Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 TOPTOP NOR NOK NED ENDNORNOKNEDEND 25. juni 2014 Økonomiske utsikter OOBFs 80-årsjubileum, 14/9. Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets Allerede?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 TOPTOP NOR NOK NED ENDNORNOKNEDEND 25. juni 2014 Økonomiske utsikter OOBFs 80-årsjubileum, 14/9. Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets Allerede?"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 TOPTOP NOR NOK NED ENDNORNOKNEDEND 25. juni 2014 Økonomiske utsikter OOBFs 80-årsjubileum, 14/9. Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets Allerede?

2 2 TOPTOP NOR NOK NED ENDNORNOKNEDEND 25. juni 2014 Overblikk •Markedene: Så var det på'an igjen •Bakteppe: Sviktende makro og gjeldsuro •Hovedsyn: Svakere, men i praksis samme som før •Arven etter krisen (og boomen i forkant) •Lav vekst – lav inflasjon – lave renter •Norge: Fortsatt lykkelandet… •…men rentesettingen kan bli krevende •Ting som kan gå galt

3 3 TOPTOP NOR NOK NED ENDNORNOKNEDEND 25. juni 2014 Frykt og usikkerhet preger markedet

4 4 TOPTOP NOR NOK NED ENDNORNOKNEDEND 25. juni 2014 …på et bakteppe av vekstsvikt… •Til sammen 44 nedjusteringer fra mai til august, kun 9 oppjusteringer. •Norge nå alene på toppen, fulgt av Sverige og eurosonen. Kina, USA, UK og Japan er alle under null. USA og UK har nå den laveste scoren. •OECD-BNP +5% fra bunnen, men ikke tatt igjen det tapte. Farten avtar. "Dobbel- dip"? Great Recession

5 5 TOPTOP NOR NOK NED ENDNORNOKNEDEND 25. juni 2014 I-land: Fra krise til moderat oppsving •2003Q3-2007Q2: Post-dotcomboblesprekken. OECD-BNP +3%. Lav inflasjon, lave renter, 'savings glut', 'yield-jakt', lave risikopremier. •2007Q3-2009Q1: Finanskrise + Den Store Resesjonen + off. tiltak. •2009Q2-nå: Oppsving. Off. stimuli, lager. Men 4-2-1% 2010H1-2011H1. •2011Q3-2014Q4: 2% underliggende. Renteøkning først høsten 2013.

6 6 TOPTOP NOR NOK NED ENDNORNOKNEDEND 25. juni 2014 Arv 1: Forgjeldet privat sektor •I medianlandet steg kreditt/BNP 59 pp fra 1997 til 2007. Bare USA og Island har begynt nedgiringen. Tidligere kriser gir en pekepinn om at det kan være et stykke vei å gå. Lav kredittvekst vil hemme BNP-veksten.

7 7 TOPTOP NOR NOK NED ENDNORNOKNEDEND 25. juni 2014 Arv 2: Forgjeldet offentlig sektor •Fra underskudd på 3% av BNP 1980-08 til 7,7% 2009-11. •Fra bruttogjeld på 73% av BNP i 2007, til 99% nå, og 106% i 2015. •Fra stimulanser på 3,3% av BNP 2009 til innstramning på 3,6% 2011-16.

8 8 TOPTOP NOR NOK NED ENDNORNOKNEDEND 25. juni 2014 Arv 3: Ikke tatt igjen det tapte •Flere store industriland fortsatt langt unna aktivitetsnivået for tre år siden •Oppsvinget fortsatt ganske "jobbløst". Ledigheten har knapt nok avtatt. •OECD anslår et negativt BNP-gap rundt 3%. Men usikkert: Hva er trend- veksten nå? Og stor variasjon, mellom land og bransjer. •Ledig kapasitet tynger lønns- og prisveksten, men også etterspørselen.

9 9 TOPTOP NOR NOK NED ENDNORNOKNEDEND 25. juni 2014 Verden består ikke bare av industriland

10 10 TOPTOP NOR NOK NED ENDNORNOKNEDEND 25. juni 2014 Fortsatt stigende realpris på olje •Sterk EME-vekst og tilbudssideforhold (Midt-Østen) har løftet oljeprisen kraftig siste år. Anslår $107/fat i år. •Langsiktig: Globaliseringen fortsetter. EME-etterspørselen vokser raskere enn tilbudet fra ikke-OPEC. Anslår $105-$120-$135-$150 for 2012-15. •Slakk holder kjerneinflasjonen nede.

11 11 TOPTOP NOR NOK NED ENDNORNOKNEDEND 25. juni 2014 Uendrede renter neste to år •Fed, ESB, BoE, SNB & BoJ: Ingen endringer før tidligst medio 2013, med unntak av én ESB-heving i høst. Fed har "lovet" nullrente til medio 2013. •Riksbanken fra 2% til 3% på to år, Norges Bank fra 2¼% til 3¾%. •10 års swap: Sideveis på dagens nivåer. Betinger fravær av ny krise.

