Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veileder kurs Oppgaver og samarbeid med dommer eller dommer team !

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veileder kurs Oppgaver og samarbeid med dommer eller dommer team !"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veileder kurs Oppgaver og samarbeid med dommer eller dommer team !

2 Veilederkurset Kursramme fra BFK : 6 skoletimer (1 full dag)
Innhold: 3 timer Teori (Obs kriterier, viktige og mindre viktige elementer , karakterskala og skjema), samt obs av AD rollen. 2 timer observering i kamp – gjerne i grupper. 1 time oppsummering med tilbakemelding. Vektlegge felles normer. Målsetning: Dekke behovet BFK har for veiledere i 11’er fotball. Dette for å utvikle dommere i tråd med målsetninger om dette. Målgruppe: Erfarne fotballdommere med interesse for utvikling av dommere innen fotballen. Kurset arrangeres ved behov og gjerne ved inngangen til sesongen, og arrangeres av BFK – gjerne regionalt. Klubbutvikler eller dommerkonsulent finner egnet instruktør og setter tid/sted. Oppfølging: DK’s gruppeledere.

3 Veilederopplæringen   1. Teoridel – dagens program 2. Dommerbedømmelse i kamp rapportskjema m/gjennomgang 3. Dommerbedømmelse i kamp – èn og èn sammen med erfaren veileder 4. Evaluering 5. Autorisasjon

4 Mål for kurset Gi innføring i observasjonsteknikk
Gi innføring i vurderingsteknikk, dvs bedømmelse av det som sees, omsatt til karakter Gi innføring i registreringsteknikk Gi innføring i samtaleteknikk, dvs muntlig og skriftlig fremstilling av prestasjonen Gi innføring i veiledernes rolle i dommeropplæringen

5 Veiledervirksomheten
Er viktig for; å få best mulig dommer til enhver kamp å veilede og utvikle den enkelte dommer å gi dommeren best mulig sportslig og mental støtte å utvikle et aktivt dommermiljø

6 Veilederutvikling - Rekruttere / aktivisere talenter
-  Skolere talenter -  Matche  Ansvar: Krets Region Forbund

7 Resultatene av veilederjobben
Evaluering De beste skal opp Alle må plasseres på riktig sportslig nivå

8 Dommerens viktigste læremuligheter
Teori-kurs TV/video Se på/vurdere andre Kyndig veiledning Være ass dommer Dømme selv

9 Krav til en veileder Fullført en dommereksamen
Gjennomgått opplæring for dommerveiledere Inngående kjennskap til reglene Dessuten; Holde seg à jour med reglene Holde seg praktisk à jour med dommerutviklingen

10 Krav til en veileder (forts)
Evner og forutsetninger for å si meningene sine Når dommeren har dømt dårlig; kunne trekke frem de positive sidene og formulere noe fornuftig som dommeren kan ta med seg Menneskelige faktorer; - avstå å være veileder hvis spesiell antipati eller sympati - vurder ”habiliteten” for; klubbkamerater dommer i nær vennekrets når eget lag deltar har hatt en uoverensstemmelse med dommeren Aldri uttrykke å være fornøyd, for siden å sende en dårlig rapport

11 Kompetansekrav til veiledere
God regelkunnskap Kunnskap om dommertekniske problemstillinger Kunnskap om gjeldende retningslinjer Spilleforståelse Kunnskap om observasjonssystemer og teknikker Kunnskap om dommermiljø og kompetanse på de forskjellige nivå Ærlighet overfor seg selv og dommeren Åpenhet overfor dommeren og samtidig taushetsplikt overfor andre enn dem det angår (dommeren, DK og veilederen).

