Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06"— Utskrift av presentasjonen:

1 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06
Programfag til valg Ei vitamininnsprøyting!!?? KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

2 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06
Programfag til val Rogalandsmalen: - organisering/struktur - læreplanar Praksis h/06: 2 modellar Utfordringar ut frå erfaringane så langt KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

3 Programfag til valg lokalt læreplanarbeid - Rogalandsmal
August 2005: Alle kommunene inkl. fylkeskommunen (KS), fylkesmannen og Utdanningsforbundet ble enige om et felles arbeid med Programfag til valg Alle kommunene ble invitert til å melde inn aktuelle medlemmer til læreplangruppene Fylkeskommunen oppnevnte kompetanseskoler m/ressurspersoner KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

4 Programfag til valg lokalt læreplanarbeid - Rogalandsmal
Forutsetninger: En viss kvalititet for å gi et likeverdig tilbud Samarbeid mellom grunnskole og vgs Samarbeid med næringslivet Skolene kan ha noe ulike modeller for organisering, men nødvendig med samordning og koordinering KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

5 Programfag til valg lokalt læreplanarbeid - Rogalandsmal
Utgangspunkt: Prinsipp og retningslinjer for faget Utdanningsprogrammene i vgo KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

6 Programfag til valg lokalt læreplanarbeid – Rogalandsmal, mål
Samfunnet: Redusere frafall og omvalg Helhet 1 – 13 Individ: Bedre grunnlag for valg av utd.program i vgs Praktisk utprøving Engasjement og motivasjon – tilpasset den enkelte Entreprenørskap Realistisk bilde av valgt utd.program KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

7 Programfag til valg – innhold
Valgprosess/forberedelsesfase Utprøving/gjennomføringsfase av valgte utdanningsprogram Vurderingsfase/refleksjon om framtidige valg KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

8 Programfag til valg lokalt læreplanarbeid - Rogalandsmal
Oppdraget til l.pl.gruppene: Lage læreplan med kompetansemål i aktuelt fag Lage forslag til organisering: Hva kan vgs bidra med? Hvordan kan elever i vgs bidra? Hva kan den enkelte gr.skole greie selv? Rektor, rådgiver, kontaktlærer sin rolle? Peke på utfordringer som evnt må løses på fylkes-/nettverks-/kommunenivå KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

9 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06
LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning + læreplan i fag Studieforberedende utdanningsprogram - Idrettsfag - Musikk, dans og drama - Studiespesialisering (realfag, språkfag, samfunnsfag og økonomi, formgivingsfag) Yrkesfaglige utdanningsprogram - Bygg og anleggsteknikk - Design og håndverk - Elektrofag - Helse- og sosialfag - Medier og kommunikasjon - Naturbruk - Restaurant- og matfag - Service og samferdsel - Teknikk og industriell produksjon KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

10 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06
LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning + læreplan i hvert utd.program Timeramme Timerammen for programfag til valg er 113 timer à 60 minutt på ungdomstrinnet. Reguleringen av lokal bruk av 25 prosent av timerammen i det enkelte fag gjelder for programfag som for øvrige fag. I Rogaland blir timerammen fordelt på 9. og 10. klassetrinn, fortrinnsvis vår for 9. trinn og høst for 10. trinn. KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

11 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning
Dette er ikke til hinder for at en kan og bør arbeide med interessekartlegging, undervisningsopplegg om arbeids- og næringsliv, og lignende på 8. klassetrinnet. Størstedelen av timene skal nyttes til gjennomføringsfasen/utprøving Opplæringen i faget bør organiseres i blokker slik at fagets praktiske del blir ivaretatt. KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

12 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning
Kompetanseutvikling De videregående skolene som er utpekt som kompetanseskoler i forhold til Programfag til valg, kan holde kurs, ta imot hospiterende lærerer og være serviseorgan i forhold til sitt fag for ungdomsskolene Kommunene kjøper denne tjenesten. Et presentasjonsopplegg pr. programfag blir utarbeidet av fylkeskommunen KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

13 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning
Aktuelle aktører i faget Grunnskolen med elever og foresatte (prosjekt, karriereplanlegging, foreldregruppen som ressurs) Videregående skoler der også elevene kan være sentrale aktører (hospitering, fadderordning,omvisning, utarbeiding av info – pakke KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

14 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning
/undervisningsopplegg, tema, kurs, forsøk, interaktive program, prosjekt, elever fra vgs kan besøke grunnskoler, igangsettere/veiledere for ulike prosjekt på ungdomsskolen, åpne dager) Arbeids- og næringsliv med lærlinger som viktige medspillerer, og opplæringskontorene som tilretteleggerer KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

