Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan nå studentene på en god måte?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan nå studentene på en god måte?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan nå studentene på en god måte?
– nasjonal spredning av: Hva er Optimal Student? Hvorfor Optimal Student? Verktøyet Nasjonal spredning Hvordan nå studentene? Jo Arild Salthammer, Rådgiver, Kompetansesenter rus - Midt-Norge

2 Hva er Optimal Student? Et verktøy som benytter metoden E-SBI for å undersøke alkoholvaner blant studenter Andre livsstilstester kan oversettes/utvikles Med mål om redusert risiko ved selvskåring som kan gi økt motivasjon til endring av alkoholvaner Studenten gis en mulighet til å reflektere over sine alkoholvaner Studenten mottar råd og en vei videre via en automatisert tilbakemelding Andre potensielle livsstilstester kan oversettes eller utvikles i samarbeid med AlexIT AB i Sverige. Optimal student ønsker at «studentene skal være fornuftige alkoholnytere, ikke grenseløse alkoholbrukere». Reduksjon av risiko, fremfor avhold. Ved begynnelsen av 2000-tallet begynte forskergruppen «Lifestyle intervention Research» ved Linköping universitet, under ledelse av Preben Bendtsen, et utviklingsarbeid for å utvikle elektroniske intervensjoner tilknyttet livsstilsvaner. Hypotesen den gang var at en automatisert elektronisk tilbakemelding skulle ha tilsvarende effekt som en kortere personlig samtale. Et 15-talls artikler har siden blitt lansert av forskergruppen. Tanken bak disse databaserte livsstilstestene er at personen selv skal gis en mulighet til å reflektere over sin livsstil ved å svare på få spørsmål, og selv ta ansvar for å endre sine vaner, samtidig som at det gis kontaktinformasjon for rådgivning og hjelp til endring. Dette skjer via en automatisert tilbakemelding. Dette tilsvarer metoden e-sbi. Andre potensielle livsstilstester kan oversettes eller utvikles i samarbeid med AlexIT AB i Sverige, slik som: Tobakk, fysisk aktivitet, Matvaner, Stress og Mental helse.

3 Hva er Optimal Student? Optimal Student, alkoholvaner, spør om:
Kjønn, alder, sivilstand, og fakultetstilhørighet Om studenten har drukket alkohol de siste 3 måneder Forbruk av alkohol i løpet av en typisk uke Hvor ofte, i løpet av de siste tre månedene studenten har drukket 4/5 (K/M) standard alkoholenheter. Optimal Student gjør en promillekalkulering Spør om studenten har vurdert å endre sine alkoholvaner Om alkoholvanene har fått negative konsekvenser Hvor mye studenten tror at han/hun drikker i forhold til studenter av samme kjønn og på samme alder som seg selv For mer detaljert oversikt, se vedlegg «Spørsmål i Optimal Student» Alle disse spørsmålene blir viktig i forhold til tilbakemelding, eksempelvis: - Rådene er forskjellig for gutter og jenter, kjønnsforskjeller når det gjelder risikovurdering/forbruk/intensivkonsum/forbrenning, og også graviditet som blir et tema for jentene. Sivilstand og fakultetstilknytning vil være viktig først og fremst for studiestedet i forhold til å se på forskjeller/utfordringer Alder blir viktig i forhold til sammenligning med andre medstudenter når det gjelder konsum (samme gjelder kjønn også) Forbruk av alkohol – det er få som skåres i risiko i Sverige særlig på bakgrunn av høyt ukentlig forbruk, men noen gjør det. De fleste har høyt intensivkonsum. Hvor ofte studentene drikker 4/5 (se i sammenheng med lykkepromille-oppskriften?) Om studenten har vurdert å endre sine alkoholvaner blir viktig inn i tilbakemelding omkring råd og refleksjon, samme gjelder resterende spørsmål

4 Hva er Optimal Student? Optimal Student generer en tilbakemelding
Basert på de svar studenten avgir, sys det sammen en endringsfokusert tilbakemelding umiddelbart og automatisk Tilbakemeldingen «skårer» studenten: Foretar: Kalorikalkulering Gir råd og underbygger motivasjon for endring Kritikk til kalorikalkulering fra studenter: Studenter særlig opptatt av vekt/næring kan unnlate å spise som følge av innsyn i antall kalorier alkohol gir dem. At en del studenter velger å prioritere alkohol fremfor mat/næring er det viktig å diskutere videre. Det følger en A4 side med personlige råd som særlig tar hensyn til kjønn, men som gjør noe viktig ved å hente inn studentens svar og konsistent bruke uttrykk slik som: Ditt ukentlige forbruk er (…) dette betyr at du har (…) Dersom du reduserer til (…) vil du oppleve (…) Hva tenker du nå (…) Du hadde 1.47 promille sist du (…), dette betyr at du (…). Dersom du reduserer til (…) Du svarte at (…) Resultatene fra studentens undersøkelse hentes inn på kryss og tvers for å konstruere setningene og avsnittene.