12 Generell opptreden Bedøm prestasjonene kun i denne kampen
Egne kjepphester er tabu La ikke andre påvirke din karaktersetting Rapportens innhold skal være en sak mellom veileder – dommer og den myndighet som skal ha rapporten Etter kampen – la ikke samtalen bli ”enetale” (Hensikten er at dommer/dommertrioen skal bli klar over sin styrke og svakheter)

13 Veileder Dommer Før kampen
Påvirk dommeren/dommertrioen positivt, slik at de kan gi et positivt førsteinntrykk overfor; - lagledere - spillere - publikum Eventuelt hjelpe dommeren med praktiske ting Husk – i alle henseende er veilederen tilstede for å gjøre dommerne bedre!

14 Dommerteamet Innordne forberedelsene slik at veilederen har anledning til å gjøre jobben sin. Det gjelder; Fremmøte Administrative forberedelser Inspeksjon bane, baller og utstyr Orientering og ”ordensregler” til laglederne Samtale med assistentdommerne Oppvarming Under kampen Dommer/dommertrioen bryr seg ikke om veilederen

15 Veilederen under kampen
Plassering på tribunen: Best mulig oversikt for å vurdere dommerens avgjørelser Assistentdommerens avgjørelser og arbeidsområde Unngå andre kolleger – dommere/veiledere Presse, publikum Noter alt som skjer – stol ikke på hukommelsen Tenk gjennom eventuelle tegn til dommeren I pausen skal dommeren hvile ! Men oppsøk dommeren hvis du mener du kan bidra med positive innspill til andre omgang.

16 Veilederen – under kampen, forts ….
Gå i garderoben også hvis dommer ber om det; Gi en kort veiledning Foreslå endringer – plasseringer, toleransegrenser og lignende Kvitter ut vanskelige situasjoner Obs, obs, obs Vær sikker på at rådene du gir, får ønsket effekt, f. eks: Frisparklinje Løpsmønster for å bedre samarbeidet Ikke drøft enkeltsituasjoner i pausen

17 Veilederen etter kampen
La dommeren roe seg Lytt til dommerens og assistentdommernes forklaringer Gjør et selvstendig situasjonsbilde – sørg for å ha samme virkelighetsoppfatning Vær rolig og behersket Ordlegg deg korrekt – det er kun det som blir diskutert i garderoben som skal gjenspeiles i rapporten - Gi ros - Ikke gå rundt grøten - Si meninga di

18 Veilederen etter kampen forts ….
6. Ikke diskuter dommerens kampledelse med noen 7. Ikke gi inntrykk/uttrykk til andre 8. Ikke uttal deg til media (men kom gjerne med regelopplysninger) 9. Send korrekt rapport til vedkommende myndighet (Husk – er det noe du har glemt å ta opp i garderoben, skal det heller ikke med på rapporten) 10. Send vurderingsskjema på assistentdommerne

19 Veileder kurs Hvordan fylle ut rapportene og tolke karakterer og skalaene !

20 Tallkarakterene 9,0 – 10 En førsteklasses prestasjon. Betyr at dommeren har vist en kampledelse med en dyktighet langt utover det vanlige. En meget sjelden karakter som brukes for en helt utmerket og nærmest feilfri prestasjon. Det må også ha vært mange vanskelige vurderinger som har satt dommer (teamet) på store prøver. 8,5 – 8,9 En meget god prestasjon. Betyr at dommeren har vist en kampledelse som er klart bedre enn det vanlige for nivået. Vedkommende skal ikke ha gjort noen gjennomgående feil i en vanskelig kamp, og veileder må påpeke viktige elementer som gjør dommer fortjent til karakteren. 8,0 – 8,4 En god prestasjon på dette nivået. Betyr at dommeren har vist en kampledelse som er god og forventet, og ikke har gjort noen alvorlige eller gjennomgående feil.

