Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV Arbeidslivssenter Nordland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV Arbeidslivssenter Nordland"— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV Arbeidslivssenter Nordland
Inkluderende arbeidsliv Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Ny I.A avtale fra mars 2014. Evaluering av avtalen skal gjøres innen utgangen av 2016 – med hensyn til måloppnåelse og gjennomføring og oppfølging av avtalte tiltak og evaluerte forsøk herunder «Sykemeldt i jobb», 1

2 Ny IA avtale 2014 - 2018 Agenda: Ny IA-avtale 2014 - 2018
Forslag til endringer i Folketrygdloven og Arbeidsmiljøloven Strategi for gjennomføring

3 Hvem eier IA – avtalen? 3 parts avtale
Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter har forpliktet seg til systematisk samarbeid for å oppnå et mer inkluderende arbeidsliv. Det er i den enkelte IA virksomhet forutsetningene finnes for at dette skal la seg realisere i praksis HMS/IA arbeidet forutsetter langsiktighet og Arbeidsgiver må sørge for at linjeledelse, arbeidsledere, tillitsvalgte og verneombud har nødvendig kompetanse for å utføre arbeidet. 3

4 Hvordan skape gode resultater ?
Arbeidsplassen er viktigste arena Sterkt ledelsesengasjement tillitsvalgte, arbeidstakere og ledelse har satt seg felles mål! oppfølging og systematisk samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten Det er i den enkelte IA virksomhet forutsetningene finnes for at dette skal la seg realisere i praksis Noen av NAVs virkemidler er forbeholdt IA virksomheter 4

5 Hvordan skape gode resultater ?
Linjeledelse, arbeidsledere, tillitsvalgte og verneombud har nødvendig kompetanse Bred medvirkning Langsiktighet Myndighetene skal stille hensiktsmessige virkemidler til disposisjon for virksomheter som tegner IA-avtale. Det er i den enkelte IA virksomhet forutsetningene finnes for at dette skal la seg realisere i praksis Noen av NAVs virkemidler er forbeholdt IA virksomheter 5

6 Hva er IA avtalens overordnede mål ?
Å bedre arbeidsmiljøet Styrke jobbnærværet Forebygge og redusere sykefravær Hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet Avtalen bygger på en felles erkjennelse av at aktivitet gjennom arbeid fremmer helse og at tidlig iverksetting av aktive tiltak vil kunne forebygge frafall fra arbeid. Resultatene av et godt IA arbeid skapes i den enkelte virksomhet hvor tillitsvalgte, arbeidstakere og arbeidsgiver har satt seg felles mål og hvor myndighetene bidrar med støttende tiltak for å nå disse målene. Godt IA arbeid fordrer god kommunikasjon mellom arbeidsgiver/arbeidstaker, NAV , arbeidstilsynet og sykemeldere. 6

7 Ny IA-avtale – nasjonale mål
Delmål 1: Reduksjon i sykefraværet - 20 prosent ift nivået i andre kvartal Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent. Delmål 2: Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne. Delmål 3: Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med 12 mnd sammenlignet med gjennomsnittlig yrkesaktivitet i 2009 Virksomheten skal på grunnlag av de tre delmålene i IA-avtalen fastsette egne mål for IA-arbeidet. Mål utarbeides i fellesskap av arbeidsgiver, tillitsvalgt, verneombud og øvrige ansatte innen 12 uker etter inngåelse av samarbeidsavtalen. Den nasjonale IA-avtalen understreker at de ulike delmålene må ses i sammenheng for å oppnå intensjonen om et mer inkluderende arbeidsliv. Virksomheten skal så langt det er hensiktsmessig sette mål på alle tre delmål. Avtalen bygger på en felles erkjennelse av at aktivitet gjennom arbeid fremmer helse og at tidlig iverksetting av tiltak vil kunne forebygge frafall fra arbeidslivet. Bruk av graderte sykemeldinger er et viktig virkemiddel – og partene er enig i å legge til rette for økt og bedre bruk av graderte sykemeldinger. Forsøk med forenklet og avgrenset ordning med «sykemeldt i jobb» - som har som mål å bidra til aktivitet fremfor passivitet. Forslag om en forenkling og avbyråkratisering av systemet for oppfølging av sykemeldte fra 1. juli 2014. Det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet skal være en større del av det praktiske arbeidet med IA – avtalen

