Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biogass Ørland Presentasjon på Biogass 09 Fosen, 11

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biogass Ørland Presentasjon på Biogass 09 Fosen, 11"— Utskrift av presentasjonen:

1 Biogass Ørland Presentasjon på Biogass 09 Fosen, 11
Biogass Ørland Presentasjon på Biogass 09 Fosen, 11. mai Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS

2 ECgroup AS - Kreativ kraft
Sverre Løkken Svein Sandbakken Eirik Jørum Torgeir Olsen Marina Malkova Marked Marked Nett Nett Ove T. Nesbø Maria R Johansen Linn Naper Ola T. Atkinson Strategi Strategi Marked Miljø Nett Miljø Jørn Bugge Jørgen Bjørndalen Håvard Moen Lise Eriksen

3 Innhold Bakgrunn for Biogass Ørland
Biogass fra husdyrgjødsel – et kinderegg? Litt om biogass Biogass Ørland Vegen videre

4 1. Bakgrunn for Biogass Ørland
Svein Lillengen tenker, lærer, prøver og begeistrer Og finner ut at gammel kunnskap og ny teknologi fungerer Ørland kommune lager en klima- og energiplan Og ser at over halvparten av klimautslippene i Ørland kommer fra landbruket Bøndene, kommunen og kraftlaget bestemmer seg for å gjøre noe Og tenker at et globalt problem kan bli en lokal mulighet? Ørlendingene gjennomfører en forstudie Og finner ut at biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel er et kinderegg

5 2. Biogass fra husdyrgjødsel – et kinderegg?
Produksjon av fornybar energi Fra klimagass til energiressurs Gass, strøm, varme, drivstoff Økt verdiskaping i landbruket Agronomisk drift ved bruk av vekstskifter Større spredningsfleksibilitet Optimalisert logistikk for sentrale anlegg Reduserte klimagassutslipp Fangst av metan Mindre bruk av kunstgjødsel

6 3.1 Litt om biogass - Hva er biogass?
Produsert fra nedbryting av organiske materialer Består hovedsakelig av metan og karbondioksid Brennverdi i naturgass (82-93% metan): ca.10 kWh/Sm3 Brennverdi i biogass (50%-70% metan): ca. 6 kWh/Sm3

7 3.2 Litt om biogass - Mange typer råstoff
Gjødsel Lett tilgjengelig Energivekster Dyrt i Norge Matavfall Betydelig inntektskilde Kloakkslam Uheldig å kombinere med ”reint husdyrgjødsel” Landbruksavfall Kasserte siloballer, avfall fra grønnsaksproduksjon etc Fiskeavfall og slakteriavfall Må hygieniseres

8 3.3 Litt om biogass - Anaerob fermenteringsprosess – typisk anlegg

9 3.4 Litt om biogass - Enkel verdikjede i tre deler
1 Logistikk Håndtering av gjødsel og biorest 2 Biogassproduksjon Omdanning til biogass 3 Energiforedling Foredling av biogass / distribusjon av energi Lagring og transport av gjødsel til reaktor Lagring og transport av biorest fra reaktor Miljøeffektiv gjødsling av biorest Salg av overskytende biorest til korn- og grønnskapbønder Dokumentasjon av redusert avrenning og bruk av kunstgjødsel Håndtering av annet bioråstoff Forbehandling av alt bioråstoff Biogassproduksjon Forhåndslagring av biorest Dokumentasjon av behandlet biomasse, biogassproduksjon og reduserte klimautslipp Eventuell foredling av biogass til varme, elektrisitet eller drivstoff Distribusjon av energi i form av biogass, varme, strøm eller drivstoff Dokumentasjon av foredlet og distribuert energi og reduserte klimautslipp

10 3.5 Litt om biogass - Energibærere og energikvaliteter

11 4.1 Biogass Ørland - Naturgitte gode forutsetninger

12 4.2 Biogass Ørland - Mange ressurser
Tett landbruksmiljø – mye gjødsel i et lite område Tilgang til råmaterialer Husdyrgjødsel Biprodukter fra næringsmiddelindustri Matavfall fra storhusholdninger Kunder som kjøper varme, gass og/eller strøm Bønder og kunder som kan benytte seg av bioresten Aktiv kommune og lokalt energiverk Vilje og gjennomføringsevne