21 Tallkarakterene 7,5 – 7,9 En tilfredsstillende prestasjon. Betyr at dommeren har vist en kampledelse som er jevnt bra, og tilsvarer gjennomsnittet for det nivå han dømmer på. Benyttes også der det er begått avgjørende feil i kampen eller gjennomgående flere feil, hvor man ellers ville gått høyere på skalaen. Eksempelvis kan ikke miss på RK situasjoner gi bedre karakter enn dette nivået. 7,0 – 7,4 En prestasjon under forventet på dette nivået. Betyr at dommeren har vist en kampledelse som ligger under det som kreves og forventes for å dømme på dette nivået. Om dommer begår aktive regelbrudd, kan aldri karakteren komme høyere enn dette.

22 Tallkarakterene 6,0 – 6,9 En dårlig prestasjon. Betyr at dommeren har vist en kampledelse som er klart for dårlig for dette nivået. Dommer viser manglende kapasitet i forhold til dømming på dette nivået. 5,0 – 5,9 En meget svak prestasjon. Betyr at dommeren har vist en kampledelse som helt åpenbart ikke holder mål på dette nivået. Dommer må nedgraderes til lavere nivå.

23 1 - PERSONLIGE KVALITETER a) Lederegenskaper
1. Dommerens opptreden på banen: førstegangsinntrykket forhold til spillerne  kroppsspråk  temperament  tillitskapende  ro og avbalanserthet i alle situasjoner  2. Dommerens utøvelse av lederfunksjonen: evne til å skape en positiv atmosfære  evne til å fremstå som lederen skal ikke være ” brems ” på positivt spill og underholdning ledelse av kvartett/ selvstendighet/ samarbeid utvise naturlig autoritet

24 1 - PERSONLIGE KVALITETER (forts) a) Lederegenskaper
3. Dommerens evne til i enhver situasjon ikke lar seg påvirke av andre: ikke la seg påvirke av reaksjoner/kritikk uberettigede fordeler kompensasjoner skadesituasjoner Dommerens evne til sikkert, besluttsomt og modig å treffe sine avgjørelser Dommerens bruk av tegngiving og fløyte som middel i kampledelsen Dommerens objektivitet under samtalen etter kampen: forståelse for kritikk/innspill vilje/evne til å huske episoder evne til å forfekte egen mening evne til å lytte

25 1 - PERSONLIGE KVALITETER (forts) b) Plassering i forhold til spillet og dets utvikling
1. Dommerens evne til å følge spillet slik at han/hun til en hver tid har overblikket og innsyn i situasjoner forutseende tenke neste trekk vid diagonal skape vinkel 2. Dommerens evne til å utnytte de naturlige pauser for å innta best mulig plassering ved igangsettelser. 3. Dommerens bevegelsesmønster og bruk av diagonalsystemet. Herunder evnen til fleksibilitet i forhold til spillets utvikling og spillesystemer. plassering i forhold til assistentdommere ball mellom dommer og ass.dommer 4. Dommerens arbeidsområde fysisk kapasitet hurtighet bakover løp utnyttelse av ” ledige områder ” ikke i veien for spillet og spillerne

26 2 - KJENNSKAP TIL OG TOLKNING AV REGLENE – SPILLEFORSTÅELSE
1. Dommerens generelle kjennskap til spillereglene, avgjørelse under spillets gang og kommentarer/begrunnelse etter kamp. 2. Dommerens kjennskap til spillereglenes hensikt og ” ånd ”, her spesielt evnen til å skille det vesentlige fra det uvesentlige. 3. Dommernes evne til å omsette sin regelkunnskap i praksis, spesielt angående forseelser gjort med overlegg/hensikt og forseelser forårsaket av iver/uvørenhet, bruk av fordelsregelen og personlige bestrafninger. 4. Dommerens evne til å bruke NFF’s retningslinjer og nødvendig innsikt i Turnerings-/kampreglement.

