Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arkivmeldingen 2012 Innlegg fra Landslaget for lokal og privatarkiv, LLP.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arkivmeldingen 2012 Innlegg fra Landslaget for lokal og privatarkiv, LLP."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arkivmeldingen 2012 Innlegg fra Landslaget for lokal og privatarkiv, LLP

2 Kort tilbakeblikk… •mye har skjedd de siste 25-30 år: –Arkivloven m/forskr., fremvekst av arkivinstitusjoner, spesielt kommunale/regionale, etablert universitets- og høgskoleutdanning, programvare for arkivstyring og publisering, programvare for arkivplanarbeid, fagbøker og tidsskrifter, m.m.

3 Rammeverk som lå til grunn for den positive utviklingen •På 80-tallet kom flere utvalgsrapporter som dannet grunnlaget for denne utviklingen, bl.a.: Bjørkvikutvaglet, Try-utvalget, Næss-utvalget. •Vi fikk NOU1987:35 Samtidens arkiver – fremtidens kildegrunnlag •ABM-meldingen i 2001

4 Arkivmeldingen 2012 – viktig satsningsområde 1 •En utviklingsstrategi som legger til rette for en helhetlig dokumentasjon av samfunnsutviklingen, en strategi som favner: –Private arkiv så vel som offentlige arkiv

5 Arkivmeldingen 2012 – viktig satsningsområde 1 – ( forts.) •ABM-u statistikk for 2009 viser at bare 15 % av det totale bevarte arkivmateriale representerer private arkiv. •Arkiv fra privatpersoner, organisasjoner, institusjoner og bedrifter representerer: –Historisk faktainformasjon –Kulturhistorie •Men også –Enkeltpersoners og organisasjoners økonomiske og juridiske rettigheter –Privatarkiv kan dokumentere offentlige oppgaver (sterk utvikling i kjøp av offentlige tjenester)

6 Arkivmeldingen 2012 – viktig satsningsområde 1 – ( forts.) En vesentlig forutsetning for å kunne bevare og tilgjengliggjøre privatarkiv: •det må finnes et arkivdepot i ”nærmiljøet” med magasinkapasitet og personalressurser nok til å handtere en forholdsvis rask redningsaksjon: •Eks.: –http://www.eiker.org/Linker/KMR/KMR-nytt- 2007-05-01-Hellefoss-arkivet.htmhttp://www.eiker.org/Linker/KMR/KMR-nytt- 2007-05-01-Hellefoss-arkivet.htm

7 Privatarkivene og lovverket •Arkivloven pr i dag for svak i forhold til privat virksomhet •Annet lovverk omhandler privatarkiv (personopplysningsloven, regnskapsloven, m.fl), men forplikter ikke til langtidslagring og tilgjengeliggjøring. •Tilfeldig praksis i forhold til arkivloven når offentlig forvaltning kjøper tjenester av private aktører I Sverige finnes lovregulering i forhold til konkurs. USA og EU: ny lovgivning med krav til dokumentasjon

8 Arkivmelding anno 2012 – satsningsområde 2 •Bevaring og tilgjengliggjøring av elektroniske arkiv –Riksrevisjonens rapport (dok 3:13-2010) gir tydelig signal for økt innsats hva gjelder bevaring og tilgjengliggjøring av spesielt edb-baserte fagsystemer, ( saksbehandlingssystemer for barnehage, skole, sosial, barnevern, helse- og omsorgstjenestene. Dokumentasjon som er av vital betydning for enkeltmennesker, men også for kommunene sjøl). –For offentlig sektor finnes standarder, - for privat sektor er arbeid med bevaring og tilgjengeliggjøring av elektronisk skapt arkivmateriale ikke startet enda.

9 Arkivmelding anno 2012 – satsningsområde 2 ( forts) •Det kommunale arkivfaglige miljøet i samarbeid med LLP har både gjennom midler fra ABM- utvikling og samarbeid utviklet kompetanse på dette området, spesielt nevnes: •KDRS, ( Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter, samvirkeselskap som 6 av de kommunale arkivinstitusjonene står bak, flere har meldt sin interesse for å melde seg til) •Bergen byarkiv •Disse vil være viktige aktører i utviklingsarbeidet som står foran oss

10 Arkivmelding 2012 - satsingsområde 3 •Digitalisering –Følge opp digitalieringsmeldingen med virkemidler –Videreutvikling av programvaren Asta og publiseringsverktøyet Arkivportalen.no

11 Arkivmelding 2012- satsingsområde 4 •Forskning og utvikling •Hvorfor er arkiv så viktig for forskningsarbeidet? –Samtidens arkiver – fremtidens kildegrunnlag –Arkivene representer viktig og utolket kildemateriale –Forskning basert på arkivmateriale kan etterprøves •Arkivvitenskaplig forskning nødvendig fordi: –Overgang fra analogt til digitalt arkivmateriale krever ny kunnskap, faglige standarder, arkivteoretisk utvikling, nye metoder m.m. •Universitet-/høgskolemiljøet, faginstitusjonene- og organisasjonene, fagdepartementene og kulturrådet viktige aktører på dette feltet.

12 ABM-utvikling/kulturrådets rolle •Støtteordning/prosjektmilder som er formidlet gjennom tidligere ABM har vært viktige utviklingsbidrag. •Framtidens arkivpolitikk må legge til rette for en fortsatt uavhengig utviklingsaktør

13 Viktige samtalepartnere i det videre arbeidet •Fagdepartement utenom KD: FAD/DIFI, KD •KS •Representanter fra det kommunale/regionale arkivmiljøet (KAI) •Det kommunale e-arkivmiljøet, KDRS/Bergen byarkiv •Arkivutdanningsinstitusjonene •Arkivskaper-institusjon •Representant(er) fra Nysæter-utvalget –Nysæter-utvalget ble oppnevnt i 2003 og leverte sin rapport i 2005. Rapporten representerer en grundig analyse av dagens arkivsituasjon, beskriver dagens arkivlandskap (med de tillegg vi har fått siden 2005) og drøfter ulike organisasjonsmodeller for framtidens arkiver. •Og selvfølgelig fortsatt LLP og NA

14 Til slutt: Arkivmeldingen anno 2012 må : •Bygge videre på den solide nasjonale arkivfundamentet/grunnmuren som er bygd opp siste 20-30 år! •Styrke privatarkivarbeidet gjennom å etablere en helhetlig arkivpolitikk og et lovverk som står i forhold til den denne •Styrke fagkompetanse i forhold til teknologisk utvikling og med det sikre en forsvarlig bevaringspolitikk i forhold til elektronisk skapt materiale •Styrke samhandling mellom ulike fagdepartement, kulturrådet og det totale arkivfaglige miljøet i landet •Styrke forsknings- og utdanningsarbeidet


Laste ned ppt "Arkivmeldingen 2012 Innlegg fra Landslaget for lokal og privatarkiv, LLP."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google