Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk kulturråd opprettet i 1965 og har som formål å stimulere skapende åndsliv i litteratur og kunst, verne vår norske kulturarv og virke for at flest.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk kulturråd opprettet i 1965 og har som formål å stimulere skapende åndsliv i litteratur og kunst, verne vår norske kulturarv og virke for at flest."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk kulturråd opprettet i 1965 og har som formål å stimulere skapende åndsliv i litteratur og kunst, verne vår norske kulturarv og virke for at flest mulig skal få del i kulturgodene, Norsk kulturråd

2 Administrasjon for flere virksomheter
Norsk kulturråd 512 mill kr Kulturfondet, 224 mill kr Post 74, 25 mill kr Museum og arkiv Statens kunstnerstipend 238 mill kr i stipend- og garantiinntekter Fond for lyd og bilde 30 mill kr Den kulturelle skolesekken 167 mill kr fordelt via fylkeskommunene Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak og fordeles til beste for rettighethavere innenfor musikk, scene, film. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk. Statens kunstnerstipend og garantiinntekter skal gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til å være kunstnerisk aktive slik at de skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Det gjør de gjennom å dele ut stipender og garantiinntekt. Norsk kulturråd VISP!

3 Tar med seg en rekke forvaltningsoppgaver Statistikk Rapportering
NYE OPPGAVER 2011 Arkiv og museumsdelen fra ABM-utvikling slått sammen med Kulturrådet. Tar med seg en rekke forvaltningsoppgaver Statistikk Rapportering Rådgiving og utvikling Søkbare midler museum Dette betyr at organisasjonen Norsk kulturråd får større ansvarsområde og at Kulturrådet blir en viktigere organisasjon i norsk kulturliv. Tidligere arbeidet vi mest mot det frie kunstfeltet, men nå er flere institusjoner i større grad knyttet til organisasjonen gjennom ABMs mandat som rådgiver og utvikler for arkiv og museumsfeltet. Institusjonene rapporterer også til Kulturrådet for pengene de får fra departementet over Statsbudsjettet.

4 Norsk kulturråd Rådet Administrasjonen Utvalg oppnevnt av rådet
10 medlemmer og fire varamedlemmer oppnevnt av Kongen i Statsråd (Kulturdepartementet) - Forvalter Norsk kulturfond og post 74 Utvalg oppnevnt av rådet - 27 faglige utvalg på mellom 3 og 6 personer - Oppnevnt av rådet etter faglige kriterier Administrasjonen (102 ansatte) Ledelse Informasjon Rådgivere og saksbehandlere FoU-avdeling Administrasjon

5

6

7

8

9

10

11

12 Kulturfondet 2010 Antall søknader totalt 7 518
Antall tildelinger totalt: Søknadssum totalt: Forhold tildeling/søknadssum: ca 25 % Statistikk fylker, fagområder etc i Årsmelding

13 Norsk kulturråd Du store verden! 21.03.2011

14 Hovedfordeling Kulturfondet 512 mill
Tall i mill.kr Fagområder: Litteratur og tidsskrift ,9 Innkjøpsordninger, produksjonsstøtte, periodiske publikasjoner, litteraturfestivaler Musikk ,8 Musikkfestivaler, musiker- og arrangørstøtte, musikkensembler, kirkemusikk, bestillingsverk, innspillinger, innkjøpsordning, prosjektstøtte Scenekunst ,4 Fri scenekunst – teater og dans, ny teknologi (prosjektstøtte), scene- tekstutvikling, koerografiutvikling, andre tiltak, formidling/gjestespill Billedkunst ,3 Prosjektstøtte, ny teknologi, kulturelle endringsprosesser, utstyrsstøtte, utstillingsstøtte, manusutvikling. Statens utstillingsstipend. Kulturvern ,8 Prosjektstøtte Rom for kunst/kulturbygg ,8 Prosjektstøtte, FoU Barn og unge ,6 Kunstløftet, prosjektstøtte, barne- og ungdomsblader Andre formål og FoU ,5 14

15 Søknadsskriving og -behandling
Så over til mer praktisk og konkret del; Hva er viktig å huske på ved utforming av en søknad til Kulturrådet Hvordan blir en søknad behandlet Osv (Konsert for Grønland”. Det er et verk der billedkunst, lyd, video, installasjon, tekst og teater går sammen i en helhetlig komposisjon. Konsert for Grønland – multimedial og tverrfaglig forestilling. Veldig spesiell, ganske kontroversiell og eksperimentell. Verdensteatret mottar støtte både via scenekunstordningen, fri scenekunst. Støttet i mange år. Mottok en prestisjefylt internasjonal pris for scenekunst i New York i ) Verdensteatret: Konsert for Grønland. Tverrkunstnerisk forestilling der rusten mekanikk møter ny teknologi. Norsk kulturråd Photo: Verdensteatret: Concert for Grønland 15

