Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kognitiv utvikling Hukommelse, begreper, læring og opplæring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kognitiv utvikling Hukommelse, begreper, læring og opplæring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kognitiv utvikling Hukommelse, begreper, læring og opplæring
Stephen von Tetzchner Utviklingspsykologi Barne- og ungdomsalderen Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

2 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Hukommelse Arbeidshukommelse/korttidshukommelse - omfatter det vi gjør mens vi gjør det f.eks. arbeider med et problem Langtidshukommelse - prosedural - hvorden vi går fram - deklarativ – det som gjenkalles som et bilde eller et utsagn Disse har ulikt nevrologisk grunnlag Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

3 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Arbeidshukommelse Arbeidshukommelse/korttidshukommelse Vanlig å måle ved at en gjengir et antall tallsifre i korrekt rekkefølge: voksne 7±2, 2-åring 2, 5-åring 4, en 7-åring 5 - hva med telefonnummer? Erfaring påvirker arbeidshukommelsen – f.eks. når en blir vist et bilde av noe er interessert i, vil en huske flere ting enn den som ikke er interessert Strategier for å huske utvikles med alder – f.eks. å gjenta for seg selv, eller å danne visuelle bilder av hendelser, motoriske mønstre Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

4 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Langtidshukommelse 1 Deklarativ kunnskap kan være - semantisk, dvs. at den omfatter fakta, ”det man vet” eller - episodisk, dvs. at den omfatter det en selv har deltatt i Prosedural kunnskap kan være vaner, lærte ferdigheter Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

5 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Langtidshukommelse 2 gjenkjenning – dvs. at en viser at en har kunnskap når en reagerer som om et fenomen er kjent, f.eks. når en ser et bilde i avisa som en tidligere har sett på utstilling gjenkalling – dvs. at en først blir presentert for et fenomen, f.eks. når en forteller om noe som har hendt Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

6 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Hukommelse hos barn Barn under 3 år husker semantisk – som fakta (s.223) Barn over 3 år husker episodisk – fakta ledsaget av følelse av deltakelse og involvering jf. å få søsken for barn ± 3 år Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

7 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Hukommelse og språk Det er ingen klar sammenheng mellom språkutvikling og hukommelse. Dvs. at barn med mangelfull språkutvikling kan bli undervurdert mht. hvor mye de husker Alternativer til å be barna tale kan være å be dem gjøre/vise, tegne/male Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

8 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Begrepsutvikling Begrep: mental representasjon av en kategori av fenomener som objekter, hendelser, personer Begrepsdannelse: utviklingen av den mentale representasjonen Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

9 Tre grunnleggende forhold
for barns forståelse av verden rom – objekter mm finnes selv om de ikke sees, eller endrer posisjon tid – objekter mm finnes også til andre tidspunkt enn her og nå Tid har tre dimensjoner: - rekkefølge, varighet og intervaller kausalitet/sammenheng – årsak-virkning Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

10 Teorier om kategorisering av objekter Trekkteorier
Begrepskjennetegn: i perseptuelle kategorier: f.eks. visuelle egenskaper ved objekter (rund = ball, glass, hjul, knapp) funksjonelle trekk - hva en kan gjøre med objektene (trille = ballen, hjulet, knappen) Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

11 Teorier om kategorisering av objekter Prototypeteorier
Begrepsforståelsen er utviklet fra den første kjennskapen til fenomener f.eks. bord; fra ett til flere utseender, fugler; som har noen like trekk, men ikke er fullstendig like Prototyper er helhetsorienterte og ikke kjennetegnavhengige Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

12 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Hierarkiske begreper Overordnet nivå Fisk Blomster Grunnleggende nivå Størjefisk Roser Underordnet nivå Makrell Austinrose Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

13 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Hierarkiene varierer Overordnet nivå Blomster Roser Grunnleggende nivå Klatreroser Underordnet nivå Klaseroser Heidelberg Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

14 Kulturavhengig kategorisering
Vår kultur kategoriserer ofte i hierarkier Andre kulturer kategoriserer i virksomheter f.eks. - øks, sag, hoggestabbe = felle og kløve ved - traktor, plog, jorde = pløye og forberede for ny såing Noen kulturer vil da ikke være i stand til å kategorisere øks, plog, hammer fordi de ikke har hierarkiske kategorier Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

15 Strategier i begrepsdannelsen
kategorisere ved å sammenlikne egenskaper ved ukjente objekter, hendelser osv, med kjente f.eks. struts har fjær, to bein og to vinger og begripes som ”fugl” (topp-ned) kategorisere ved å se etter felles kjennetegn ved en gruppe objekter, hendelser osv. f.eks. pakke, bukse, handkle, reise, gå i vannet i basseng/innsjø/havet = badetur (bunn-opp) Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