8 Ny IA-avtale – virksomhetens egne mål
Delmål 1: Reduksjon i sykefraværet. Utarbeide aktivitetsmål og resultatmål for sykefraværsutviklingen Tidlig iverksetting av tiltak vil forebygge frafall fra arbeidslivet. Graderte sykemeldinger er et viktig virkemiddel! Fokus på Helsefremmende arbeidsplasser. Hvilke faktorer fremmer helse på jobb - sånn at vi trives på jobb? Aktivitet gjennom arbeid fremmer helse! Delmål 1:Utarbeide aktivitetsmål for sykefraværsarbeidet og sette resultatmål for sykefraværsutviklingen. Delmål 2 :a) Sette aktivitetsmål for oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet overfor egne arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne, for å hindre frafall fra arbeidslivet. b) Sette aktivitetsmål for hvordan virksomheten skal åpne for personer som Arbeids- og velferdsetaten har avklart og som har behov for utprøving av sin arbeids- og funksjonsevne i det ordinære arbeidsliv. Delmål 3: Sette aktivitetsmål for hvordan virksomheten kan stimulere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid Ha et livsfaseperspektiv som skal inngå som en del av virksomhetens personalpolitikk og i det systematiske forebyggende arbeidet. Hvordan stimulere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid ? Hvordan hindre arbeidstakere å gå ut i uførepensjonering ? Hvordan få til en personalpolitikk med livsfaseperspektiv ? Noen spørsmål: Er seniorer attraktive på arbeidsmarkedet? Rekrutteres 50+ til ledige stillinger? Kan lederne bidra til at seniorer forlenger sin yrkeskarriere? Er seniorpolitikk lønnsomt? Hva legger seniorer vekt på i valget? Har dere spurt de?

9 Ny IA-avtale – virksomhetens egne mål
Delmål 2: Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne Hvordan beholde arbeidstakere med redusert funksjonsevne? Hvordan åpne opp for å ta inn personer med redusert funksjonsevne? Aktivitetsmål for oppfølging og tilrettelegging for egne arbeidstakere for å hindre frafall Aktivitetsmål for hvordan åpne for personer som har behov for utprøving av sin funksjonsevne i ordinært arbeidsliv Funksjonsevnen er ikke alltid lik arbeidsevnen! Delmål 1:Utarbeide aktivitetsmål for sykefraværsarbeidet og sette resultatmål for sykefraværsutviklingen. Delmål 2 :a) Sette aktivitetsmål for oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet overfor egne arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne, for å hindre frafall fra arbeidslivet. b) Sette aktivitetsmål for hvordan virksomheten skal åpne for personer som Arbeids- og velferdsetaten har avklart og som har behov for utprøving av sin arbeids- og funksjonsevne i det ordinære arbeidsliv. Delmål 3: Sette aktivitetsmål for hvordan virksomheten kan stimulere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid Ha et livsfaseperspektiv som skal inngå som en del av virksomhetens personalpolitikk og i det systematiske forebyggende arbeidet. Hvordan stimulere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid ? Hvordan hindre arbeidstakere å gå ut i uførepensjonering ? Hvordan få til en personalpolitikk med livsfaseperspektiv ? Noen spørsmål: Er seniorer attraktive på arbeidsmarkedet? Rekrutteres 50+ til ledige stillinger? Kan lederne bidra til at seniorer forlenger sin yrkeskarriere? Er seniorpolitikk lønnsomt? Hva legger seniorer vekt på i valget? Har dere spurt de?