13 4.3 Biogass Ørland - Nøkkeltall
Det er tilgjengelig tonn/år gjødsel fra storfebesetninger i Ørland. Av dette kan en bioreaktor kan generere 1,4 mill m³/år biogass med et energiinnhold på 7 GWh/år. Det er et betydelig marked for varme lokalt på Brekstad, med Ørland Hovedflyplass som største avtaker Investeringskostnad for anlegget: 15 – 20 mill kroner

14 4.4 Biogass Ørland - Grensesnitt og rollefordeling
Samling av gjødsel og andre råmaterialer Lagring og håndtering av råmaterialer ved reaktoren Omdanning av biomasse til biogass i reaktoren Inn- og uttransport av gjødsel og bioresten Foredling av biogassen til el og varme, CH4, drivstoff Transport av sluttproduktet til sluttbrukeren Sluttbruk Landbruket - bondesamvirket Energiselskapet Sluttbruker Råmaterialer Biogass-anlegg Biorest Gass Varme Strøm Gjødsel

15 4.5 Biogass Ørland - To alternative modeller for eierskap
Det skissers to alternative modeller for eierskap: Bøndene (eventuelt et bondesamvirke) og Fosenkraft AS eier ØB, med en avklart fordeling av aksjene (34/66, 50/50 eller 49/51) Fosenkraft AS eier ØB 100 %. Fosenkraft Bondesamvirke Ørland Biogass AS

16 4.6 Biogass Ørland - Konsulentens konklusjoner
Gjødsel, biorest og bioreaktor: Alt 1 Sentralisert struktur for bioreaktor nordvest på Flystasjonen, med ”rimeligste logistikk” – inngå avtale med FB om bygsling av tomt Alt 2 Desentralisert struktur for bioreaktorer Energiomforming og energisalg: Trinn 1 Direkte salg av biogass til FB, TINE og ØFJV - Inngå forpliktende avtaler om salg av biogass med FB, TINE og FJV Trinn 2 Mulig bygging av CHP-anlegg – avhengig av marked og myndigheter (grønn kraft) - subsidiert anlegg for oppgradering til biodrivstoff Finne riktig tidspunkt for realisering og inngå allianser med andre titakshavere i Norge.

17 5.1 Vegen videre - To nye selskaper etableres
Et nytt landbrukssamvirke Biogass Fosen SA Et miljø- og energisamvirke Skal håndtere gjødsel og annen råvare: Transport Lagring Spredning Salg av overskuddsgjødsel ”Biogassreaktor AS” Fosenkraft + Biogass Fosen Min 51% landbrukseid Selskapet skal: Planlegge og bygge biogassfabrikken Selge gass og varme (strøm, drivstoff)

18 5.2 Vegen videre - Utvikle forretningsplan og underlag for beslutning
Biogass Fosen SA Forretningsplan Forprosjekt med fokus på logistikk knyttet til husdyrgjødsel og biorest ”Bioreaktor AS” Forretningsplan Forprosjekt med fokus på valg av teknologi- og leverandør

19 Landbruksvirkemidler
5.3 Vegen videre - Biogass fra husdyrgjødsel - Samfunnsoppgaver 1 Håndtering av gjødsel og biorest 2 Omdanning til biogass 3 Foredling av biogass / distribusjon av energi Redusere lokale utslipp som avrenning, lukt etc Optimalisere gjødselbruk Redusere bruk av kunstgjødsel Redusere utslipp av metan og lystgasser Økt produksjon og bruk av fornybar energi Landbruksvirkemidler Klimakvoter Enovavirkemidler

20 5.4 Vegen videre - Biogass Ørland – Fullskala pilotanlegg på Brekstad
Sterke og relevante ressurser Stor husdyrtetthet og kort avstand til store energibrukere Tydelige og aktive prosjekteiere Et godt konsept Om samfunnet vil ta tak i klimagassutslippene fra landbruket, er Ørland klar for å starte opp. Ørland i vinden


Laste ned ppt "Biogass Ørland Presentasjon på Biogass 09 Fosen, 11"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google