Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innledning •SiO og OAS har siden våren 2008 vært i dialog om en mulig sammenslåing. Initiativet kommer fra studentene, med bakgrunn i ønsket om større.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innledning •SiO og OAS har siden våren 2008 vært i dialog om en mulig sammenslåing. Initiativet kommer fra studentene, med bakgrunn i ønsket om større."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innledning •SiO og OAS har siden våren 2008 vært i dialog om en mulig sammenslåing. Initiativet kommer fra studentene, med bakgrunn i ønsket om større samlet studentpåvirkning og et samlet velferdstilbud til Oslostudentene •Prosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av de to samskipnadenes styreledere og adm. direktører og en ekstern konsulent •Prosessen har mange interessenter; studentene, inkludert studentparlamenter og råd, tilknyttede læresteder, fagforeninger, fagavdelinger og medarbeidere i SiO og OAS

2 Bakgrunn Vedtak i studentpolitiske organer: […] ”alle studenter knyttet til SiO og OAS i utgangspunktet bør ha et likt og best mulig velferdstilbud” (Studentparlamentet ved HiO) ”Velferdstinget er for at SiO slår seg sammen med Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad til én felles samskipnad i Oslo” (Velferdstinget)

3 Studentpolitiske rammer Tilbudene: - skal opprettholdes på minst dagens nivå - skal ikke bli vesentlig dyrere for studentene - skal minimum inkludere bolig, barnehage, spisesteder og fysisk og psykisk helse - skal kunne tilpasses de ulike lærestedene individuelt ”Det skal være et sterkt fokus for å bevare og tilpasse brukerstyring tilsvarende minst dagens nivå”

4 Forslag fra studentene på styresammensetning Et styre på totalt 10 personer; - 5 studenter (inkl. leder med dobbeltstemme) - 2 representanter valgt av de ansatte - 3 institusjonsrepresentanter UiO, HiO + en til valgt andre inst.

5 Milepæler i prosessen •Leveringsfrist kapitler rapport som beskriver velferdstilbudet i en sammenslått studentsamskipnad i Oslo ferdig 27.3. •Velferdstingsmøte 30. mars – spørsmål og innspill til videre prosess •Velferdstingsmøte 4. mai – eventuelle avklaringer som må opp til vedtak, ellers spørsmål og innspill til endelig behandling •Styrebehandling SiO og OAS 17. juni •Søknad sendes til Kunnskapsdepartementet i august; forutsatt ja i begge styrer •KDs beslutning 2010

6 Videre gang – Velferdstingets rolle Midtveisrapporter avgjør hva som må løftes av politiske avklaringer (27. mars) Holde dialog med OAS-studentene (VT-AU) Avklare inntreden av OAS-inst. i VT! Velferdstingsmøter 30.mar (orientering/diskusjon) og 4. mai (evt. vedtak, ellers diskusjon) DEADLINE: Hovedstyremøte-møte 17. juni

7 Gjennomgang av virksomhetene i en sammenslått samskipnad Arbeidsgrupper har sett på følgende områder: •Barnehage •Kultur og idrett •Helse og rådgivning •Bolig og eiendom •Forretningsvirksomhet: Bokhandel og spisesteder •Administrasjon •Kommunikasjon

8 Barnehage i sammenslått samskipnad SiO: 628 plasser, dekningsgrad ca 87 - 97 % Sogn, Kringsjå, Blindern, Frogner, Tøyen OAS: 123 plasser, dekningsgrad ca 80 % Kjeller (HiAk), Grefsen, Bislett Sammenslått: 751 plasser Vil gi SiO-studenter tilgang på sentrumsnære barnehageplasser (85 plasser på Bislett) Nedgang i dekningsgrad? Inntaksreglement, vedtekter, verdigrunnlag, søknads- og tildelingsrutiner må harmoniseres!

9 Kultur og idrett - Kultur Ulike ordninger i SiO og OAS i dag SiO: VT bevilger penger til Kulturstyret, som fordeler midler til foreninger etter søknad OAS: Fordeles til lærested basert på ant. studenter Må harmoniseres – studentpolitisk avgjørelse (Foreninger, medier, demokratier) Studentliv: Kompetansesenter, kursvirksomhet, rådgivning til foreninger og utd.inst. Foreslås videreført og styrket ”Kontordager”: Blindern, BI, HiAk, Bislett, CN? Muligheter for felles kultursatsninger

10 Kultur og idrett - Idrett SiO: Eget tilbud. OAS: Subsidiert kjøp av eksterne Å slå sammen er uproblematisk, men kan gi kapasitetsproblemer, særlig Centrum Athletica Løsning: Kjøpe plass fra F&S (overgangsperiode?) Begrense adgangen for ikke-studenter Utvide åpningstider, utnytte anlegg bedre Utfordring: Fristasjon fra utd.inst., ulik pris