16 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Språk og begreper To ytterpunkter Språket former barnets begreper Ord er kun merkelapper på begreper barn allerede har utviklet Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

17 Språk først, så begreper
Språket former begreper Et ytterliggående standpunkt er tilbakevist, men hva med denne: ”Jeg går svanger med en bok” Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

18 Begreper først, så språk
Piaget står for standpunktet om begreper først, så språk Vygotskij forsøker en syntese: begreper/tenkning og språk har ulike røtter der ikke-språklig og språklig tenkning påvirker hverandre Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

19 Begreper avhengig av språk ?
Kommunikasjonshemmede har måter å uttrykke sine ideer på selv om talespråket mangler Hva ville begrepet ”demokrati” vært uten språk? Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

20 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Læring og opplæring Læring er en relativt varig endring i atferdspotensiale, som følge av tidligere erfaring (Dalland) Læring blir vanligvis def. som forholdsvis varige endringer i opplevelse og atferd som er resultat av erfaring (Tetzchner) Læring er et relativt varige endringer i atferd som skyldes erfaring, og ikke modning, skader, eller forgiftning (Svartdal og Flaten) Læring er en prosess med et resultat Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

21 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Læring - Habituering Habituering – et barn presenteres for et fenomen en rekke ganger til det slutter å reagere med oppmerksomhet på fenomenet – barnet blir vant til det, dvs. har lært det å kjenne Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

22 Læring – Klassisk betinging
En ubetinget stimulus (f.eks. en lyd ved øret) fører til en ubetinget reaksjon/respons (fryktreaksjon) En ny stimulus (en hvit kanin) vises straks før den ubetingete stimulusen (lyden ved øret). Den nye stimulusen er nøytral Ved gjentatte presentasjoner vil den nøytrale stimulusen alene føre til fryktreaksjon hos barnet. Den blir en betinget stimulus og reaksjonen blir en betinget respons – den er lært Den nøytrale stimulusen må komme før den ubetingete for at barn skal lære Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

23 Læring - Operant betinging
Atferd endres som følge av de konsekvenser atferden har hatt Atferdens konsekvenser påvirker sannsynligheten for atferden Eks - gjør lekser, får gode karakterer, gjør mer lekser - kjører fort, får bot, kjører etter fartsgrensene Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

24 Operant betinging – belønning og straff
Belønning/forsterkning øker atferds sannsynlighet Forsterkning kan være positiv – få noe en ønsker, eller negativ – fjerne ubehag eller noe en ikke ønsker Straff minsker atferds sannsynlighet Straff kan være positiv – tilføre ubehag eller noe en ikke ønsker, eller den kan være negativ ved at en fjerner noe som ønskes Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

25 Belønning og straff - eksempler
Positiv forsterkning – Per arbeider og får skryt for vel utført arbeid Negativ forsterkning – Kari rydder rommet og mor lar være å skjenne Positiv straff – Håvard kaller Bente ei hurpe og mor smikker til han på munnen Negativ straff – Bodil gjør ikke leksene, men leker med Herdis i steden. Hun blir sendt på rommet sitt uten Herdis Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

26 Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen
Imitasjon Imitasjon er handlinger som gjentas etter observasjon av andres handlinger. Kalles også observasjonslæring. Umiddelbar eller utsatt imitasjon Imitasjon reduserer barns behov for å lære ved å prøve og feile Sentral teoretiker: Albert Bandura – Social learning theory Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

27 Læring ved prøving og feiling Læring ved innsikt
En prøver og lykkes og gjentar det samme Eller en prøver, feiler, prøver igjen og lykkes til en viss grad, gjentar med noe endring til en lykkes Innsikt forutsetter begreper om de gjeldende fenomener, kognisjon/tanker om det som skal utføres – mental prøving/feiling og så iverksetting Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

28 Perspektiver på opplæring Logisk konstruktivisme
Læringen kommer som et resultat av utviklingen – barn konstruerer sin kognisjon Opplæringen er barnesentrert og legger til grunn barns utviklingsnivå som setter grenser for hva barn kan lære Barn er aktive deltakere i egen læring Læreren legger til rette situasjoner og spørsmål og barn skaper sin egen intellektuelle vekst Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen

29 Perspektiver på opplæring Sosialkonstruktivisme
Læringen kommer som et resultat av at barn er sosialt beredt, aktivt og i samhandling med mer kompetente barn og voksne Lærerens rolle er å være regissør og veileder Virksomheten i læringssituasjonen er kulturbestemt Opplæringen tar hensyn til den nære utviklingssonen og læreren eller mer kompetente barn bidrar med hjelp (stilas) Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen


Laste ned ppt "Kognitiv utvikling Hukommelse, begreper, læring og opplæring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google