Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling
Folkestyre – kompetanse - samarbeid

2 Vest-Agder fylke Vest-Agder fylke Areal på 7.281 km2
innbyggere pr 1. april (økte med 2031 personer – vekst 1,2 %) Vest-Agder fylke består av 15 kommuner Internasjonal landsdel med innbyggere fra mer enn 140 land. Sørlandet – en ledende energi- og teknologiregion Landsledende innen nyetableringer (Internasjonal landsdel med innbyggere fra mer enn 140 land.) Industrifylke. Vi har sterke klynger innen offshore, drilling og engineering (NODE). Det industrimiljøet har en ordrereserve på 40 mrd kroner, 6250 ansatte og derav 60% ingeniører. De tyngste teknologiområdene er boresystemer, bølgekompensering, laste- losse og forankringssystemer og komplette plattformløsninger. De 10 største bedriftene (Eramet Kvinesdal, Alcoa Lista, Farsund Aluminium Casting, GE Healthcare Lindesnes fabrikker, Elkem Solar, Metallkraft, Vestas Casting, Xtrata Nikkelverk, Saint-Gobain Ceramic Materials og 3B-Fibreglass Norway) innen prosessindustrien har 3000 ansatte og omsetter for 10 mrd kroner.

3 Vest-Agder fylke Folkemengde 1. april endringene i 1. kvartal. Vest-Agder Vest-Agder 1001 Kristiansand   1002 Mandal   1003 Farsund   1004 Flekkefjord   1014 Vennesla   1017 Songdalen   1018 Søgne   1021 Marnardal   1026 Åseral 1027 Audnedal   1029 Lindesnes   1032 Lyngdal 1034 Hægebostad   1037 Kvinesdal   1046 Sirdal   (Internasjonal landsdel med innbyggere fra mer enn 140 land.) Industrifylke. Vi har sterke klynger innen offshore, drilling og engineering (NODE). Det industrimiljøet har en ordrereserve på 40 mrd kroner, 6250 ansatte og derav 60% ingeniører. De tyngste teknologiområdene er boresystemer, bølgekompensering, laste- losse og forankringssystemer og komplette plattformløsninger. De 10 største bedriftene (Eramet Kvinesdal, Alcoa Lista, Farsund Aluminium Casting, GE Healthcare Lindesnes fabrikker, Elkem Solar, Metallkraft, Vestas Casting, Xtrata Nikkelverk, Saint-Gobain Ceramic Materials og 3B-Fibreglass Norway) innen prosessindustrien har 3000 ansatte og omsetter for 10 mrd kroner.

4 Eksportfylke nr. 1 nr. 1 Eksportverdien av bearbeidede varer (det vil si utenom brenselsstoffer) fra næringslivet i Vest-Agder er høyest i landet. Eksportverdien var i 2009 på 23,7 mrd kroner. Hordaland hadde til sammenligning 17,8 Møre og Romsdal 16,2 og Rogaland 11 mrd. Agder er som tidligere nevnt verdensledende innen offshore næringen, og representerer et sterkt industrielt miljø. En intens konkurranse bedriftene imellom, samhandling med krevende olje- og gasskunder og strenge myndighetskrav har bidratt til at mange av bedriftene har oppnådd en unik markedsposisjon i sine segmenter. NCE Node organiserer 50 slike offshore bedrifter i vår region. Sammen arbeider vi for å sikre, øke og videreutvikle kunnskap som er nødvendig for både næringen spesielt, men regionen også generelt. Vest-Agder fylkeskommune arbeider aktivt sammen med disse næringsmiljøene.