10 Ny IA-avtale – virksomhetens egne mål
Delmål 3: Øke yrkesaktivitet etter fylte 50 år: Sette aktivitetsmål for livsfasepolitikk Hvordan stimulere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid ? Hvordan hindre arbeidstakere å gå ut i uførepensjonering ? Hvordan få til en personalpolitikk med livsfaseperspektiv ? Oppgave: Er seniorer attraktive på arbeidsmarkedet? Rekrutteres 50+ til ledige stillinger Kan lederne bidra til at seniorer forlenger sin yrkeskarriere? Er seniorpolitikk lønnsomt? Hva legger seniorer vekt på i valget Delmål 1:Utarbeide aktivitetsmål for sykefraværsarbeidet og sette resultatmål for sykefraværsutviklingen. Delmål 2 :a) Sette aktivitetsmål for oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet overfor egne arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne, for å hindre frafall fra arbeidslivet. b) Sette aktivitetsmål for hvordan virksomheten skal åpne for personer som Arbeids- og velferdsetaten har avklart og som har behov for utprøving av sin arbeids- og funksjonsevne i det ordinære arbeidsliv. Delmål 3: Sette aktivitetsmål for hvordan virksomheten kan stimulere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid Ha et livsfaseperspektiv som skal inngå som en del av virksomhetens personalpolitikk og i det systematiske forebyggende arbeidet. Hvordan stimulere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid ? Hvordan hindre arbeidstakere å gå ut i uførepensjonering ? Hvordan få til en personalpolitikk med livsfaseperspektiv ? Noen spørsmål: Er seniorer attraktive på arbeidsmarkedet? Rekrutteres 50+ til ledige stillinger? Kan lederne bidra til at seniorer forlenger sin yrkeskarriere? Er seniorpolitikk lønnsomt? Hva legger seniorer vekt på i valget? Har dere spurt de?

11 Ny IA avtale Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson sa ved lansering av ny IA-avtale : «Vi endrer fokus fra skjemaer og stivbeinte regler og over på enkeltmennesker» Fra kontroll og sanksjon - til tillit og samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter både sentralt og lokalt

12 Ny IA avtale 2014-2018 Vektlegger forebygging
Partene er enige om at det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet skal være en større del av det praktiske arbeidet med IA-avtalen Forsterket innsats for personer med nedsatt funksjonsevne Lagt til rette for mer effektiv inkludering ved å prioritere unge

13 Ny IA avtale 2014-2018 Satser mer på kunnskapsutvikling og forsøk
Det settes i gang forsøk med en forenklet og avgrenset ordning a la aktiv sykmelding: ”sykmeldt i jobb”, som er avgrenset til 14 dager. Det settes av 6 millioner årlig til å drive kunnskapsutvikling og forsøk Nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomhetene: Erstatter dagens TT-tilskudd og BHT-tilskudd. utrede ordning med arbeidsutprøving i egen virksomhet med 100% arbeidsavklaringspenger (AAP)

14 Forslag til regelverk fra 1. juli
Oppfølgingsplan Oppfølgingsplan skal i utgangspunktet utarbeides for alle sykmeldte Oppfølgingsplan kan være unødvendig når arbeidstakere er delvis sykmeldt. Færre ”uproduktive” oppfølgingsplaner enn i dag. Dialogmøte 1 Dialogmøte innen 7 uker gjelder i utgangspunktet for 100% sykmeldte. For delvis sykmeldte kun når arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder anser det hensiktsmessig. Endringen vil føre til at det blir holdt færre unødvendige dialogmøter enn i dag. Kulepunkt 1: kommer nærmere presiseringer fra departementet på hvilke tilfeller dette gjelder. Det jobbes med at arbeidsgivere skal kunne sende oppfølgingsplan elektronisk til leger, anslått til januar 2015, gjennom EPL (elektronisk postjournal?) For andre arbeidsgivere uten tilgang til slike systemer, skal ALTINN kunne brukes.

15 Forslag til regelverk fra 1. juli
Rapportering fra arbeidsgiver til Arbeids- og velferdsetaten etter 9 uker oppheves. Arbeidsgiver skal kunne dokumentere oppfølging for myndighetene ved behov. Dialogmøte 2 Dialogmøte 2 i regi av Arbeids- og velferdsetaten innen 26 ukers sykmelding kan holdes tidligere dersom en av aktørene krever dette. Dialogmøte 3 etter Dialogmøte 2 dersom arbeidsgiver, arbeidstaker, sykemelder eller NAV krever det. Det presiseres at dialogmøtene først og fremst er en arena for arbeidsgiver og arbeidstaker. Annen kompetanse skal bare trekkes inn når det er reelt behov for det. Krav om at bedriftshelsetjenesten må delta i dialogmøter oppheves. Kulepunkt 1: kommer nærmere presiseringer fra departementet på hvilke tilfeller dette gjelder. Det jobbes med at arbeidsgivere skal kunne sende oppfølgingsplan elektronisk til leger, anslått til januar 2015, gjennom EPL (elektronisk postjournal?) For andre arbeidsgivere uten tilgang til slike systemer, skal ALTINN kunne brukes.