15 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning
Læringsarena og kompetanse, ulike løsninger for de forskjellige programfaga: Fag der u.skolen verken har lokale eller kompetanse til å gjennomføre opplæringa Fag der u. skolen har lokale, men ikke faglig kompetanse Fag der en får best opplæring med utprøving i arbeidslivet Fag der u. skolen både har lokale og faglig kompetanse KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

16 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning
Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv, opplæringskontor, samt aktuelle lag og organisasjoner Kommunene/skolene, evnt kommunenettverkene lager planer og gjør avtaler med aktuelle samarbeidsparter Kommunene/skolene, evnt kommunenettverkene fordeler og samordner samarbeidet Arbeid med entreprenørskap og elevbedrifter kan inngå i faget KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

17 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning
Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv, opplæringskontor, samt aktuelle lag og organisasjoner Bransjeforeninger lager prøvestasjoner, ”hands on” – dagtid – kveldstid. Skolene bestiller tid Bransje/fag gir kompetanse/verktøy til lærere/elever Få med bredden i yrkene: skikkethet, spesielle krav, yrkesfag kontra allmennfag Skolen ut i næringslivet, næringslivet inn i skolen (hospitering)? KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

18 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning
Organisering av samarbeidet grunnskole – videregående skole Alle de videregående skolene vil kunne ta imot elever fra ungdomsskolene store deler av året. Dette vil variere fra utdanningsprogram til utdanningsprogram Kommunene og vgs blir delt inn i nettverk/områder KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

19 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning
Kommunene/ungdomsskolene melder inn behov/ønske i forhold til de videregående skolene: for gj.føring/utprøving h/06 for gj.føring/utprøving v/07 for gj.føring/utprøving h/07 Vgs fordeler og gjør avtaler med skolene/kommunene KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

20 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning
Avklaring av roller og ansvar på ungdomsskolen Rektor er hovedansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring (økonomi, samordning i forhold til andre skoler). Rådgiver kan være koordinator og legge inn i faget mange av de arbeidsoppgavene han/hun har i dag (kontakt med de ulike vgs og næringsliv, m.m.). KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

21 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning
Kontaktlærer vil være sentral ved individuell tilpasning, oppfølging og samla vurdering Aktuelle faglærere som kan ha ansvar for gjennomføringen av faget (helt eller delvis) KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

22 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning
Tilpasning av læreplanene Ungdomsskolene har ansvar for individuell tilrettelegging og medvirkning Eleven skal i størst mulig grad være aktivt med i planlegging, gjennomføring og vurdering av eget arbeid Den tilpassa læreplanen må inneholde elementer fra alle kompetansemålene, men kan vektes ulikt ut fra lokale forhold og elevenes interesser og forutsetninger KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

23 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning
Elevbedrifter kan utfylle eller erstatte hospitering i videregående skoler og i arbeids- og næringsliv, muliggjøre praktiske tilnærminger, elevmedvirkning, tverrfaglighet og engasjement i læringa. Bruk av IKT kan nyttes ved fjernkontakt Opplæringa skal fremme kreativitet, entreprenørskap og legge grunnlag for nyskaping og livslang læring KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

24 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning
Søkning til videregående opplæring Elevene står fritt til å søke utdanningsprogram i videregående opplæring, uavhengig av hvilke programfag en har prøvd ut på ungdomstrinnet. KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

25 LÆREPLAN FOR ROGALAND I PROGRAMFAG TIL VALG, innledning
Økonomi De fleste videregående skolene har i dag et godt samarbeid og ulike opplegg rettet mot elevene i grunnskolen. Dette arbeidet regner en med fortsetter som før. I tillegg kan kommunene/ungdomsskolene regne med utgifter til gjennomføring av faget: Lønn (egne lærerer eller innleide fra vgs) Utstyr etter HMS (eks. vernesko, og lignende) Materiell Reiseutgifter KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

26 Eksempel fra læreplaner , Musikk, dans og drama
Formål med faget (stort sett felles for alle) Hovedområder i faget Grunnleggende ferdigheter i faget KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

27 Musikk, dans og drama Kompetansemål i faget
Forberedelsesfase/valgprosess Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Beskrive utdanningsprogrammene i videregående skole Uttrykke og vurdere egne interesser og forutsetninger for bestemte valg Reflektere over situasjonen i arbeidsmarkedet Vurdere og velge aktuelle utdanningsprogram KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

