Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opptak til høyere utdanning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opptak til høyere utdanning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Opptak til høyere utdanning
Kursdag for rådgivere i ungdomsskolene Per Houge Nettrådgiver Gausdal videregående skole

2 Generell studiekompetanse
Generell studiekompetanse (GSK) er kravet for å søke opptak til universiteter og høgskoler Spesielle opptakskrav (spesiell studiekompetanse) kommer i tillegg til kravet om GSK og betyr at det i tillegg stilles krav om spesielle fag, vanligvis realfag, praksiskrav, opptaksprøve m.v

3 Spesielle opptakskrav:
Kommer i tillegg til kravene til GSK: Krav til bestemte fag, utdanning, praksis, opptaksprøve m.v. Eksempler på dette er: medisin, ernæring, farmasi, odontologi, veterinær Sivilingeniør, ingeniør, arkitekt (NTNU) Realfag, informatikk, natur- og miljøfag Landbruksfag Enkelte økonomistudier (Oversikt i søkerhåndboka)

4 Veier til GSK: Studieforberedende utdanningsprogram (3 år)
Yrkesfaglige utdanningsprogram + påbyggingskurs til GSK (3 år) Fag-/svennebrev + fagkrav (No 10t, mat 5t, nat 3t og Hi 5t) 23/5-regelen

5 Strukturen i Kunnskapsløftet
.

6 Studieforberedende utdanningsprogram:
Generell studiekompetanse Videregående trinn 3 Vg3 studiespesialisering (formgiving, realfag, samfunnsfag og økonomi, språkfag) idrettsfag musikk, dans og drama medier og kommunikasjon Vg3 naturbruk Vg3 naturforvaltning Videregående trinn 2 Vg2 Videregående trinn 1 Vg1

7 Yrkesfaglige utdanningsprogram:
Studiekompetanse Påbygging til generell studiekompetanse 1/2 år Yrkeskompetanse Fag-/svennebrev Fagopplæring i bedrift (3. og 4. år) Studiekompetanse Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse 1 år Vg2 Vg1

8 Påbygging til generell studiekompetanse:
Norsk 10 timer/uke Matematikk 5 timer/uke Naturfag 3 timer/uke Historie Programfag fra studiespesialisering Kroppsøving 2 timer/uke SUM: 30 timer/uke De som velger fellesfag som prosjekt til fordypning må erstatte disse med programfag fra studiespesialisering.

9 23/5-regelen Fylt 23 år i løpet av opptaksåret og kan dokumentere minimum fem års fulltids arbeidserfaring og/eller utdanning Følgende fag fra videregående opplæring må være dekket: Norsk (14 t) Engelsk (5t) Matematikk (8t) Naturfag (5t) Historie (5t) (Studiespesialisering – historie 6t = vitnemålskrav) Samfunnsfag (3t) Opptaksorganet har plikt til å vurdere om annen utdanning eller dokumentasjon av kunnskaper kan godkjennes som likeverdig.

10 Særskilt vurdering: Søker skal være kvalifisert for studiet.
Gjelder for søkere som har spesielle grunner til at poengsummen ikke gir et riktig bilde av søkerens kvalifikasjoner: kan være annet morsmål enn norsk, sykdom, funksjonshemming eller andre spesielle forhold. Krever egenerklæring og dokumentasjon fra sakkyndig (lege osv.). Søkere vurderes opp mot poenggrensene, det kan tillates et mindre poengavvik. Søkere som kommer inn under bestemmelsene, har ikke automatisk krav på studieplass. Søkere som ikke får tilbud etter særskilt vurdering, konkurrerer automatisk om studieplass etter de vanlige reglene.

11 Realkompetanse: ”Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret, og som ikke har generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er kvalifiserte for et bestemt studium på grunnlag av realkompetanse.” Realkompetanse: kunnskaper ervervet gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonserfaring, utdanning eller på annen måte. Det er den enkelte institusjon som skal vurdere hva som er nødvendige kvalifikasjoner for et studium. Det er den enkelte institusjon som vurderer hva som er hensiktsmessige framgangsmåter ved saksbehandling. Søkerne skal rangeres etter bestemmelsene om rangering av søkere som ikke kan poengberegnes.

