Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teleradiologi Helse Vest

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teleradiologi Helse Vest"— Utskrift av presentasjonen:

1 Teleradiologi Helse Vest
Aslak Aslaksen Leder av styringsgruppen Avdelingsleder, Haukeland Universitetssykehus Sverre Almberg Størkson Prosjektleder

2 Helse Vest Helse Stavanger Helse Fonna Helse Bergen Helse Førde
Rogaland Helse Fonna Haugesund, Odda, Stord Helse Bergen Haukeland Universitetssykehus, Voss, Hagevik, Bergen k. legevakt, Helse Førde Førde, Nordfjordeid, Lærdal Private aktører: Sentrum Røntgeninstitutt (Bergen og Stavanger), Betanien, Haraldsplass

3 PACS RIS Siemens DIPS Agfa Agfa Siemens Siemens Kodak Kodak

4 Helse Fonna Haugesund PACS: Siemens RIS: Siemens Stord (Tidligere Hordaland fylkeskommune) Felles system med Helse Bergen PACS: Agfa RIS: Agfa (Quadrat)

5 Status pr mai 2003 PACS/RIS Helse Vest
Bredbånd mellom alle foretak Alle helseforetak ulike RIS-leverandør To helseforetak samme PACS ellers også ulike PACS Mulighet for å sende BILDER til HUS fra alle andre foretak Sending og mottak av undersøkelser meget tidkrevende og tungvint prosess, mange klager fra klinikere. Spes tilfelle Helse Fonna: Ulike systemer innenfor samme foretak (Stord og Haugesund ulike)

6 Prosjekt Teleradiologi Helse Vest
Hovedmål: De radiologiske avdelinger i helseforetakene i Helse Vest ønsker i samarbeid med regionalt IT-forum og KITH å utvikle et felles teleradiologisk miljø i Helse Vest.

7 Teknisk Teknisk: Bidra til å standardisere samtidig overføring av bilder og beskrivelse dvs koordinering mellom både RIS og PACS systemer. Bidra til at henvisning og svar kan utveksles mellom ulike RIS

8 Organisatorisk Bygge ut en sender- og mottaksorganisasjon til å håndtere bilder på alle sykehus samt å bidra til forenkle dette arbeidet. Lære opp personell til å sende og motta bilder på døgnbasis Lage enhetlige retningslinjer for alle sykehus for hvordan fremmede bilder skal håndteres i eget datasystem.

9 Faglig Ansvarsforhold. Økonomiske forhold
Felles undersøkelsesprosedyrer og felles protokoll for håndtering av bilder i ulike PACS. Bedret utdanning av leger og radiografer ved utveksling av foredrag og lærerike kasus Utvikle rammer for teleradiologiske konferanser om spesielt vanskelige kasus

10 Mulige gevinster 1 Diagnostisk Pasientsikkerhet Pasientbehandling
Bedre diagnostikken for hver pasient ved at radiologer raskt kan kommunisere om vanskelige kasus Pasientsikkerhet Bedre sikkerheten for pasientene ved at leger ved alle sykehus når som helst på døgnet vil kunne ta kontakt med en kompetent radiolog for tolkning av bilder Pasientbehandling Bidra til et godt beslutningsgrunnlag for pasientbehandling spesielt i tilfeller der det er aktuelt å overflytte en pasient fra et sykehus til et annet

11 Mulige Gevinster 2 Økonomi
En bedret samfunnsøkonomi ved at sykehus kan kommunisere undersøkelser raskt og derfor potensielt kan spare pasienter for overflytting til annet sykehus Redusere behovet for å gjenta undersøkelser når pasienter er overflyttet fra ett sykehus til et annet Muligheter for å redusere beredskap ved små sykehus og samle beredskap for radiologi til større sykehus, spesielt på vakttid.

