Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen ”Slik ønsker vi å gjøre det i Molde”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen ”Slik ønsker vi å gjøre det i Molde”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen ”Slik ønsker vi å gjøre det i Molde”
Presentert av fagsjef Ritha Gaarde Næss Dagseminar Attføringsbedriftene

2 Bakgrunn Dialog mellom adm.dir i Astero og rådmann i Molde kommune.
Molde kommune eier Astero sammen med Møre og Romsdal fylkeskommune og omkringliggende kommuner. Samhandlingsreformen –felles områder hvor man kan samarbeide? Hva skal Molde kommune bygge opp/drive? Hva skal Astero drive i kommende år? Rådmann ønsket at Astero arrangerte et dagsseminar for å sette fokus på Samhandlingsreformen.

3 Hva skal kommunene bygge opp? Organisering av helsetjenester
Landsfunksjoner Regionalsykehus Lokalsykehus -Folkehelse-forebygging -”Før” i stedet for ”etter” sykehus -Lavterskeltilbud -Tverrfaglige team -Læring og mestring -Ambulante team -Hjemmesykepleie Heldøgns omsorg Sykehjem (Sosiale tjenester) Basiskommune Kommunesamarbeid Sykehus

4 Frisk Delvis ute Helt ute Kostnad
Prioritere tidlige tiltak med lav kostnad – med forutsigbar effekt Frisk Delvis ute Helt ute Delvis sykemld Langtids sykemld Attføring Behandling Uføre Står i fare I tiltakene til NAV kommer vi inn når personene har blitt sykemeldt (helt eller delvis) eller helt uten arbeid/arbeidsgiver. Det gir en relativ høy kostnad for å hjelpe personene tilbake til arbeid. I samhandlingsreformen skal man inn tidligere – for å forebygge sykdom og sykefravær.

5 Dagens program egnet for personer med tett oppfølgingsbehov
Kompleksitet Høy Lav Veiledning Gruppe Individuelt Høy kost Ambisjon 1 per 10 – 20 (35-70 NOK/t) 1 per 1 (700 NOK/t) Har presentert prosjektskissen for NAV Møre og Romsdal (Fylkesleddet) som var positive til konseptet. NAV etterspør kurs med god kvalitet til lavest mulig pris. Å utnytte eksisterende kompetanse på nye områder kan være med å sikre god kvalitet i tilbudene til NAV. Skalafordeler muliggjør gruppe undervisning vs. individuell Volum kritisk for tilstrekkelig spesialisering

6 Hva er viktige oppgaver for Astero framover
Hva er viktige oppgaver for Astero framover? ”Kjøp av helsetjenester” og andre arbeidsrettede tiltak for NAV F. eks: Avklaring Arbeidsrettet rehabilitering Oppfølging Veien Videre Pust MIA – Muligheter i arbeid Hvor mange kjenner til disse tiltakene? Alle disse tiltkane har elementer av både rehabiliterende og forebyggende helsearbeid.

7 Hva har Arbeidsrettede helse- og rehab
Hva har Arbeidsrettede helse- og rehab. tjenester felles med arbeid innen folkehelse/forebyggende helsearbeid i kommunene? Eks vist gjennom case fra Kjøp av helsetjenester

8 Bestilling fra NAV: Avklaring 4 uker
Avklaring av arbeidsevne på nåværende arbeidsplass. Finnes det muligheter for tilrettelegging på arbeidsplassen Hva hindrer eventuelt deltager i å fortsette i nåværende jobb Karriereveiledning Om deltager: 43 år gammel kvinne. Ansatt i dagligvarebutikk i 100 % stilling. Vært sykemeldt 100 % i nærmere et år. Ved oppstart i Avklaring har NN vært to uker på aktiv sykemelding, tilsvarende ca 20 % jobb. Helsesituasjon: Smerter/belastningsplager i nakke, skuldre og rygg. Lett overvektig, står i fare for å utvikle diabetes type II. Fellesnevnere: Livsstilsproblematikk Er sykemeldt – forebygging ift samhandlingsreformen; tiltak burde vært iverksatt tidligere.

9 Første fase: Bli kjent Utfordringer:
Fysisk krevende jobb, med løfting og plassering av dels tunge varer i hyllene. Ensidig og gjentagende bevegelser i kassa. Mye ståing og gåing i løpet av dagen. Smerter i nakke, skuldre og rygg. Overvekt. Nåsituasjon: 100 % sykemeldt, jobber ca 20 % på aktiv sykemelding. Føler at jobben er tung, med mye løft og lemping av varer. Ønsket situasjon: Finne passende arbeidsmengde og arbeidsoppgaver der hennes mål er å komme tilbake i 100 % arbeid. Tiltak: Tilrettelegging av arbeidsplassen (hjelpemidler) Veiledning i arbeidsteknikker Fysikalsk funksjonsvurdering Funksjonsfremmende trening Karriereveiledning Kostholdsveiledning

10 Påfølgende rehabiliteringsperiode i 4 + 4 uker
Bestilling fra NAV: Følge opp arbeidsmengde og tilrettelegginger. Styrke helsesituasjonen slik at hun blir bedre rustet til å stå i arbeid over tid. Tiltak på arbeidsplassen: Opplæring i ergonomi/arbeidsteknikker av ergoterapeut. Ståstol for avlastning i kassa. Økning i arbeidstid til 50 % Sluttresultat: NN har nå 100 % stilling i et annet yrke med oppgaver som er mer forenelig med hennes helse. Fungerer stabilt og har fortsatt energi til aktivitet på fritiden. Har lite plager fra nakke, skuldre og rygg. Vektreduksjon. Helsefremmende tiltak: Deltagelse på gruppetrening. Kostholdsveiledning Individuelle samtaler og treningsveiledning Turgruppe Karriereveiledning: Interessekartlegging Individuelle veiledningssamtaler