5 Eksport etter fylke og varesektor. Tradisjonelle varer. Mill. kr.
2010 Matvar herav fisk Råvarer Brenselsstoffer Bearbeidde varer IALT Østfold Akershus Oslo Hedemark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjord Møre og Romsdal Sør- Trøndelag Nord - Trøndelag Nordland Troms Finnmark

6 Samarbeidet på Agder Kommuneavtalene Regionsamarbeid ATP-planen
Næringslivssamarbeid Universitet Vei og jernbane Folkehelse, trafikksikkerhet, bredbånd, mobildekning, energi og klima, forskning, m.fl. Regionplan Agder 2020 Folkestyret: Fylkestingene i Aust- og Vest-Agder vedtok i juni 2010 en historisk felles regionplan for hele Agder. Regionplan Agder 2020 er en prioritering av viktige mål. Planen har som utgangspunkt at det er større mulighet for å nå felles mål gjennom samhandling og fellesskap i regionen. Arendal og Kristiansand har hatt en viktig rolle gjennom hele planprosessen i tillegg til regionrådene, regional stat, UiA, BI, næringslivet og frivillig sektor. Fylkeskommunen har fire roller. Vi er tjenesteprodusent, vi er myndighetsutøver, vi er samfunnsaktør og vi er eier. Gjennom alle disse rollene søker vi samarbeid, f.eks mellom det offentlige og private, det lokale og internasjonale, mellom ulike organisasjoner, etater og forvaltningsnivå. God samhandling i landsdelen har medvirket til at vi har fått 4-felts motorvei mellom Grimstad og Kristiansand og at vi i 2007 fikk Universitetet i Agder.

7 Folkestyret: Fylkestingene i Aust- og Vest-Agder vedtok i juni 2010 en historisk felles regionplan for hele Agder. Regionplan Agder 2020 er en prioritering av viktige mål. Planen har som utgangspunkt at det er større mulighet for å nå felles mål gjennom samhandling og fellesskap i regionen. Arendal og Kristiansand har hatt en viktig rolle gjennom hele planprosessen i tillegg til regionrådene, regional stat, UiA, BI, næringslivet og frivillig sektor. Fylkeskommunen har fire roller. Vi er tjenesteprodusent, vi er myndighetsutøver, vi er samfunnsaktør og vi er eier. Gjennom alle disse rollene søker vi samarbeid, f.eks mellom det offentlige og private, det lokale og internasjonale, mellom ulike organisasjoner, etater og forvaltningsnivå. God samhandling i landsdelen har medvirket til at vi har fått 4-felts motorvei mellom Grimstad og Kristiansand og at vi i 2007 fikk Universitetet i Agder.

8 Satsingsområder i Regionplan Agder 2020
KLIMA: Høye mål – lave utslipp DET GODE LIVET: Agder for alle UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene KULTUR: Opplevelser for livet Viktigste grep – økt samhandling! Bare gjennom felleskap kan vi nå ambisiøse mål

9 Fylkessammenslåing (?)
9

10 Dårlig standard på E39 og E18
Rv 9 Setesdalen Arendal Tvedestrand Tvedestrand Kristiansands- pakke Vigeland – Osestad Ikke brukbar standard Brukbar/fullgod standard

11 Transportkorridor 3 Oslo – Stavanger
Dekker en befolkningstett kyststripe med høy transportintensitet både for passasjerer og gods. Betjener 16 byer E18 Oslo – Kristiansand og E39 Kristiansand – Stavanger Jernbane - Sørvestbanen Viktige utenlandskorridorer stamnetthavn Kristiansand Kristiansand lufthavn, Kjevik januar 2011

12 Tunge kjøretøyer over grensen Rog/VA
ÅDT tunge kjøretøy like stort som på fjellovergangene E16 Filefjell, Rv 52 Hemsedal, Rv 50 Geiteryggen, Rv 7 Hardangervidda og E134 Haukelifjell tilsammen januar 2011

13 Dårlig framkommelighet hele året
januar 2011

14 Behov for å tenke nytt! Norge er på etterskudd når det gjelder infrastruktur (bane og vei) Stort etterslep på vedlikehold Behov for konsentrerte anleggsperioder og forutsigbare budsjetter Krav til realavkastning på jernbane er i Norge 4,5% - Petroleumsfondet gav 1% (98-08) Mulig å øke investeringene uten å få press i økonomien

15 Behov for å tenke nytt! Langsiktighet nødvendig i samferdsel
Må bort fra årsbudsjett – prosjektfinansiering Utbygging av infrastruktur er investering for fremtiden og må ikke vurderes som andre utgifter på statsbudsjettet Bedre veier gir færre ulykker! Et samlet og tverrpolitisk Sørland mener staten må bevilge betydelig mer midler til samferdsel! Det er rom for å bruke mer midler over statsbudsjettet til infrastruktur!