16 Hvem kan søke om tilskudd?
Skapende og utøvende kunstnere Private eller offentlige organisasjoner Institusjoner og virksomheter Arrangører Privatpersoner Hovedsøknadsfrister 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember Behandlingstiden er ca 3 måneder Hvem kan søke tilskudd: Alle kan i prinsippet søke NKR. Åpen kanal inn, vurderes av faglige utvalg. Institusjoner med statlig støtte – i budsjettforslaget står det at hovedregelen er at statsstøttede institusjoner ikke skal kunne søke fondet. Det er imidlertid gitt enkeltunntak for post 74 og post 78 i statsbudsjettet for 2008 og 2009. Dette vil si at både kommune og fylkeskommune også kan søke støtte. Norsk kulturråd 16

17 Prosjektbeskrivelse Hva og hvor Hvorfor Hvordan Når Hvem
Hva koster det Vedlegg: CV, visningsavtale og billedmateriale Søknaden: Redskap i prosessen med å overtale noen utenforstående til å legge inn penger i ditt prosjekt Planlegging: Orienter deg om søknadsfrister og behandlingstid (Nb det tar tid!), samt om formelle krav til søknad, kriterier for tildeling, og prioriteringer og satsningsområder Ved større prosjekter – ta evt kontakt for å få råd i forhold til avgrensing, definering av prosjekt mv (e-post best) Vurder når det er hensiktsmessig å søke (forholdet mellom så konkret søknad som mulig, og når man har behov for å vite om man har midler kan være vanskelig) Se på prosjektbeskrivelsen som et verktøy i prosessen – et arbeidsredskap underveis. Innhent relevant informasjon så tidlig som mulig (få tak i priser, opprett kontakt med mulige samarbeidsparter/visningssteder, Cv’er, bakgrunnsinformasjon) Ulike støtteordninger og fond kan ha ulike målsettinger – viktig derfor å spisse søknadsbrevet/justere prosjektbeskrivelsen i forhold til hver søknadsmottaker (eks legge vekt på de mer lokale sidene v et prosjekt til kommunen, mens de mer kunstfaglige er viktigere til Kulturrådet oa.) Skrivefase: Husk at fagutvalgene leser en stor mengde søknader = Kortfattet, konsis, konkret, ryddig & oversiktlig Gjerne kort innledning/oppsummering Hva (skal gjøres, konkret, hvor) Hvorfor (idé, hensikt, bakgrunn, begrunnelse – hva er det dere vil utforske) Hvordan (skal gjennomføringen foregå, evt samarbeidsparter) Når (framdriftsplan, hva skjer når) Hvem (faglig medvirkende, ansvarlige for økonomi og gjennomføring) Hva koster det (se nedenfor) Tekst/formulering er bøyg for mange – få gjerne noen utenforstående til å lese underveis – viktig å tenke at de som leser er godt kjent med kunstfeltet – men ikke med ditt prosjekt. Viktig 1: konkrete navn, kunstnere, visningssteder, evt verk (ikke bare ’utstilling med internasjonal installasjonskunst’ – hvem & hvorfor akkurat de) Problemstilling: forhold mellom ideer/ønsker og hva som er bekreftet på søknadstidspunktet. Vær tydelig på hva som er hva (hva er rene ønske-kunstnere, hvem er kontaktet, hvem har sagt de er positive). Si hvem som er kontaktet og status for arbeidsprosessen (få evt en uttalelse fra samarbeidspartnere med som vedlegg). Tenk at det som står i søknaden skal bidra til å vise at dette er noe som kan gjennomføres (gjennomførbarhet viktig vurdering for fagutvalget) Viktig 2: Faglig innhold, refleksjon omkring valg og begrunnelse svært viktig Dersom prosjektet er en del av et større prosjekt/arrangement, viktig å omtale dette slik at det er tydelig hvordan helheten henger sammen. Økonomi: kommenter gjerne prosjektets økonomi i tekstform (hva er spesielt kostbart, hvor har dere evt forsøkt å få støtte men ikke oppnådd det, hva bidrar du/samarbeidspartnere med i form av arbeidsinnsats osv) Presenter prosjektet i det format/omfang dere mener er optimalt og faglig ønskelig (og argumenter for det), men planlegg det selv også med en plan B (noen moduler som evt kan kuttes ut, verk som kan tas ut, presentasjon som kan løses annerledes). Vær innstilt på at ting må kunne justeres underveis i forhold til økonomi og ressurser ellers. Vedlegg: CV’er (norsk eller engelsk) Alltid billedmateriale i en eller annen form (så relevant som mulig i forhold til prosjektet, kommenter evt hva det nye prosjektet vil dreie seg om i forhold til det som er innsendt) (skisser, papirbilder, trykte kataloger, DVD er ok). Ryddig presentasjon av hva som er lagt ved. Ikke send originalverk – blir ikke returnert. Skriv gjerne opp relevante web-linker, men ikke bare det. Ta utskrift eller legg inn på DVD utvalg av det som er relevant/viktig informasjon i forhold til søknadsprosjektet. Visningsavtaler, bekreftelser, uttalelser fra andre partnere/støttespillere, avisutklipp Ulike spesifiserte krav for ulike ordninger (eks manuskript for kunstfaglige produksjoner, se web) Norsk kulturråd 17

