Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MediaStud AS: økonomisk og strategisk status

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MediaStud AS: økonomisk og strategisk status"— Utskrift av presentasjonen:

1 MediaStud AS: økonomisk og strategisk status
Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim,

2 Agenda Oppsummering Økonomi – slide 3 Inntektsbildet – slide 4
Kostnadsbildet – slide 8 Driftsresultat – slide 10 Balansebildet – slide 12 Case: Student-TV – slide 14 Virksomhet 2006 – slide 16 Virksomhet 2007 – slide 17 Strategiske utfordringer – slide 18 Bjørn Johan Bye

3 Driftsresultatet er forbedret fra +154´ i 2002 til +538´ i 2006
Driftskostnadene i selskapet er nå under kontroll, mens inntektssiden vokser jevnt Driftsresultatet er forbedret fra +154´ i 2002 til +538´ i 2006 Utvikling inntekter, kostnader og margin ved driften (000) Driftsinntekter Driftskostnader Bjørn Johan Bye

4 Selskapets inntekter passerte 3 MNOK i 2006
Selskapets inntekter i i hovedsak kommersielt basert, selv om driftsstøtte fortsatt utgjør 27 % Driftsinntekter 2006 fordelt på ulike kilder (000) 850 3 104 248 2 005 Bjørn Johan Bye

5 Brorparten av eksterne inntekter kommer fra salg av avisannonser – resten fra produksjonsoppdrag
Inntektene fra annonsesalg utgjorde 1,775 MNOK i 2006… …hvorav Under Dusken stod for >98 % Fordeling av eksterne inntekter 2006, totalt 2 MNOK Sendeavtalen med TV-Trøndelag ble oppgradert høsten 2006 med tilleggspunkter som gir MediaStud mulighet til direktesalg av TV-reklame Student-TV bygde opp en markedsgruppe for salg av reklame. Regnskapet for året viser NOK 89% 11% Andre inntekter Annonsesalg Selskapet vil heve annonseprisene i Under Dusken fra årsskiftet, og forsette satsingen på TV-reklame Bjørn Johan Bye

6 Uklare fremtidsutsikter
Sterkt reklamemarked kombinert med effektivt salg i Under Dusken har gitt 50 % vekst i annonseinntekter Inntektene fra salg av reklame har i gjennomsnitt økt med 10,6 % per annum Uklare fremtidsutsikter Annonseinntekter (000) Annonsering i aviser vokser med 9,4 % fra 2006 til 2007 Annonsering via internett vokser raskt. Annonsering i TV faller med -1,1 % Reklamespending er fallende blant SMB-bedriftene hvilket kan peke mot dårligere tider for markedet totalt + ÷ Bjørn Johan Bye

7 Endring i annonsespending 2006-2007 ihht. AC Nielsen
Utsiktene for reklamemarkedet framover er uklare, men internett er posisjonert for vekst Veksten i annonsering blant SMB-bedrifter vokser kun med 2 % fra 2006 til 2007 Endring i annonsespending ihht. AC Nielsen Bjørn Johan Bye

8 Driftskostnader 2006 fordelt på ulike kilder (000)
Kostnadsbildet domineres av variable kostnader – med tilhørende fleksibilitet Kostnadene fordeler seg hovedsakelig på innkjøp og kostnader knyttet til produksjon og distribusjon av mediene Driftskostnader 2006 fordelt på ulike kilder (000) 972 353 996 67 178 2 566 Bjørn Johan Bye

9 Selskapets største kostnadspost er trykking av Under Dusken
Innkjøpskostnader stammer stort sett fra trykking av Under Dusken Andre driftskostnader er knyttet til innholdsproduksjon i mediene 89% 7% 4% Trykking Distribusjon Andre kostnader Fordelinger for posten Innkjøp 2006, totalt 972´ 9% 14% Kostnadsført utstyr Tap på fordringer Teknisk vedlikehold Andre honorarer Telefon Porto TONO avgift Regnskapshonorar Markedsføring Forsikringer Annet Fordelinger for posten Andre driftskostnader 2006, totalt 996´ 7% 6% 4% 27% Bjørn Johan Bye

10 Selskapet har i dag en historisk god lønnsomhet
Selskapet oppnådde en driftsmargin på 17 % i 2006 3 104 -2 566 538 Driftsresultat for MediaStud AS 2006 (000) Bjørn Johan Bye

11 Selskapets lønnsomhet bedret seg sterkt de siste årene
Sterkere fokus på økonomistyring kombinert med et sterkt reklamemarked er hovedårsakene Selskapets lønnsomhet bedret seg sterkt de siste årene Utvikling i driftsmargin og egenkapitalrentabilitet Driftsmargin % Egenkapitalrentabilitet % 23% 17% 7% 7% 6% 5% 3% 3% 0% -3% Bjørn Johan Bye

12 Selskapets balanse er svært sterkt, med sterk likviditetsbase
Likviditeten økte kraftig i løpet av 2006 Utvikling i egenkapitalandel (venstre akse) og likviditetsgrad (høyre akse) 4,0 4,2 3,8 5,2 78% 82% 79% 80% 85% Egenkapitalandel % Likviditetsgrad Bjørn Johan Bye

