Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristian Sæbø - Søndre Buskerud politidistrikt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristian Sæbø - Søndre Buskerud politidistrikt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristian Sæbø - Søndre Buskerud politidistrikt
SFN – Landsmøte 2010 Tvangsfullbyrdelse Velkommen til foredrag i tvangsfullbyrdelse Introduksjon av meg selv Kristian Sæbø - Søndre Buskerud politidistrikt

2 De enkelte tema Mandag: Kl 14:30 – 18:00 – ”7-2 F – utvalgte emner”
Den dagen hvor det antagelig blir tid til spørsmål til slutt Tirsdag: Kl 09:00 – 11:00 – ”Tvangsgrunnlag for fravikelse” Kl 11:00 – 12:00 – ”Kontantinnsats ved tilbakeleveringer” Kl 12:00 – 13:00 – ”Særskilte inntekter” Onsdag: Kl 09:00 – 11:45 – ”Fastsettelse av livsopphold” Forklar kort hva vi kommer til å gå gjennom ved de forskjellige tema Få et overblikk over hva for erfaring de forskjellige har

3 7-2 F – Utvalgte emner Hva som skal til for at det foreligger tvangsgrunnlag Renter og utenrettslige inndrivelseskostnader Utvidede krav til begjæringen Adgang til å komme med innvendinger Kumulasjon av tvangsgrunnlag Unnlatt varsling, foreleggelse og beramming

4 Hva som skal til for at det foreligger tvangsgrunnlag
Ordlyden i loven: ”Skriftstykke som fordringshaveren selv har sendt skyldneren og som viser kravets grunnlag og omfang.” 4 vilkår: ”Skriftstykke” ”(som fordringshaveren selv har) sendt skyldneren” ”Grunnlag” ”Omfang” Tar de enkelte elementene hver for seg. 4

5 ”Skriftstykke” Noe med skrift på? Avgrenses mot
Papir, serviett, fotografi, steintavle? Avgrenses mot Elektronisk kommunikasjon Hør med de som sitter i salen i forhold til spørsmålet. Lovavdelingen har uttalt at elektroniske dokumenter (e-faktura) godtas ikke, da hensynene bak formkravet ikke oppfylles tilstrekkelig ved elektronisk kommunikasjon, jf. jnr Hør om det er noen som tror de har godkjent e-post og e-faktura.

6 ”(som fordringshaveren selv har) sendt”
2 problemstillinger: Hvem må ha sendt? Hvordan må det være sendt? (rekommandert, a-/b- post, lagt i postkassen, annet) Hvem må ha sendt: Spør salen hva de tror og mener… Koble opp mot ordlyden i loven – ser jo ganske klart ut. Rt – Det er ikke noe i forarbeidene som indikerer at fordringshaver selv må ha sendt, hvordan skulle det da ha blitt ved selskap? Selskap kan ikke sende, men det kan de som har fullmakt for selskaper. Med andre ord er det adgang til å gi fullmakt for å sende. Da må dette gjelde for personlige fordringshavere også. Dermed er rettstilstanden at andre kan sende på vegne av kreditor – både inkassoselskaper, advokater og lignende. Hvordan må det være sendt: Står ikke noe i loven om hvordan det må være sendt. Kan antagelig oppstille en regel om at det avgjørende er om sendingen er foretatt på en betryggende måte hvor mottaker sannsynlig vil få presentert skriftstykket. 6

7 ”Grunnlag” Skriftstykket må vise hva kreditor mener er grunnlaget for at kravet har oppstått: Kjøp, erstatning, leie, osv. Kreves ikke noen begrunnelse utover dette, trenger med andre ord ikke bevisførsel for kravets eksistens Bevisførsel om kravets eksistens vil derimot være relativt viktig om det kommer innvendinger mot kravet.

8 ”Omfang” Skriftstykket må vise hvilken sum kreditor hevder at debitor skylder Merk at dersom disse fire vilkårene, vi nå har gått gjennom, er til stede, så foreligger det tvangsgrunnlag.