16 Oppfølgingslinjen Uke 52 FOREBYGGE I arbeid I faresone Kontakt
Dag 9 Uke 4 Uke 7 Uke 8 Uke 9 Uke 26 ”Grønt lys” I arbeid ”Gult lys” I faresone Kontakt Dialogmøte 1 Ansvar arbeidsgiver Bedriftshelsetjeneste og evt. lege deltar Aktivitetsplikt FOREBYGGE Fysisk Psykososialt Organisasjonskultur Ledelse Kommunikasjon Konflikthåndtering m.m. Sykmelding fra lege Oppfølgingsplan og rapportskjema sendes NAV Evt Dialogmøte 3 Sykepenger slutt Utbet. redusert til 66% Oppfølgingsplan skal i utgangspunktet utarbeides for alle sykemeldte, men det presiseres at det kan være unødvendig når arbeidstakere er delvis sykemeldt. Forslaget bør innebære færre «uproduktive» oppfølgingsplaner enn i dag. Dialogmøte innen sju uker gjelder i utgangspunktet for 100 % sykemeldte. For delvis sykemeldte kun når arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykemelder anser det hensiktsmessige. Rapportering etter 9 uker oppheves – arbeidsgiver skal kunne dokumentere oppfølging for myndighetene ved behov ( F.eks. arbeidstilsynet ) Det presiseres at Dialogmøte 2 kan holdes tidligere dersom en av aktørene krever dette. Det presiseres at dialogmøtene først og fremst er en arena for arbeidsgiver og arbeidstaker – annen kompetanse skal bare trekkes inn når det er reelt behov for det ved behov Oppheves fra 1 juli Sanksjoner opphørt fra 4 mars Oppfølgingsplan Sendes sykmelder/ lege Dialogmøte 2 Ansvar NAV Kan avholdes tidligere 100 % syk + ved behov 16 16 16

17 NAV Arbeidslivssenter - virkemidler
Fast kontaktperson ovenfor virksomheter med IA-avtale Bruk av egenmelding i 24 kalenderdager Gradert sykemelding «Sykemeldt i jobb» Unntak fra arbeidsgiverperioden, også for gravide Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd «Raskere tilbake» videreutvikles Hjelp til kvalifisering annet arbeid/omskolering Oppfølging og utvikling av sykemeldingspraksis fra legene Utvikling i omfang av IA plasser Tekniske hjelpemidler Raskere tilbake; Kjøp av helsetjenester, Lettere psykiske og sammensatte lidelser Det foreslås å igangsette et forsøk med en forenklet og avgrenset ordning med «sykemeldt i jobb» En slik ordning vil kunne bygge opp under ambisjonen om økt bruk av graderte sykemeldinger og således bidra til aktivitet fremfor passivitet.

18 Hva skal NAV arbeidslivssenter bidra med?
Formidle aktuelle kandidater til arbeidsutprøving Gi bistand gjennom økonomiske virkemidler Bidra til kompetanseheving Annen tilrettelegging Partene forplikter seg til aktiv medvirkning i IA arbeidet! Som ledd i HMS arbeidet – forplikter virksomheten seg til å fastsette og følge opp konkrete aktivitets- og resultatmål i sykefraværsarbeidet. Arbeidsgiver skal sørge for et godt og inkluderende arbeidsmiljø i samarbeid og tett dialog med tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte IA arbeidet skal 2 ganger i året settes på agendaen som en integrert del av virksomhetens arbeidsmiljøarbeid hvor både ledelse, tillitsvalgte og verneombud er representert. Felles opplæring bør inngå for å oppnå omforent forståelse for I.A arbeidet Virksomheten skal åpne for personer som har behov for å prøve ut sin arbeids og funksjonsevne i ordinært arbeidsliv