5 Sammenlignes med andre studenter
Studenter sammenlignes med medstudenter av samme kjønn og på samme alder. Noen vil her se at de har et høyere forbruk enn medstudenter. Andre vil se at de har et lavere forbruk enn medstudenter. Så blir spørsmålet: Hva resulterer det i?

6 Hvorfor Optimal Student?
Mange studenter har et risikofullt forbruk 95% av studentene drikker alkohol1 Fra økte forbruket blant studenter med 20% (K=28%)1 43% har høy eller alvorlig (17%) risikoatferd knyttet til alkohol2 Et ambivalent forhold til alkohol? 7/10 studenter mener det drikkes for mye i studentmiljøet, og 6/10 ønsker flere rusfrie arrangementer2 7/10 synes det er lettere å snakke med fremmede når de drikker, og 8/10 at det er morsommere med enn uten alkohol2 Studenter og alkohol, sirusrap 4.07. Det store flertallet av studentene (vel 95 prosent) hadde drukket alkohol siste år. Kvinnene hadde i gjennomsnitt drukket 5 liter ren alkohol siste år, og mennene hadde drukket nesten dobbelt så mye; 9 liter. I likhet med hva vi har sett i den generelle befolkningen, har det vært en klar økning i alkoholkonsumet blant studenter (20 prosent), og kvinnene har økt mest (28 prosent). Økningen er først og fremst knyttet til høyere alkoholinntak i hver drikkesituasjon, mens antall ganger de drikker, ikke er vesentlig endret. Når studenter drikker, er alkoholinntaket ofte høyt; menn drikker seks alkoholenheter (tilsvarende 4 halvlitere øl eller seks glass vin), eller mer i nesten halvparten av drikketilfellene, mens kvinner drikker så mye i vel en fjerdedel av gangene de drikker. Single mannlige studenter som bor i egen bolig eller kollektiv, er de som drikker mest. Gifte eller samboende kvinnelige studenter med barn, drikker minst. 1) Sirusrap 4.07 2) Shot 2010

7 Verktøyet Studiestedet
Hvert studiested får en egen konto via nettstedet Hvert studiested kan selv, i utgangspunktet, bestemme når undersøkelsen(e) skal gjennomføres Studiestedet inviterer studentene via e-studentpost Undersøkelsen pågår i 3-10 uker, sender automatisk påminnelse til de som ikke har svart, følger svarprosent, kjønns og fakultetsfordeling underveis Undersøkelsen avsluttes automatisk og generer umiddelbart en rapport til studiestedet AlexIT står for drift og support for alle studiesteder som velger å ta i bruk Optimal Student. De oversender informasjon slik som: navn på fakulteter/studieretninger (maks. 8), oversender logoer til studiested, studentsamskipnad evt. annen involvert aktør. De oversender kontaktinformasjon til studieveiledere/studenthelsetjenesten og andre lokale tilbud. I tillegg kan vi vurdere å legge til nasjonale tilbud (nett/telefon). I utgangspunktet bestemmer selv studiestedet tid for gjennomføring i Sverige. Det kan være vi bør komme med en anbefaling, slik som i oktober. Noen spørsmål i Optimal Student spør 3mnd tilbake i tid, men er samtidig klar i forhold til bruken av eksempelvis «en typisk uke» fremfor at man kalkulerer utifra evt. fadderuka. Via sin konto på kan administrator ved studiestedet logge inn, starte og/eller følge med utviklingen på en aktiv undersøkelse. Det er anbefalt å sende ut 1 undersøkelse pr termin, dersom man er interessert i (og har tro på) høy svarprosent. Det går en grense for nettleseren i forhold til hvor mange studenter den kan sende ut undersøkelsen/intervensjonen til samtidig. Dette er strukturelle begrensninger i nettleseren som vi ikke rår over. Det er derfor anbefalt å maksimalt sende ut 1 undersøkelse til 4-5 tusen studenter, og da heller fordele studentene på ulike undersøkelser. Det finnes, per nå, ingen automatisk måte å slå sammen data fra flere undersøkelser (Dette må gjøres manuelt). Annen fordeling for undersøkelser er eksempelvis fakulteter, heltids og deltids studenter, eller kanskje man har identifisert veldig spesifikke utfordringer hos en gruppe studenter og gjør et utvalg i så måte. Løsningen har sine styrker og svakheter i forhold til dette. Hver undersøkelse kan gis et unikt navn for å beskrive gruppen av studenter, eksempelvis: «Termin 1 H2014 – Alkoholvaner» Alt er automatisert. E-post ut ligger klar. Konto skal inneha informasjon om fakulteter (eller administrator ved studiested kan legge disse til). Konto, e-post ut, etc. vil ha studiestedet logo mm. Det studiestedet trenger er en person som allerede har tilgang på studentpostene, slik at denne personen kan administrere kontoen på vegne av studentsamskipnaden/studenthelsetjenesten. Dvs. KoRus skal aldri ha tilgang på studentpostene. Administrator velger samtidig over hvor lang tid undersøkelsen skal vare. Vår konsesjon melder spesifikt om 3 ukers varighet (men inntil 10 er mulig i verktøyet). Når tiden har gått ut vil undersøkelsen avslutte og generere en rapport til studiestedet.