16 Andre viktige samarbeidsfora
Jernbaneforum Sør samarbeid mellom Rogaland, VA, AA, Telemark og Vestfold Riksvei Sørlandet (tidligere Stamveiaksjonen) avklarer felles prioriteringer for AA og VA Agder Kollektivtrafikk a/s Samarbeidsavtaler med alle kommunene i VA

17 Sørvestbanen Norges mest lønnsomme jernbane
Sammenkobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen ”Grenlands-banen”

18 DET GODE LIVET: Agder for alle
Vest-Agder har fortsatt betydelige utfordringer på levekår ved høy andel av uføre og stønadsmottakere Vest-Agder har utfordringer knyttet til kreftdødelighet, demens, barns tannhelse og røyking, Aust-Agder ligger høgt på selvmord, røyking, lav fødselsvekt og abort Likestillingsindeksen viser at Vest-Agder ligger lavere enn landsgjennomsnittet på alle områder Vest-Agder har noe lavere sysselsettingsandel enn landsgjennomsnittet Vest-Agder har en høyere andel enn resten av landet som velger yrkesfaglig utdanningsprogram

19 Sørlendingers helse og livskvalitet under lupen
Anne Lene Dale, instituttsjef ved Agderforskning legger frem undersøkelse om Sørlendingers helse og livskvalitet prosent av innbyggerne i Agder mener de har god livskvalitet. Nesten 36 prosent av de trygdede sier imidlertid at de ikke har det så godt. Ni av ti sier at de har et godt liv

20 SØRLANDET ER EN VITAL LANDSDEL
Bedrifter som er verdensledende på mange områder Forskningsmiljøer utvikler ny kunnskap og ny teknologi Økt samarbeid mellom bedrifter Økt samhandling med forskningsmiljøene fra bedrifter , kulturlivet og offentlig sektor Sterk satsing på kompetanse og utdanning Sørlandet er på gründertoppen Norges største eksportregion (ex petr.) Variert arbeidsmarked Et rikt, mangfoldig og urbant kulturtilbud Tradisjon og historie for internasjonal aktivitet FOTO: ANDERS MARTINSEN ©, DESTINASJON SØRLANDET

21 Sørlandet has a lot to offer!
Summer, sun and a fantastic coast line Mountains and inland for hiking, hunting and fishing Short distances Attractions FOTO: ANDERS MARTINSEN ©, DESTINASJON SØRLANDET

22 ”IS THIS THE COOLEST RIVIERA?” (THE NDEPENDENT)
But the elemental beauty of the Skagerrak Coast is well worth saving for. It's great for cycling, walking, fishing and sailing, very child-friendly, and clean and safe (…) It's possibly the best place to go on holiday in the world. Turistenes konsum i Agderfylkene utgjorde i 2005 litt over 4 milliarder kroner, herav 1,47 milliarder i Aust-Agder og 2,57 milliarder i Vest-Agder. .

23 Photo: Anders Martinsen and Peder Austrud (bottom left)

24 Photo: Eirik Mykland, Morten Hemsett, Anders Martinsen

25 Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Takk for oppmerksomheten!
Folkestyre – kompetanse - samarbeid

26

27 Avtale om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk 2009 – 2012
Biltrafikken gjennom bomringen i rushtid skal i avtaleperioden reduseres med 5 % sammenlignet med 2008. Den samlede biltrafikken i området skal ikke øke fra og med 2010, og helst reduseres. Bompengetakstene dobles i 2010, og ordningen med årskort opphører. Restriktive tiltak gjennomføres som angitt i belønningssøknad datert Rushtidsavgift eller andre tiltak med tilsvarende effekt utredes Kommunene og fylkeskommunene vedtar en felles overordnet arealplan for regionen Sikre hinderfri framføring for buss og sykkel. forbedre busstilbudet , sammenhengende sykkelvegnett,