19 Virkemidler – spesielt mot delmål 2
Ønske om forenkling av lønnstilskuddsordninger Tydeliggjøring og forbedring av tilretteleggingsgarantien Alle som tar inn personer i målgruppe for delmål 2 skal ha avtale om garanti Gi mulighet til arbeidsutprøving i egen virksomhet med 100 % arbeidsavklaringspenger Egen kontaktperson for virksomhetene i NAV for råd og veiledning i tiltaksperioden Tilretteleggingsgarantien :

20 Hva forventes av IA-virksomheten?
Aktiv medvirkning i IA arbeidet! Fastsette og følge opp konkrete mål på alle tre delmål i, i et samarbeid mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte IA arbeidet skal 2 ganger i året settes på agendaen som en integrert del av virksomhetens arbeidsmiljøarbeid hvor både ledelse, tillitsvalgte og verneombud er representert. Felles opplæring bør inngå for å oppnå omforent forståelse for I.A arbeidet Åpne for personer som har behov for å prøve ut sin arbeids og funksjonsevne i ordinært arbeidsliv Partene forplikter seg til aktiv medvirkning i IA arbeidet! Som ledd i HMS arbeidet – forplikter virksomheten seg til å fastsette og følge opp konkrete aktivitets- og resultatmål i sykefraværsarbeidet. Arbeidsgiver skal sørge for et godt og inkluderende arbeidsmiljø i samarbeid og tett dialog med tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte IA arbeidet skal 2 ganger i året settes på agendaen som en integrert del av virksomhetens arbeidsmiljøarbeid hvor både ledelse, tillitsvalgte og verneombud er representert. Felles opplæring bør inngå for å oppnå omforent forståelse for I.A arbeidet Virksomheten skal åpne for personer som har behov for å prøve ut sin arbeids og funksjonsevne i ordinært arbeidsliv

21 Hva forventes av IA-virksomheten?
Oppfølging av egne ansatte Tilrettelegge arbeidsforholdene for arbeidstakere med spesielle behov Føre sykefraværstatestikk Åpne for personer som ikke er tilknyttet virksomheten – prøve ut sin funksjonsevne NAV skal formidle aktuelle kandidater, bistand gjennom økonomiske irkemidler Partene forplikter seg til aktiv medvirkning i IA arbeidet! Som ledd i HMS arbeidet – forplikter virksomheten seg til å fastsette og følge opp konkrete aktivitets- og resultatmål i sykefraværsarbeidet. Arbeidsgiver skal sørge for et godt og inkluderende arbeidsmiljø i samarbeid og tett dialog med tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte IA arbeidet skal 2 ganger i året settes på agendaen som en integrert del av virksomhetens arbeidsmiljøarbeid hvor både ledelse, tillitsvalgte og verneombud er representert. Felles opplæring bør inngå for å oppnå omforent forståelse for I.A arbeidet Virksomheten skal åpne for personer som har behov for å prøve ut sin arbeids og funksjonsevne i ordinært arbeidsliv

22 NAV arbeidslivssenter IA - tjenester
Rekruttering av IA virksomheter Veilede i IA - ledelse Gjennomføre analyse og planlegging av IA arbeidet Bistå i å evaluere måloppnåelse i IA arbeidet Helsefremmende arbeid - økt medvirkning og mestring Sykefraværsoppfølging - sykefraværsrutiner Arbeidstakere med redusert funksjonsevne Hjelp i vanskelige enkeltsaker – oppfølging/inkludering Senior- livsfasepolitikk Informasjon og veiledning om økonomiske virkemidler Åpne kurs /bedriftsinterne kurs

23 Ansvarsfordeling internt i NAV
Helsefremming/forebygging Reparasjon/tilbakeføring IA-arbeidsplass Arbeidstaker NAV Arbeidslivssenter NAV Kontor Gir råd og veiledning Tilbyr kurs og støtte Veileder og behandler saker Nav er et «mangehodet troll» med mange roller. Dere har NAV kontor og forholde dere til + en til to personer i Arbeidslivssenteret. NAV kontoret jobber primært med enkeltsaker mens Arbeidslivssenteret skal serve på systemnivå og være en støtte til arbeidsplassen med leder og tillitsvalgte i spissen. Felles grensesnitt