12 Spesielle opptakskrav til allmennlærerutdanning
Kravkode ALMLÆR Minimum 35 skolepoeng (karakterpoeng og realfagspoeng). Gjennomsnitt minimum 3 i norsk): gjennomsnitt av samtlige karakterer i hovedmål, sidemål og muntlig. Minimum karakter 3 i matematikk-kravet til generell studiekompetanse. Dersom søker har matematikk på høyere nivå, regnes kravet som oppfylt når faget er bestått. Søkere med nordisk utdanning har bestemte karakterkrav Søkere med utenlandsk utdanning – utenom Norden – må oppfylle bestemte nivåkrav, når de skal dokumentere kunnskaper i norsk, for eksempel Bergenstest med minimum 500 poeng.

13 Politiattest Søkere til bestemte utdanninger må legge fram politiattest i forbindelse med opptak, ellers får de ikke anledning til å delta i obligatorisk praksisopplæring/klinisk undervisning. Det går fram av forskriften hvilke utdanninger som har krav om politiattest. Dersom politiattest ikke legges fram, kan utdanningen ikke fullføres. Foreløpig gjelder politiattesten forskjellige former for usedelighet/vold og seksuelle overgrep mot barn, men lovteksten (§ 4-9) er mer omfattende. Dersom det er aktuelle merknader på politiattesten, skal saken legges fram for en nasjonal nemnd.

14 Eksempel på studier med krav om politiattest
Allmennlærer Barnevernspedagog Ergoterapeut Faglærer i formgiving, kunst og håndverk Fysioterapeut inkl. mensendieck Førskolelærer Idrett, friluftsliv og helse Ortopediingeniør Radiograf Sosialt arbeid Sykepleier

15 Førstegangsvitnemål blir gitt til den som innenfor normal tid har bestått vid. opplæring som gir generell studiekompetanse, og kan bare utstedes en gang, unntak fra krav til normal tid (maksimalt fem år): internasjonal utveksling, folkehøgskole, verneplikt, omsorgsarbeid, omvalg av Vg1 eller Vg2, langvarig sykdom eller at eleven har rett til spesialundervisning i to år ekstra. OBS: Forbedringer innenfor løpet er tillatt!

16 Kvote for førstegangsvitnemål
Kvoten omfatter søkere som er 21 år eller yngre. Kvoten omfatter også søkere med vitnemål fra yrkesfag + gsk-fagene, dersom utdanningen er avlagt ”innenfor den normaltid som er fastsatt for vedkommende opplæringsløp”. 50 % av studieplassene skal tilbys i kvoten Poengberegning: karakterpoeng, realfagspoeng og kjønnspoeng NB! Alle aldersangivelser gjelder i opptaksåret, dvs. ”det kalenderåret søkeren normalt søker og får tilbud om studieplass”

17 Utfordring – førstegangsvitnemål (KL)
Elever som er interessert i studier med spesielle opptakskrav i form av f. eks. realfag (programfag fra programområde for realfag) må velge disse programfagene allerede fra Vg2, slik at fagene kan føres på førstegangsvitnemålet. Dette er betingelsen for å kunne konkurrere om studieplass – med disse fagene – i kvote for førstegangsvitnemål. Dersom fagene tas i ettertid, må elevene konkurrere med disse fagene i ordinær kvote, dvs. konkurrere med søkere som eventuelt har tilleggspoeng i form av alderspoeng og poeng for førstegangstjeneste mv.

