Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regjeringen mener • God rekruttering, et høyt kunnskapsnivå og videreutvikling av kunnskapssystemene er av avgjørende betydning for at landbruks- og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regjeringen mener • God rekruttering, et høyt kunnskapsnivå og videreutvikling av kunnskapssystemene er av avgjørende betydning for at landbruks- og."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 Regjeringen mener • God rekruttering, et høyt kunnskapsnivå og videreutvikling av kunnskapssystemene er av avgjørende betydning for at landbruks- og matsektoren skal nå de landbrukspolitiske målene. Regjeringen vil • Arbeide for å styrke kompetansen og rekrutteringen til landbruksyrkene og til industri som baserer seg på landbrukets ressurser. • Evaluere struktur og innhold i landbruks- og gartnerutdanningen på videregående nivå, kartlegge fagskoletilbudet og samfunnets behov for landbruks- og matfaglig utdanning i fagskolene. • Tiltak for å stimulere til økt søking til høyere landbruksfaglig utdanning vil bli vurdert.

4 Skog Energi og miljø Maskiner Bygninger, tekniske installasjoner Regnskap Økonomisk planlegging Næringsutvikling Politikk og rammebetingelser Marked Planter Jord Dyr

5

6 Landbruket trenger lyse hoder! Derfor er det viktig med riktig informasjon til ungdom som skal velge utdanning  Flere må kjenne til mulighetene innen naturbruk  Flere skal få kunnskap om arbeid og karriere innen landbruket

7 • Naturressurser • Folkehelse • Klima • Matsikkerhet • Bærekraftig produksjon • Økonomisk og sosial utvikling • Energisikkerhet • Dyrevelferd

8 • Hver tiende bedrift i Norge er en landbruksbedrift • Landbruks- og matindustrien sysselsetter 45.000 mennesker • Matindustrien er landets største industrisektor • I tillegg til å produsere mat leverer landbruket både miljøvennlig energi, landskapspleie, helse- sosial- og utdanningstjenester, aktiviteter og tilbud om overnatting og servering

9 • Landbruk er kompetansekrevende. Bonden trenger god agronomisk grunnkompetanse fra videregående skole samt målrettet etter- og videreutdanning. • Utdanningsprogram naturbruk i videregående skole gir en god grunnutdanning: – For den praktiske yrkesutøveren innen jordbruk, skogbruk og gartnernæring – For den som skal videre på høyere utdanning innen landbruksområdet. Hvis du synes kompetanse er dyrt – prøv inkompetanse!

10 Selv om det er viktig at alle bønder er agronomer, er det ikke alle agronomer som blir bønder! Det er behov for arbeidskraft innen landbruket: • Avløsere og fagarbeidere i husdyrproduksjon • Maskinførere • Fagarbeidere innen salg, produksjon og service • Instruktører og aktivitetsledere på besøksgårder • Skoleassistenter på naturbruksskoler • Forsøksteknikere • Skjøtsel av skog og kulturlandskap • Div. innen stell av planter, dyr, natur og teknologi

11

12 • Lokalt • Regionalt • Nasjonalt • Globalt

13 Landbruket vil spille en sentral rolle i å løse framtidas utfordringer på mange viktige felt. Eksempler offentlige på arbeidsplasser:  Landbruks- og matdepartementet  Miljøverndepartementet  Olje- og energidepartementet  Kommuner og fylkeskommuner Har du en politiker i magen? Flere ministre i forskjellige departement har hatt landbruksutdanning

14 Rådgivere med landbrukskompetanse er etterspurt av både offentlige etater og private bedrifter ”Miljøfagene kan komme til å spille en like stor rolle for norsk næringsliv i årene framover som teknologifagene. I utlandet er naturvitere allerede de mest etterspurte” (BI- professor Torger Reve)  Norsk Landbruksrådgivning  Banker og forsikringsselskap  Bioforsk  Norges vassdrags- og energidirektorat  NORAD  - og veldig mange andre!

15

16 Norsk Landbruksrådgivning: • Av NLRs 270 medarbeidere vil 70 gå av med pensjon fram til 2020. • NLR har de siste årene ansatt ca 20 nye per år. Totalt vil det bli 150-200 nyrekrutteringer fram til 2020. • Det trengs basiskompetanse innenfor jordbruk hvis vi fortsatt skal drive matproduksjon her i landet. • NRL rekrutterer i hovedsak folk med mastergrad innenfor jordbruk, hagebruk, landbruksbygg, maskinteknikk, økonomi m.m. • NLR sliter med å få tak i fagfolk på flere områder, og ansetter stadig flere utlendinger

17 • I Norge skifter ca 800 landbrukseiendommer eier hvert år • Det utdannes årlig under 400 agronomer • Dette gir et agronomunderskudd på 400 hvert eneste år! • Manglende agronomisk kompetanse kan bli en trussel mot dyrevelferd, helse, miljø, matsikkerhet og mangfold

18 • For å møte framtidas utfordringer på miljø- og ressurssida, er dette nødvendig:  Doble antall elever som velger naturbruk  At langt flere av naturbrukselevene velger yrkesutdanning innen landbruk, skogbruk og gartnernæring  At de som tar studieforberedende innen naturbruk har høyere landbruksutdanning som førsteprioritet  At flere fra studiespesialiserende utdanningsprogram også velger høyere landbruksutdanning

19 Antall studenter innen primærnæringsfag inkludert fiske og havbruk fra 1995 til 2008 (Landbrukets utredningskontor 2009)

20  Midler tildelt i jordbruksavtalen 2010  Prosjektleder fra 1.mai.2011  3-årig prosjekt  Tre prosjekteiere:  Landbruks- og matdepartementet  Norsk Bonde- og Småbrukarlag  Norges Bondelag Prosjektleder ansatt i Norges Bondelag

21  Øke rekruttering til landbruksutdanning på alle nivå og øke kunnskapen om yrker og utdanninger innen landbruk  Etablere tettere kontakt/nettverk og mer samarbeid mellom næring og utdanningsinstitusjoner, og mellom utdanningsinstitusjonene  Utvikle modeller for framtidig organisering av rekrutteringstiltak, samt utvikle verktøy til bruk i arbeidet med å rekruttere ungdom til landbruksutdanning.  Prosjektet ses i sammenheng med øvrige midler til rekruttering og kompetanse i landbruket

22 www.velglandbruk.no


Laste ned ppt "Regjeringen mener • God rekruttering, et høyt kunnskapsnivå og videreutvikling av kunnskapssystemene er av avgjørende betydning for at landbruks- og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google