9 Renter og utenrettslige inndrivelseskostnader
”Skriftstykket er også tvangsgrunnlag for renter og utenrettslige inndrivingskostnader” Renter: Forsinkelsesrenteloven § 2 renter fra avtalt forfall, ellers 30 dager fra påkrav Utenrettslige inndrivelseskostnader: Inkassoloven og forskrift til denne Særlig problemstilling ved utenrettslige inndrivelseskostnader – som påløper etter at varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 er sendt Her gir loven grunnlag for å kreve renter av hovedkravet, samt gi utenrettslige inndrivelseskostnader. Med andre ord at det også er tvangsgrunnlag for dette. Særlig problemstilling: Borgarting lagmannsrett ( ASK-BORG04). Avgjørende er forfallsdagen til hovedkravet, og kravet på utenrettslige inndrivelseskostnader er et aksessorisk tilleggskrav til dette, og omfattes derfor ikke av varslingsplikten etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18.

10 Utvidede krav til begjæringen
Tvisteloven § 6-3, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 7-5 (2): ”Konsentrert beskrivelse av de faktiske forhold kravet bygger på” Påstand som bestemt angir det resultat klageren krever Varsel etter tvisteloven § 5-2 (1) Ved inkassotilfellene: Betalingsoppfordring Konsentrert beskrivelse: Karnov – Kravet må individualiseres og begrunnes. Noe uklart hva som ligger i det, men det kreves en større beskrivelse enn hva som forelå tidligere. I det minste Kjøp, leie, parkeringsbot eller lignende. Datoer bør også muligens kreves. Kan holde dersom vedlegg viser klart hva som hevdes. Viktig at kravet blir tilstrekkelig individualisert, slik at det er mulig å se helt konkret hva kravet gjelder. Varsel etter tvisteloven dekkes av varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18. 10

11 Adgang til å komme med innvendinger
Innvendinger innen 14 dager etter foreleggelse, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 7-7 (2) Medfører overføring til forliksrådet Uansett? Hva med åpenbart grunnløse innvendinger? Innvendinger etter 14 dager etter foreleggelse, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 7-11 (4) Det foreligger ikke særlige krav for innvendingene. De kan godt være muntlige. Da må de nedtegnes av namsfullmektig. Dersom de er muntlige kan innvendingene neppe være å anse som tilsvar, da dette må være undertegnet – men det hindrer ikke overføring til forliksrådet. Ved en første fristen foreligger det ikke krav til innvendingens art. Også åpenbart grunnløse innvendinger medfører overføring til forliksrådet. Ved den andre fristen foreligger det krav til at innvendingen ikke skal være åpenbart grunnløs for at saken skal overføres til forliksrådet. Hva er så åpenbart grunnløse innvendinger?: Ønsker ikke betale fordi man ikke har penger. Ønsker ikke betale for utenrettslige omkostninger, ettersom hovedkravet nå endelig er betalt. Mener at kravet ikke er riktig. Men vi bør helst være litt varsom med å innskrenke adgangen til å overføre saken til forliksrådet: ”ÅPENBART grunnløs”. 11

12 Kumulasjon av tvangsgrunnlag
Det er ikke adgang til å ta med (i samme begjæring) både tvangsgrunnlag etter § 7-2 bokstav F og alminnelige tvangsgrunnlag, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 7-4 (2). Det er adgang til å kombinere tvangsgrunnlag etter § 7-2 F og andre særlige tvangsgrunnlag (eksempelvis gjeldsbrev) Hvilken betydning får det om det kommer innsigelse på kravet/kravene for forliksrådets behandling – skal de da også behandle gjeldsbrevet? Noen som kan tenke seg hvorfor det ikke er adgang til å ta med alminnelige tvangsgrunnlag? Ja, da må forliksrådet også behandle gjeldsbrevet: ”Dersom det gjøres, må også dette kravet behandles etter de reglene som gjelder for direkte tvangsinndrivelse…Videre må kravet behandles i forliksrådet dersom skyldneren har innvendinger mot dette eller noen av de andre kravene”, jf. Ot.prp.nr 43 ( ) side 47.

13 Unnlatt varsling, foreleggelse og beramming
Er det adgang til å unnlate: Varsling etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18? Foreleggelse av begjæringen? Berammelse av forretningen (varsel om avholdelsesdato)? Varsling – ja, det står ikke noe annet i tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 Foreleggelse – nei, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 7-6 siste ledd, siste setning. Berammelse av forretningen – nei, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 7-10 – men jo, hvis man finner saksøkte på adressen (dersom man søker å avholde den på bopel/forretningsadresse) men dette siste gjør vi jo aldri


Laste ned ppt "Kristian Sæbø - Søndre Buskerud politidistrikt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google