18 Budsjett og finansieringsplan
Spesifisert oppstilling av kostnader Spesifisert oppstilling av (forventet) prosjektfinansiering/andre bidragsytere Husk søknadsbeløp Budsjett vurder hvilke kostnader som hører til prosjektet. Det meste kan tas med om det kan begrunnes faglig og ut fra prosjektets egenart. Få ca-priser på transport og andre eksterne kostnader Så leselig og forståelig oppstilling som mulig (på en side) Ta høyde for usikkerhetsmomenter (på noen poster), men ikke blås opp budsjettet unødig (det vil gjennomskues!) Bruk gjerne noter til enkeltposter (forklaring av utregning, evt presisering av hva som er usikkert osv) Viktig at det er samsvar mellom (inntrykket i) søknadsteksten og budsjettet. Husk spesifisert søknadssum – ikke ’tar det vi får’ Finansieringsplan: Viser hvordan man har tenkt at prosjektet kan gjennomføres Kulturrådet forutsetter andre bidragsytere, fullfinansierer ikke. Dette kan være andre kommunal og/eller fylkeskommunal støtte, off fond (FLB, FFUK), private fond (Fritt ord mv.), sponsormidler, billettinntekter, salgsinntekter, samarbeidsparters bidrag, egenkapital (penger), egeninnsats (i form av arbeid, tid, verdi av lokaler etc – enten beregne verdi av dette i budsjett/finans.pl – eller kommentere som note at dette kommer i tillegg) Ikke fasitsvar på hvordan dette skal settes opp, men tenk så oversiktlig og realistisk som mulig Eks mulig å føre opp tapte leieinntekter ved gratis tilgang av et lokale som er i stadig utleie til ulike arr, men ikke av et gallerilokale som benyttes til utst. (viktig at dette kommer igjen på inntektssiden som egeninnsats eller bidrag fra samarbeidspartner). Gjør det tydelig hva som er innvilget/bekreftet støtte fra andre og hva som er omsøkte beløp. Søknadsbeløp: ca 50 %. Se på tildelingslister hvilke beløp som er ’vanlig’ – gir en pekepinn om nivå. Samtidig er det viktigste å begrunne behovet ut fra eget prosjekt. Norsk kulturråd 18

19 Generelt/praktisk Signert fullstendig søknad pr post eller elektronisk Enkelt, kopierbart format (A4) Spesifikke krav for enkelte faste tilskuddsordninger Noen mer generelle ting: Send inn så fullstendig søknad som mulig, og gjør evt rede for hva som ettersendes, dersom det er helt nødvendig. Ta evt kontakt for å høre om søknaden er kommet inn/noe mangler. Pr i dag: Signert, papir pr post (e-portal på sikt) Som regel ok m ett eks – men noen ordninger har andre formelle krav (evt søknadsskjema) – viktig å orientere seg om Ikke gjør søknaden fancy (ikke ustandardiserte formater, ikke innbindinger eller stash utstyr – blir kastet og skaper merarbeid) Husk kontaktinfo / telefonnummer Vær tydelig på hva som er prosjektbeskrivelse og hva som er vedlegg Dersom det skjer viktige endringer eller oppdateringer (eks oppdatert budsjett) av prosjektet kan dette sendes inn i etterkant – merk brev/epost tydelig med saksnummer eller tittel, slik at det blir lagt til riktig søknad. Fagutvalgene får kopier av sort-hvitt A4 på forhånd – viktig å tenke så god presentasjon som mulig innenfor det formatet Billedmateriale blir vist/sendt rundt i møtet (mange formater mulig) NB søker er ansvarlig for at søknaden er fullstendig (NKR forsøker å ta kontakt dersom noe er mangelfullt – særlig ved formelle mangler, men dette avhenger av kapasitet til enhver tid) Ta kontakt ved spørsmål (særlig større prosjekter)! Men les/skaff info på forhånd – da er det lettere å stille spørsmål i forhold til eget prosjekt. Søknadsgang: registrert i arkiv, til relevant saksbehandler (evt i flere utvalg), forberedelse og utsendelse til utvalg, utvalgsmøte 1-2 dager, vedtak eller tilråding, rådsmøte (større beløp, prinsipielle saker), tildelingslister på web, vedtaksbrev. Norsk kulturråd 19