8 Verktøyet Studenten Mottar e-post med invitasjon til deltagelse i Optimal Svarer på 12 spørsmål og får en personlig tilbakemelding automatisk og umiddelbart Velger selv hvordan han eller hun vil handle i forhold til de råd som gis Svarprosent i Sverige gjennomsnittlig rundt 23%, Verktøyet er kosteffektivt og kan potensielt nå ut til svært mange studenter. Viktig å tenke intervensjon først, data sekundært Statistisk sentralbyrå melder at det var registrert om lag studenter ved universiteter og høgskoler i Norge i En svarprosent lik 23% i Norge ville tilsvart studenter. Viktig her at Optimal student inngår i et mer helhetlig rusforebyggende (risikoreduserende) arbeid ved studiestedet, at det er en del av en større setting, at studiestedet eller kanskje heller studentsamskipnaden (Studenthelsetjenesten) informerer om og oppfordrer studentene til deltagelse – at man formidler informasjon om Optimal (og andre tiltak) med en grunnleggende holdning, og ønske, om risiko-reduksjon fremfor avhold (pekefinger). Viktig å tenke intervensjon først, og resultater sekundært. I de fleste tilfeller vil svarprosenten være forholdsvis lav, hvorpå man kan diskutere hvor nyttig data blir. Derimot vil de studenter som gjennomfører Optimal Student motta en intervensjon. E-SBI, slik som livsstilstesten fra Sverige, er vist å ha en effekt. Her foreligger flere artikler fra forskergruppen i Sverige. Det man kanskje kan forvente i Norge er at 20% av de studentene som er i risiko vil redusere sitt forbruk med inntil 12g alkohol (1 AE) ved intensivkonsum. Dette vil føre med seg en reduksjon av negative konsekvenser.

9 Nasjonal spredning Utvikler støttemateriell slik som:
Vi jobber med å gjøre Optimal student så enkelt som mulig Utvikler støttemateriell slik som: Standard invitasjonsskriv standard kontrakt Veileder til studentsamskipnaden Veileder til KoRuser som ønsker å ta i bruk optimal Brosjyre og flyer Manual for administrator

10 Nasjonal spredning «Summen av det vi gjør»
Midt-Norge: Invitasjon November, pilot tidlig på våren. Alt støttemateriell tilgjengelig tidlig i 2014. Mål om «smertefri» implementeringsløsning Optimal kan være et hjelpemiddel for KoRuser som ønsker å komme i kontakt med og jobbe nærmere opp mot studiestedene Vi ser Optimal student i sammenheng med andre viktige satsninger «Summen av det vi gjør» Vi har så langt registrert særlig interesse for Optimal blant studiesteder i Bergen, Oslo, Nord- og Sør-Trøndelag, Hedmark, og håper flere melder sin interesse.

11 Nasjonal spredning Utfordringer, hvordan nå studentene
Få studentene til å sjekke Potensielt manglende/ulike løsninger for å sortere e-poster på terminer Kontrollert invitasjon vs. åpen løsning Gi eierskapsfølelse til studentsamskipnaden /studenthelsetjenesten og studentene selv Kommunikasjonslinjer og bruksrett mellom studiested og samskipnad Kontrollert invitasjon vs. Åpen løsning Optimal gir kontrollert invitasjon via egen konto for hvert studiested. Det betyr at studiestedet selv sender ut invitasjon til optimal student via sin konto, når de ønsker, og at de har kontroll over hvem som blir invitert (at det kun er studenter). Billigste løsning. Åpen løsning ville vært en ordning hvor optimal student lå tilgjengelig via en nettside for alle til enhver tid. Den ville generert tilbakemeldinger til alle som ønsket å gjennomføre, men data kan ha liten verdi, da alle og enhver (studenter eller ikke, over hele Norge og utover landets grenser) i så tilfelle kan ta testen så mange ganger som de ønsker. Man kan ikke vite hvem utvalget er. Betydelig dyrere løsning. Kan vurderes å på sikt opprette en åpen løsning også. Kan være dette ville vært nyttig for fagfolk som skal samtale med studenter om alkoholvaner.

12 Veien videre Kompetansesenter Rus – Midt-Norge, i samarbeid med, og på oppdrag fra, Helsedirektoratet, jobber med en strategi for implementering i Midt-Norge og nasjonalt. Optimal Student har konsesjon hos datatilsynet ut 2014, og må forlenges årlig. Kombinere Optimal som intervensjon med MI for oppfølging/samtalemetodikk, og evt. prosjekter som Lykkepromille (AKANs studentnettverk). Se Optimal i sammenheng også med Ansvarlig vertskap (evt. AAH), alkoholpolicy, innsatser overfor faddere. Noen samskipnader vurderer ASTP som metode for samtaler på individ- og gruppenivå Optimal tas inn i RIV-forum, mens man vurderer opprettelsen av en nettbasert nasjonal ressursgruppe


Laste ned ppt "Hvordan nå studentene på en god måte?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google