Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk voldgift i et internasjonalt perspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk voldgift i et internasjonalt perspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk voldgift i et internasjonalt perspektiv
Advokatene Kaare Andreas Shetelig og Ola Ø. Nisja Industrijuristseminaret 2014 7. mars 2014

2 Temaer Hva er voldgift? Når velges voldgift?
Hvorfor velger man voldgift? Oppnevnelse av voldgiftsretten Saksbehandlingsregler Overprøving av voldgiftsdommer

3 Hva er voldgift?

4 Hva er voldgift? Privat domstol
Metode for privat tvisteløsning som gir bindende avgjørelser uten å involvere de alminnelige domstoler og hvor partene har stor frihet til å regulere prosessen Avtalefrihet Voldgiftsklausul Regelsett Avgjørelsen kan anerkjennes og fullbyrdes av de alminnelige domstoler Anerkjennelse Fullbyrdelse New York konvensjonen Tvangsfullbyrdelsesloven

5 To typer voldgift Ad hoc Institusjonalisert voldgift
UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration Nærmere 70 land bygger på modelloven Voldgiftsloven (2004) (Ad hoc regelsett – UNCITRAL Arbitration Rules) Institusjonalisert voldgift Administrerer voldgiftsprosessen – eget sekretariat Globalt ca institusjoner Mest kjente: ICC, AAA, LCIA Lokale: SCC, OCC

6 Når velger man voldgift?

7 Når velger man voldgift?
Individuelt fremforhandlede avtaler Gjenbruk av tidligere avtaler Standardavtaler

8 Voldgiftsklausulen – avtale om voldgift
Ulike varianter: Modellklausuler (gjerne knyttet til et regelsett) Klipp-og-lim varianten Skreddersøm Vilkår: New York konvensjonen krever "agreement in writing" UNCITRAL sier "in writing if its content is recorded in any form" Voldgiftsloven oppstiller ikke formkrav

9 Voldgiftsklausul forts.
Innhold: Sete for voldgiften Sml. verneting og lovvalg Antall dommere Språk? Oversettelse av dokumenter? Taushetsplikt? Konfidensialitet? Særlig om regelsett ad hoc – voldgiftsloven Institusjonell ICC Rules of arbitration SCC Rules of arbitration

10 Voldgiftsklausuler i bilaterale investeringsavtaler (BIT)
BIT'er definerer rettighetene og forpliktelsene til utenlandske investorer Kapitaleksporterende land ønsker å beskytte eget næringslivs investeringer i utlandet Klausuler om tvisteløsning Mellom investor og stat Mellom avtalepartene

11 Norge og BIT Norge har ikke inngått nye BIT'er siden midten av 1990-tallet 2008: Modell for investeringsavtaler 2009: Regjeringen la ned arbeidet Alternativ: Beskyttelse i forbindelse med frihandelsavtaler med India, Ukraina, Kina og Russland Norge har inngått BIT'er med: Chile Estland Indonesia Kina Latvia Liatuen Madagaskar Peru Polen Romania Russland Slovakia Sri Lanka Tsjekkia Ungarn

12 Hvorfor velger man voldgift?

13 Fordeler og ulemper Fordeler Ulemper Endelig (slipper anke) Håndhevbar
Mer kontroll på tid og sted samt valg av dommer Fleksibilitet Konfidensialitet Nøytralt sted Endelig (hvis feil avgjørelse) Kostnader Begrenset myndighet (vitneplikt, bevistilgang) Men bistand fra domstolene Begrensninger i forening av saker, flere krav i samme sak og flere parter Men ICC Rules Art. 7-10

14 Professor Tore Sandviks undersøkelse - TfR 1979 s. 456
Begrunnelse Sandviks funn Rask avgjørelse 1,57 Teknisk, kommersiell etc. kunnskap 3,28 Kostnader 4,21 Juridisk kompetanse 4,64 Konfidensialitet Fordel i internasjonale tvister 5,64 1= mest viktig, 6 = minst viktig

15 Samme undersøkelse 34 år senere
Begrunnelse Sandviks funn 2013 funn Rask avgjørelse 1,57 3,31 (ned) Teknisk, kommersiell etc. kunnskap 3,28 3,31 (status quo) Kostnader 4,21 5,39 (ned) Juridisk kompetanse 4,64 1,77 (opp) Konfidensialitet 3,54 (opp) Fordel i internasjonale tvister 5,64 3,69 (opp) 1= mest viktig, 6 = minst viktig (FORELØPIG)

16 Oppnevning av voldgiftsretten

17 "Arbitrators are people to whom others entrust their wealth and welfare."
(William W. Park)

18 Valg av dommere Enedommer Panel med tre dommere
Partene blir enige om alle tre dommerne Hver av partene velger en dommer hver. Deretter velger de to dommerne rettens formann I Norge: Advokatene har oversikt over hvem som kan brukes som dommer (tidl. erfaring, kollegers erfaring osv.) Internasjonalt: Større miljø, flere miljøer

19 Valg av dommere "The selection of arbitrator(s) is rightly said to be among the most important decisions to be made in the course of an international arbitration" (Jonathan Sutcliffe, 2007)

20 Intervju av dommere? Formelt utgangspunkt, IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, Green List, 4.5 Contacts between the arbitrator and one of the parties: "The arbitrator has had an initial contact with the appointing party or an affiliate of the appointing party (or the respective counsels) prior to appointment, if this contact is limited to the arbitrator's availability and qualifications to serve or the names of possible candidates for a chairperson and did not address the merits or procedural aspects of the dispute" Liten tradisjon for intervju av dommere Er dette i endring?

