Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Postoperativ håndtering av FESS Doktorgradsarbeid innlevert okt 07

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Postoperativ håndtering av FESS Doktorgradsarbeid innlevert okt 07"— Utskrift av presentasjonen:

2 Postoperativ håndtering av FESS Doktorgradsarbeid innlevert okt 07
V.Bugten,stipendiat/ overlege, prosjektleder S.Steinsvåg,overlege prof.dr.med,hovedveil S.Nordgård,overlege dr.med,biveileder

3 Postoperativ håndtering av FESS Nasale steroider-Sårtilheling
Prosjektleder N.P.Fossland, ass.lege Hovedveileder V.Bugten, stip./overlege Biveileder S.Steinsvåg, prof.dr.med,overlege

4 Formål Optimalisere postoperativ behandling, nasale steroider etter FESS Øke kunnskap om CRS ved å analysere bakterier, eosinofile i slimhinne +- polypper

5

6

7 Symptomer og funn i øvre luftveier hos pasienter med astma
Symptomer og funn i øvre luftveier hos pasienter med astma. Effekt av tiltak for å åpne nesen på astmaen. Delprosjekt 1: Nese-bihule relatert livskvalitet hos astmatikere.

8 Prosjektdeltakere Prosjektleder: Wenche Moe Thorstensen, lege under spesialisering, ØNH-avd.St.Olavs Hospital. Hovedveileder: Sverre Steinsvåg, avdelingsoverlege, professor dr.med, overlege, Sørlandet Sykehus HF Kristiansand, St.Olavs Hospital og Haukeland Universitetssykehus Bergen. Biveileder: Vegard Bugten, ØNH-spesialist/Stipendiat, ØNH-avd.St.Olavs Hospital. Biveileder: Malcolm Sue-Chue, dr.med, overlege, lungeavd.St.Olavs Hospital.

9 Symptomer og funn i øvre luftveier hos pasienter med astma Delprosjekt 1: Nese-bihule relatert livskvalitet hos astmatikere -Pas gir informert samtykke -SNOT-20 -Kontrollskjema for astma -Generelle helseopplysninger -Optimalisert medikamentell behandling -SNOT-20, VAS, Kontrollskjema for astma -SNOT- 20, VAS, Kontrollskjema for astma

10 SNOT 20 spørsmål 100 pasienter, 100 kontroller
1. behov for å pusse nese 11. vanskelig å falle i søvn 2. nysing våkner om natten 3. rennende nese 13. mangel av god nattesøvn 4. hoste trøtt når du våkner 5. renning bak i svelget 15. kratløshet 6. tykt sekret fra nesen 16.nadsatt produktivitet 7. tetthet i ørene nedsatt konsentrasjon 8. svimmelhet frustrert, rastløs, irritabel 9. øresmerter trist 10. smerter/trykk i ansiktet 20. flau

11 SNOT-20 A. Med utgangspunkt i hvor uttalt problemet er når det oppstår og hvor ofte det opptrer, bes du angi hvor ”ille” det er ved at markere med sirkel det tallet som best svarer til det du føler, ut fra denne skala →→→→→→→ Ingen problemer Meget milde problemer Milde eller lette problemer Moderate problemer Kraftige problemer Problemene er så kraftige som det er mulig Viktigste punkter (5)

12 Snorkeperasjoner Sammenlignende smertestudie Langtidsoppfølging
K.W.Skjøstad, ØNH spes., prosjektleder S.Nordgård overlege dr.med hovedveileder

13 Ganeimplantat Radiobølgebehandling
60 pasienter Sosiale snorkere Utredet med nivådiagnostikk/Reggie Randomisert, enkeltblind, prospektiv

14 Hva vil vi undersøke? Smerter postoperativt
Varighet av snorkereduksjon/-opphør

15 Postoperativ oppfølging
Kontroll med smerteskjema og us av ØNH-lege dager postoperativt - 14 dager postoperativt Spørreskjema til pasient og sengepartner etter 6 måneder 12 måneder 24 måneder

16 Prosjekter dr.med. Ståle Nordgård:
Ståle Nordgård driver aktiv forskning i nært samarbeid med Sintef Unimed gjennom multisenterstudiet "Anti Snoring Device".  Det er et bredt engasjement blant avdelingens assistentleger som også er medforfattere i artikkel publisert i 2002. Publikasjon KI 67 Antigen Detection in Unstained and Destained Cytologic Samples, 2002. Studiet av apoptose som prognostisk faktor ved adenod cystisk carsinom i spyttkjertel i samarbeid med Rikshospitalet. 28 pasienter. Blodstudier vedr. forekomst av onkogen HER-2 i malign spyttkjerteltumor av typr adenoid cystisk cancer, samarbeisprosjekt med Anna Bofin, Avd. for patologi, St. Olavs Hospital. Prosjekt pågår. Analyse av proliferasjonsaktivitet i nesepolypper.

17 HØRESENTRALEN

18 Livskvalitet, ensidig hørsel,BAHA
A.Helvik, prosjektleder, spl emanuensis M.Moxness, overlege S.Wennberg,ledende audiograf M.Pedersen audiofysiker

19 Ensidig høretap-livskvalitet-BAHA
Mål: ny kunnskap om forståelse av mestring av ensidig høretap hos voksne 20-30 pasienter Før- etter BAHA Kontrollgruppe voksne med bilat høretap som tilpasses hørapp pas Inklusjon august 2006 ut 2008

20 Cochleaimplantat og livskvalitet
Silje Rembar stud med Haakon Arnesen overlege Anne Helvik emanuesnis,spl

21 CI og QoL PGWB- Psychological General Well-Being skjema
22 pasienter fra St Olav, 82 fra Haukeland pasientmateriale fra Datainnsamling ferdig januar 2008

22 Konsekvenser av HT hos voksne i forbindlse med rehabilitering og høreapparatformidling. Utprøving av kartleggingsverktøy Samarbeidsprosjekt St Olav ØNH-HIST Prospektiv studie fra , datainnsamling i løpet av 2007 100 pasienter Prsosjektleder Helvik Moxness, Wennberg

23 Studiens mål Validere et internasjonalt akseptert selvrapporteringsskjema på norsk Vurdere funksjonsnedsettelse hos voksne med HT Derved kunne videreutvikle rehabilitering av hørselhemmede

24 Akutt Vestibularisnevritt, gevinst av måltrettet fysioterapi
Samarbeidsprosjekt mellom Fysioterapi, Nevrologi, ØNH, St Olavs Hospital. Prosjektledelse fysioterapi. Haukeland Fra ØNH St Olav deltar B.Holmeslet, ass.lege H. Arnesen, overlege K.Brantberg,prof.dr.med

25 Vestibularis nevritt (VN) Studiens målsetting
Bedrer målrettet og systematisk fysioterapi prognosen ved akutt vestibularisnevritt?

26 Hva skjer med den inkluderte pasient
Innen 2-3 døgn: Kalorisk test (VNG) Audiogram ØNH lege us Fysioterapi vurdering Spørreskjemaer (DHI, VSS, UCLA-DQ, HADs och VAS svimmelhet).

27 Prosjektbeskrivelse VN
Prednisolon 60 mg i nedtrappingsskjema rutinemessig om ikke kontraindisert. Generelt info.skriv om tilstand

28 Oppfølging Kontroll etter 3 mndr og 12 mndr hos
- ØNH lege med kalorisk test og utfylling av spørreskjemaer - Fysioterapeut


Laste ned ppt "Postoperativ håndtering av FESS Doktorgradsarbeid innlevert okt 07"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google