Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Tilskot til avløysing ved sjukdom mv. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 22. mars 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Tilskot til avløysing ved sjukdom mv. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 22. mars 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Tilskot til avløysing ved sjukdom mv. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 22. mars 2011

2 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority § 1. Føremål ” Føremålet med tilskot etter denne forskrifta er å medverke til å dekkje kostnadene til avløysing i jordbruket.” Det er fokusert på at tilskuddet skal bidra til å finansiere avløsning ved ferie og fritid og ved sykdom mv.

3 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority § 2. Tilskot til avløysing ”Som tilskot etter denne forskrifta vert rekna tilskot til avløysing ved ferie og fritid, og tilskot til avløysing ved sjukdom mv. Tilskotet vert utrekna med grunnlag i føresegner om satsar og definisjonar m.m. fastsett i eller i medhald av jordbruksoppgjeret.” Bestemmelsen fastslår hvilke tilskudd som er omfattet av forskriften, og definerer dermed hva forskriften gjelder. Bestemmelsen avklarer forholdet mellom reglene i hhv. forskriften og Jordbruksavtalen.

4 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority § 3. Grunnvilkår Omfatter krav til foretak og omsetning. Det har før vært henvist til PT-forskriften § 3, men nå er teksten skrevet ut. I tillegg er det tatt med krav til avløser. •må være minst 16 år •kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket, eller være ektefelle/samboer til en som har næringsinntekt fra foretaket

5 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority § 4. Avgrensingar som følgje av eigartilhøve mv. Første til femte ledd er gjengivelse av PT- forskriftens § 4 om begrensninger som følge av eierforhold. •Personer med enkeltpersonforetak •Deltakere i ansvarlig selskap (ANS) •Deltakere i selskap med delt ansvar (DA) har rett til tilskudd til avløsning ved sykdom mv.

6 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority § 6. Generelle vilkår etter §§ 7-10 for tilskot til avløysing ved sjukdom mv. Tilskuddet kan gis til foretak med husdyrhold, helårs veksthusproduksjon, planteproduksjon eller honningproduksjon. Tilskuddet gis til dekning av dokumenterte lønnsutgifter til avløser, utgifter til landbruksvikar eller utgifter til kjøp av avløsertjenester fra et avløserlag eller avløserring. Det gis kun ett tilskudd for samme sykdomsperiode.

7 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority § 6. Generelle vilkår etter §§ 7-10 for tilskot til avløysing ved sjukdom mv. ”Den personen det vert søkt slikt tilskot for må: a) ha ei næringsinntekt frå jordbruk/gartneri frå føretaket på minimum ½ G” Det tas utgangspunkt i de to siste inntektsår der ligningen er kjent, og beregnes gjennomsnitt for disse to årene. I 2011 er det 2008 og 2009 som benyttes. Bekreftet ligning skal foreligge som dokumentasjon. ½ G = kr 36 003 for 2009, og benyttes i 2011

8 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority § 6. Generelle vilkår etter §§ 7-10 for tilskot til avløysing ved sjukdom mv. b) vera sjukmeldt mv. utover den delen det vert motteke arbeidsavklaringspengar for, eller teke i mot uførepensjon for, c) ta i mot mindre enn 75% arbeidsavklaringspengar og/eller uførepensjon, og d) vera under 70 år.”

9 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority § 7. Tilskot ved sjukdom *Rett til tilskudd ved sykmelding fra arbeid i jordbruksforetaket. *Retten opphører når den som trenger avløsning har vært sykmeldt i til sammen 365 dager de siste 3 årene. (Følger NAV) *Rett til tilskudd igjen når han/hun har vært helt arbeidsfør i 26 uker. Starter på 0 dager igjen etter en slik periode. (Følger NAV) *Rett til tilskudd ved kontroll/undersøkelse på sykehus eller hos spesialist.

10 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority § 8. Tilskot ved svangerskap, fødsel og adopsjon av barn under 15 år •Moren har rett til tilskudd hvis hun mottar svangerskapspenger i en periode før fødselen. •Den som søker om tilskudd må ha vært i arbeid på foretaket i minst 6 av de siste 10 månedene før fødselen (og fylle kravet til næringsinntekt). •Moren og faren har samme rett til tilskudd til avløsning ved foreldrepermisjon hvis de ellers oppfyller vilkårene i forskriften.