28 ATP-PROSJEKTET ORGANISERING AV ATP-utvalget ATP-areal ATP-transport
Politisk Administrativt ATP-areal ATP-transport Grønt Næring Trafikkdemp. Kollektivtrafikk Landbruk Infrastruktur Sykkel og TS Folkehelse

29 Belønningsordningen 285 mill kr (09 – 12) Krav
Dobling av bompenger 2010 Rushtidsavgift/ restriktive tiltak med tilsvarende effekt 2011 Stoppe trafikkveksten fra 2010 5% redusert rushtidsavgift 2012 5 km kollektivfelt/bussgater 8 stk park and ride anlegg 15 km gang/sykkelveg Park and ride, holdeplasser Bruk av midlene: Infrastruktur kollektiv 150mill kr Drift kollektiv 90 mill kr Sykkelsatsing 30 mill kr Planlegging, div 15 mill kr Kollektivfelt ved Blørstad i Vågsbygd. Bilene står, bussen går.

30 Konklusjon (Agderforskning): febr 2011
Høy livskvalitet i Agder! Rike har det betydelig bedre enn fattige Ingen større forskjeller på religiøse og ikke-religiøse Gifte og samboere med barn har høyere livskvalitet, er mindre ensomme og har bedre helse enn enslige Pensjonister (i utvalget) gjennomgående høy livskvalitet og er ved god helse. Menn opplever å ha noe dårligere helse enn kvinner Mennesker med dårlig helse og på trygd har det verst Trygdede er overrepresentert blant dem med vanskelig oppvekst

31 The Hogganvik runestone

32 Indikatorer til bekymring
Vest-Agder: Kreft: Dødelighet menn: 20% over landgjennomsnittet og i landstoppen i nye tilfeller Demens: Stor forekomst av demens. Store mørketall. Dårlig tannhelse hos barn: Sier noe om barns oppvekstvilkår Røyking : Menn 25% over landsgjennomsnittet. Klare sammenhenger mellom røyking og kreft Aust-Agder: Selvmord: Menn nesten 30 % over landsgjennomsnittet Røyking menn: 20% over landsgjennomsnittet. I landstoppen i nye krefttilfeller Lav fødselsvekt: Nesten 20% over landsgjennomsnittet. En viktig levekårsindikator Abort: Nesten 10% over landsgjennomsnittet. En viktig levekårsindikator

33 Mange ulykker! Vest-Agder 2010
Personskadeulykker: 215 Personer drept: 12 287 personer skadet: Meget alvorlig : 4 Alvorlig : 15 Lettere : 268 januar 2011

34 5. jan. 2011 - E39 stengt i nesten 4 timer
januar 2011

35 E39 - dårlig framkommelighet vinterstid
E39 - dårlig framkommelighet vinterstid. Tunge kjøretøyer ikke tilpasset nordiske forhold januar 2011

36 Agder lykkelig over OPS-prosjektene!
Utbyggingsfasen går raskt - tidlig samfunnsnytte! Har fått en god vei! 25 års ansvar for drift og vedlikehold sikrer helhetstenkning Ikke prismessig gevinst sammenlignet med overslaget! ? Økonomisk risiko hos entreprenøren

37 Ny E-18 Kristiansand- Grimstad åpnet 26.08 09

38 Vest-Agder og Rogaland
12 % av Norges befolkning Over 20 % av bearbeidede varer til eksport (ex. olje og gass ) Transport inn og ut av landet E39 svært viktig gjennomfartsåre for gods fra Europa og Sør-Norge via Kristiansand til Haugesund og Bergen Meget høy andel tunge kjøretøyer Over 200 tunge kjøretøyer måtte hjelpes i vinter januar 2011


Laste ned ppt "Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google