11 Levevaner EGENMESTRING HELSESAMTALE Bevegelsesgrupper Avspenning
Fysisk aktivitet Avspenning Individuell veiledning Turgruppe Ergonomi Kosthold/ Ernæring Tobakk Bra Mat kurs Kostholdsforum Individuell veiledning Selv om arbeidrettet helse- og rehab inneholder flere elementer enn en Frisklivssentral så ligner innholdet i en Frisklivssentral veldig på området Levevaner. Likt fokus på egenmestring og at kompetansen en får skal være overførbar/viderføres i livet etter endt tiltak. F.eks finner treningsformer som man mestrer og liker – samt sosiale arena som er viktig for mange mht motivasjon – slik at det er motiverende å fortsette på egen hånd. Livsstil Tobakk Balanse i hverdagen Stressmestring

12 FRISKLIV – et samarbeidsprosjekt
Frisklivssentral KOMMUNE Her er vårt utgangspunkt – vi tok kontakt med Molde kommune. Som hadde lite kjennskap til hva Astero driver med – Kjenner noen seg igjen i dette? Folkehelsekoordinator/fysiotejenesten var redd Astero drev med tiltak hvor vi ikke har friskfokus. Vi inviterte på møte, lunsj og omvisning. Molde kommune har vært i dialog med omkringliggende kommuner (ROR). Omkringliggende kommuner (ROR) sin rolle?

13 Frisklivssentral Kvalifiserings-programmet Drop out
Lettere psykiske lidelser Stress-mestring Ungdom og rus Kvalifiserings-programmet Drop out Frisklivsveiledning Helsesamtale Fysisk aktivitet Kosthold -og ernæring Røykestopp Arbeidsrettede helsetjenester Avklaring Arbeidsrettet rehabilitering Oppfølging Kurs Grunnmur – Frisklivssentral og Arbeidsrettede helsetjenester samlokaliseres. Kan utnytte lokalene bedre. Kan utnytte kompetansen bedre - Astero kan endringsfokusert veiledning, helsesamtaler og individuell veildening, veiledning i gruppe og fys ak, psykisk helse etc. Kan bygge programmer oppå grunnmuren – med elementer fra fysisk aktivitet, ernæring etc, men i tillegg ha tema og aktiviteter spisset mot det enkelte kurs/tiltak.

14 KOMPETANSE Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sykepleiere
Idretts pedagoger Folkehelsekoordinatorer Migrasjonshelse Psykisk helse Kosthold og ernæring Tobakksavvenning/røykestopp Karriereveiledere Motiverende intervju LØFT-metodikk Eks kompetanse i Astero

15 Informasjon/opplæring Trening
kurs: 2 møte/undervisningsrom Uke/mnd/kvartalsplan Trening Styrke, kondisjon, bevegelse, avspenning Sal, apparat og tur Individuelt og i gruppe Fysioterapeut, ergoterapeut, trener, veileder Kl – program Kl – og kl egen trening Komfort Sofagrupper Kantine Drikkeautomat Aviser TV Behandling/veiledning Resepsjon Kontorer Konsultasjonsrom/samtalerom (fysio benk) Innhold i sentralen – Gode og moderne lokaler. Godt utstyrt ift trimfasiliteter, men skal også fungere som en møteplass (sosial arena). Kantine/resepsjon kan gi arbeidsutprøvingsplasser for personer på tiltak. Sentrumsnært – kollektivtransport – lett tilgjengelig for omkringliggende kommuner. Lite trolig at alle småkommuner i området rundt har mulighet for å selv ha frisklivssentral.

16 Drifting - finansiering
50/50 Molde kommune/Astero Astero - alternativkost kr Undervisningsrom: 2x40 m2 Apparat/treningsrom: 140 m2 Kontor: 5-8 Møterom: 1 Resepsjon/kantine Søke midler Regional og utviklingsfond Prosjektmidler Møre og Romsdal fylkeskommune Skattefunn Molde Næringsforum Regionalt spleiselag Kommunen-alternativkost Aktiv på dagtid Kontor fysio/ergoterapeuter/andre Det mest utfordrende: Viser seg svært utfordrende mht finansiering. Kommunene har lite å bidra med i oppbyggingen av rom/fasiliteter. Bedrifter er mulig å få med på spleiselag. Kan vi samle fysio/ergo/etc i kommunen/Astero for å få et bredere fagmiljø? Hva er vinningen for Astero? Hva taper vi på dette?

17 Hvor langt er vi kommet? Har arrangert dagsseminar om samhandlingsreformen. Astero er med i ei arbeidsgruppe sammen med Molde kommune angående opprettelse av Frisklivssentral. Dagsseminar: Lege, koordinator i ROR kommunene, KS-midt Norge, Helseforetaket i Møre og Romsdal, Helsesjefen i Molde kommune, Fylkeslegen i Møre og Romsdal, Astero. Debatt. God presseomtale – markedsført vår brede kompetanse og erfaring. Utfordringer: Finansieringen av samhandlingsreformen, lite penger til kommunene – de har lite å bidra med ift lokaliteter.

18


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen ”Slik ønsker vi å gjøre det i Molde”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google