24 Sanksjoner fjernes Ingen sanksjoner fra NAV overfor arbeidsgivere som ikke følger opp sine plikter. Arbeidstilsynet skal fortsatt føre systemrettet risikobasert tilsyn, og vil kunne følge opp med reaksjoner. Ingen sanksjoner overfor sykmelder som ikke deltar i dialogmøter. Dersom det er behov for reaksjoner, vil dette kunne ilegges av helsemyndighetene etter helsepersonelloven. Ingen sanksjoner mot sykmeldere som ikke gjennomfører obligatorisk kurs i sykmeldingsarbeid. Partene forplikter seg til aktiv medvirkning i IA arbeidet! Som ledd i HMS arbeidet – forplikter virksomheten seg til å fastsette og følge opp konkrete aktivitets- og resultatmål i sykefraværsarbeidet. Arbeidsgiver skal sørge for et godt og inkluderende arbeidsmiljø i samarbeid og tett dialog med tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte IA arbeidet skal 2 ganger i året settes på agendaen som en integrert del av virksomhetens arbeidsmiljøarbeid hvor både ledelse, tillitsvalgte og verneombud er representert. Felles opplæring bør inngå for å oppnå omforent forståelse for I.A arbeidet Virksomheten skal åpne for personer som har behov for å prøve ut sin arbeids og funksjonsevne i ordinært arbeidsliv

25 Tillitsvalgtes forpliktelser
Tilegne seg nødvendig kunnskap om HMS- og IA-arbeid sammen med arbeidsgiver og verneombud. Bidra aktivt i utformingen av virksomhetens planer, målsettinger og rutiner i IA-arbeidet sammen med ledelsen. Delta i dialogmøter hvis den ansatte ønsker det. Partene forplikter seg til aktiv medvirkning i IA arbeidet! Som ledd i HMS arbeidet – forplikter virksomheten seg til å fastsette og følge opp konkrete aktivitets- og resultatmål i sykefraværsarbeidet. Arbeidsgiver skal sørge for et godt og inkluderende arbeidsmiljø i samarbeid og tett dialog med tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte IA arbeidet skal 2 ganger i året settes på agendaen som en integrert del av virksomhetens arbeidsmiljøarbeid hvor både ledelse, tillitsvalgte og verneombud er representert. Felles opplæring bør inngå for å oppnå omforent forståelse for I.A arbeidet Virksomheten skal åpne for personer som har behov for å prøve ut sin arbeids og funksjonsevne i ordinært arbeidsliv

26 Arbeidstakers forpliktelser
Delta aktivt i HMS- og IA-arbeidet på arbeidsplassen slik at det settes forpliktende resultatmål i virksomheten som bidrar til å nå IA-avtalens nasjonale mål. Opplyse om hvorvidt eget sykefravær har sammenheng med arbeidssituasjonen. bidra aktivt til dialog med nærmeste leder om egen arbeidsevne, medvirke aktivt i utarbeidelse og gjennomføring av egen oppfølgingsplan og nødvendige tiltak for å være i - eller komme tilbake til - arbeid helt eller delvis. Partene forplikter seg til aktiv medvirkning i IA arbeidet! Som ledd i HMS arbeidet – forplikter virksomheten seg til å fastsette og følge opp konkrete aktivitets- og resultatmål i sykefraværsarbeidet. Arbeidsgiver skal sørge for et godt og inkluderende arbeidsmiljø i samarbeid og tett dialog med tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte IA arbeidet skal 2 ganger i året settes på agendaen som en integrert del av virksomhetens arbeidsmiljøarbeid hvor både ledelse, tillitsvalgte og verneombud er representert. Felles opplæring bør inngå for å oppnå omforent forståelse for I.A arbeidet Virksomheten skal åpne for personer som har behov for å prøve ut sin arbeids og funksjonsevne i ordinært arbeidsliv

27 Strategi for IA-arbeidet
Signere ny IA-avtale Utarbeide mål og handlingsplan for eget IA-arbeid innen 12 uker etter inngåelse av ny IA-avtale Minst to årlige møter mellom ledelsen og tillitsvalgte hvor IA-arbeidet evalueres Bør det etableres en egen arbeidsgruppe for IA-avtalen hos dere? 27


Laste ned ppt "NAV Arbeidslivssenter Nordland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google