21 2012 Internasjonal studie (Queen Mary/White & Case)
Deltakere 710 respondenter 53 % privatpraktiserende 26 % voldgiftsdommere 10 % konsernadvokater 11 % andre jurister Common law and civil law practitioners

22 Hvorfor intervju? For å vurdere: Kompetanse Erfaring
Uavhengighet/nøytralitet Innstilling Praktisk (beramming mv.) Syn på rettslige spørsmål For å oppnå: En relasjon Forståelse for klientens syn Voldgift blir aldri bedre enn kvaliteten på dommerne

23 2012-studien: Hvilke spørsmål bør ikke stilles?
9 % mener man kan spørre om alt 84 % mener man ikke bør spørre om kandiatens syn på rettslige spørsmål relevant for saken 64 % mener man ikke bør spørre kandidaten om hvordan han eller hun stiller seg til rimelighet som del av rettsanvendelsen 59 % er i mot å stille spørsmål om syn uttrykt i tidligere saker

24 Begrunnet, tilfeldig eller relasjonsbasert oppnevnelse?
Hva slags bakgrunnssjekk gjøres? Tidligere publikasjoner, praksis Holdning til kolleger Uavhengighet Systematiske undesøkelser Google-søk Tro på at personen har den rette kompetansen? Venner eller personlige relasjoner? Lister i advokatfirma? Omdømme?

25 Saksbehandlingsregler

26 Kort om saksbehandlingsregler
Avtalefrihet Voldgiftsloven gir visse deklaratoriske regler Men for eksempel lite om bevis Regelsett for institusjonell voldgift Også her er det for eksempel lite om bevis, jf. fleksibilitet Internasjonale retningslinjer: IBA Guidelines on Conflicts of Interests in International Arbitration IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration

27 The International Chamber of Commerce – Arbitration
ICC International Court of Arbitration Ligger i Paris ICC Secretatiat Siden 1923 administrert voldgiftssaker De senere år, ca 800 saker i året, sete i ca. 60 land ICC Rules of Arbitration Revidert i 2012 (bl.a. forening av saker, kumulasjon) Fordeler og ulemper (bl.a.): Globalt og anerkjent Eget sekretariat, egen domstol (for kostnader mv.) Kostnader (følger stort sett sjablonger) Voldgiftsdom for gjennomsyn (kan også ha fordeler)

28 The Stockholm Chamber of Commerce
Arbitration Institute of the SCC Stockholm Administrerer ca. 200 saker i året, ca. halvparten med internasjonale parter Anerkjent som nøytralt sted for øst-vest handelstvister SCC Rules of Arbitration Revidert i 2010

29 Utvikling i andre regelsett
Arbitration Institute of the Finland Chamber of Commerce Nye regler i 2013 Inspirert av endringene i ICC Rules (forening, kumulasjon mv.) Øke effektivitet, redusere kostnader Øke den internasjonale profilen Omtrent 70 saker i året Oslo Chamber of Commerce Nye regler i 2005 Omtrent 10 saker i året

30 Overprøving av voldgiftsdommer

31 Kort om tilstanden i norsk rett
Voldgiftsloven § 43 – ugyldighetssøksmål, for eksempel grunnet: Ugyldig voldgiftsavtale Brudd på kontradiksjon Dom utenfor domsmyndighet Saksbehandlingsfeil Et ugyldighetssøksmål kan i prinsippet gå i tre instanser Tingrett Lagmannsrett Høyesterett Får vi se flere slike søksmål i Norge i tiden fremover?

32 Utvikling i andre lands rettssystemer
Ordning i Sverige, jf. lag om skiljeförfarande 43 §: Ugyldighetssøksmål tas ut for Svea Hovrätt (ankeinstans) Ingen ankeadgang (med mindre Hovrätten samtykker) Ordning i Sveits, jf. Swiss Civil Procedure Code Art. 389 Ugyldighetssøksmål tas ut for Høyesterett Én instans, full overprøving Østerrike med virkning fra 1. januar 2014, Austrian Code of Civil Procedure Sec. 615 Ugyldighetssøksmål tas ut for Høyesterett (som i Sveits) Tilsvarende i flere andre land (for eksempel Spania) Er tiden inne for å gjøre noe i Norge?

33 Kontaktinformasjon Ola Ø. Nisja Kaare Andreas Shetelig
Tel Mobil Kaare Andreas Shetelig Tel Mobil Ansvarsforhold: Denne presentasjonen inneholder en overordnet beskrivelse av enkelte regler i norsk rett. Den utgjør ikke  juridisk rådgivning, og ingen forretningsmessige beslutninger bør baseres på den.

34 Kontaktinformasjon OSLO Tel +47 22 82 75 00
Fax BERGEN Tel Fax LONDON Tel Fax SINGAPORE Tel Fax KOBE Tel Fax SHANGHAI Tel Fax Ansvarsforhold: Denne presentasjonen inneholder en overordnet beskrivelse av enkelte regler i norsk rett og om internasjonal voldgift. Den utgjør ikke  juridisk rådgivning, og ingen forretningsmessige beslutninger bør baseres på den.

35


Laste ned ppt "Norsk voldgift i et internasjonalt perspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google