Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skyldnerens eiendeler Geiranger 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skyldnerens eiendeler Geiranger 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skyldnerens eiendeler Geiranger 2010
Lotte Lundby Kristiansen

2 Utgangspunktet: skyldnerens eiendeler skal selges til dekning av kreditorenes krav
Gol. § 1-1: lovens formål: ”…innfrir sine forpliktelser…” ”…ordnet fordeling av skyldnerens midler…”

3 Hensyn: Skyldneren skal gjøre opp for seg
Gjenvinne kontrollen over økonomien Skyldners fysiske og psykiske helse Rettferdiggjøring i forhold til folks alminnelig betalingsmoral Skyldnerens samvittighet og ansvarsfølelse I forhold til bolig

4 VURDERING AV SKYLNDERENS EIENDELER FØR ÅPNING
Utgangspunktet: Skyldners ansvar for å opplyse søknaden, gol. §2-1 Sine eiendeler Ektefelle/samboers eiendeler Identifisering av eiendelene Namsmannens ansvar for at saken er tilstrekkelig opplyst, jf. gol. § 2-3

5 Anledningen til å foreta salg og verdsetting
Gol. § 2-5: namsmannen finner det åpenbart at skyldneren har eiendeler som må selges og at salget må være gjennomført før gjeldsforhandlinger åpnes Formål: Sikre at gjeldsforhandlinger kan gjennomføres innen fire måneder Namsmannen kan ikke pålegge salg, men sette vilkår før åpning av gjeldsforhandling, jf. gol. § 3-1

6 ”åpenbart” Namsmannen må ta stilling til skyldnerens behov i forhold til eiendelen Er vurderingen verdiavhengig, må namsmannen foreta en verdivurdering – ikke nødvendigvis en formell verdisetting jf. gol. § 4-7 Strengt krav til sikkerhet i beslutningen – enhver form for tvil skal komme skyldneren til gode

7 ”salget bør være gjennomført før gjeldsforhandling åpnes”
Namsmannen må vurdere eiendelens omsettelighet: Kan salget gjennomføres i forhandlingsperioden? Namsmannen har anledning til å starte salgsforberedelsene, jf. gol. § ledd

8 Skyldnerens rett til å beholde eiendeler, jf. gol. § 4-5
Klær og andre ting til personlig bruk, jf. bokstav a Innbo, utstyr og lignende løsøre, jf. bokstav b Redskaper, transportmidler og lignende hjelpemidler, jf. bokstav c

9 Skyldnerens rett til å beholde bolig, jf. gol. § 4-4
Hovedregelen: skyldner har en plikt til å avhende boligen Vilkår: Salg av bolig gir fordringshaverne best dekning Utgifter ved boligen beholdes Inntektene ved et salg Skyldnerens bolig overstiger husstandens rimelig behov

10 Søker har ikke tilstrekkelig midler til å sitte med boligen i gjeldordningen
Ikke økonomi til å rentebetjene kravene Ingen avslagsgrunn Fare for opphevelse

11 Verdsetting av eiendeler, jf. gol. § 4-7
Bolig Vurdering av vilkårene Oversikt over prioriterte og ikke-prioriterte krav Praktisk: namsmannen og to rettsvitner skal sammen fastsette omsetningsverdien

12 Andre eiendeler, jf. gol. § 4-7, 2. Ledd
Eiendeler som er pantebeheftet Nødvendig for å vurdere panteheftelsene i forhold til eiendelens omsetningsverdi Praktisk: namsmannen og eventuelt en eller to rettsvitner Namsmannen skal redegjøre for verdsettingen, jf. tvfl. § 9-7, 3. ledd

13 Salg av eiendeler, jf. gol. § 4-6
Frivillig salg fra skyldners side – eventuelt avslag eller heving, jf. gol. §§ 2-6 og 3-7 Skyldner må medvirke Namsmannen skal sikre at salget foregår forsvarlig Hvilken type salg gir best dekning? Hensynet til kreditorene og eventuelle panteheftelser Tingrettens fastsettelse av pantekrav som blir dekket

14 Håndtering av eiendelene under forhandlingsperioden
Sikring av eiendelene, jf. gol. § ledd: Hva skal sikres? Hvorfor sikrer vi? Hvilken virkning har sikringen? Sikringstrekk

15 Skyldnerens plikter: Hvilke krav skal rentebetjenes under forhandlingsperioden, jf. gol. § ledd Avtalt rente Kreditorenes plikter: Ikke anledning til å tvangsrealisere, jf. gol. § 3-4 bokstav d

16 Behandling av krav sikret med pant i skyldnerens eiendeler
Gol. § 4-8 Hovedregelen: likebehandling av kreditorene Bokstav a) beholde eiet bolig Rentebetjenes innenfor 110 % av boligens verdi Bokstav b) andre formuesgoder enn bolig Rente- og avdragsbetjening innenfor gjenstandens verdi Pantekrav som faller utenfor skal dividendebetjenes

17 Friverdi Overskuddet skyldneren sitter igjen med når fordringene sikret med pant trekkes fra eiendelens omsetningsverdi. Når synliggjøres friverdien? Praktiske virkninger av friverdi: Skyldnerens kostnader blir lavere om eiendelen beholdes Skyldneren kan nyttiggjøre seg friverdien etter endt gjeldsordning

18 Hvordan oppstår friverdi
Det er ikke tatt utlegg Skyldneren fremstår ikke utad som formell eier Det hviler rådighetsforbud i eiendelen Lån og tilskudd fra sosialkontoret

19 Kompensasjon av friverdi
Tinglyse obligasjon på friverdiens størrelse: Rt s. 817: kreditorene kan ikke kreve pant for den del av eiendelens verdi som overstiger panteheftelsene. Boligen belånes innenfor friverdien Fastsettelse av friverdien som skal kompenseres i boliger

20 PRAKTISK UTFORMING AV GJELDSORDNINGSAVTALEN
Identifisering av eiendelen Rente- og avdragsbetjening Kravenes løpetid etter endt gjeldsordning Ved friverdi Samskyldnere


Laste ned ppt "Skyldnerens eiendeler Geiranger 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google