11 Helse og rådgivning – rådgivning og psyk.tjenester Kan i grove trekk videreføres som i dag (I dag: Psyk: sprengt kapasitet SiO, ingen ventetid OAS. Rådgivning: Ingen ventetid SiO/OAS) Foreslått å videreføre tilbudet i sentrum (OAS) Gratis lavterskeltilbud Individuelle veiledninger, spørsmål og svar, gruppetilbud, kurs Mulighet til å jobbe forebyggende

12 Helse og rådgivning - allmennhelse Alternative modeller: 1) Refusjonsordning (OAS i dag) 2) Egen helsetjeneste, fastlege (SiO i dag) 3) Kombinasjon, videreføre fastlegetilbudet til SiO, men åpne for refusjoner ved bruk av andre leger Alternativ 3 er anbefalt, beholder opparbeidet kompetanse og kan hindre kapasitetsproblemer Må avklares: Kostnader og pris på egenandel Billigere for fastlegepasienter enn for andre? Etablering av nytt kontor i sentrum?

13 Helse og rådgivning - annet Videreføring av vaksinasjonstilbudet til selvkost Videreføring av fysioterapitilbudet til SiO Videreføring av helsestasjonstilbudet til SiO (selvkost) Videreføre tannhelsetjenesten til SiO, til selvkost Kapasitetsproblemer? I dialog med Oslo Komm.

14 Bolig og eiendom Dekningsgrad: SiO: ca 20% OAS: ca 9% Samlet: ca 16% NB: Ulik andel internasjonale studenter (SiO ca 2000, OAS ca 230) Uttakskriterier må harmoniseres! Husleienivå må gjennomgås og settes ut fra samme kriterier, må oppfattes rettferdig Etablering av ett kundesenter i sentrum Husvertordning og fellesrom videreføres

15 Bolig og eiendom forts. Muligheter for å legge inn i samme systemer – besparelser på sikt Studentstyring: Videreføring av dagens boligstyre med studentrepresentasjon (Eget styre for eiendom?) Usikkert: Lettere å få tomter og tilskudd til nye boliger med to aktører? Lettere å få tomter og tilskudd med samlet stemme?

16 Forretningsdrift: Bokhandel Sammenslåing uproblematisk Fusjon mellom Akademika og Penelope Videreføring av dagens Akademika-struktur (studentrepresentasjon i styret) Fortsatt gi tilgang på pensum, og overskudd til studentvelferd Utsalgssteder som i dag, men nedleggelse av Akademika på Holbergs plass Foreslått å videreføre Akademika-navnet Samkjøring av systemer -> Besparelser Økt volum –> Muligheter

17 Forretningsdrift: Spisesteder Sammenslåing er forholdsvis uproblematisk Selve spisestedene videreføres ”2 minutter til kaffen, 5 minutter til middagen” Studentmedvirkning: Anbefales videreføring av SiOs modell (AS med studentrepresentasjon) samt brukerutvalg ved lærestedene Sammenslåing gir samling av kompetanse, større muskler for investeringer (volum), konseptutvikling Kan gi bedre kostnadskontroll – lavere pris Forutsetning: Fristasjonslokaler må videreføres

18 Administrasjon Vil gi større og mer robuste fagmiljøer Innsparingspotensiale på sikt: Årsverk: ca 2 mill pr år Lisenser/systemkostnader: 200.000-300.000 IT-tjenester ikke utredet enda Fristasjonsavtaler med læresteder må reforhandles og videreføres (lokaler og økonomiske tilskudd) Utfordring: Ulik brukerfrekvens på noen tjenester

19 Kommunikasjon Web blir hovedkommunikasjonsform, i tillegg til fysiske kundesenter Noen doble funksjoner kan fjernes (to websider, to kundeundersøkelser, to intranett) Selve sammenslåingen stiller store krav til kommunikasjon med de involverte Navn på ny samskipnad? Verdigrunnlag? Profilering? Tidkrevende prosess, og koster penger

20 Utfordringer Kostnader med samkjøring av systemer, opplæring, kulturbygging, flytting, evt. investeringer Ressurser til ”merkevareetablering” Internt fokus første år? Ulemper: Utvanning av tilbud, kapasitetsproblemer?

21 Fordeler Samlet studentmakt – én stemme overfor offentlige myndigheter Likt tilbud til studentene Stordriftfordeler (senke priser?) Solid organisasjon, kan være viktig strategisk grep Valgfrihet, dekning over hele byen (særlig bolig og barnehage) Større antall studenter gir muligheter!

22 Avklaringer for VT System for fordeling av penger til kultur, medier og studentdemokratier Tildelingssystemer for studentboliger og barnehager Egne systemer i VT, innlemming av OAS- studentene Diskusjonssak om helsetjenesten?


Laste ned ppt "Innledning •SiO og OAS har siden våren 2008 vært i dialog om en mulig sammenslåing. Initiativet kommer fra studentene, med bakgrunn i ønsket om større."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google