20 Tilskudd gis i første rekke til:
enkelttiltak og forsøksvirksomhet innenfor samtidens kunst- og kulturuttrykk. tiltak som faller under Kulturrådets faste tilskuddsordninger. Samovarteatret, Finnmark Norsk kulturråd 20

21 Hva kan ikke få støtte? ordinær drift av institusjoner eller organisasjoner dekking av underskudd undervisningsmateriell reisevirksomhet student- og utdanningstiltak prosjekter som får støtte fra Kulturdepartementet filmformål Norsk kulturråd 21

22 Hvordan vurderes søknadene?
Prioritering skjer ut fra kunst- og kulturfaglig skjønn og de økonomiske rammene for Kulturfondet Nøkkelbegreper: Kvalitet, profesjonalitet, nyskapning, produksjon, formidling Søknadsprosess: Saksbehandler, fagutvalg, råd. Se flytdiagram neste side. Norsk kulturråd 22

23 23 Søknad inn Registreres arkiv Administrativt avslag Søknad ut
Vedtaksbrev til søker Saksbehandler -registrering -saksliste møte -saksframlegg -adm.tilrådninger All kontakt med søker i alle ledd i saksbehandlingen Behandling fagutvalg og andre utvalg - saker vedtas - tilrådninger til rådet: - hvis tilskudd > kr 200 000 - hvis prinsipielle saker - hvis behandling i flere utvalg Behandling underutvalg -tilrådninger til fagutvalg -referat utvalgsmøte med vedtak og tilrådninger fra utvalg til råd Behandling i rådet - vedtak tilrådninger - eventuell omgjøring av vedtak til søkers gunst Administrasjonen -oppfølging og kontroll av tilskudd - utbetaling - rapport og regnskapskontroll - regnskapsføring internt 23

24 Mål for Norsk kulturråd

25 S S + S + S Kulturrådet skal stimulere til et nyskapende og mangfoldig kunst- og kulturliv Kulturrådet skal være en synlig og åpen aktør i samfunnsdebatten Kulturrådet skal bidra til samhandling for å sikre idéutveksling og faglig dialog

26 Utarbeider strategi fram mot 2015
SAKER UNDER ARBEID Utarbeider strategi fram mot 2015 Etablerer en ny organisasjon tilpasset morgendagen Etablering av et nytt tidshjul tilpasset søkerne

27 Sørge for optimal formidling av kunst og kultur
HOVEDUTFORDRINGER Sørge for optimal formidling av kunst og kultur Det kulturelle er i endring: Å møte endringene i samfunnet Kunstnerne: Økt pendling mellom institusjon og frilansvirksomhet Internasjonalisering Vekst i utdanningskapasitet og rekruttering: - Gir økende misforhold mellom bevilgningssum og søknadssum Medfører til avslag til gode prosjekter 27

28 Billedkunst og formidlingsarenaer
BILLEDKUNST, ARENAER Visningssteder Nye formidlingsarenaer på tvers av kunstuttrykk og sjangre – hvor skal kunsten produsere og vises

29 Internasjonale utfordringer
INTERNASJONALT Internasjonalisering og globalisering Kunst og kultur på tvers av grenser EUs kulturprogram og EØS-oppgaver

30 Info på nettsider www.norskkulturrad.no
Kulturrådet på twitter: Info på nettsider


Laste ned ppt "Norsk kulturråd opprettet i 1965 og har som formål å stimulere skapende åndsliv i litteratur og kunst, verne vår norske kulturarv og virke for at flest."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google