11 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority § 8. Tilskot ved svangerskap, fødsel og adopsjon av barn under 15 år •Den som søker om tilskudd må få utbetalt foreldrepenger fra NAV i perioden det søkes om tilskudd for (80 eller 100 %) •Det er ikke anledning til å ta permisjon som tidskonto •Faren kan få tilskudd til avløsning i 14 dager i forbindelse med fødselen og 10 uker (eller mer) senere i permisjonsperioden * Det kan gis tilskudd til avløsning for de ekstra permisjonsukene det ytes foreldrepenger for ved flerbarnsfødsler

12 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority § 9. Tilskot ved sjukt barn *Følge av sykt barn under 12 år eller funksjonshemmet barn under 16 år til behandling på sykehus, institusjon eller spesialist, inntil 20 dager pr. år for hver av foreldrene. Enslige kan få inntil 40 dager. * Foreldre med barn som har en kronisk sykdom, kan få tilskudd for inntil 20 dager pr. år når barnet er sykt. Enslige kan få inntil 40 dager.

13 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority § 10. Tilskot ved dødsfall *Det kan ytes tilskudd når en som fyller vilkårene for å motta tilskudd dør. Gjenlevende ektefelle/samboer, barn eller foreldre kan få utbetalt tilskudd i inntil 8 uker. * Det kreves ikke sykmelding for den som skal motta tilskuddet. Det skal ikke trekkes i tilskuddet for evt. sykepenger, andre ytelser eller lønn.

14 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Beregning av tilskudd Tilskuddet fastsettes på grunnlag av: 1) Maksimalbeløp ved tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 2) oppvarma veksthusareal pr. 1. mars 3) maksimalt beløp utregnet på grunnlag av satser pr. dekar og areal på søknad om produksjonstilskudd pr. 31. juli foregående år 4) maksimalt beløp utregnet på grunnlag av satser pr. bikube og antall bikuber 1. april

15 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority § 11. Reduksjon i tilskot ved sjukdom mv. Følgende skal trekkes fra: 1)ytelser fra folketrygden ved sykdom mv. som den som trenger avløsning kan få (sykepenger, foreldrepenger, engangsstønad ved fødsel, omsorgspenger, pleiepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon) 2) pensjon 3) tapt arbeidsfortjeneste som den som trenger avløsning får refundert 4) lønn

16 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority § 11. Reduksjon i tilskot ved sjukdom mv. Det skal bare trekkes når summen av foretakets maksimale dagsats og ytelsene nevnt over er større enn den maksimale dagsatsen for ordningen. Eksempel: Foretakets dagsats: kr 620 Sykepenger pr. dag: kr 400 Sum: kr 1 020 Det skal ikke trekkes for sykepengene, fordi summen er lavere enn kr 1 250 som er maksimal dagsats for ordningen.

17 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority § 12. Søknad og utbetaling *Søknaden må være sendt inn senest 3 måneder etter siste dag i søknadsperioden som gir rett til tilskudd. * Siste dag som gir rett til tilskudd er siste dag i sykmeldingsperioden som det søkes for. * Dispensasjon: Det kan gjøres unntak fra søknadsfristen i særlige tilfeller. Det skal foreligge en dispensasjonssøknad, og det skal i slike tilfeller merkes på saken at det er gitt dispensasjon.

18 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority § 13. Administrasjon, dispensasjon og klage •Kommunen gjør vedtak Vedtak kan klages til Fylkesmannen •Fylkesmannen kan gi dispensasjon Vedtak kan klages til Statens landbruksforvaltning

19 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority § 14. Opplysningsplikt og kontroll •Utskrift av godkjent ligning eller tilsvarende dokumentasjon på næringsinntekt og andre inntekter. •Ved privat avløsning: Kvitteringer for betalt arbeidsgiveravgift, betalt skattetrekk eller frikort og betalte feriepenger. •Ved bruk landbruksvikar eller annen avløser tilsatt i avløserlag: Dokumentasjon fra avløserlag (kontoutskrift). •Sykmelding, fødselsattest eller lignende dokumentasjon i andre tilfeller. For eksempel bekreftelse fra sykehus eller spesialist.


Laste ned ppt "Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Tilskot til avløysing ved sjukdom mv. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 22. mars 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google