18 Poengberegning - oversikt
Oversikt over poengene som kan gis Karakterpoeng (endring fra 2009) Realfagspoeng (endring fra 2009) Poeng for folkehøgskole eller førstegangstjeneste eller høyere utdanning (endring fra 2009) Kjønnspoeng Alderspoeng Fordypningspoeng fjernes Bonuspoeng fjernes

19 Karakterpoeng Karakterpoeng for søkere med 3-årig videregående opplæring Alle fag med tallkarakter skal regnes med. Gjennomsnittet av samtlige karakterer regnes ut med to desimaler og multipliseres med 10. Karakterpoeng for 23/5-søkere Karakterpoengene regnes ut på grunnlag av de fagene som dekker generelle og spesielle opptakskrav + fag som gir realfagspoeng (dersom det lønner seg for søker). Gjennomsnittet av samtlige tellende karakterer regnes ut med to desimaler og multipliseres med 10.

20 Realfagspoeng Gjelder alle programfag fra programområde for realfag: biologi, fysikk, geofag, informasjonsteknologi, kjemi, matematikk og teknologi og forskningslære. Uttelling 0,5 poeng for hvert realfag pr. årstrinn (omfang 140 årstimer), men med to unntak: matematikk R2 og Fysikk 2 gir 1 realfagspoeng for hvert fag (Vg3-nivå). Studieforberedende VG3 fra utdanningsprogram for naturbruk gir 0,5 realfagspoeng. Det gis maksimum 4 realfagspoeng. Det gis ikke dobbel uttelling for fag som overlapper. Fra opptaket 2011 – Språkpoeng: 1,0 poeng for fordypning i fremmedspråk på vg3 (ikke engelsk)

21 Tilleggspoeng for alder og tilleggspoeng for underrepresentert kjønn
Det kan gis 2 alderspoeng pr. år i inntil 4 år, maksimum 8 alderspoeng – gjelder ikke i kvote for førstegangsvitnemål. 3-årig videregående skole Søkere med GSK på grunnlag av 3-årig videregående opplæring, som gir studie- eller yrkeskompetanse får alderspoeng fra og med det året de fyller 20 år, dvs. full uttelling fra og med fylte 23 år. Søkere med GSK etter 23/5-regelen får alderspoeng fra og med det året de fyller 24 år, dvs. full uttelling fra og med fylte 27 år. Det kan gis 1 – 2 tilleggspoeng til søkere av underrepresentert kjønn til bestemte studier : gjelder stort sett kvinnelige søkere til ingeniørutdanninger, landbruksutdanninger og maritime utdanninger.

22 Poeng for førstegangstjeneste mv.
Det gis 2 tilleggspoeng for enten fullført militær førstegangstjeneste/siviltjeneste, eller folkehøgskole – med godkjent skoledokumentasjon, avlagt fra og med skoleåret 1997/98, eller ett års høyere utdanning – fullført studium eller samlet 60 studiepoeng (20 vekttall). Fullført halvårig studium eller 30 studiepoeng (10 vekttall) gir 1 tilleggspoeng.

23 Poengberegning: samspillet mellom kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote
Søker er i kvote for førstegangsvitnemål, har et karaktersnitt på 4,45, har grunnlag for 2,5 realfagspoeng, er 21 år gammel og har vært ett år på folkehøgskole. Kvote for førstegangsvitnemål Karakterpoeng = 44,5 poeng Realfagspoeng = 2,5 poeng SKOLEPOENG = 47,0 poeng Ordinær kvote Alderspoeng = 4,0 poeng Tilleggspoeng for folkehøgskole = 2,0 poeng KONKURRANSEPOENG = 53,0 poeng

24 Utfordring ved opptaket i 2009: poenggrenser
Poenggrensene er som regel fra foregående år (siste gang det var opptak på det respektive studiet). De offisielle poenggrensene er poengsummen til den siste som fikk tilbud i de respektive kvotene – i det nasjonale suppleringsopptaket. Poenggrensene er ikke absolutte, men kan likevel gi en ganske god antydning av hvor vanskelig/lett det kan være å få studieplass ved et bestemt studium. Ved overgang til nytt regelverk fra 1. januar 2009 vil endringene i poengberegningsreglene gjøre fjorårets poenggrenser (2008) enda mer usikre enn de vanligvis er. Endring i kvotestørrelsene vil også påvirke poenggrensene: - ordinær kvote reduseres med 10 % - kvote for førstegangsvitnemål økes med 10 %

