapsløftet.
Vurderingsfaglige utfordringer Kompetansemål Oppgaver Kjennetegn på måloppnåelse Arbeidet Vurderingskriterier - Kjennetegn Kvalitativt faglig nivå Noe hevder… • Reproduksjon, anvendelse, vurdering representerer nivåforskjeller… Andre sier… • Det kreves stor analytisk evne for å anvende kunnskaper og ferdigheter til en god reproduksjon… En tredje gruppe sier… • Kompleksitet og hastighet avgjør det kvalitative nivået…

34 Vurderingskriterier - Kjennetegn
Kvalitativt faglig nivå Noe hevder… Reproduksjon, anvendelse, vurdering representerer nivåforskjeller… Andre sier… Det kreves stor analytisk evne for å anvende kunnskaper og ferdigheter til en god reproduksjon… En tredje gruppe sier… Kompleksitet og hastighet avgjør det kvalitative nivået…

35 Vurderingskriterier – kjennetegn på måloppnåelse
Hva kjennetegner faglig arbeid som inneholder – begrunnete planer – vurderinger av eget arbeid – dokumentasjon av eget arbeid ved de ulike gradene av måloppnåelse? Bestått mykje godt: Mykje tilfredsstillande måloppnåing i faget Bestått: Tilfredsstillande og middels måloppnåing i faget Ikkje bestått: Mykje svak eller inga måloppnåing i faget

36 Takk for i dag - og vel hjem.


Laste ned ppt "Velkommen til kurs for prøvenemnder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google