27 3 - DISIPLIN OG KONTROLL 1. Dommerens evne til å ha kontroll over spillet og spillerne og sammen med sine assistenter og 4. dommer ledere (og andre i teknisk område). 2. Dommernes evne til å kunne stramme inn og begrense sin inngripen i kampen i takt med spillets utvikling og prøve å bidra til at kampen får en positiv utvikling. 3. Dommerens evne til å gripe resolutt inn ved overtredelser som anses alvorlige og farlige. 4. Dommerens evne til å benytte seg av tilsnakk, advarsel og utvisning, når det er nødvendig for å ha kontroll på kampens utvikling.

28 3 - DISIPLIN OG KONTROLL (forts)
5. Dommerens evne til å fornemme og oppfatte situasjoner som kan medføre for at spillet utarter nærhet til spillet være oppmerksom/fornemme at ting kan skje der ballen ikke er ” ha det i øyekroken ” og ” øyne i nakken ” evnen til å avsløre for spillerne at dommeren er oppmerksom på at noe kan skje forebygge 6. Dommerens evne til å kontrollere kampen ved hjelp av konsentrasjon og engasjement.

29 BESKRIVELSE AV KAMPENS VANSKELIGHETSGRAD
LETT En kamp som ikke inneholder noen vanskelige situasjoner eller utfordringer for dommer. NORMAL En kamp som inneholder få vanskelige situasjoner, Kampen krever ingen ekstraordinær innsats av dommeren, Kampen regnes som en normal utfordring på dette nivået. VANSKELIG En kamp som inneholder noen vanskelige situasjoner, Kamp som krever litt ekstra innsats av dommeren, og som byr på noen flere utfordringer enn det som er vanlig på dette nivået. MEGET VANSKELIG En kamp som inneholder atskillige vanskelige situasjoner, Kamp som krever ekstraordinær innsats av dommeren, og gir dommeren meget store utfordringer. Gjerne en kamp med en spesiell atmosfære.

30 FAKTORER SOM PÅVIRKER VANSKELIGHETSGRADEN
Trioens evne til å oppfatte kampens karakter og spillernes innstilling til kampen, Spillernes innstilling til hverandre og aksept for trioens avgjørelser, Dommernes evne til å løse de problemer de blir stilt overfor før og under kampen, Kampens viktighet, Vær / baneforhold, Antall tilskuere og deres oppførsel, Ledere og treneres oppførsel, Tidligere møter mellom samme lag, Spesielle hendelser.

31 VEILEDNING ASSISTENTDOMMERRAPPORT
1.   VURDERING AV OFFSIDE: Kjennskap til regelen Utøvelse av fortolkningene Hva er straffbar offside Delta i aktivt spill Forstyrre motspiller Oppnå fordel av sin posisjon 2. PLASSERINGSEVNE/BEVEGELSESMØNSTER: Korrekt plassering i forhold til nest siste forsvarer Forflyttning under spillets gang Sidelengs bevegelse og blikket vendt mot banen Hurtighet Følge spillet ned til kortlinjen

32 VEILEDNING ASSISTENTDOMMERRAPPORT (forts)
3. SAMARBEID MED DOMMER(E)/INNGRIPEN VED FORSEELSER, SPILLEFORSTÅELSE: Kontakt med dommer under spillets gang Tegngiving Oppmerksomhet ved forseelser Inngripen – mot Lese spillet Ha en tilnærmet lik forståelse av reglene som dommeren Riktig inngripen til rett tid Avklare ansvarsfordeling med dommer Frisparkbedømmelser Hjørnespark Målspark Godkjenning av mål

33 VEILEDNING ASSISTENTDOMMERRAPPORT (forts)
4. GENERELLE OBSERVASJONER / HOVEDINNTRYKK AV AD: Totalinntrykk av innsatsen Stil og profil Kvalitet i forhold til kampens utfordringer Troverdighet Ydmykhet Personlighet Åpenhet i evaluering

34 Lykke til med sesongen ! Takk for i dag.


Laste ned ppt "Veileder kurs Oppgaver og samarbeid med dommer eller dommer team !"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google