12 12 TOPTOP NOR NOK NED ENDNORNOKNEDEND 25. juni 2014 Mange bekymringer •Økt mistillit til USA/andre: Markedsuro, mer budsjettkutt, lavere vekst. •Mer uro i Midt-Østen: Høyere oljepriser/inflasjon, lavere etterspørsel. •Hard landing i Kina. Viktig risiko for Norge. •All pengetrykkingen vil kunne gi inflasjon, "etter hvert". Forsterkes av behovet for å få ned realverdien på gjelden. Første 35 år etter WW II preget av "finansiell represjon": Lave/neg. realrenter og tvangssparing. •Største bekymring er likevel Italia og resten av Eurosonen.

13 13 TOPTOP NOR NOK NED ENDNORNOKNEDEND 25. juni 2014 Norge: På vei inn i ny høykonjunktur?

14 14 TOPTOP NOR NOK NED ENDNORNOKNEDEND 25. juni 2014 Norge: Hovedtrekk •Noe dempet momentum, men fortsatt på plussiden. Ledighetsfall opphørt. •Lav rente, økte bolig- og oljeinvesteringer og 2½% vekst i off. forbruk. •Høy oljepris. Sterke statsfinanser, relativt solid banksektor. Stimulansemuligheter både penge- og finanspolitisk. Bytteordning, Obligasjonsfond og Finansfond ligger klart. •Svakere vekst/høyere ledighet enn i mai, men intet tilbakeslag.

15 15 TOPTOP NOR NOK NED ENDNORNOKNEDEND 25. juni 2014 Oppover, men har ikke tatt av…

16 16 TOPTOP NOR NOK NED ENDNORNOKNEDEND 25. juni 2014 Ei heller i husholdningene +15% +10% å/å

17 17 TOPTOP NOR NOK NED ENDNORNOKNEDEND 25. juni 2014 Viktige bidrag til vekst

18 18 TOPTOP NOR NOK NED ENDNORNOKNEDEND 25. juni 2014 BNP, ledighet og rente avgjør bilsalget Mens EURNOK avgjør fordelingen nybilsalg/bruktimport

19 19 TOPTOP NOR NOK NED ENDNORNOKNEDEND 25. juni 2014 Vi venter 116.000 nye biler i 2012 •Vår modell og våre makroanslag tilsier 116' nye personbiler i 2012, ca. 8' færre enn anslått i mai. •Nedjusteringen skyldes lavere vekst og høyere ledighet, som ikke oppveies av noe lavere rente. •I år tilsier modellen salg på 115'. Faktisk omsetning antyder 135'. Men salget kan komme til å bremse en del opp i høst. •Modellen bommer, i snitt med 8'.

20 20 TOPTOP NOR NOK NED ENDNORNOKNEDEND 25. juni 2014 Lav prisvekst, lave renter ute •Underliggende prisvekst rundt 1%. Kronekurs (I-44) som i PPR 2/11. •NBs strategi (22/6/11): Rente på 2¼-3¼% tom. 19/10, dvs. mest sannsynlig +25bp i august og oktober (til 2¾%). Deretter til 4% 31-12- 12 og 4¾% 31-12-13. Alternativbane basert på svakere utvikling ute – skyver renteøkningene ut i tid, på det meste ½ prosentenhet lavere. •Hevet ikke 10/8, men fastholdt strategien og skiftet ikke hovedbane. •Markedet: Uendrede renter ut 2013 (!). •Vi: To hevinger i høst (okt+des), tre i 2012, to i 2013 og 2014 (til 4½%).

21 21 TOPTOP NOR NOK NED ENDNORNOKNEDEND 25. juni 2014 Takk for meg!

22 22 TOPTOP NOR NOK NED ENDNORNOKNEDEND 25. juni 2014 Disclaimer Denne rapporten må anses som markedsføringsmateriale med mindre den er utarbeidet i henhold til krav for investeringsanalyse, jf Forskrift til verdipapirhandelloven 2007/06/29 nr 876. Denne rapport er utarbeidet av DnB NOR Markets som er en divisjon i DnB NOR Bank ASA. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DnB NOR Markets garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer DnB NOR Markets’ oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og DnB NOR Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. DnB NOR Markets påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapport. Regler om konfidensialitet og andre interne regler begrenser utvekslingen av informasjon mellom ulike enheter i DnB NOR Markets/DnB NOR konsernet, hvilket innebærer at ansatte i DnB NOR Markets som har utarbeidet rapporten er forhindret fra å bruke og være kjent med tilgjengelig informasjon i DnB NOR Markets, og andre selskaper i DnB NOR konsernet, og som kan være relevant for mottakerens avgjørelser. Informasjon om DnB NOR Markets Alminnelige forretningsvilkår er tilgjengelig på vår hjemmeside www.dnbnor.no/markets. Denne rapport er kun ment å være til bruk for våre klienter, ikke for offentlig publikasjon. DnB NOR Markets, en divisjon i DnB NOR Bank ASA - organisasjonsnummer 984 851 006 i Foretaksregisteret, er medlem av Norges Fondsmeglerforbund og underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge, Singapore, og i begrenset utstrekning i Storbritannia. Ytterligere informasjon om DnB NOR Markets og DnB NOR Bank ASA finnes på www.dnbnor.no.www.dnbnor.no/marketswww.dnbnor.no


Laste ned ppt "1 TOPTOP NOR NOK NED ENDNORNOKNEDEND 25. juni 2014 Økonomiske utsikter OOBFs 80-årsjubileum, 14/9. Sjeføkonom Øystein Dørum, DnB NOR Markets Allerede?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google