25 Ny opptaksforskrift – F-08-07 – 1 Oppsummering av endringer
Gjelder fra 1. januar 2009 Medisin får samme regelverk som alle andre studier. Nye noteringsformer for omfang fag: totalt antall timer à 60 minutter: 140 timer tilsvarer om lag 5 uketimer à 45 min. Nye fagkrav til gsk: samfunnsfag 84 t, historie 140 t (169 t), matematikk 224 t. 5-årskravet til 23/5 kan oppfylles bare med utdanning. Enkelte endringer i spesielle kvoter. Enkelte endringer i spesielle opptakskrav.

26 Kvoter: 50 % kvote for førstegangsvitnemål
Kvote for førstegangsvitnemål er for søkere som ikke fyller mer enn 21 år i søknadsåret og som etter tre år i videregående opplæring (for noen utdanningsløp fire år) har fått utstedt førstegangsvitnemål som gir generell studiekompetanse. En elev kan få førstegangsvitnemål bare en gang, bortsett fra hvis vedkommende får endret karakter(er) etter klage. Søkere med yrkesfaglig vitnemål pluss studiekompetansefag på kompetansebevis kan også delta i kvoten.

27 www.samordnaopptak.no Kort gjennomgang av nettstedet Opptaksregler
Søkerhåndboka Poenggrenser (NB: Nye regler fra 2009) Frister Nettsøknad + mye mer (restetorget,…)

28 Samordning av opptak til høyere utdanning - 1
Elektronisk søknadsskjema for alle tilbud i det samordnete opptaket ( oversikt på samordnaopptak.no, og i Søkerhandboka) – tilgjengelig fra 1. februar. Søker kan sette opp inntil 10 søknadsalternativ. Søknadsalternativ kan endres fram til utløp av ordinær søknadsfrist. Søknaden er uten vedlegg. Samordna opptak fordeler saksbehandlingsansvar etter bestemte kriterier, og sender omslagsark til søker, puljevis utsending/puljevis innsendingsfrist. Søker fyller ut og returnerer omslagsark med vedlegg til saksbehandlende lærested. All omprioritering og endring av personopplysninger gjøres elektronisk – av søker.

29 Samordning av opptak til høyere utdanning – 1I
Tilbud om studieplass på høyeste søknadsalternativ, som søker er kvalifisert for og har nok poeng til. Tilbud om ventelisteplass på eventuelt høyere alternativ. Tilbud om studieplass/ventelisteplass gis via nettsidene – skriftlig bare dersom søker krysser av for det ved søknad. Søker får epost om at det er lagt inn tilbud på statussiden – på nettsøknaden. Søker svarer elektronisk på alle tilbud. Eventuelle tilbud om ventelisteplass må besvares.

30 Generelt om opptak til høyere utdanning:
Søknadsfrist er 15.april (kun noen få studier avviker som: Politihøgskolen og flygerskolen i forsvaret) Elektronisk søknadsskjema på All nødvendig søkerinformasjon på samme nettsted

31 Tidsrammene i det nasjonale opptaket
1. februar Søknadsskjema tilgjengelig – på nettet. 1. mars Tidlig søknadsfrist for bestemte søkergrupper. Fristen kan også gjelde for bestemte studier, f. eks. grunnutdanning ved Politihøgskolen 15. april Ordinær søknadsfrist 1. juli Frist for ettersending og omprioritering 10. juli Frist for adresseendring 20. juli Resultatet av hovedopptaket 20. juli Restetorget åpner 26. juli Svarfrist etter hovedopptaket 29. juli Det nasjonale suppleringsopptaket 5. august Lokale etterfyllingsopptak starter 18. august Offisiell studiestart ved HiO i 2009


Laste ned ppt "Opptak til høyere utdanning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google