28 Musikk, dans og drama Kompetansemål i faget
Gjennomføringsfase/utprøving Musikk, hovedinstrument, musikkteori, musikkhistorie: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Øve på og framføre et musikkstykke for et publikum Lære seg grunnleggende symboler og notasjon Kjenne til musikkhistoriske epoker fra 1500-tallet og fram til i dag. KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

29 Musikk, dans og drama Kompetansemål i faget
Dans. utøvende dans, komposisjon og koreografi, Dansehistorie Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Få kjennskap til grunnleggende teknikker og utføre disse innenfor to ulike sjanger Vise grunnleggende koordinasjon, balanse, spenst, styrke og utholdenhet. Utvikle egne bevegelser og strukturere disse i en dansesekvens. Ha kort oversikt over dansehistorien. KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

30 Musikk, dans og drama Kompetansemål i faget
Drama, grunnleggende skuespillerferdigheter, teaterteori, teaterhistorie Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Øve på å bruke kropp og stemme uttrykksfullt. Tolke og formidle tekst. Planlegge og gjennomføre en visning. Få oversikt i hovedelementene i denne disiplinen. Ha kort oversikt over teaterhistorien. KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

31 Musikk, dans og drama Kompetansemål i faget
Vurderingsfase/refleksjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Forklare aktuelle faguttrykk og gjøre greie for sine valg Dokumentere og vurdere det som de har erfart og lært Vise muligheter for videre utdanning og yrker som bygger på valgt utdanningsprogram Vurdere hvordan arbeidet med programfag til valg har påvirket framtidige valg KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

32 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON , gjennomføringsfasen
Gjennomføringsfase/utprøving HMS Mål for opplæringen er at elevene skal kunne Bruke personlig verneutstyr. Kjenne til farer som en må ta hensyn til på den aktuelle arbeidsplassen. KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

33 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON , gjennomføringsfasen
Måleteknikk Mål for opplæringen er at elevene skal kunne Bruke tommestokk Bruke skyvelær Bruke mikrometer KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

34 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON , gjennomføringsfasen
Bruk av verktøy Mål for opplæringen er at elevene skal kunne Borre i ulike metaller Utføre enkle dreieoperasjoner på ulike metaller KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

35 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON , gjennomføringsfasen
Sammenføyning Mål for opplæringen er at elevene skal kunne Lodde, myk og hardlodding Sveise Lime metaller og plast KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

36 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON , gjennomføringsfasen
Elektro Mål for opplæringen er at elevene skal kunne Måle motstand, strøm og spenning Koble enkle kretser KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

37 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06
Aktuell organisering og innhold i samarbeidet mellom grunnskole og videregående opplæring (TIP) Utstyr: For å kunne oppnå måla i gjennomføringsdelen krev det meir utstyr og kompetanse enn det ungdomsskulen til vanleg har. KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

38 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06
Aktuell organisering og innhold i samarbeidet mellom grunnskole og videregående opplæring Organisering: Opplæring på eigen skule. For dei skulane som har utstyr og kompetanse, er den lettaste organiseringmodellen å ha det på eigen skule. KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

39 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06
Aktuell organisering og innhold i samarbeidet mellom grunnskole og videregående opplæring Vidaregåande. Samarbeidet kan ha fleire former som Elevar hospiterar i klassar i korte periodar. Vil høve der det er få elevar som skal prøve ut faget. For å få kvalitativ opplæring bør dette kombinerast med andre løysingar. Leige lokalar og lærarar hos vidaregåande. Erfaringsmessig er dette vanskeleg å få til i større omfang på grunn av at lokala er mykje opptekne. Ei ordning kan vere å nytte lokala på ettermiddag. Undervisning på vidaregåande bør ikkje vere lenger enn 3-4 timar kvar gong. KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

40 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06
Aktuell organisering og innhold i samarbeidet mellom grunnskole og videregående opplæring Utplassering i bedrift. Utplassering i bedrift kan vere ei løysing. Eigne lokale. Ei løysing som gjer at skulane og kommunen ikkje er avhengige av plass i vidaregåande eller i bedrifter, er å innreie eigne lokalar i kommunen eller fleire kommunar saman. Best ville det vore å hatt eigne lokale i tilknyting til vidaregåande skule der ein leigde lærarar frå vidaregåande til å gjennomføre undervisninga. KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

41 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06
Aktuell organisering og innhold i samarbeidet mellom grunnskole og videregående opplæring Med ei slik løysing kan ein innreie lokala etter læreplanen, elevane kan ha ulike oppgåver slik at ein unngår mykje venting og ein får betre kontroll når ein skal lage timeplanar på skulen. Dette krev investering i utstyr og sannsynlegvis årleg leige av lokale. KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