13 Utstyrsparken er skrevet ned… …mens likviditeten øker
De gode tidene er utnyttet til å avskrive utstyrsparken, og til å bygge opp likviditeten i selskapet Utstyrsparken er skrevet ned… …mens likviditeten øker Bokført verdi av teknisk utstyr og avskrivninger (000) Omløpsmidler i form av bankinnskudd (000) Teknisk utstyr Avskrivninger Bjørn Johan Bye

14 Driftsresultatet er forbedret fra -127´ i 2002 til +100´ i 2006
Student-TV har gjennomført en økonomisk snuoperasjon fra økonomisk kaos til god kostnadskontroll Driftsresultatet er forbedret fra -127´ i 2002 til +100´ i 2006 Utvikling i inntekter og kostnader knyttet til drift (000) 545 518 501 503 454 NOK 429 NOK 382 374 370 355 Driftskostnader Driftsinntekter Bjørn Johan Bye

15 Som eget selskap ville Student-TV vært teknisk konkurs i 2004
Mediet har opplevd sterk likviditetsskvis i perioden Utvikling i egenkapitalandel (venstre akse) og likviditetsgrad (høyre akse) Student-TV 71% 1,1 43% 0,9 6% 5% 0,5 0,4 -58% 0,1 Egenkapitalandel Likviditetsgrad Bjørn Johan Bye

16 Viktigste saker i 2006 var å forbedre økonomistyringen og å vurdere grunnlaget for ny radiokonsesjon
Selskapet innførte nye økonomiinstrukser i april 2006 Nytt økonomisystem installert ila. 2006, operativt fom Systemet forenkler bokføring og tillater kontinuerlig oppfølging av den økonomiske situasjonen. Ny radiokonsesjon Deler i dag en konsesjon med RadioAdressa, og opererer en sendeflate dårlig tilpasset studentenes lyttervaner. Endringer i konsesjonsregimet åpner for flere 24/7-frekvenser Økt sendeflate gir utfordringer mtp. driftskostnader Nye selskapsvedtekter Selskapet har på oppdrag fra generalforsamlingen utarbeidet et forslag til nye vedtekter for selskapet. Forslaget styrker styrets og medienes myndighet. TV-reklame/ sendingsavvikling MediaStud har reforhandlet sendeavtalen med TV-Trøndelag. Endringen har to effekter: MediaStud kan selge reklame ifb. sendingene Kostnader ved avvikling av sendinger reduseres StudentTV har bygget opp en markeds- og salgsavdeling Bjørn Johan Bye

17 Oppgaver for selskapet 2007 (I)
Økonomistyring Fortsatt fokus på økonomistyring Forsterke opplæring/kompetanse hos økonomiansvarlige Ny radiokonsesjon Endelig avgjørelse angående søknad om ny konsesjon for Studentradioen Sentraladministrasjon Styrke styrets handlingskraft gjennom å opprette en administrasjon til støtte i den daglige driften Teknologiplattform Undersøke muligheten for å samle selskapets IT-ressurser på en teknologiplattform. Vurdere evt. besparelser i innkjøp Bjørn Johan Bye

18 Oppgaver for selskapet 2007 (II)
Prisøkninger annonser Styrke topplinjen gjennom prisøkninger for annonser i Under Dusken fom Investeringer Gjennomgå det fremtidige investeringsbehovet for selskapet, også mtp teknologiplattform Selskapsforn Vurdere hensiktsmessigheten av dagens selskaps-organisering opp mot alternativer ihht. eiernes ønsker Målsettinger enhetene Utvikle konkrete målsettinger for enhetene i selskapet. Samlokalisering Vurdere status, og evt. alternative løsninger for samlokalisering av mediene i selskapet Bjørn Johan Bye

19 Selskapet har to strategiske hovedutfordringer: distribusjon og innholdsproduksjon
Dårlige sendeflater Svak tilstedeværelse på internett Avhengighet av TV-Trøndelag Når ikke ut til hvor målgruppen befinner seg Økte sendeflater krever større innholdsproduksjon Nye distribusjonsmåter (nye medier) innebærer andre format på innholdet Større kompetansebehov Tverrmedielt samarbeid Bjørn Johan Bye

20 Selskapet har to strategiske hovedutfordringer: distribusjon og innholdsproduksjon
Internett Muliggjør sending av alle typer medier Dårlig teknologisk kunnskap i dag Lite samarbeid på tvers Distribusjon Kabel-TV Ønsker avtale om å bruke kabel-TV på studentbyene Når målgruppen direkte Flere muligheter for utvidelser av programinnhold Radio Vurderer 24/7-konsesjon Usikker finansiering pt. Innholdsproduksjon på ny sendeflate kan vise seg krevende. Bjørn Johan Bye

21 Selskapet har to strategiske hovedutfordringer: distribusjon og innholdsproduksjon
Samlokalisering Satsing på internett vil kreve leveranser av innhold på tvers av enhetene Samlokalisering er i stor grad en forutsetning for dette Innholds-produksjon Organisasjon Selskapet driver på frivillig basis Større krav til innsats fra utdanningsinstitusjonene truer mulighetene til å øke innholdsproduksjonen Kompetanse Nye medier krever større krav til rammeverket rundt innholdet Selskapet blir mer avhengig av kompetanse hos medarbeiderne Bjørn Johan Bye


Laste ned ppt "MediaStud AS: økonomisk og strategisk status"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google