12 Noen erfaringer Et ”teleradiologisk miljø” forutsetter:
Effektiv elektronisk samhandling Ingen ”merkede løyper” ”Planleggingshorisonten” er kort Radiologisk samhandling er mer enn ”radiologi” Alle regioner vil dra nytte av denne type løsninger Ikke alle ”faglige” delmål vil bli gjennomført Gevinstrealisering forutsetter fullverdig løsning Der er ikke midler til å sluttføre prosjektet

13 Prosjekt organisasjon
STYRINGSGRUPPE Ledere - IT (4 foretak) Ledere – radiologisk (4 foretak) KITH PROSJEKTLEDER PROSJEKTGRUPPE Radiografer (4 foretak) KITH ARBEIDSGRUPPER (etter behov)

14 Prosjekt inndeling 5 delprosjekt:
Regional radiologisk samhandling med dagens verktøy Forprosjekt ”Sømløs informasjonsutveksling” Økonomiske (og juridiske forhold) Kost-nytte betraktninger som beslutningsgrunnlag Regional kostnadsfordeling ved økende samhandling Teleradiologisk konferanse/(samordning av prosedyrer) Realisering av løsninger spesifisert i forprosjektet (2)

15 Prosjektforløp Resultater
Innført rutinemessig, døgnbasert regional radiologisk samhandling i hele Helse Vest Utarbeidet et konseptuelt løsningsforslag for radiologisk samhandling (konsept) Bedt om ”tilbud på applikasjonsutvidelser” fra 2 leverandører for å realisere løsningstrinn 1 Bedt om løsningsvurdering fra alle leverandører på den ”helhetlige løsning”. Vi har fått inn svar fra 1 leverandør innen fristen.

16 Prosjektforløp Resultater (forts.)
Gevinst/nytte vurdering av teleradiologisk løsning Gi grunnlag for regionale beslutninger/veivalg Foretaksvis kostnadsdeling ift. teleradiologiske tjenester Startet vurdering av teleradiologisk konferanseverktøy

17 Løsninger Løsninger vs. behov
Løsningsforslaget skal understøtte de faktiske behov Behov defineres av det radiologisk og klinisk fagmiljø Liten respons på ”funksjonell beskrivelse” Dokumentet er MEGET tungt å lese BEHOV: Radiologisk assistanse (primær/sekundærgranskning) Klinisk assistanse (basert på radiologisk informasjon) Oversikt over radiologisk historikk Tilgang til ”forrige” relevante undersøkelse Mulighet for ”sentralisert” granskningstjeneste. ”On-line” vurdering av bilder mellom ulike sykehus

18 Løsningscenario 1 Radiologisk (klinisk) assistanse
Ønsker å rekvirere en ”teleradiologisk tjeneste” Pasient/henvisning er aktivert i applikasjonen Derfra startes en ”webtjeneste” – et ”vindu” åpnes Spesifiser hvilken tjeneste som ønskes (eks.granskning) ”Ekstern” mottaker, aktuell svarrapport og bilder velges Referanse til lokalt lagrede bilder følger meldingen Sendes til et ”system” som håndterer melding og vedlegg MHS har ulike ”egenskaper” som sikrer samhandling Mottager har tilgang til bilder hos avsender via ”url”. Tjenesteyter gransker og svar returneres til avsender Evt. nye bildepresentasjoner legges som referanse

19 Løsning scenario 2 Tilgang til ny og historisk informasjon
Regional db oppdateres jevnlig fra ulike fagsystem Oversiktsinformasjon med pekere til lokalt lagrede data Bruker starter en web-tjeneste fra sitt system (spørring) Web-tjener kontrollerer tilgang til regional database Regional database gir bruker ”regional oversikt” Autorisert bruker kan se og hente informasjon via web Tilgangskontrollsystemet kontrollerer ”rettigheter” Informasjon kan vurderes/hentes ihht. regelverk Regional database har også ” bookinginformasjon” Forhåndshenting av relevant historikk vil være mulig Nyeste relevante bilde til sammenligning vil foreligge

20 Veien videre Konseptuell løsning er realistisk å gjennomføre
Fokus på løsningstrinn 1 som pilot i Helse Fonna Gevinst/nytte vurdering utarbeides Kostnadsdeling mellom helseforetak skisseres Verktøy for teleradiologisk konferanse vurderes Etter hvert anbudsforespørsel på hele løsningen

21 Teleradiologi prosjektet i Helse Vest har lagt ut: ”Forslag til løsning for utveksling av radiologisk informasjon - inkludert er en detaljert funksjonell beskrivelse av hvordan dette kan gjøres” på KITH’s websider Tunglest – ja, men du verden for en kvalitet !


Laste ned ppt "Teleradiologi Helse Vest"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google