42 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06
Aktuell organisering og innhold i samarbeidet mellom grunnskole og videregående opplæring Ekstrahjelp. Ein del av utstyret som elevane får prøve, krev tett vaksenkontroll ut frå HMS-krav. For å sikre betre bemanning, kan ein inngå avtaler med bedrifter eller vidaregåande om å nytte lærlingar eller eldre elevar som hjelpeinstruktørar. Det bør kunne nyttast uavhengig av kva organiseringsmodell ein vel KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

43 Rogalandsmalen – lokale læreplaner, videre arbeid
Kommunene/skolene , evnt. kommunenettverkene lager planer/gjør avtaler med aktuelt næringsliv i regionen Kommunene/skolene , evnt. kommunenettverkene lager planer/gjør avtaler med aktuelle vgs Skolene legger til rette for individuell tilrettelegging/medvirkning KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

44 Rogalandsmalen – lokale læreplaner, videre arbeid
Skolene vurderer hvilke fag/deler av fag de kan gjennomføre på egen skole med egne eller innleide lærere Kommunene vurderer muligheter for å ta imot elever i utprøvingsfasen Næringsliv/bransjeforeninger lager presentasjons/praksisopplegg KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

45 Programfag til val, utfordringar:
Struktur Faginnhald Programfag i høve til studiespesialisering/yrke som krev høgskule/universitetsutdanning KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

46 Programfag til val, struktur
Omfang, tidspunkt Samarbeid med andre ungdomsskular Samarbeid med vgs Samarbeid med lokalt næringsliv/eigen kommune Bruk av eige personale, lokale, utstyr Økonomi KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

47 Programfag til val, 05/06 og 06/07, modellar:
Omfang, tidspunkt: Komprimert over 3 – 4 veker (10. kl. haust og 9.kl. vår). Halv dag pr. veke i ca 20 veker. Gjennomføring i perioden ca 1.okt. – ca. 1.april (evnt. aldersblanda). KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

48 Programfag til val, 05/06 og 06/07, modellar:
Samarbeid med andre ungdomsskular: Organisasjonseiningar på 200 – 250 elevar Kan tilby alle programfaga kvart år, betre valtilbod, rasjonelle grupper Større sjanse for at u.skulane har aktuell kompetanse Må samordna tidspunkt, transport, samarbeid med vgs KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

49 Programfag til val, 05/06 og 06/07, modellar:
Samarbeid med vgs Undervisning/hospitering på vgs i alle programfaga, mest mogleg tid på vgs, 2d/gruppe, Kjøp av undervisningstimar Undervisning/hospitering på vgs i nokre få programfag: TIP, Bygg og anlegg og elektro (evnt. naturbruk), besøk på vgs i andre fag. Kjøp av undervisningstimar KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

50 Programfag til val, 05/06 og 06/07, modellar:
Samarbeid med lokalt næringsliv/eigen kommune: Vidareutvikling av partnarskapsavtalar Eigen kommune: Barnehagar, PU, aldersbustader, sjukeheim , … Vekt på at praksis skal knytast opp mot utdanningsprogrammet I den grad det er mogleg, skal praksis vera ei tid for læring av fag og yrke KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

51 Programfag til val, 05/06 og 06/07, modellar:
Bruk av eige personale, lokale, utstyr: Begge modellane brukar eige personale, lokale og utstyr til ein del av opplegget i alle fagområda (valprosess, meir og mindre i høve til utprøving og vurdering/framføring KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

52 Programfag til val, 05/06 og 06/07, modellar:
Økonomi: Utgifter til lærartimar. Begge modellane krev fleire lærartimar enn vanleg undervisning p.g.a. mindre elevgrupper. NB! Organisering – fortynning/fortetting Noko utgifter til materiell og verneutstyr Utgifter til transport Evnt. investering i lokale og utstyr?? KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

53 Programfag til val, faginnhald
Læreplan for Rogaland Lokal og individuell tilpassing Vurderingskriterium KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

54 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06
Programfag til val, studiespesialisering/yrke som krev høgskuleutdanning Praktisk utprøving? Engasjement og motivasjon – tilpassa den enkelte? Entreprenørskap? Samarbeid/utprøving/hospitering med aktuelt næringsliv/universitet/høgskule? KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06

55 KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06


Laste ned ppt "KS - Rogaland, Aud Irene Bjørløw. v/h/06"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google